Проф. д-р Иван Стоянов Върляков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент 1998, гл. ас. 1990, ст.ас 1989 – катедра „Физиология на животните”, АФ при Тракийски университет, Стара Загора, н.с. 1984 – Централен научен институт по животновъдство, Костинброд
Д-р по физиология на животните и човека 1989, маг.зооинж. 1983 – ВИЗВМ (сега Тракийски университет), Стара Загора
Преподавани дисциплини:
Етология
Физиология на селскостопанските животни
Приюти и хотели за животни
Физиология на хидробионтите
Научни интереси
Поведение на животните
Хуманно отношение към животните
Етологична оценка на условията за отглеждане на с.с. животни
Публично-частно партньорство
Регионално развитие
Местно самоуправление
Тема на защитена дисертация
„Етологична оценка на две перспективни технологии за отглеждане на крави за мляко”
Гост-лектор, като преподавател в „Намък Кемал Университет”, Текирда, Турция – 2010, Университет на град Кийл – 1996, Университет Кьотен – 1998 и 2000, Германия и „Харпър Адамс Колеж”, Нюпорт, Англия – 1995 и 1997
Автор или съавтор на 76 научни статии, 11 учебници, ръководства и учебни помагала, 2 монографии. Отговорен редактор на 22 издания в областта на екологията, регионалното развитие и местното самоуправление. Главен редактор на 3 информационни бюлетина.
Участник в повече от 80 международни конференции, симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина през периода 1983-2010 год.
Заемани административни и ръководни длъжности
 • 2008 – Началник сектор „Международно сътрудничество, проекти и мобилност” Тракийски университет,Стара Загора
 • 2006 – Председател на Постоянна комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина, Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски Съвет на Република България, София
 • 2000 – Изпълнителен директор на Регионална асоциация на общини „Тракия” със седалище в Стара Загора
 • 1998 – 2000 – Началник отдел „Учебен и поддържане на качеството”, Тракийски университет,Стара Загора
 • 1992 – 1998 – Директор на Българо-германски колеж при Тракийски университет
Списък на избрани публикации в сферата на:
Физиология:
 • Григорова, Н., И. Върляков, Т. Славов, Е. Енев, 2010. Ефект на мултиензимните препарати Hostazym C 100 и Hostazym X 100 върху някои показатели в кръвта на шилета. Животновъдни науки, XLVII, 3, 33-41.
 • Kutsarov, G., Y. Iliev, I. Varliakov, I. Georgiev, V. Radev, 2004. Effect of hipokinesia on the behaviour of lambs. Bulgarian Journal of Veterinari Medicine,  № 2, рр. 69-75.
 • Radev, V., K. Sivkova, E. Enev, I. Varlyakov, 2004. Effect of the multienzyme Protozin on volatile fatty acids level in the digestive system of rabbits. Trakia Journal of Science, Vol. 2, №2, pp 27-30.
 • Петков, А., Е. Енев, К. Сивкова, И. Върляков, 2000. Физиология на животните. Учебник. ISBN 954-9574-14-3, “КОТА-АД”, Стара Загора.
 • Sivkova, K., H. Trufchev, I. Varlyakov, M. Tzankova, 1997. Comparative studies on fermentation processes in the rumen and blood content of calves and buffalo-calves. I. Effect of diet, containing alfalfa haylage. V World Buffalo Congress, Caserta, Italy, 13-16 December 1997, pp 307-311.
 • Върляков, И., В. Радев, 1998. Оценяване ефекта от добавката на Yea-Sacc 1026 в дажбата на овце чрез етологични, микробиологични и хематологични показатели. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, Съюз на учените гр. Пловдив,  том II, стр. 261-364.
 • Tzankova, M., K. Sivkova, I. Varlyakov; Vale-WG (ed.); Barnabe-VH (ed.); Mattos-JCA (ed.). 1994. Effect from the additional treatment of rough forage at feeding buffalo calves. Proceedings 4th World Buffalo Congress, Sao Paulo, Brazil, 27-30 June. Volume 2: 242-244.
 • Гудев, Д., И. Маджаров, И. Върляков. 1987. Влияние на адренокортикотропния хормон върху активността на алкалната фосфатаза и концентрацията на лактата в кръвта на шилета и овце. Животновъдни науки, No 3: 75-78.
Етология:
 • Varlyakov, I., T. Slavov, N. Grigorova, 2010. Ethological evaluation of a building for free housing of dairy cows. Behavioral activities during the winter. Agricultural Science and Technology, vol.2, No 1, pp 14-21.
 • Аrnaudowa, A., I. Varlyakov, 2010. Shelter Policies in the Management of Canine Aggression. Agricultural Science and Technology, vol.2, No 2, pp 64-70.
 • Varlyakov, I., V. Radev, T. Slavov, N. Grigorova, 2010. Ethological evaluation of a building for free housing of dairy cows. I. Behavioral activities in the summer. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 1, pp 222-229.
 • Uzunova, K., V. Radev, I. Varlyakov, 2010. Socialization of puppies – a marker of their future behaviour. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, No. 1, pp 70-73.
 • Върляков, И., М. Цанкова, М. Маринов, Е. Енев, 2008. Влияние на мултиензимния препарат Hostazim C100 при малачета, хранени с дажби с различно съотношение на концентрирания и обемистия фураж. ІІІ. Влияние на мултиензимния препарат Hostazim C100 върху хранителното поведение на малачета. Животновъдни науки, брой 5, стр.60-69.
 • Varlyakov, I., D. Dinev, V. Radev, T. Slavov, 2007. Ethological evaluation of large measured building for dairy cows reared in individual cubicles. Trakia Journal of Sciences, Vol. 5, №1, pp 52-58, 2007.
 • Върляков, И., К. Сивкова, В. Радев, П. Тодорова, 2007. Промени в етологичните показатели на овце получавали с дажбата си ензимен препарат Xybeten. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 10, № 6: 1052-1070
 • Varlyakov, I., V. Radev, K. Sivkova, 2004. Influence of Protozin-A on the etiological parameters of sheep. Trakia Journal of Science, Vol. 2, №2, pp 52-55.
 • Върляков, И., В. Радев, К. Сивкова, К. Димитрова, М. Зейнел, 2003. Етологична характеристика на зайци получавали с дажбата си мултиензимен препарат Sanizim. Животновъдни науки, брой 5, стр.58-62.
 • Петков, А., Е. Енев, К. Сивкова, И. Върляков, Н. Облаков, 1999. Поведение на животните. Учебник по етология. ISBN 954-9574-14-3, СД “КОТА”, Стара Загора.
 • Varlyakov, I., K. Sivkova, H. Trufchev, 1997. Diet change influence on feeding behaviour of buffalo-calves and calves. V World Buffalo Congress, Caserta, Italy, 13-16 December 1997, pp 354-357.
 • Varlyakov, I., A. Tossev, K. Sivkova, R. Dragneva. 1995. Studies on the range of behaviour reactons of dairy cows. Proceedings of the 29th International Congress of the International Society for Applied Ethology, 3-5 August, Exeter, UK: 247-249.
 • Ivanov, I., M. Djorbineva and I. Varlyakov. 1996. Behavioural Reactions of Ewes During Machine Milking. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2: 399-403
 • Върляков, И., П. Ненков. 1995. Проучване поведението на малачета в периода раждане-6 месеца и взаимоотношенията майка-новородено. Животновъдни науки, 32, No 5-8: 47-50.
 • Varlyakov, I., K. Sivkova, H. Trufchev, M. Tzankova; Vale-WG (ed.); Barnabe-VH (ed.); Mattos-JCA (ed.). 1994. Influence of structure of the diet on feeding behavior of buffalo-calves and calves. Proceedings 4th World Buffalo Congress, Sao Paulo, Brazil, 27-30 June, Vol. 2: 260-262.
 • Върляков, И., А. Петков, Е. Енев. 1995. Сравнително изследване развитието на хранителното поведение и търбуховата активност на предстомашията при 3 породи агнета с различно продуктивно направление. Животновъдни науки, 32, No 5-8: 57-61.
 • Ivanov, I.D., M. Djurbineva and I.S. Varlyakov. 1993. Influence of the type of hygher nervous activity over functional parameters of the udder of machine milked ewes. Proceedings of the International Congress on Applied Ethology, Berlin: 547-549.
 • Ivanov, I.D., M. Djurbineva and I.S. Varlyakov. 1993. Type of hygher nervous activity of machine milked ewes. Proceedings of the International Congress on Applied Ethology, Berlin: 550-552.
 • Varlyakov, I. and H. Trufchev. 1993. Comparative study on the eating behavior of buffalo calves and calves fed with two types of diets. Proceedings of the International Congress on Applied Ethology, Berlin: 553-556.
 • Varlyakov, I. 1992. Studing the behaviour of lactating buffalo-cows housed under industrial conditions. Journal of Animal Science, vol.70, suppl.1:165.
 • Varlyakov, I., A. Tossev. 1992.A study on the milk secretion intensivity of cows at milking in a milking parlour "heringbone" type. Journal of Animal Science,vol.70,suppl.1:164.
 • Varlyakov, I. 1991. A study on the eating behaviour of lactating cows by a recording apparatus. Proceedings of the 7th International Congres on Animal Hygiene, Leipzig. Germany. 20-24 August 1991.Vol. III: 1101-1106.
 • Varlyakov, I., H. Trufchev, K. Sivkova, A. Tossev. 1991. Eating Behaviour of Buffalo-Cows Housed by Tied-up System.Third World Buffalo Congres. Papers Proceedings volume IV, Varna, May 13-18: 953-961.
 • Върляков, И., А. Тосев, К. Сивкова. 1993. Eтологична преценка на технологията за свободно отг леждане на крави за мляко върху дълбока несменяема постеля. I. Хранително поведение, почивка, двигателна активност. Животновъдни науки, No 7: 10-16.
 • Вырляков, И., А. Тосев. 1989. Поведение коров во время доения в доильном зале, Симпозиум Этология с. х. животных, 2-6 октября 1988 г. Eberswalde, Tierhygiene – Information, Eberswalde – Finow-21, (1989), 77, DDR: 3-8.
 • Тосев А., И. Върляков, К. Сивкова. 1989. Поведение на кравите при промишлен тип на отглеждане (обзор). ССА-ЦНТИИ. София, 1989. Библ. 145. Стр. 56.
 • Varlyakov, I., A. Tossev. 1988. Behaviour of cows managed loosely in half-opened sheds. Proccedings of the International Congres on Applied Ethology in Farm Animals, Skara, Sweden: 324-330.
 • Върляков, И., А. Тосев, К. Сивкова. 1988. Eтологична преценка на технология за отглеждане на дойни крави по природосъобразен начин. I. Хранително поведение. Животновъдни науки, No 5: 3-9.
 • Маджаров, И., Д. Гудев, И. Върляков, Д. Дочевски. 1986. Влияние на обонятелно вкусовата рецепция и технологията на отглеждане върху създаването на инструментален рефлекс за сукане от биберони при рано отбити агнета. Животновъдни науки, No 9: 64-69.
Регионално развитие:
 • Varlyakov, I., I. Georgiev, O. Milev, J.L.V. Burguete, P.G.Rodriguez, 2010. Civil Society Development and Citizen Monitoring On the Environment. Academic Public Administration Studies Archive – APAS, 2. Public and Nonprofit Marketing (PNM), 2.2. Strategies and policies of public and nonprofit marketing http://www.apas.admpubl.snspa.ro/handle/2010/157, 7p.
 • Varlyakov, I., G. Godinov, 2010. Public private partnerships and development of the regions. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 1, pp 53-60.
 • Върляков, И., Г. Годинов, 2009. Еволюция от централно управление и планиране към местно самоуправление и държавно регулиране на регионалното развитие у нас. Икономика и управление на селското стопанство, 54, 4: стр. 48-57.
 • Върляков, И. (отг. редактор), 2006. Прилагане на европейските екологични стандарти в общините. Първо издание. Публикувано от РАО “Тракия” ISBN: 10: 954-91429-5-7, ISBN: 13: 978-954-91429-5-2, Стара Загора. 32 стр.
 • Varlyakov, I., 2005. Local Government Associations – Role, Services, Organisation and Financing. International Conference „Developing local government associations in Caucasus: Representing interests and providing services to association members”. Meeting organised by Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) of the Open Society Institute – Budapest (OSI) with financial support from the USAID under the Fiscal Decentralisation Initiative (FDI) – Hotel Marriott Courtyard, Tbilisi, Georgia, 21-24 September, 2005 (TBC).
 • Върляков, И. (отг. редактор), 2004. Актуални проблеми на местното самоуправление. ЗУТ и управление на общинска собственост. Първо издание. Публикувано от РАО “Тракия” ISBN: 954-91429-2-2, Стара Загора. 32 стр.
 • Върляков, И. (отг. редактор), 2003. Информационно и административно обслужване на гражданите. Първо издание. Публикувано от РАО “Тракия” ISBN: 954-305-073-2, Стара Загора. 30 стр. Върляков, И. (отг. редактор), 2003. Формиране на приоритетите в общинския бюджет с активно гражданско участие. Първо издание. Публикувано от РАО “Тракия” ISBN: 954-305-049-X, Стара Загора. 68 стр.
 • Върляков, И. (отг. редактор), 2002. “Общината – нашият общ дом”, поредица брошури (на български и английски език). Първо издание. Публикувано от РАО “Тракия” ISBN: 954-91429-1-4, Стара Загора. 20 стр.
 • Върляков, И. (отг. ред.), 2002. “Планиране развитието на селските райони”, Учебно помагало. ISBN 954-9584-70-4, “КОТА-АД”, Стара Загора
 • Varlyakov, I. (editor), 2002. “I have the right to know”, the collection of the results of  the “Our municipality – our shared home” project. First edition. Published by RAM “Тракия” ISBN: 954-305-008-2, Stara Zagora. 20 pages.
 • Varlyakov, I., 2002. “Invest in Trakia Region”, Published by RAM “Тракия”, Stara Zagora. 36 pages.
 • Върляков, И. (отг. редактор), 2001. Сборник с доклади от международна конференция “Синхронизиране на взаимоотношенията между публичната администрация и гражданите” (на български и английски език), Първо издание. Публикувано от РАО “Тракия” ISBN: 954-9584-43-7, Стара Загора, 132 стр.
 • Върляков, И. (отг. редактор), 2001. Сборник с доклади от годишна конференция “Енергийната ефективност – състояние и перспективи за българските общини” (на български и английски език). Първо издание. Публикувано от РАО “Тракия” ISBN: 954-9584-46-1, Стара Загора, 56 стр.
 • Върляков, И. (отг. редактор), 2001. Коментар на Закона за устройство на територията. Публикувано от РАО “Тракия”, Стара Загора, 68 стр.

Comments are closed