Гл. ас. д-р Желязко Щерев Събев

 

 

 

 

 

 

Роден на: 07.09.1984 г., в гр. Асеновград

Висше образование:
Аграрен факултет, Тракийски университет, ОКС „Бакалавър“, специалност „Екология и опазване на околната среда“, 2008 г.
Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ОКС „Магистър“, специалност „Молекулярна биология и биотехнологии“, 2010 г.
Аграрен факултет, Тракийски университет, ОНС „Доктор“, 2019 г.
 
Тема на защитен дисертационен труд:
“Проучване на пролактин рецепторен (PRLR), ретинол-свързващ протеин 4 (RBP4) и простагландин-ендопероксид синтаза 2 (PTGS2) гените при свине като кандидат гени свързани с признаците на прасилото ”, научен ръководител доц. д-р Стойчо Методиев, 2019. Дисертация. Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.   
 
Развитие на научната кариера:
Асистент (2014) по „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ към катедра „Генетика, развъждане и репродукция“
Главен асистент (2021) по „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ към катедра „Генетика, развъждане и репродукция“
 
Преподавани дисциплини:
Развъждане на селскостопанските животни
Развъждане в аквакултурите
 
Област на научни интереси:
Генетична структура на популациите на различни видове животни на базата на ДНК маркери.
Селекция с помощта на генетични маркери (Mas).
Полиморфизъм по дължината на рестрикционните фрагменти (PCR – RLFP).
Инбридинг, инбредна депресия.
 
Научни трудове към 2021 г.: общо 7 бр.
Брой цитирания към 2021 г.: общо 4 бр.
 
ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ
  1. Barzev, G., Zhelyazkov, E., Barzeva, V., Hristova, D., & Sabev, Z., 2010. Genetic diversity in Bulgarian Thoroughbred using microsatellite DNA markers, Agricultural science and technology, 2(3), 116-120.
  2. Събев, Ж., Методиев, С., 2018. Полиморфизъм на ретинол-свързващия протеин 4 (RBP4) ген при свине от породите Дунавска бяла и Ландрас, Science & Technologies 8, 1-9.
  3. Събев, Ж., 2018. Полиморфизъм на простагландин-ендопероксид синтаза 2 (PTGS2) ген при свине от породите Дунавска бяла и Ландрас, Science & Technologies 8, 10-17.
  4. Събев, Ж., 2018. Методиев, С., Полиморфизъм на пролактин рецепторен (PRLR) ген при свине от породите Дунавска бяла и Ландрас, Животновъдни науки 2, 35 – 42.
  5. Sabev, Zh., 2019. Prolactin receptor gene (PRLR) role in swine reproduction, Trakia Journal of Sciences, 1, 75-80.  Ярков, Д., Събев, Ж., Танчев, С., Проучване на растежните способности на зайци в зависимост от произхода, пола и степента на инбридинг I Влияние на породата и пола върху растежните способности на зайци, Science & Technologies, 10, 2020, 1-5.
  6. Събев, Ж., Ярков, Д., Танчев, С., 2020. Проучване на растежните способности на зайци в зависимост от произхода, пола и степента на инбридинг II Влияние на степента на инбридинг върху растежните способности на зайци с различен породен произход и пол, Science & Technologies, 10, 6-13.
 

Comments are closed