Доц. д-р Деяна Генчева Генчева

Област на научни интереси:
Молекулярна генетика
ДНК – анализ /PCR – RFLP, SNP, Микросателитна ДНК/
Генетична структура и генетично разнообразие в популациите
Генетични ресурси в животновъдството

Comments are closed