Доц. д-р Георги Бонев Георгиев

 

 

 

 

 

 

Роден на: 23.06.1958 год., гр. Стара Загора

Висше образование: 1978-1983 год., Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Ветеринарномедицински факултет – гр. Стара Загора

Развитие на научната кариера

 • 1989 год. асистент
 • 1993 год. старши асистент
 • 1995 год. главен асистент
 • 2005 год. доцент

Преподавани дисциплини

 • Репродукция
 • Системи за прилагане на репродуктивните биотехнологии в животновъдството
 • Ветеринарен контрол на репродуктивния процес при продуктивните животни
 • Организация на репродуктивния процес при кучета и котки
 • Консултантска дейност в селското стопанство
 • Лабораторно-клинични анализи на гамети
 • Репродукция на хидробионтите

Тема на защитена дисертация: „Биотехнологични методи за подобряване репродуктивната ефективност при различни породи овце”, 2003год., Tракийски университет,  Стара Загора.

ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ

 1. Маринков, Т., Костов, Й., Бонев, Г., 1988. Използване на импулсните електрически токове и метода на Попков  в следродилния период при крави. Ветеринарна сбирка № 1.
 2. Георгиев, П., Димитров, М., Кръстанов, Ж., Бонев, Г.,1989. Характер на хормоналния профил при крави, третирани с PMSG и FSH. Сборник трудове на ВМФ, ВИЗВМ, стр.131-139.
 3. P. Georgiev, Dimitrov, M., Krastanov, Z.,Bonev, G., Petkov,D., 1989. Possibility for the prognostication of the quantity and quality of the embryos by means of the level of PG and 17-b estradiol. Endocrinology of farm animal, Inst. Anim. Phys. Slovak Acad. Of Sci., Kosice, Vol. 1, pp.61-67.
 4. Kostov, L., Dimitrov, V., Bonev,G., 1989. Ovaries reactivity in lactating sheep during oestral and anoestral season. Endocrinology of farm animal, Inst. Anim. Phys. Slovak Acad. Of Sci., Kosice, Vol. 1, pp. 153-157
 5. Georgiev,S., Kostov, L., Bonev, G., 1991. Production and application of sexual pheromones in sheep breeding. Proc. International Conf. for advancement of sheep and goat production, Veter. Inst. Ohrid, pp. 59-64.
 6. Bonev, G., Kostov, L., Georgiev,S.,1991. Laparoscopic insemination of sheep with deep frozen semen. Proc. International Conf. for advancement of sheep and goat production, Veter. Inst. Ohrid, pp. 131-134.
 7. Kostov, L., Georgiev, S., Bonev, G., Kostov, D.L., 1992. Production and application of sexual pheromones in sheep breeding – II. Proc. XII-th Inter. Congress on Anim. Reprod., The Hague, The Netherlands pp. 2066-2068.
 8. Бонев, Г., 1994. Ефектът на различните комуникации между екстеншън службата и селскостопанските производители. Сборник трудове, Пета научна конференция, Ст. Загора, стр. 43-47.
 9. Бонев, Г., 1995. Резултати от лапароскопското осеменяване на овце с криоконсервирана и охладена семенна течност. Сборник трудове. Шеста Национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Ст.Загора, стр. 113-116.
 10. Георгиев, С., Маринков, Т., Георгиев, П.З., Бонев, Г., Стойкова, Т.,1995. Влияние на половите андроферомони върху нивото на LH, FSH и 17-b естрадиола на овце в началото на естралния сезон. Животновъдни науки, 5-8, стр.223-225.
 11. Атанасов, В., Георгиев, С., Григоров, И., Бонев, Г., 1995. Влияние на някои колоидни среди върху преживяемостта на сперматозоиди от зайци при температура +40 С. Животновъдни науки, 5-8, 13-15.
 12. Georgiev, S., Bonev, G., Slavov, R., 1995. Induction of estrus in ancestral sheep. Mac. J. of Reprod., 1, p.31-34.
 13. Бонев, Г., Панайтова, М., 1996. Устанановяване на корелационната зависимост между някои физикохимични-показатели на естрален секрет и заплодяемост на крави за целите на пенетрационен тест. Седма Национална конференция “ Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Ст.Загора, стр. 40-44.
 14. Bonev, G,. Dejanova, P., 1996. Superovulation responses of milk breed sheep to treatment with PMSG, PMSG+FSH, PMSG+hMG.  J. of Phys. And Pharmacology, Poland, Vol. 47, №2, Supplement 1, IF= 0,417
 15. Vassilev N., Dimitrov, M., Bonev, G., 1996. Study on the course of estrus and fertilization in sheep exposed to chronic lead intoxication. Proc. KOK&2. Symposium on the Reproduction, Ohrid, Macedonia, pp.82-85.
 16. Бонев, Г., 1997. Предизвикване на суперовулация при Старозагорски овце през анестрален сезон чрез комбинирани хормонални схеми. Животновъдни науки, Приложение, стр.235-238
 17. Панайтова М., Бонев, Г., 1997. Проучване на някои морфологични и биологични характеристики на сперматозоидите в свежа и реанимирана семенна течност от холщайн фризийски бици. Животновъдни науки, Приложение, стр.229-233
 18. Deyanova, P., Kanchev, L., Bonev, G., Georgiev, P., 1997. Changes in LH concentrations after the application of physiological and pharmacological doses of GnRH during the early puerperium in cows. Macedonian J. Reprod. 3, p. 81-86.
 19. Бонев, Г., Петев, М., 1998. Използване на репродуктивна технология за повишаване икономическата ефективност на породата Южнобългарски коридел. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия “Науката пред прага на новото хилядолетие”, Пловдив, Том 2, стр. 347-350.
 20. Лалева, С., Славова, П., Бонев, Г., 2000.  Норма на овулация и брой родени агнета при чистопородни  овце от Тракийската тънкорунна порода и нейни кръстоски с Бурула. Животновъдни науки, 2, стр. 48-50
 21. Бонев, Г., Желязков, Е., 2001. Получаване на овоцити от Златист хамстер (MESOCRICETUS AURATUS) за експерименти в репродуктивната биология и цитогенетика. Животновъдни науки, №6, стр. 80-82
 22. Панайотова, М., Бонев, Г., Желязков, Е., 2001. Ефект на генотипа на бици по някои полиморфни протеинови системи в кръвен серум върху преценката им по морфологични и биологични характеристики на сперматозоидите в реанимирана семенна течност. Животновъдни науки, 2, стр. 24 -28
 23. Панайотова, М., Бонев, Г., 2001. Морфологични и биологични характеристики на сперматозоидите в реанимирана семенна течност от бици за изкуствено осеменяване. Животновъдни науки, 3-4, стр. 29-32
 24. Бонев, Г., Лалева, С., Славова, П., Иванов, И., 2001. Хормонални схеми за индуциране на еструс при нециклиращи овце от породата Ил дьо Франс. Животновъдни науки, 3-4, стр.186-188.
 25. Laleva, S., Slavova, P., Bonev, G., Ivanov, I., 2001. Comparison of  Trakian Merino and their crossbred with Booroola.II. Ovulation rate, fertility and birth weight.  Sci. Conf. Anim. Prod., Struga, Macedonia
 26. Бонев, Г., Желязков, Е., Лалева, С., Славова, П., Иванов, И., 2002. Оптимизиране на дозата на PMSG при синхронизация на еструса на нециклиращи овце. Животновъдни науки, 4-5, стр. 29-32.
 27. Бонев, Г., Желязков, Е., Танчев, С., 2003. Проучване на фенотипните корелации между дозата на PMSG, заплодяемостта и плодовитостта при овце за мляко. Животновъдни науки,  5,   стр.25-28. 
 28. Vassilev, N., Bonev, G., Dimitrov, M., Yotov, S., & Laleva, S., 2004. A non-genetic approach for promoting reproduction in sheep from the Ile-de-France breed. Bulgarian J. of Vet. Med., 7, № 1, 45-49.
 29. Georgiev, S., Bonev, G., Dimitrov, S., 2004. Controlling the timing of parturition in sows using PGF2a. Trakia J. of Sci. Vol.2, pp. 9-11.
 30. Бонев, Г., 2004. Приложение на метода OVSYNCH за синхронизация на еструс при дойни крави и ремонтни юници. НЦАН, “Животновъдни науки” XLI, 4, 36-37.
 31. Бонев, Г., С. Георгиев, Р. Славов, А. Атанасов, 2004. Индуциране на еструс и овулация при дзвизки от породата “Плевенска черноглава овца” чрез натурални андро-феромонни екстракти от коч. НЦАН, “Животновъдни науки”, 5, 37-39.
 32. Бонев, Г., С. Георгиев, Р. Славов, А. Атанасов, 2004. Стимулиране на овариалната активност при овце чрез феромонни екстракти от пръч. НЦАН, “Животновъдни науки”, 5, 40-42.
 33. Бонев Г., Е. Желязков, С. Лалева, П. Славова, 2004. Лапароскопски метод за In vivo получаване на овоцити от дзвизки. Сборник трудове-Научна конференция с международно участие, том 3, Животновъдство, Ветеринарна медицина, стр. 316-319, Стара Загора.
 34. Бонев Г., С. Лалева, П. Славова, Е. Желязков, И. Иванов, 2004. Зависимости между възрастта на майките, дозата на PMSG и родените агнета при овце от Тракийска тънкорунна порода. Сборник трудове-Научна конференция с международно участие, том 3, Животновъдство, Ветеринарна медицина, стр. 80-84, Стара Загора.
 35. Йотов С., И. Папазов, М. Димитров, Н. Василев, Г. Бонев, 2004. Диагностика на ранната бременност при овце чрез определяне на прогестерона. Сборник трудове-Научна конференция с международно участие, том 3, Животновъдство, Ветеринарна медицина, стр. 320-324, Стара Загора.
 36.   Yotov, S.,G.Bonev, A. Wherend, N.Vasilev, P. Georgiev, M. Dimitrov, 2005, Application of transrectal ultrasonography for early pregnancy diagnosis in the Pleven Black head ovine breed. Schweizer Arhiv fur Tierheilkunde, 147, (2)86, IF=0,349
 37.  Georgiev, P.Z., S.J.Georgieva, G. Bonev, Tanchev, S. 2005. Doze dependent influence of external gamma irradiation upon the pituitary-gonadal axis in female pigs. Revue de Cytologie et Biologie vegetales, 28 (s.i.), 96-100.  
 38. Bonev, G., N. Y. Vassilev, M. A. Dimitrov, S. A. Yotov, P. Penchev, 2005. Adjustment of echography and laparoscopic insemination to the reproductive particularities of   Pleven blackhead sheep. Bulgarian journal of Vet. Med., 9,     № 1, 61-65. 
 39. Бонев, Г., С. Димитров, С. Георгиева , 2006, Ефект на витамин Е върху репродуктивните показатели на юници след синхронизиран еструс. НЦАН, Животновъдни науки, 1, 26-28
 40. Бонев, Г., С. Димитров, С. Георгиева , 2006, Зависимост между времето на съхранение на семенна течност от коч и заплодяемостта при овце. НЦАН, Животновъдни науки, 2, 48-50
 41. Димитров С., Т. Атанасова, Г. Бонев, С. Славов, 2006, Икономически и биологични аспекти на някои методи за изкуствено осеменяване на свине. НЦАН, Животновъдни науки, 2, 55-58
 42. S. Yotov, G. Bonev, A. Wehrend, N. Vasilev, P. Georgiev, M. Dimitrov, 2007, Sensivitat, Spezifitat und Genaugkeit der transrektalen sonographischen Fruchtrachtigkeitdiagnostik beim Shaf. Tierarztl Prax, 35 (G): 350-353, IF=0,321
 43. Атанасова, С., В.Атанасов, Е.Дишлянова, Г. Бонев, Я. Илиев., 2007, Спектрален анализ на феромонни екстракти от различни породи кочове., НЦАН, Животновъдни науки, 2, стр.32-35
 44. Бонев, Г., С. Димитров, Д. Стефанова, 2007, Изследване на А-mode ултразвукови апарати за ранна диагностика на бремеността при свине, НЦАН, Животновъдни науки, 6, стр. 21-24
 45. Димитров, С., Бонев, Г., 2008. Сравнително проучване на икономическата ефективност от използването на различни разредители за семенна течност от нерез. Сборник трудове Научна конференция с международно участие, Животновъдство, Ветеринарна медицина, Стара Загора.
 46. Бонев, Г., 2008. Действие на мелатониновите импланти при български породи овце. НЦАН, Животновъдни науки, 5, стр. 75-80
 47. Бонев, Г., С. Йотов, 2008. Репродуктивен отговор и резултати от изкуствено осеменяване при овце Ил дьо франс след третиране с мелатонинови импланти. НЦАН, Животновъдни науки, 5, стр. 80-84
 48. Dimitrov, S., G. Bonev, H. Taseva, 2010, Synchronization of estrous in gilts with Altrenogest, Agricultural science and technology, Trakia University,  Vol. 2, pp 3-5
Учебници, книги
 1. Манолов, И., С. Георгиев, С. Димитров, Г. Бонев. Ръководство за упражнения по репродукция на селскостопанските животни. Кота, 1996, Стара Загора, стр.: 259.
 2. Димитров, С., Г. Бонев, С. Георгиев, В. Атанасов. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност. CON-CAR Universe, 2000, Стара Загора, стр.: 93.
 3. Кацаров, В., Яркова, Ю., Стайков, Й., Желязков, Е., Бонев, Г., Иванов, И., Василев, К., 1993. НАРЪЧНИК ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО   том 1, ВИЗВМ, Стара Загора
 4. Авторски колектив (Под редакцията на Димитър Панайтов) 1996.,НАРЪЧНИК ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО   част ІІ, ОВЦЕВЪДСТВО Издателство “Тракийски университет”
 5.  Авторски колектив (Под редакцията на Милена Панайотова) НАРЪЧНИК ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО   част ІІІ,  МЛЕЧНО ГОВЕДОВЪДСТВО   1997. Издателство “ Тракийски университет”
Участие в научни форуми
 1. 1989 год.:  Научна сесия на ВМ факултет, Стара Загора
 2. 1989 год.: THE II INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FARM ANIMAL ENDOCRINOLOGY, Smolenice Castle, Czehoslovakia
 3. 1991год.: Международна конференция по овцевъдство и козевъдство,        Охрид, Македония
 4. 1992 год.: ХІІ- ти международен конгрес по репродукция на животните   Хага, Холандия
 5. 1993 год.: ІІ-ра международна лятна конференция за подобряване на овцевъдното и козевъдното производство, Охрид, Македония
 6. 1997 год.: THE CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE ON ANIMAL   REPRODUCTION, Olsztyn, Poland ;
 7. 1997 год.:  Symposium on the reproduction, Ohrid, Macedonia
 8. 1998 год.: Юбилейна научна сесия "НАУКАТА ПРЕД ПРАГА НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ", Пловдив
 9. Национална конференция с международно участие "ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА АГРАРНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ  НАУКИ", 1-2 Юни 2000 год., Стара Загора
 10. Юбилейна научна сесия "5 години Тракийски Университет", 9-10 ноември 2000 год., Стара Загора.
 11. Научна конференция с международно участие "80 години висше аграрно образование в България", 4 май 2001 год., Стара Загора.
 12. Научна конференция с международно участие "Проблеми на животновъдната наука и производство в България ", 22-23 май  2002 год., Стара Загора.
 13. Научна конференция с международно участие “Интеграционните процеси в българското животновъдство”, 7 май 2003 год., Стара Загора
 14. Юбилейна научна сесия „80 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България”, 13 май 2003год. Стара Загора
 15. Научна конференция с международно участие “Екология, аграрно производство, устойчиво развитие”, 4 май 2004 год., Стара Загора
 16. Юбилейна научна сесия с международно участие “Предизвикателства пред науката в процеса на евроинтеграцията”, 29 септември 2005 год., Стара Загора.
 17. Втора Национална Кръгла маса „Актуални проблеми на репродуктивната биология при селскостопанските животни в България”, 20 юни, 2007, гр. София
 18. Научна конференция “УСТОЙЧИВО АГРАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”, 8-9 май 2008 год., Стара Загора
 19. Международна научна конференция, СУБ-клон Стара Загора, 5-6 юни 2008 год., Стара Загора
 20. IV BALKAN CONFERENCE OF ANIMAL SCIENCE BALNIMALCON, 14-16 May, 2009, Stara Zagora
 21.  “JUBILEE WORLD BUIATRICS CONGRESS”, юли 6-11, 2008год., Budapest, Hungary
Участие в научно-изследователски проекти
 1. 1992- 1994 год: СС-264/92 " Оплождане ин витро на овоцити от селскостопански животни и микроманипулации с ембриони”
 2. 1994 – 1997 год.: СС-408 “ Проучване възможностите за усъвършенстване системата за селекция в млечното говедовъдство чрез включване на репродуктивните качества при преценка на развъдната стойност и отбора на биците”
 3. 1994-1997год.“In vivo и In vitro получаване на ембриони от   селскостопански животни. Опити за дълготрайно съхранение чрез криоконсервация”
 4. 2002-2003 год. 1Ж/10 “Усъвършенстване и приложение на метод за изкуствено осеменяване на зайци”
 5. 2004-2007год. НП 21/04 “Проучване на състава и влиянието на андро феромонни препарати от различни породи кочове”
 6. 2004-2006 год. Ж 8/04 “Получаване, преценка и съхранение на ембриони от породи овце за месо и мляко”
 7. 2007-2008год. 1Ж/07 „Съхранение на семенна течност от кочове чрез охлаждане   (2-50С) и криоконсервация. Изкуствено осеменяване със съхранена сперма”
 8. 2008-2011год. реф. № 2008/115236 „Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата регион Стара Загора”
 9. 2009-2010год. Ж8/2009 „Репродуктивен отговор при овце след установяване полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1) и третиране с екзогенен мелатонин извън размножителен сезон”
 10. 2010-2011год. 3Ж/2010 „Асистирана репродукция при овце на база полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1)” 
Членство в научни и професионални организации
 • Съюз на ветеринарните лекари в България
 • Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

Специлизации

 1. 1984 год.: Ембриотрансфер в говедовъдството. Експериментална база на                   IMV, Легъл, Франция.
 2. 1987 год.  Ембриотрансфер и микрохирургия на ембриони. Научен институт по животновъдство, гр. Нитра, Република Словакия.
 3. 1987 год.: Лапароскопско изкуствено осеменяване на овце, ембриотрансфер в овцевъдството и козевъдството. Експериментална база на IMV, Легъл, Франция. 
 4. 1993 год.: Спечелена стипендия по програма COCHRAN. “Организиране на Extension service и консултанска дейност в животновъдството                 (Репродукция и изкуствено осеменяване)”, Колумбийски университет, Мисури, САЩ.
 5. 1995 год.: Агромениджмънт и Екстеншън сървис, Държавен университет на щата Мисисипи, САЩ.
 6. 2004 год. Ембриотрансфер и криоконсервация на ембриони в                 говедовъдство.  Клиника по ЕТР, гр. Барон, Уисконсин, САЩ

Comments are closed