Доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев

 

 

 

 

 

Образование Висше – 1987 г, ВИЗВМ, Ст. Загора – зооинженер.
Научен сътрудник III – I ст.,1988 – 2001 г. В НИГО Стара Загора.
Асистент – 2001 г., Старши асистент – 2002 г., Главен асистент – 2003 г. в Катедра “Морфология, физиология и хранене”, Секция “Хранене на животните”, Аграрен факултет, при Тракийски университет, Стара Загора.
Доктор – 2001 г.
Доцент 2008 г.

Преподавани дисциплини

Бакалаври
Хранене на животните – Основи на храненето и Приложно хранене
Фуражи и хранене
Магистри
Системи за управление на качеството и безопасността при производството на комбинирани фуражи
Хранене на овце и кози
Добри производствени практики при хранене на животните
Производство на безопасни и качествени комбинирани фуражи.
Хранене на различни категории коне

Научни интереси

 

– Хранене на преживни животни – угояване на говеда.

 

– Хранене на непреживни животни – пилета бройлери, свине.
– Производство на безопасни фуражи – ДПП и НАССР в предприятията от сектора на фуражите.

Тема на защитена дисертация:

“Влияние на обема и физическата форма на дажбата върху оползотворяването на енергията и протеина при угояване на бичета”.

Публикувани статии, учебници, книги:

 1. Джурбинев, Д. , Г. Ганев, 1992, Ефект на β – агонист кленбутерол при угояване на бичета, Животновъдни науки, 5-8, 42-48.
 2. Джурбинев, Д., Д. Джувинов, Н. Тодоров, Д. Драганов, Г. Ганчев, 1995, Сравнение на люцернов силаж, сено и дехидрат в дажби за овце, Животновъдни науки, 3-4, 137-142.
 3. Григорова, Р., Д. Джурбинев, Г. Ганчев, 1995, Силаж от слънчоглед в комбинация с царевичен силаж и люцерново сено в дажбите на дойни крави, Животновъдни науки, 3-4, 142-147.
 4. Ганчев, Г., Н. Тодоров, Д. Джурбинев, Д. Джувинов, Р. Григорова, 1997, Влияние на обема на дажбата върху оползотворяване на протеина при угояване на бичета. I. При дажби с карбамид, Животновъдни науки, 3-4, 37-43.
 5. Ганчев, Г., Н. Тодоров, Д. Джурбинев, Д. Джувинов, Р. Григорова, 1998, Влияние на обема на дажбата върху оползотворяването на протеина при угояване на бичета. II. При дажби със слънчогледов шрот, Животновъдни науки, 1, 14-22.
 6. Ганчев, Г., 2000, Влияние на обема на дажбата върху микробиалния синтез на протеин, Животновъдни науки, 2, 29-33.
 7. Ганчев, Г., М. Михайлова, Д. Джурбинев, 2001, Проверка на точността на новите норми за енергия за бичета за угояване, Животновъдни науки, 3-4, 55-57.
 8. Михайлова М., Г. Ганчев, Д. Джурбинев, 2001, Влияние на начина на разпределение на концентрирания фураж през отделните периоди на угояването при бичета I. При дажби със слънчогледов шрот, Животновъдни науки, 3-4, 57-61.
 9. Джурбинев, Д., М. Михайлова, Г. Ганчев, 2001, Влияние на обема на дажбата, източника на протеин, структурата и физическата форма върху смилаемостта, енергийната и протеиновата хранителност, Животновъдни науки, 3-4, 110-115.
 10. Ганчев, Г., Д. Джурбинев, М. Михайлова. 2001. Влияние на обема на дажбата и източника на протеин върху показателите, на търбуховото съдържание, Животновъдни науки, 3-4, 115-118.
 11. Джурбинев, Д., Г. Ганчев,  М. Михайлова, 2001, Влияние на обема и източника на протеин в дажбата върху прираста, оползотворяването на храната и състава на трупа при бичета за угояване, Животновъдни науки, 3-4, 118-122.
 12. Михайлова, М., Д. Джурбинев, Г. Ганчев, 2001, Проверка точността на новите протеинови норми за бичета за угояване, Животновъдни науки, 3-4, 122-125.
 13. Михайлова, М., Г. Ганчев, Д. Джурбинев, 2003, Ефект на източника на протеин при ограниченото хранене с концентрат върху оползотворяването на фуража и кланичните показатели при угояване на бичета, Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 5-6 юни 2003г., Том I, Аграрни науки, Част 2 Растениевъдство и животновъдство, 212-216.
 14. Михайлова, М., Г. Ганчев, Д. Джурбинев, 2003, Ефект на различното количество концентрат при угояване на бичета, Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 5-6 юни 2003г., Том I, Аграрни науки, Част 2 Растениевъдство и животновъдство, 217-222.
 15. Тенев, С., Р. Михайлов, А. Илчев, С. Чобанова, Г. Ганчев, 2004, Проучване на ефекта от добавката на Хtract в дажбата на пилета бройлери върху някои анатомични показатели на органите от храносмилателната система, Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 3-4 юни 2004г., Том IІІ, Животновъдство, Ветеринарна медицина 166 -170.
 16. Ганчев, Г., Д. Джурбинев, М. Михайлова, 2004, Проверка точността на новите норми за енергия при хранене на лактиращи овце, Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 3-4 юни 2004г., Том IІІ, Животновъдство, Ветеринарна медицина 170-174.
 17. Ганчев, Г., М. Михайлова, Д. Джурбинев, 2004, Новите норми за сухо вещество и протеин при хранене на лактиращи овце, Животновъдни науки, 5, 22-25.
 18. Ганчев Г., С.Чобанова, А. Илчев, В.Георгиева, 2004, Ефект от добавката на Xtract в комбинирания фураж върху продуктивните показатели на пилета бройлери, Животновъдни науки, 5, 29-32.
 19. Ганчо Г., 2005, Влияние на растителния екстракт Хtract върху растежа и кланичните показатели на пилета бройлери, Животновъдни науки, 6, 16-19.
 20. Георгиева В., Г. Ганчев, С. Чобанова, И. Манолов, А. Илчев, 2006, Проучване ефекта от добавката на пробиотик “Лактина”, ацидифайер и комбинацията между тях в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху растежа и оползотворяването на фуража, Животновъдни науки, 1, 18-21.
 21. Георгиева В., С. Чобанова, Г. Ганчев, И. Манолов, 2006, Ефект от добавката на различни количества пробиотик “Лактина” в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху растежа и оползотворяването на фуража, Животновъдни науки, 2, 19-22.
 22. Чобанова С. , Г. Ганчев, А. Илчев, С. Бойчева, В. Георгиева, 2006, Влияние на добавката на растителния екстракт Хtract върху кланичните показатели на пилета бройлери, Животновъдни науки, 2, 23-26.
 23. Михайлова М., Г. Ганчев, Д. Джурбинев, 2007, Ефект от начина на разпределение на концентрирания фураж през отделните периоди при угояване на бичета със смески със слънчогледов шрот, Животновъдни науки, 2, 9-13.
 24. Илчев, А., Г. Ганчев, С. Чобанова, Г. Павлов, И. Никифоров, 2007, Ефект от добавката на пробиотик “Лактина” в стартерните смески за прасета-бозайници, Животновъдни науки, 4, 8-12.
 25. Чобанова С., В. Георгиева, Г. Ганчев, И. Манолов, А. Илчев, Ц. Симеонова, 2007, Ефект от добавката на различни количества пробиотик “Лактина” в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху състава на месото и кланичните показатели на трупа, Животновъдни науки, 4,13-18.
 26. Ганчев Г., В. Георгиева, С. Чобанова, И. Манолов, Ц. Симеонова, 2007, Проучване ефекта от добавката на пробиотик “Лактина”, ацидифайер “Acid Lac” и комбинацията между тях в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху състава на месото и кланичните показатели на трупа, Животновъдни науки, 4, 19-23
 27. Михайлова М., Г. Ганчев, Д. Джурбинев, 2007, Ефект от използването на различно количество концентриран фураж през отделните периоди на угояване на бичета, Международна научна конференция, Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС, Стара Загора, 7-8 юни 2007, Том ІІ, Животновъдство, Ветеринарна медицина, 121-124.
 28. Михайлова М., В. Базитов, Г. Ганчев, 2007, Промени в хранителната стойност на зърно от царевица за непреживни животни в зависимост от начина на обработка на почвата и торенето, Международна научна конференция, Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС, Стара Загора, 7-8 юни 2007, Том ІІ, Животновъдство, Ветеринарна медицина, 125-129.
 29. Базитов Б., Г. Ганчев, М. Михайлова, 2007, Влияние на обработката на почвата и торенето върху хранителната стойност на царевица за зърно при преживни животни, Международна научна конференция, Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС, Стара Загора, 7-8 юни 2007, Том ІІ, Животновъдство, Ветеринарна медицина, 130-134.
 30. Ганчев Г., 2007, Влияние на източника на протеин при хранене на лактиращи овце върху продуктивността, Животновъдни науки, 6, 17-20.
 31. Георгиева Г., Г. Ганчев, С. Чобанова, И. Манолов, Д. Гиргинов, Д. Динков. 2008, Ефект от добавката на ензима ”Xybeten”към комбинирания фураж на пилета бройлери, с различно участие на слънчогледов шрот върху продуктивните показатели, Животновъдни науки, ХLV, 4, 59-164.
 32. Георгиева Г., С. Чобанова, Г. Ганчев, И. Манолов, Д. Гиргинов, 2008, Ефект от добавката на ензима ”Roxazyme G2”към комбинирания фураж на пилета бройлери, с различно участие на слънчогледов шрот върху продуктивните показатели, Животновъдни науки, ХLV, 4, 153-158.
 33. Михайлова М., Г. Ганчев, Д. Джурбинев, Н. Димова, И. Иванова, 2008, Концентрация на уреята в млякото и кръвта при млечни и тънкорунни овце, Животновъдни науки, 2, 27-30.
 34. Георгиева Г., С. Чобанова, Г. Ганчев, Д. Димитров, 2008, Ефект от добавката на фитаза към пшенично-соеви дажби с различно съдържание на нефитинов фосфор върху продуктивността, оползотворяването на протеина, фосфора и калция, пепелното съдържание и хистологичнто състояние на тибията при бройлери в ранна възраст, Животновъдни науки, 5, 45-54.
 35. Илчев, А., Г. Ганчев, Д. Павлов, П. Вълкова, И. Никифоров, 2008, Проучване на ефекта от различни равнища на протеин в дажбите върху ретенцията и екскрецията на азот при подрастващи прасета, Животновъдни науки, 5, 122-130.
 36. Илчев, А., Г. Ганчев, Д. Павлов, П. Вълкова, И. Никифоров, 2008, Проучване на ефекта от различни равнища на протеин в дажбите върху ретенцията и екскрецията на азот при прасета през финишерния период на отглеждане, UNION of SCIENTISTS-Stara Zagora. International Scientific Conference June 5-6 2008, CD.
 37. Илчев, А., Г. Ганчев, Д. Павлов, С. Чобанова, 2008, Проучване на ефекта от различни равнища на протеин в дажбите върху ретенцията и екскрецията на азот при прасета през гроуерния период на отглеждане, UNION of SCIENTISTS-Stara Zagora. International Scientific Conference June 5-6 2008, CD.
 38. Todorov, N., D. Djurbinev, R. Grigorova, G.Ganev, 1996, Effect of the inclusion of straw in the maize silage – concentrate diets for fattening bullocks. PROCEEDINGS of an International Symposium organized by HSAP and EAAP and EU/DGVI/, FAO and CIHEAM Thessaloniki, Grecce. June 18-20, 1994 /EAAP Publication №83, 1996, 239-242.
 39. Todorov, N., G. Ganev,  D. Djurbinev, D. Djouvinov, R. Grigorova, 1997, Manipulation of microbiale protein supply and resultant performance of bullocks by increasing straw content in the diet, Ann Zootech 46, 81-92.  
 40. Mihajlova, M., G. Ganchev, D. Djurbinev, 2001, Influence of the way of concentrate distribution in the different periods and of the protein source in fattening steers, Симпозиум за сточарство со мегународно учество, Институт за сточарство, Струга, 23-25, 05.
 41. Georgieva V., S. Chobanova, G.Ganchev, I. Manolov, 2007. Investigation on the effect of supplementing compound poultry feed with high sunflower meal levels with the enzyme preparation Xybeten, Mountain Agriculture in the Balkans, 10, 3, 411-424.
 42. Ilchev, A., G. Gаnchev, S. Chobanova    D. Kanakov, P. Petkov, I. Nikiforov, 2010, Age-related changes in mineral retention and excretion in starter and finisher pigs fed diets with and without exogenous phytase, Agricultural Science and Technology, vol.2, No4, 183-190.
 43. Georgieva V., S. Chobanova , G. Ganchev, I. Manolov, D. Jarkov, M. Lalev, D. Stoianov, 2010. Effect of addition of multienzyme preparation VemoZyme®Plus on productive and slaughter parameters and meat composition of broiler chickens, fed wheat-corn-soybean meal diets, Agricultural Science and Technology, vol. 2, №4, 197-201
Книги
 1. Ганчев Г., А. Илчев, “Производство на качествени и безопасни комбинирани фуражи – Добрите Производствени Практики и системата НАССР във фуражните предприятия”, Искра-М-И, 2006, Стара Загора.
 2. Ганчев Г., А. Илчев, Ю. Митев, Ч. Митева, З. Бинев, Л. Тимс, “Хранене на продуктивните животни – Принципи на добрата фермерска практика”, Искра-М-И, 2006, Стара Загора.
 3. ПРОВИМИ продукти, биоконцентрати, комбинирани фуражи и системи за хранене на говеда, 2007, “Провими – България”.
 4. Ганчев Г., А. Илчев, И. Гайдажиев, 2007, “Ръководство за Добри Производствени Практики и НАССР във фуражните предприятия”, Съюз на производителите на комбинирани фуражи проект за национално ръководство за Добри Производствени Практики и за прилагане на принципите на НАССР във фуражния сектор.
 5. Тодоров, Н., А.Атанасов, А. Илчев, Г. Ганчев, Г. Михайлова, Д. Гиргинов, Д. Пенков, З. Шиндарска, Й. Найденова, К. Недялков, С. Чобанова, 2010. Практикум по хранене на животните, Изток-Запад, София, ISBN 978-954-321-733-5.
 6. Борисов И., Ю. Митев, Г. Ганчев, Д. Димитрова, Р. Димитров, Ц. Чапръзов, Т. Пенев, 2010. Болести на пръста и копитото при продуктивните животни, СД “Контраст” – Богомилово, ISBN 978-954-9443-38-7.

Comments are closed