Проф. д-р Веселин Димчев Радев

 
 
 
 
 
 
 
Образование – Висше – Зооинженер, 1995 г., Аграрен Факултет, Тракийски университет, Стара Загора
Развитие на научната кариера:
Асистент в секция „Физиология на животните” на Аграрен Факултет от 1995 г.,
Защитена дисертация  за образователна и научна степен „Доктор” – през 1999 г.
Доцент от 2006 г.
Професор от 2015 г.
Преподавани дисциплини:
Физиология на животните
Анатомия и физиология на животните
Физиология на животните и човека
Етология на животните
Тема на защитена дисертация:
“Влияние на биотехнологични продукти на дрождиева основа върху търбуховите ферментационни процеси при овце”,
Шифър 01.06.17- Физиология на животните и човека.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ДО ХАБИЛИТАЦИЯ
ДИСЕРТАЦИЯ, АВТОРЕФЕРАТ И ТРУДОВЕ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ НЕЯ
 1.  Радев В., 1999. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ Доктор”, год., шифър 01.06.17, Стара Загора.1а. Радев В., 1999.
  Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ Доктор”, год., шифър 01.06.17
 2.  Радев, В., И. Върляков, Е. Енев, 1998. Влияние на добавката на жива култура от дрожди Sacharomices cerevisiae върху ферментационните процеси в търбуха на овце. Девета национална конференция с международно участие “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Стара Загора, том II,  стр. 497-501.
 3.  Върляков, И., В. Радев, Е. Енев, 1998. Влияние на добавката на дрождиева култура (Sacharomices cerevisiae) в дажбата на овце върху хранителното поведение, търбуховата микрофлора и междинния метаболизъм. Девета национална конференция с международно участие “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Стара Загора, том II, стр. 490-497.
 4.  Радев, В., А. Петков, Е. Енев, К. Сивкова, И. Върляков, 1998. Промени в нивото на бактериалния синтез и аминокиселинния профил в търбухово съдържание на овце след добавката на пробиотик Yea-Sacc 1026. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, Съюз на учените гр. Пловдив, том II, стр.343-346.
 5.  Върляков, И., В. Радев, 1998 .Оценяване ефекта от добавката на Yea-Sacc 1026 в дажбата на овце чрез етологични, микробиологични и хематологични показатели. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, Съюз на учените гр. Пловдив,  том II, стр. 361-364.
 6.  Radev, V., 1999. Influence of the Yeast culture (Yea-Sacc 1026) on the rumen metabolism in sheep. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, рр. 663-668.
 7.  Радев, В., 1999. Влияние на дрождиеви култури от род Saccharomices cerevisiae върху бактерийния синтез и азотния метаболизъм в търбуха на овце. Сборник доклади. Десета национална конференция с международно участие “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Стара Загора, том І, стр. 39-45.
 8.  Радев, В., 2000. Влияние на Yea-Sacc 1026 върху развитието и метаболитната активност на търбуховите инфузории при овце, Животновъдни науки, ХХХVII, стр. 34-38.
 9.  Varliakov, I.S., V.D. Radev, R. I. Otouzbirov, 2001.I nfluences of a Yea-Sacc 1026 as a ration supplement оn level of duodenal metabolites, First joint meeting of Departments of Animal science of the Balkan countries – Balnimalcolm, Tekirdag, Turkey.
 10.  Radev, V.D., R. I. Otouzbirov, I.S.Varliakov, 2001. Influences of a Yea-Sacc 1026 probiotic on the fattening ability  and meat qwality in lambs. I. Growth, slaughter and morphological parameters. First joint meeting of Departments of Animal science of the Balkan countries – Balnimalcolm, Tekirdag, Turkey.
 11. Otouzbirov, R. I., V.D. Radev,  I.S. Varliakov , 2001. Influences of a Yea-Sacc 1026 probiotic on the fattening ability and meat qwality in lambs. II. Biochemical parameters  of blood and liver and meat quality. First joint meeting of Departments of Animal science of the Balkan countries – Balnimalcolm, Tekirdag, Turkey.
ТРУДОВЕ ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
 1. Върляков, И., В. Радев,1995. Проучване на онтогенетичното развитие на основните форми на поведение на Белия новозеландски заек. Сборник доклади. Шеста национална конференция с международно участие “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Стара Загора, том I, стр. 357-361.
 2. Отузбиров, Р., В. Радев, Д. Памукова, 1997. Изследване влиянието на начина на отглеждане върху състава и качеството на заешкото месо.Сборник доклади. Осма национална конференция с международно участие “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”,  Стара Загора, том I, стр. 74-78.
 3. Енев, Е., А. Петков, В. Радев,  Дж. Айдин, 1997. Ерготропен ефект от добавянето на авиламицин върху процесите в търбуха на шилета. Животновъдни Науки, приложение, стр.14-17.
 4. Радев, В., О. Петкова, И. Върляков, Р. Отузбиров, 1997. Проучване влиянието на свободното отглеждане и доугояването в клетки върху някои биохимични показатели в месото на зайци от породата Бял новозеландски. Животновъдни Науки, приложение, стр. 18-22.
 5. Сивкова, К., И. Върляков, В. Радев , 1998. Съдържание на витамин В12  в търбуха на малачета и телета, хранени с различна по структура дажба. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, Съюз на учените гр. Пловдив,  том II, стр.373-376.
 6. Филипова, А., В. Радев, 2000. Влияние на мултиензимния препарат Рrotozin върху храносмилателните процеси при зайци. I. Влияние на Protozin върху храносмилателните процеси в цекума. Сборник „Постижения в областта на аграрните и обществени науки”, т. І,, стр.27-32.
 7. Симеонова, Ц., В. Радев, Е. Енев, Д. Гиргинов, Д. Джувинов, А. Филипова, 2000. Влияние на мултиензимния препарат Рrotozin върху храносмилателните процеси при зайци.  II. Влияние на Protozin върху разграждането на протеина и нивото на амоняка в цекума. Сборник „Постижения в областта на аграрните и обществени науки”, т. І, стр. 33-38.
 8. Генчев, А., Д. Алексиева, М. Кабакчиев, Н. Грозева, В. Радев, 2001. Ефекти от присъствието на семе от Detura Stramonium / татул / върху общото състояние и продуктивността на японски пъдпъдъци, І. Влияние върху растежа и продуктивните показатели, Доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие – 80 години висше аграрно образование в България. Животновъдни науки, бр. 6,  стр.12-14 .
 9. Генчев, А., Д. Алексиева, Н. Грозева, В. Радев, Ст. Витанов,  Й. Николов, В. Йорданова, 2001. Ефекти от присъствието на семе от Detura Stramonium / татул / върху общото състояние и продуктивността на японски пъдпъдъци. ІІ. Влияние върху общото състояние, кръвните показатели и развитието на вътрешните органи. Доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие –  80 години висше аграрно образование в България. Животновъдни науки,  бр. 6,   стр. 51-52.
 10. Радев, В., Ст. Рибарски, Д. Памукова, 2002. Влияние на мултиензимния препарат Protozin върху угоителната способност и качествата на месото при зайци, Животновъдни науки,  брой 4, 5, стр. 77-80.
 11. Радев, В., 2003. Влияние на мултиензимния препарат Protozin върху степента на разграждане на целулозата и протеина в стомаха на зайци, Животновъдни науки, брой 5,  стр. 62-65.
 12. Върляков, И., В. Радев, К. Сивкова, К. Димитрова, М. Зейнел, 2003. Етологична характеристика на зайци получавали с дажбата си мултиензимен препарат Sanizim, Животновъдни науки, брой 5,  стр.58-62.
 13. Radev, V., K. Sivkova, E. Enev, 2003. Changes in the hematological parameters of rabbits given multienzime Protozin in the diet. Trakia Journal of Sciences, Vol.1. No 1. pp 67-71.
 14.  Sivkova, K., M.Tzankova, V. Radev, 2004. Content of vitamin B12  in the rumen of buffalo calves and calves, fed with rations of different structure, 7-th world buffalo congress, Makati City, Philippines. Proceeding contributed papers, volume ІІ, pp 261-263.
 15. Radev, V., K. Sivkova, E. Enev, I. Varlyakov, 2004. Effect of the multienzyme Protozin on volatile fatty acids level in the digestive system of rabbits, Trakia Journal of Science, Vol. 2, №2, pp 27-30.
 16. Kutsarov, G., Y. Iliev, I. Varliakov, I.  Georgiev, V. Radev, 2004. Effect of hipokinesia on the behaviour of lambs, Bulgarian Journal of Veterinari Medicine, № 2, рр. 69-75.
 17. Varlyakov, I., V. Radev, K. Sivkova, 2004. Influence of Protozin-A on the etiological parameters of sheep, Trakia Journal of Science, Vol. 2, №2, pp 52-55.
 18. Sivkova, K., V. Radev, P. Todorova, M. Todorov, E. Enev, 2004. Effect of the multienzyme Protozin-A on the level  of some hematological parameters of sheep, Trakia Journal of Science, Vol. 2, №2, pp 31-34.
 19. Рибарски, Ст., В. Радев, К. Сивкова, Я. Стефанова, М. Зейнел, К. Димитрова, 2004. Промени в угоителната способност и кланичните качества на месото при зайци, получавали с дажбата си мултиензимен препарат  Sanizim, Животновъдни науки, брой 5, стр. 33 – 36.
 20. Сивкова, К., В. Радев, П. Тодорова, М. Тодоров, К. Димитрова, М. Зейнел, 2004. Влияние на добавката на мултиензимен препарат Protozin към дажбата върху етологичните параметри на агнета, Животновъдни науки, брой 4, стр. 3-7.
 21. Рибарски, Ст., К. Сивкова, Е. Енев, В. Радев, П. Тодорова, М. Зейнел, 2005. Влияние на мултиензимния препарат Protozin върху физикохимичните и микроморфологичните свойства на скелетната мускулатура при агнета, Животновъдни науки, брой 2, стр. 60-65.
 22. Радев, В., 2005. Ефект от добавката на ензимния препарат Хybeten-cel върху някои показатели в търбуховото съдържание на овни, Животновъдни науки, брой 3, стр.37-41.
 23. Сивкова, К., В. Радев, П. Тодорова, 2005. Влияние на добавката на екзогенни полиензимни препарати към дажбата върху ферментационните процеси в търбуха на овце, Животновъдни науки, брой 3, стр. 30-36.
 24. Радев, В., 2005. Влияние на ензимния препарат Хybeten-cel върху някои кръвни показатели при овни, Животновъдни науки, брой 3, стр.42-46.
 25. Радев, В., К. Сивкова, 2005. Влияние  на ензимен препарат  Хybeten-cel  върху общия брой и родовия състав на търбуховите инфузории при овни, Животновъдни науки, брой 4, стр. 41-46.
 26. Сивкова, К., В. Радев, П. Тодорова, К. Димитрова, 2005. Ефект от добавката на ензимния препарат Хybeten-cel към дажбата върху етологичните параметри на овни, Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol 8.6. 2005, 732-750.
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Станков, Ив., Н. Нанев, Б. Банев, В. Радев, 2003 .Анализ за състоянието на животновъдството през периода 1990-2003 г. Сборник доклади  – Интеграционни процеси в Българското животновъдство,  Научна конференция с международно участие, Стара Загора, стр. 5-14.
2. Станков, Ив., Н. Нанев, Б. Банев, Ст. Иванов, В. Радев, 2003 . Институционални аспекти и перспективи за развитие на интеграционните процеси в животновъдството. Сборник доклади  – Интеграционни процеси в Българското животновъдство, , Научна конференция с международно участие, Стара Загора, стр. 97-103.
3. Станков, Ив., Д. Павлов, Б. Банев, Ст. Иванов, В. Радев, 2003 год. Интеграционни процеси в Българското аграрно производство. Анализ за състоянието на аграрното производство през периода 1990-2003 . Сборник доклади – Национална конференция посветена на седмицата на земята, НТС Стара Загора, стр. 5-24.
4. Станков, Ив., Д. Павлов, Н. Нанев, Б. Банев, Ст. Иванов, В. Радев, 2003. Интеграционни процеси в Българското аграрно производство. Институционални аспекти за развитие на интеграционните процеси. Сборник доклади – Национална конференция посветена на седмицата на земята, НТС Стара Загора, стр. 71-75.
5. Станков, Ив., Р. Славов, В. Радев , 2004 . Екология, аграрно производство, устойчиво развитие. Състояние на животновъдството. Сборник доклади от научна конференция с международно участие – ISBN – 954-305-098-8, Стара Загора, стр. 19-28.
 
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ СЛЕД ХАБИЛИТАЦИЯ
1. Сивкова К., В. Радев, И. Пенчев, Я. Илиев, С. Димитрова, 2006. Влияние на добавката на екзогенния ензимен препарат Xybeten – Cel върху някои хематологични параметри и белтъчната обмяна при овни. Научна сесия на ТрУ Животновъдни науки, XLIII, брой 1, стр.33-38.
2. Сивкова К., Я. Илиев, В. Радев, И.Пенчев, В.Атанасов, Е. Дишлянова С. Димитрова, 2006. Влияние на добавката на екзогенния ензимен препарат Xybeten – Cel към дажбата на овни върху някои биохимични показатели на кръвта. Научна сесия на ТрУ . Животновъдни науки, XLIII, брой 2, стр. 49-54.
3. Сивкова К., Е. Енев, В.Радев, 2006. Влияние на нивото на лесносмилаемите въглехидрати в дажбата върху ферментационните процеси в търбуха на шилета. Животновъдни науки, XLIII, брой  6, стр. 17-23.
4. Tsankova M., K. Sivkova, K.Dimov, V. Radev. 2006. Еffect of exogenous enzyme Xybeten-cel supplement on weigh growth and some blood  parameters in buffalo calves. Proceding of the 5th Asian Buffalo Comgress on Social Economic Contribution of Buffalo to Rural Areas, April 18-22, 2006, Nanning, China, 1:96-101.
5. Сивкова К. Е. Енев, В. Радев, Н. Недева,Т. Славов, 2007. Влияние на структурата на дажбата върху някои показатели в търбуха и кръвта, характеризиращи въглехидратната обмяна при овце. Научна  конференция, Стара  Загора – 3-5 май, 2007 год. Животновъдни науки, XLIV, бр. 6, стр.61-68.
6. Сивкова К., Е. Енев, В. Радев, Н. Недева, Т. Славов,  2007. Влияние на структурата на дажбата върху някои показатели в търбуха, дуоденума и кръвта, характеризиращи белтъчната обмяна при овце. Научна конференция с международно участие „Екологични проблеми на планинското зеледелие” 28.05-29.05. 2007 год., Троян, Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 10,4, 2007, 592-606.
7. Varliakov I., D. Dinev, V. Radev, T. Slavov, 2007. Ethological evaluation of large measured building for dairy cows reared in individual cubicles. Научна конференция с международно участие „Екологични проблеми на планинското зеледелие” 28.05-29.05. 2007 год., Троян, Trakia Journal of Sciences, Vol. 5, №1, pp 52-58.
8.Върляков И., К. Сивкова, В. Радев, П. Тодорова, 2007. Промени в етологичните показатели на овце получавали с дажбата си ензимен препарат Xybeten. Научна конференция с международно участие „Екологични проблеми на планинското зеледелие” 28.05-29.05. 2007 год., Троян, Journal of mountain agriculture on the Balkans, Volume 10, Number 6, pp – 1052-1070.
9. Радев В., П. Тодорова, К. Сивкова, Е. Енев, Т. Славов, Н. Недева, 2008. Влияние на ензимния препарат Xibeten–cel върху общото количество и моларното съотношение на летливите мастни киселини в търбуховото съдържание на овни, хранени с ливадно и люцерново сено. 11-та Научна конференция „ Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28-29 май, Троян 2008 год Journal of mountain agriculture on the Balkans. Volume 11, number 7, 1290-1305
10. Недева Н., К. Сивкова, В. Радев, М. Цанкова, Т. Славов, 2008. Влияние на мултиензимния препарат Hostazim С 100 при малачета, хранени с дажби с различно съотношение на концентрирания и обемистия фураж. І. Влияние на Hostazim С 100 върху концентрацията на водородните йони, амоняка, общото количество и моларното съотношение на летливите мастни киселини. Животновъдни науки, брой  5, стр. 100-107.
11.Славов Т., К. Сивкова, В. Радев, Н. Недева, 2008. Влияние на мултиензимния препарат Hostazim С 100 при малачета, хранени с дажби с различно съотношение на концентрирания и обемистия фураж. ІІ. Влияние на Hostazim С 100 върху общия брой, родовия състав на инфузориите, целулозолитичната активност в търбуха. Животновъдни науки, XLV брой  5, стр. 107-113.
12. Радев В., К. Сивкова., Е. Енев, Т. Славов, Н. Недева, 2009. Влияние на мултиензимния препарат Hostazym C 100 при малачета, хранени с дажби с различно съотношение на концентрирания и обемистия фураж. IV. Влияние на Hostazym C 100 върху някои хематологични показатели. Bulgarian Journal of veterinary Medicine, 12, suppl 1, 124-129.
13. Недева Н., Т. Славов, В. Радев, П. Tодорова, Е. Енев, К. Сивкова, 2009. Влияние на мултиензимния препарат Hostazym C 100 върху някои показатели в търбуха и кръвта, характеризиращи белтъчната обмяна при шилета. Bulgarian Journal of veterinary Medicine, 12, suppl 1, 117-123.
14. Grigorova N., P. Todorova, V. Radev, K. Sivkova, 2009. Effect of the multienzymatic preparation Hostazym C 100 on the weight development, forage utilization and some hematological characteristics in lambs. Сборник доклади от Четвърта международна  научна конференция Balnimalcon – 2009. Challenges of the balkan animal industry and the role of science and cooperation , 14-16 май, Стара Загора, 233-238.
15. Todorova P., N. Grigorova, V. Radev, K. Sivkova, 2009. Effect of the multienzymatic preparation Hostazym Х 100 on the weight development, forage utilization and some hematological characteristics in lambs. Сборник доклади от Четвърта международна научна конференция Balnimalcon – 2009. Animal higher education of bulgaria, problems and Perspectives. Challenges of the balkan animal industry and the role of science and cooperation , 14-16 май, Стара Загора, 228-232.
16. Радев В., П. Тодорова, Н. Григорова, К. Сивкова, Е. Енев, 2009. Промени в някои търбухови параметри при агнета, хранени с дажба, обогатена с фибролитични ензимни препарати. І Ефект на Xostazim С 100 и Xostazim X 100 върху концентрацията на водородните йони, количеството на амоняка, общия брой и родовия състав на търбуховите инфузории. 12-та Научна конференция„ Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28-29 май, Троян 2009 год. Journal of mountain agriculture on the Balkans. Volume 12, number 4, 718-732.
17. Григорова Н., В. Радев, И. Славов, С. Маврева, Д. Иванов, 2009. Влияние на мултиензимния препарат Xostazim С 100 върху някои аспекти на белтъчната обмяна при шилета хранени с дажби с различно ниво на суров протеин и липиди. 12-та Научна конференция „ Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28-29 май, Троян 2009 год. Journal of mountain agriculture on the Balkans. Volume 12, number 4, 702- 717.
18. Биволарски Б., И. Пенчев, Е. Вачкова, К. Сивкова, В. Радев, С. Лалева, 2009. Влияние на мултиензимния препарат Protozin-A върху някои биохимични показатели при овце. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12, suppl 1, 104-110
19. Славов Т., Н. Недева, В. Радев, К. Сивкова, Е. Енев, 2009. Целулозолитична активност, общ брой и родов състав на инфузориите в търбуха на кочове, хранени с дажби, съдържащи различно количество липиди. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12, suppl 1, 111-116.
20. Uzunova K., V. Radev, I. Varliakov 2010. Socialization of puppies – a marker of their future behaviour. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, №1, pp 70-73, 2010
21. Uzunova Kr., V. Radev, Iv. Vashin, Y. Mitev, D. Kostov, V. Semerdjiev, D. Vladova, 2010. Determining the type of nervous system in young puppies, regarding  their proper education, socializing, and future behavior formation. Trakia Journal of science, volume 8, Number 4, pp. 95-99.
22. Григорова Н., И. Върляков, В. Радев, К. Сивкова, 2010. Въздействие на мултиензимните препарати Hostazym C100 и Hostazym X100 върху общото количество и моларното съотношение на летливите мастни киселини в търбуховото съдържание на агнета, хранени на воля. Животновъдни науки, XLVII, 6, 25-30.
23. Varlyakov I., V. Radev, T. Slavov, N. Grigorova, 2010. Ethological evaluation of a building for free housing of dairy cows. I. Behavioral activities in the summer. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 1, pp 222-229.
24. Varlyakov I., V. Radev, T. Slavov, N. Grigorova, 2011. Behaviour of cows in milking parlour. Agricultural science and technology. Volume 3, Number, 2, June 2011, pp. 107-111.
25. Radev V., T. Slavov, E. Enev, I. Varlyakov, 2011. Effect of coconut oil on rumen and duodenal ammonia concentration and some blood biochemistry parameters in yearling rams. Agricultural science and technology. Volume 3, Number, 3, September 2011, pp. 224-228.
26. Slavov T., V. Radev , K. Sivkova, I. Varlyakov, 2011. Effect of dietary coconut oil supplementation on some blood biochemical indices in yearling rams. Agricultural science and technology. Volume 3, Number, 4, December 2011, pp. 313-317.
27. Varlyakov I., K. Sivkova, V. Radev, K. Uzunova, 2012. The effect of adding of the enzyme products Xybeten and Protozin-A to a diet on ethological parameters of sheep. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University, 38 (1), 59-66.
28. Grigorova N., T. Slavov, P. Tododrova, V. Radev, I. Varlyakov, 2012. Effect of exogenous enzyme preparations on protozoan population and cellulolytic activity in the rumen of yearling rams. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, Volume 18, Number 2, 296-303. Impact factor =0.136.
29. V. Radev, 2012. Effect of dietary supplementation of dried distillers grains with solubles (Zarnela) on some rumen fermentation parameters in yearling sheep. Agricultural science and technology. Volume 4, Number, 3, September 2012, pp. 241-245
30. T. Slavov, V. Radev, S. Thobanova, 2012. Effects of dietary palm oil supplementation on some ruminal fermentation parameters and weight  development of yearling sheep. Agricultural science and technology. Volume 4, Number, 4 Deember 2012, pp. 365-367.
31. K. Uzunova R. Binev, Y. Mitev, V. Radev, C. Miteva, T. Slavov and T. Penev, 2013. Rapid identification of the temperament type in Dachshund,Pekinese and Japanese Chin companion dog breeds. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (No 5) 2013, 1134-1139, Agricultural Academy. Impact factor =0.136.
32. V. Radev, 2013. Rumen fermentation in yearling rams fed different rations. Agricultural science and technology. Volume 5, Number, 3, September, 2013, pp. 290-293.
33. V. Radev, I. Varlyakov, R. Mihaylov, 2013. Effect of different lipid and protein dietary levels on rumen ciliate and cellulolytic activity in yearling rams. Agricultural science and technology. Volume 5, Number 3, September, 2013, pp. 294-298.
34. Varlyakov I., V. Radev, T. Slavov, G. Ganchev, 2013. Blood parameters in yearling sheep feed Paulownia (Paulownia spp.) leaves. Agricultural science and technology. Volume 5, Number 4. December, 2013, pp. 405-409.
35. V. Radev, T. Slavov, I. Varlyakov, 2013. Changes in some blood parameters in yearling rams feed diets with different protein and lipid levels. Agricultural science and technology. Volume 5, Number 4. December, 2013, pp. 410-414.
36. Радослав Михайлов, Росен Димитров, Камелия Стаматова-Йовчева, Давид Йовчев, Веселин Радев, Тодор Славов, 2014. Сравнително морфологично изследване на скелета на главата при някои видове от сем. Canidae в България. Екология и бъдеще. Година, XIII , №1-2, стр. 12-21.
37. Веселин Радев, Тодор Славов, Иван Върляков, 2014. Влияние на фуражната суровина Зърнела върху целулозолитичната активност, общият брой и родовият състав на търбуховите инфузории при шилета. Животновъдни науки, LI, 1-2, 2014, pp – 73-79.
38. Тодор Славов, Веселин Радев, Иван Върляков, 2014. Ефект от добавянето на изсушен спиртоварен остатък (Зърнела) в дажбата върху кръвните показатели при шилета. Животновъдни науки, LI, 1-2, 2014, pp – 80-86.
39. Veselin Radev, Ivan Varlyakov, Todor Slavov, Radoslav Mihaylov, 2014. Effect of the dietary supplement Zarnela on some duodenal chyme parameters in yearling rams. Agricultural science and technology. Volume 6, Number 2, June, 2014, pp. 179-183.
40. Михайлов Р., Р. Димитров, К. Стаматова-Йовчева, В. Радев, 2014. Случай на язвена болест при огърличесто пекари (Pecari Tajacu). Екология и бъдеще. Година, XIII , № 3, стр. 76-80.
41. T. Slavov, V. Radev, R Mihaylov, I. Varlyakov, 2014. Effects of different dietary nitrogen sources on duodenal chime parameters in yearling sheep. Научна конференция с международно участие“ Българското земеделие- Хоризонт 2020“ – 15-16 май 2014. Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора, Agricultural science and technology. Volume 6, Number 3, September, 2014, pp. 283-287.
42. Toncho Penev, Veselin Radev, Todor Slavov, Veselin Kirov, Dimo Dimov, Alexandar Atanassov and Ivaylo Marinov, 2014. Effect of lighting on the growth, development, behaviour, production and reproduction traits in dairy cows, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, ISSN: 2319-7706, Volume 3, Number 11 (2014), pp. 798-810.
43. R. Binev, V. Marutsova, V. Radev, 2014. Clinical and haematological studies on subclinical lactational ketosis in dairy goats, Agricultural science and technology. Volume 6, Number 4, December, 2014, pp. 427-430.
44. Веселин Радев, 2014. Храносмилателни процеси в предстомашията  на преживните животни, Монография. Издателство – Алфамаркет Прим, ISBN 978-619-90246-1-4, Стара Загора.
45. Radoslav Mihaylov, Rosen Dimitrov, Veselin Radev, 2015. Cases animal escapes from zoos (Subject of area: Zoo animals), IJPAS Vol. 02 Issue-06, (June, 2015), (IF-2.865)
46. Varlyakov, I., V. Radev, T. Slavov, K. Uzunova, R.Mihaylov, M. Toshevska, 2015. Changes in Blood BiochemicalIndices in Yerling Rams after Dietary Supplementation of Optigen, Albanian J. Agric. Sci. 2015; 14 (1): 19-24.
Забележка: Статии с номера 9, 11, 13, 16, 19, 28, 29, 30, 32, 33 са включени в Монография с автор доц. д-р Веселин Радев
 
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Станков, Ив., В. Радев, 2007. Роля на аграрното производство за развитие на селските райони в процеса на евроинтеграция. Национална конференция  „Евроинтеграция и развитие на селските райони”, 3-5 май, Стара Загора. Сборни доклади, 26-32.
2. Павлов, Д., Р. Славов, М. Панайотов, Г. Михайлова, В. Радев, 2008. Промени в аграрния отръсъл, индикиращи постигане на устойчиво развитие Сборник доклади, Научна конференция с международно участие „ Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз” , Стара загора, 8-9 май 2008 год., 148- 153..
3. N. Todorov, R. Slavov, D. Pavlov, I. Stankov, G. Mihaylova, Ì. Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D. Alexieva, Y. Staikov, T. Dimitrov,D. Panayotov, I. Varlyakov, S. Ribarski, N. Takuchev, 2009. Bulgarian resources and potential for facing the challenges of animal production. Сборник доклади от Четвърта международна  научна конференция Balnimalcon – 2009. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation , 14-16 май, Стара Загора, 3-13.
4. Slavov, R ., N. Todorov, D. Pavlov, G. Mihaylova, M. Panayotov, I. Stankov, V. Radev,  Y. Staykov, 2011. Challenges faced by Bulgarian agriculture in the context of the  EU,S Common agricultural policy and the Europe 2020 strategy. Universitatea de  stiinte agronomice si medicina veterinaria-Bucuresti. Scientific Papers, Seria D, Vol. LIV, Animal Science, Bucuresti, 2011, pp-91-1001.  
5. Славов Р., Н. Тодоров, Д. Павлов, Г. Михайлова, М. Панайотов, И. Станков, В .Радев, Й. Стайков, 2012. Обща селскостопанска политика на европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България”. Развитие на животновъдството, 7-17 стр. Изд. Алфамаркет Плюс. Научна конференция, 10-11 май 2012. Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.
НАУЧНО- ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ И КНИГИ
1. Станков, Ив., Н. Нанев, Б. Банев, В. Радев, 2003 год.
Анализ за състоянието на животновъдството през периода 1990-2003 г.
Сборник доклади  – Интеграционни процеси в Българското животновъдство,  Научна конференция с международно участие, Стара Загора, стр. 5-14.
2. Станков, Ив., Н. Нанев, Б. Банев, Ст. Иванов, В. Радев, 2003 год.
Институционални аспекти и перспективи за развитие на интеграционните процеси в животновъдството.
Сборник доклади  – Интеграционни процеси в Българското животновъдство, , Научна конференция с международно участие, Стара Загора, стр. 97-103.
3.  Станков, Ив.,  Д. Павлов, Б. Банев, Ст. Иванов, В. Радев, 2003 год.
Интеграционни процеси в Българското аграрно производство.
Анализ за състоянието на аграрното производство през периода 1990-2003 год.
Сборник доклади – Национална конференция посветена на седмицата на земята, НТС Стара Загора, стр. 5-24.
4. Станков, Ив., Д. Павлов, Н. Нанев, Б. Банев, Ст. Иванов, В. Радев, 2003 год.
Интеграционни процеси в Българското аграрно производство.
Институционални аспекти за развитие на интеграционните процеси.
Сборник доклади – Национална конференция посветена на седмицата на земята, НТС Стара Загора, стр. 71-75.
5. Станков, Ив., Р. Славов, В. Радев , 2004 год.
Екология, аграрно производство, устойчиво развитие.
Състояние на животновъдството
Сборник доклади от научна конференция с международно участие – ISBN – 954-305-098-8, Стара Загора, стр. 19-28.
 УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Петков, А., Е. Енев, К. Сивкова, И. Върляков, В. Радев, 2000 год.
Ръководство за упражнения по физиология на животните
Издателство “Кота”, Стара Загора
2. Петков, А., Е. Енев, К. Сивкова, И. Върляков, В. Радев,  2000 год.
Тестове по Физиология и основи на животновъдството
Издателство “Кота” , Стара Загора
3. Енев, Е., К. Сивкова, И. Върляков, В. Радев, 2001 год.
Тестове по Физиология и основи на животновъдството
Издателство “Кота” , Стара Загора
4. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2004 год.
Справочник  на Аграрен Факултет
Издателство „ Литера-принт”, Стара Загора
5. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2005 год.
Справочник  на Аграрен Факултет
Издателство  „ Литера-принт”, Стара Загора
6. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2006 год.
Справочник  на Аграрен Факултет
Издателство  „ Литера-принт”, Стара Загора
7. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2007 год.
Справочник  на Аграрен Факултет
Издателство  „ Литера-принт”, Стара Загора
8.Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев. 2008 год.
Справочник  на Аграрен Факултет
Издателство  „ Алфа- Маркет”, Стара Загора
9.Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев. 2009 год.
Справочник  на Аграрен Факултет
Издателство  „ Алфа- Маркет”, Стара Загора
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ:
 1. Член на Съюза на учените в България – 1997 год.
 2. Секретар на клуба на младите учени към СУБ Стара Загора – 1998 – 1999 год.
 3. Член на управителния съвет на Националния съюз на зооинженерите в България  – май,  2002 год. до 2006 год.
 4. Секретар на Националния съюз на зооинженерите в България  – май,  2002 год.
 5. Секретар на Аграрен факултет , Тракийски университет, Стара Загора, Декември 2004 год. –  до сега.
 6. Член на Факултетния съвет на АФ – февруари 2006 год. – декември 2008 год., Януари 2009  –  до сега

Comments are closed