Фундаментални науки в животновъдството

Ръководител катедра проф. д-р Светлана Георгиева
тел. 042 699 334 e-mail svetlana.georgieva8888@abv.bg

Секции

Организатор катедра зооинж. Николай Николов, стая 324, тел. 042 699 338
 
Секция "Морфология на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Храносмилателна система при селскостопанските животни
 • Развитие и диференциация на напречно-набраздената скелетна мускулна тъкан
 • Породни и възрастови различия в строежа на млечната жлеза
 • Макро и микроструктура на храносмилателната система на птици
 • Кръвоснабдяване на органите
 • Остеология
Преподавани дисциплини
 • Морфология на селскостопанските животни
Преподавателски състав
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Кръвоносна система
Простата
Остеология

тел. 042 699 470, e-mail rado_doc@abv.bg
 
 
 
Област на научни интереси:
Храносмилателна система птици
Краниометрия диви и домашни бозайници

Организатор упражнения ст. експерт Валентин Нецов Вичев ,ст. 266, тел. 042 699 472
 
Секция "Физиолофия на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Изследване на процесите в храносмилателния тракт на преживните животни във връзка с възрастта, дажбите, използването на ензимни препарати и биологично активни вещества
 • Основни форми на поведение на животните при различни условия на отглеждане. Благополучие на животните.

Преподавани дисциплини

 • Физиология на животните
 • Физиология на хидробионтите
 • Физиология на животните и човека
 • Етология на животните
 • Анатомия и физиология на животните
 • Приюти и хотели за животни
 • Организация и управление на зоопаркове
Преподавателски състав
тел. 042 699 460, e-mail ivan.vurlyakov@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Поведение на животните
Хуманно отношение към животните
Етологична оценка на условията за отглеждане на с.с. животни
Регионално развитие
Местно самоуправление

тел. 042 699 466, 0887386747
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните

тел. 042 699 462, e-mail todor_slavov@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните

тел. 042 699 464, e-mail ivelina.nedeva@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Благополучие на животните
Методи за изследване благополучието на селскостопанските животни
Влияние на различни фактори (хранителни добавки, условия на средата, възраст) върху основните поведенчески активности на селскостопанските животни

Организатор Силвия Стоянова, ст. 660, тел. 042 699 465
 
Секция "Хранене на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Хранене на преживни
 • Хранене на свине
 • Хранене на птици
 • Използване на хранителни добавки при хранене на свине и птици
 • Съдържание на макро и микроелементи в комбинираните фуражи за свине и птици
 • Разработване на системи за управление на качеството и безопасността при производство на комбинирани фуражи – ДПП и НАССР
Преподавани дисциплини
 • Основи на храненето
 • Приложно хранене
 • Фуражи и хранене
 • Нормирано хранене на животните
 • Фуражи и фуражни добавки при хранене на селскостопанските животни и контрол и анализ на фуражите
 • Хранене на различни категории говеда и биволи
 • Хранене на овце и кози
 • Хранене на свине
 • Хранене на птици
 • Технология на комбинираните фуражи
 • Системи за управление на качеството и безопасността при производството на комбинирани фуражи
 • Добри производствени практики и НАССР при производство на комбинирани фуражи
 • Компютърни програми при балансиране на рецепти и дажби
 • Европейско и национално законодателство при производство на безопасни и качествени фуражи и храни
 • Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Преподавателски състав
тел. 042 699 476, e-mail sira@abv.bg
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските животни
Хранене на птици
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите за птици
Методи за определяне на по-точни показатели за оценка на енергийната хранителност на фуражите за птици по съдържание на истинска обменна енергия
Аминокиселинна хранителност на основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържание на истински смилаеми аминокиселини
Технология на комбинираните фуражи
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Замърсяване с тежки метали на фуражи и фуражни суровини

тел. 042 699 481, 042 699 477, e-mail glen62@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Научни интереси:
Хранене на преживни животни
Хранене на непреживни животни
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите
Безопасност на фуражи – ДПП и НАССР в предприятията от сектора на фуражите

Организатор Биляна Пенева, ст.212, тел. 042 699 481
 
Секция "Генетика"
Научно направление: Генетика на организмите
Научна проблематика и интереси
 • Цитогенетика на животните
 • Мутагенни фактори и оценка на тяхното въздействие
 • Радиационна генетика
 • Генетични основи на инбридинга и хибридизацията в животновъдството
 • Молекулярна генетика и ДНК анализи
 • ДНК маркери и използването им в селекцията и развъждането на селскостопанските животни
 • Съхраняване на генетичните ресурси в растениевъдството и животновъдството

Научно-изследователска дейност

 • Генетична структура и генофонд на популациите на различни видове животни, на базата на ДНК маркери (SSR, SNP,RFLP)
 • Лъчепротективен и антимутагенен ефект на естествени продукти
 • Мутагенеза и антимутагенеза
 • Генетични и фенотипни ефекти на инбридинга при многоплодни бозайници
 • Генетична структура и генофонд на популациите на различни видове растения
Учебна дейност
Секцията извършва обучение на студенти от Аграрен факултет на университета от следните специалности в ОКС „Бакалавър“:
 • Зооинженерство
 • Агрономство
 • Екология и опазване на околната среда
 • Рибовъдство и аквакултура
Преподавани дисциплини:
 • Генетика – за специалности Зооинженерство, Агрономство, Екология и опазване на околната среда и Рибовъдство и Аквакултури в бакалавърска степен
 • Генетика и биотехнологии – избираема дисциплина (модул от дисциплината „Основи на биотехнологиите“
 • Популационна и количествена генетика – в магистърска програма по „Развъждане на селскостопанските животни“
 • Генетични аспекти на селекцията в овцевъдството и козевъдството“ – в магистърска програма по „Овцевъдство и козевъдство“
Секция „Генетика“ обучава и подготвя докторанти по научна специалност „Генетика“
Преподавателски състав
тел. 042 699 334, e-mail svetlana.georgieva8888@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Цитогенетика и молекулярна генетика
Екологична генетика
Мутагенеза и антимутагенеза
Молекулярна генетика

тел. 042 699 362, e-mail deyana_gencheva_tru@abv.bg
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Молекулярна генетика
ДНК – анализ /PCR – RFLP, SNP, Микросателитна ДНК/
Генетична структура и генетично разнообразие в популациите
Генетични ресурси в животновъдството

Организатор зооинж. Николай Николов, стая 324, тел. 042 699 338

 
Секция "Развъждане"
Научно направление: Развъждане на животните
Научна проблематика и интереси
 • Генетично усъвършенстване на репродуктивни признаци и качество на месото
 • Теория и анализ на селекционни експерименти
 • Развъдни програми
 • Приложение на селекция по генетични маркери и геномна селекция в развъдните програми
По-значими постижения на преподавателите в секцията в научноизследователската и учебна работа
 • 2007 год. – на доц. д-р Стойчо Методиев е присъдена награда за високи научни постижения на името на акад. Стефан Куманов.
Учебна дейност
   Секцията извършва обучение на студенти от Аграрен факултет на университета в областта на развъждането на животните по специалностите
 • Зооинженерство – бакалавър, магистър, доктор
 • Агрономство – бакалавър
 • Рибовъдство и аквакултура – бакалавър
   Провеждат се и индивидуални и групови специализации в областта на развъждането на животните.
Преподавани дисциплини
 • Развъждане на сeлскостопанските животни
 • Развъждане в аквакултурата
 • Общо животновъдство
 • Генетични основи на развъждането с приложение на репродуктивните технологии
 • Развъждане на конете
Преподавателски състав
тел. 042 699 337 e-mail metodiev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Развъждане на селскостопанските животни
Генетични основи на репродукцията при с.с. животни, генетично усъвършенстване размера на прасилото при свинете
Генно картиране, генетични маркери и селекция по генетични маркери в развъдните програми в свиневъдството

тел. 042 699 331, e-mail zhsabev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Генетична структура на популациите на различни видове животни на базата на ДНК маркери
Селекция с помощта на генетични маркери (Mas)
Полиморфизъм по дължината на рестрикционните фрагменти (PCR – RLFP)
Инбридинг, инбредна депресия

Организатор зооинж. Николай Николов, ст. 324, тел. 042 699 338

 
Секция "Репродукция"
Научно направление : Репродуктивна биология и биотехнология
Научна проблематика и интереси
 • Биотехника на размножаването и репродуктивна ендокринология
 • Асистирани репродуктивни технологии
 • Технология и организация на изкуственото осеменяване при животните
По-значими постижения
 • Установяване влиянието на различните технологии на отглеждане върху размножителните функции при крави, овце, свине и птици.
 • Разработени са нови методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност от селскостопански разплодници.
 • Разработени са асистирани репродуктивни технологии на размножаване в говедовъдството, свиневъдството, овцевъдството, включително лапароскопско осеменяване при дребни преживни и ембриотрансфер.
 • Научно изясняване на проблема за имунологията на размножаването.
Преподавани дисциплини
 • Репродукция
 • Репродуктивни технологии в аквакултурата
 • Консултантска дейност в селското стопанство
 • Системи за прилагане на репродуктивните биотехнологии в животновъдството
 • Лабораторно-клинични анализи на гамети
 • Ветеринарен контрол на репродуктивния процес при продуктивните животни
 • Организация на репродуктивния процес при кучета и котки
 • Методика на експеримента с основни принципи при разработване на магистърска теза
Магистърска програма
 • Репродуктивни биотехнологии в животновъдството
Преподавателски състав
тел. 042 699 343, e-mail dimitrov@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Билогия на размножаването и изкуствено осеменяване на свине и селскостопански птици

тел. 042 699 342, e-mail gbonev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Репродуктивна ендокринология
Ембриотрансфер
Асистирани репродуктивни технологии

Организатор зооинж. Борис Бадаров, ст. 303, тел. 042 699 343, e-mail reproduction@uni-sz.bg

Comments are closed