Доц. д-р Ценка Жекова Желязкова

Образование висше, 1985 г., Висш селскостопански институт – гр. Пловдив, специалност Полевъдство, квалификация “Инженер – агроном”

Развитие на научната кариера

1986 г. – асистент в кат. „Растениевъдство” при Аграрен Факултет на Тракийски университет;
1990 г. – старши асистент;
1997 г. – главен асистент;
2007 г. – докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност “Фуражно производство, ливадарство”, шифър 04.01.20.;
2009 г. – придобита образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност “Фуражно производство, ливадарство”, шифър 04.01.20.
2010 г. – доцент по Фуражно производство, ливадарство”, шифър 04.01.20.

Преподавани дисциплини

Фуражно производство
Производствен мениджмънт в растениевъдството
Почвознание и земеделие

Област на научни интереси

Фуражно производство
Растениевъдсво
Земеделие
Бобови растения

Тема на защитена дисертация

Желязкова, Ц.2007, Проучване влиянието на някои растежни регулатори върху продуктивността, химичния състав и хранителната стойност на пролетен грах (Pisum sativum L.) и пролетен фий (Vicia sativa L.). Дисертация, Тракийски университет, Стара Загора, 199 с.
Шифър 04.01.20 „Фуражно производство, Ливадарство”

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Видева М., А. Христозов, Д. Павлов, Ц. Желязкова, Ст. Енева, 1993, Продуктивност и структура на добива на хибриди царевица, отглеждани за силаж. Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 30, № 1-4, 149-152 (Bg)
Павлов Д., А. Христозов, М. Видева, В. Велева, Ц. Желязкова, Т. Мирчева, С. Димов, С. Енева, Р. Мухова, И. Тончев, В. Базитов, 1993, Влияние на азотното торене върху съдържанието на нитрати и протеин в царевица за силаж. Научно-практическа конференция „Екологични проблеми на земеделието” Агроеко – Пловдив 1993, Научни трудове на ВСИ – гр. Пловдив, т. 38, кн. 1, 137-140 (Bg)
Христозов А., Д. Павлов, М. Видева, Ц. Желязкова, 1995, Продуктивност и хранителна стойност на два сорта слънчоглед, отглеждани за силаж при различна гъстота на посева. Животновъдни науки, ISSN 0514-7441, 32, № 5-8, 144-146 (Bg)
Желязкова Ц., 1995, Влияние на азотното торене върху продуктивността на еспарзета, отглеждана при неполивни условия. Животновъдни науки, ISSN 0514-7441, 32, № 5–8, 147-150 (Bg)
Желязкова Ц., 1995, Продуктивност на тревни смески с еспарзета за сенокосно използване при неполивни условия. Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 32, № 5, 199-201 (Bg)
Енева Ст., А. Христозов, Д. Павлов, М. Видева, Ц. Желязкова, 1997, Ефективно използване на водата от царевични хибриди, отглеждани за силаж. Селскостопанска наука, 35, № 1, 16-17 (Bg) 
Павлов Д., А. Христозов, М. Видева, Ц. Желязкова, Ст. Енева, 1997, Състав, смилаемост и хранителна стойност на царевични хибриди от различни агроекологични групи, отглеждани за силаж. Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 34, № 3-4, 40-43 (Bg) 
Енева Ст., М. Видева, Ц. Желязкова, 1998, Влияние на хистерезистния ефект върху разпределението на водата в почвата. Науката пред прага на новото хилядолетие – юбилейна научна сесия 50 години съюз на учените в България – Пловдив, ноември 1998 г., Сборник, т. І, 309-312 (Bg)
Узунова К., Н. Грозева, Ц. Желязкова, Н. Бозакова, 2004, Интоксикации при кучето от растения и храни с растителен прозход. Животновъдни науки, ISSN 0514-7441, 41, № 2, 75-79 (Bg)
Желязкова Ц., Д. Павлов, Д. Ненкова, И. Иванова, 2004, Влияние на някои растежни регулатори върху продуктивността на пролетен фий (Vicia sativa L.). Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 41, № 6, 556-559 (Bg)
Желязкова Ц., Д. Павлов, И. Иванова, Д. Ненкова, 2004, Влияние на някои растежни регулатори върху продуктивността на пролетен грах (Pisum sativum L.). Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 41, № 6, 560-563 (Bg)
Георгиев М., К. Тосков, Ц. Желязкова, Д. Павлов, С. Енева, Д. Станева, 2005, Влияние на водоразтворим селен въху добива от домати късно полско производство. Българското животновъдство в навечерието на присъединяването към Европейския съюз – Научен семинар, Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора, 5 май 2005 г., Сборник доклади, 210 – 218 (Bg)
Atanasova S., Todorova M., Zhelyazkova Ts., Pavlov D., Eneva S., 2005, Nondestructive determination of chemical composition of soil by near infrared spectroscopy. Review of current problems in agrophysics – 9-th international conference on agrophysics 28 – 31 Aug. 2005, Lublin, Poland, p. 365-369, Editors: G. Jozefaciuk, C. Slawinski, R. T. Walczak (En)
Желязкова Ц., М. Тодорова, Д. Павлов, 2006, Проучване влиянието на грах и фий върху някои почвени характеристики. Науката в условията на глобализацията през ХХІ век – Международна научна конференция, Стара Загора, 1-2 юни 2006 г., Том І Растениевъдство, ISBN 954-9329-27-5, 147-151 (Bg)
Zhelyazkova, Ts., D. Pavlov, Gr. Delchev, 2006, Caдржаj аминокиселина у зрну зимског грашка третираног регулаторима раста биљака. (Content of amino acids in grain of winter pea, treated with plant growth regulators.) ІV Међтународна еко-конференциja – Здравствено безбедна храна, Safe food, 20-23 сертембар, 2006, Нови Сад, тематски зборник, Proceedings, Vol. I, 343-349, (Sr)
Delchev, Gr., T. Kolev, Ts. Zhilyazkova, 2006, Утицаj неких мешавина минералних ђубрива у комбинациjи с исхраном преко листа на принос и квалитет зрна дурум пшенице. (Influence of some mixed mineral fertilizers in combination with foliar feeding on the grain yield and grain quality of the durum wheat.) ІV Међтународна еко-конференциja – Здравствено безбедна храна, Safe food, 20-23 сертембар, 2006, Нови Сад, тематски зборник, Proceedings, Vol. I, 255-260, (Sr)
Желязкова Ц., Д. Павлов, К. Тосков, 2007, Влияние на някои растежни регулатори върху химичния състав на зимуващ грах (Pisum arvense L.). Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 44, № 6, 547-550 (Bg)
Желязкова Ц., Д. Павлов, 2007, Влияние на някои растежни регулатори върху продуктивността, химичния състав и хранителната стойност на пролетен грах (Pisum sativum L.). Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 44, № 6, 551-554 (Bg)
Желязкова Ц., Д. Павлов, К. Узунова, 2007, Влияние на някои растежни регулатори върху химичния състав, хранителната стойност, добива на суров протеин и кръмни единици при пролетен фий (Vicia sativa L.). Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, 44, № 6, 555-558 (Bg)
Атанасова С., Ц Желязкова, М. Тодорова, 2007, Спектроскопията в близката инфрачервена област като метод за определяне на химичния състав на грах и пролетен фий. Животновъдни науки, ISSN 0514-7441, № 4, 43-48 (Bg)
Zhelyazkova Ts., D. Pavlov,. I. Ivanova, D. Nenkova, 2007, Influence of some plant growth regulators on winter pea (Pisum arvense L.) productivity. 14th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pastures Network „Adapting management to the new challenges of European mountain grasslands” 30 May – 1 June, Troyan (Bulgaria), Journal of mountain agriculture on the Balkans, National Centre For Agricultural Sciences. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489, Vol. 10, N 3, pp. 499-511 (Bg, En)
Zhelyazkova Ts., D. Pavlov, K. Uzunova, 2007, Content of mineral elements in the grain of winter pea, treated with plant growth regulators. 14th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pastures Network „Adapting management to the new challenges of European mountain grasslands” 30 May – 1 June, Troyan (Bulgaria), Journal of mountain agriculture on the Balkans, National Centre For Agricultural Sciences. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489, Vol. 10, N 3, pp. 512-524 (Bg, En)
Тодорова, М., С. Атанасова, Ц. Желязкова, Р. Илиева, 2007, Възможности за определяне на съдържанието на хумус в обработваеми почви чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда – Международна конференция 60-години институт по почвознание „Никола Пушкаров” 13 – 17 май 2007 г., София, Научни доклади І част, ISBN 978-954-749-072-7, 223-226 (Bg)
Такучев Н., М. Тодорова, С. Атанасова, Ц. Желязкова, 2007, Отражателна способност на почвите в Старозагорския регион. Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС – Международна научна конференция, Стара Загора, 7-8 юни 2007 г., Том І Растениевъдство, 53-59 (Bg)
Zhelyazkova Ts., D. Pavlov, 2008, Influence of tretment with plant growth regulators on energy efficiency of spring vetch production. Journal of mountain agriculture on the Balkans, National Centre For Agricultural Sciences. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489, Vol. 11, N 5, pp. 815-828 (Bg, En)
Zhelyazkova Ts., D. Pavlov, 2008, Energy efficiency of spring pea production, treated with plant growth regulators. Journal of mountain agriculture on the Balkans, National Centre For Agricultural Sciences. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489, Vol.11, N 5, pp. 866-878 (Bg, En)
Желязкова, Ц., Д. Павлов, М. Герджикова, 2008, Bлияние на някои растежни регулатори върху биопродуктивността, листната площ и чистата продуктивност на фотосинтезата при зимуващ грах. Българската наука и Европейското изследователско пространство – Международна научна конференция, Стара Загора, 5-6 юни 2008 г., ISBN 9 789549329445, Технологични въпроси в растениевъдството, стр. 10 (1 – 6) (Bg)
Герджикова, М., М. Видева, С. Енева, М. Георгиев, Ц. Желязкова, 2009, Влияние на вида на предшественика върху продуктивността на зимуващ грах. Развитие на икономиката и обществото на основата на знанието – Международна научна конференция, Стара Загора, 4 – 5 юни 2009 г., ISBN 9 789549329452, Vol. 1, Agricultural science. Plant studies, 403-410, (Bg)
Узунова, К., Д. Гиргинов, Ц. Желязкова, Д. Павлов, 2009, Влияние на калциевия метаболизъм върху здравословното състояние на кучето. Ветеринарна сбирка, ISSN 0205-3825, 117, № 9-10, 10-14 (Bg)
Zhelyazkova, Ts., 2009, Influence of some plant growth regulators on economic efficyency of winter pea variety Mir production. Agricultural science and technology, ISSN 1313-8820, Vol. 1, N 2, pp. 15-18 (En)
Petkova, R.,Zhelyazkova Ts., D. Pavlov, 2009, Iinfluence of nitrogen, phosphorus and molybdenum fertilization, alone and in combination on the winter faba bean energy efficiency of production. IV international symposium of livestock production, 9-12 September 2009, Ohrid (Macedonia), Macedonian Journal of Animal Science, ISSN 1857-6907, Vol. 1, N 1, pp.147-153 (En) 
Zhelyazkova, Ts., 2010, Nutritive value and energy efficiency of winter pea production, treated with plant growth regulators. Trakiya Journal of Sciences, ISSN 1313-7050, Vol. 8, N 2, pp. 44-51 (En)
Georgieva, N., I. Nikolova, D. Pavlov, T. Zhelyazkova, Y. Naydenova, 2011, Iinfluence of some growth regulators on energy efficiency of spring pea (Pisum sativum L.) cultivated for fresh biomass. Agricultural science and technology, ISSN 1313-8820, Volume 3, N 1, pp. 25-30 (En)

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Видева, М., Ц. Желязкова, 1999, Свитъци №1, №2 и №3 за упражнения по растениевъдство. Тракийски университет, Стара Загора, (Bg)
Павлов, Д., М. Видева, Ц. Желязкова, 2001, Ръководство за упражнения по растениевъдство. ISBN 945-9887-23-5, Изд. Con-Car Universe, Стара Загора, 121 стр., (Bg)

Comments are closed