Гл.ас. д-р Светлин Митков Иванов

 

 

 

 

 

 

 

Образование
Висше 2001 год. Аграрен Университет Пловдив, специалност Полевъдство, квалификация инженер – агроном
Тема на защитената дисертация: Сортова чувствителност на грах  и нахут към хербициди и биологичната им ефикасност.
Доктор по Растителна защита (Хербология) Аграрен Университет Пловдив от (2005 – 2010 г.)
 
СПИСЪК НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
  1. Иванов Св., С. Ангелова, М. Димитрова, 2012. Влияние на някои хербициди върху химичния състав на семената при сортовете зимен и пролетен грах. (Effect  of some herbicides on the chemical composition of seeds of winter and spring peas varieties), Аграрен Университет – Пловдив, Научни трудове, т. LVI, стр. 259 – 324.
  2. Иванов Св., С. Ангелова, М. Димитрова, 2012. Ефикасност и селективност на хербициди при нахут (Cicer arietinum  L.) – Efficiency and selectivity  of herbicides applied to chickpea (Cicer arietinum  L.), Journal  of  Mountain Agriculture on the Blkans, vol. 15, 5, p.  1077 – 1089.
  3. DIMOVA  D., M. DIMITROVA, Sv. IVANOV,  S. ANGELOVA, 2013. VARIETAL SUSCEPTIBILITY  OF WINTER  FODDER  PEAS  TO  HERBICIDES, Scientific  Papers, Series  Agronomy, Vol. LVI, p. 230 – 235.
  4. Иванов Св., 2019.  Плевелите и борбата с тях при фуражния грах. WEED CONTROL IN FORAGE PEA. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. (под печат – служебна бележка изх.№ 2/14.03.2019 г.)
  5. Иванов Св., М. Димитрова, 2019. Сортова чувствителност на пролетен фуражен грах към хербициди. Spring Forage Pea Variety Sensitivity to Herbicides. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. (под печат – служебна бележка изх.№ 2/14.03.2019 г.)
Участие в изследователски проекти
  1. Проект 4АФ/19  „Проучване на възможностите за употреба на хербициди и листни торове през вегетацията на нахут (Cicer arietinum L.)“. Ръководител на проекта доц. д-р Мария Герджикова
  2. Проект 5АФ/19 „Проучване на антиоксидантната активност и химичният състав на диворастящи лечебни растения.“ Ръководител на проекта: доц. дн Нели Грозева

Comments are closed