Доц. д-р Николай Янчев Вълчев

 

 

 

 

 

 

Образование

висше агрономическо, специалност- “лозаро-градинарство” в Аграрен университет – Пловдив

Развитие в научната област

1985 г – редовен докторант в институт по зеленчукови култури “Марица”- Пловдив
1988 г – придобита образователна и научна степен “Доктор”след защитена дисертация на тема: “Възможности за редуциране на системите от хербициди и вегетационните обработки в борбата с плевелите при средно-ранните домати”
1989 г – главен асистент в секция “Растителна защита” на ИЗК “Марица” – Пловдив
2010г – хоноруван преподавател по полско и оранжерийно зеленчукопроизводство в катедра “Растениевъдство” при Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора
2012г – асистент по полско и оранжерийно зеленчукопроизводство в катедра “Растениевъдство” при Аграрен факултет на Тракийски университет

Област на научни интереси

Технологии за производство на разсад и отглеждане на зеленчуци на открито и в култивационни съоръжения.
Биологични средства за защита на зеленчуковите култури от болести и неприятели.
Продуктивни възможности на нови интродуцирани сортове зеленчукови култури.

Преподавани дисциплини:

Полско зеленчукопроизводство
Оранжерийно зеленчукопроизводство

Списък на научните трудове

I Научни публикации

 1. Вълчев Н. Възможности за ленточно внасяне на системи от хербициди при     средноранните домати. – Растениевъдни науки, 1987,  №12
 2. Вълчев Н. Ефект  от приложението на редуцирани системи от хербициди и ръчни  почвообработки при отглеждане на безразсадови домати. – Доклад на 14-ия Републикански симпозиум на младите научни работници,1987, Албена
 3. Велев Б., Н.Вълчев.  Някои нови моменти в борбата с плевелите при зеленчуковите култури. – Доклад на научно-практическа конференция на тема: “Проблеми и перспективи на  растителната защита”, 1987  НТС при НПК  “Г.Димитров”.
 4. Велев Б., К.Константинов, Н.Вълчев. Екологосъобразна борба с плевелите при средноранните домати. – Доклад на ІІІ-та научна конференция с международно участие на тема: “Интензификация и екологизация на селскостопанското производство”, 1989 Аграрен университет –гр.  Пловдив.
 5. Петкова В., Н.Вълчев. Изменение  в съдържанието на пластидните пигменти под влияние на някои хербициди при доматите.- Доклад на 10 – та национална конференция по физиология на растенията, 1989, София
 6. Вълчев Н. Фитотоксичност на някои хербициди към средноранните домати и техните конкурентни взаимоотношения с плевелите. – Растениевъдни науки, 1990, № 5
 7. Вълчев Н., Б.Велев. Влияние на прилаганите при доматите системи от хербициди и ръчни почвообработки върху съдържанието на плевелни семена в почвата. – Растениевъдни науки, 1991, № 3
 8. Костадинова П., Н.Вълчев, Б.Велев, Г.Златев. Екологосъобразно приложение на вегетационния хербицид  метрибузин при средноранни домати. – Доклад на национална научно-практическа конференция с международно участие на тема: “Настояще и бъдеще на селското стопанство в България”, 1991,Аграрен университет – гр.Пловдив.
 9. Вълчев Н.,В.Ванчева,  В.Ранков, Б.Велев. Съвместно приложение на листни торове с хербициди при средноранни домати. – Доклад на национална научно-практическа конференция с международно участие на тема: “Настояще и бъдеще на селското стопанство в България”, 1991, Аграрен университет – гр.Пловдив.
 10. Вълчев Н., В.Ванчева, В.Ранков, Б.Велев. Възможности за съвместно приложение на листни торове с хербициди при средноранни домати. – Доклад на национална конференция на тема: “Възможности за приложение на суспензионните торове Лактофол в селското стопанство”, 1992, гр.Търговище.
 11. Вълчев Н., В.Ранков, Д.Бахариев, А.Балинова. Екологична оценка на продукция от средноранни домати. – Доклад на научно-практическа конференция на тема : “Екологични проблеми на земеделието”, 1993, Агроеко – Пловдив.
 12. Вълчев Н., Ст.Стефанов, В.Ванчева. Екологосъобразна растително-защитна технология за производство на средноранни домати. – Доклад на научно – практическа конференция на тема: “Екологични проблеми на земеделието”, 1993 , Агроеко – Пловдив.
 13. Вълчев Н., Б.Велев. Комбинирано приложение на различни почвени хербициди при безразсадовите домати. – Растениевъдни науки ,1995, № 7-8
 14. Вълчев Н., Д.Бахариев, Ст.Машева, Кр.Тосков. Възможности за  използване на химични средства за борба със синята китка при доматите. – Растениевъдни науки, 1995 , № 7-8
 15. Вълчев Н., Б.Велев, Кр.Тосков. Проучване възможността за приложение на хербициди и растежния регулатор малеинов хидразид срещу синята китка при доматите. – Доклад на научна сесия на тема: “Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, Аграрен университет – гр.Пловдив,  20.Х.1995 г.
 16. Вълчев Н., Б.Велев, Кр.Тосков, Ефект от приложението на почвени фумиганти в борбата със синята китка при доматите. – Доклад на научна сесия на тема : “Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, Аграрен университет – гр.Пловдив, 17-20  Х.1995г.
 17. Вълчев Н., Кр.Тосков, Ст.Машева, И.Димов. Оценка на заплевеляването при алтернативното земеделие в зеленчукопроизводството. Доклад на Втора национална научно – техническа конференция с международно участие. “Екология и здраве 96”, Пловдив 6 ХІ 1996 г.
 18. Тосков Кр., И.Димов, Н.Вълчев, Ст.Машева. Влияние на елементите от алтернативното  земеделие върху  вегетативните прояви и добива при основните зеленчукови култури. Доклад на ІІ –ра Национална научно-техническа конференция  с международно участие.  “Екология и здраве 96”  – гр.Пловдив 6.ХІ.1996 г.
 19. Машева Ст., Кр.Тосков, Н.Вълчев, Н.Димов. Микробиологична характеристика на почвата при алтернативното земеделие в зеленчукопроизводството. Доклад на ІІ –ра Национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 96 “ – гр.Пловдив  6.ХІ.1996 г.

II Учебници и учебни помагала

 1. Вълчев Н., Кр.Тосков. Учебник по зеленчукопроизводство – гр.Пловдив 2011 г.

Comments are closed