Гл. ас. д-р Митко Георгиев Георгиев

 

 

 

 

 

Образование

Висше – Агроинженер „Растителна защита 2000г. ВСИ гр. Пловдив.

Развитие на научната кариера

Асистент в катедра „Растениевъдство” на Аграрен Факултет от 2002 г.
Старши асистент 2005 г.

Преподавани дисциплини

Земеделие
Почвознание и земеделие
Лозарство

Област на научни интереси

Земеделие
Сеитбообращения
Хербология
Екологична пластичност на плевелите
Химична борба с плевелите
Хербициди

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

  1. Лалев Ц. М. Георгиев, Г. Беев, С. Недялкова 2004 Устойчивост на Български сортове твърда пшеница спрямо три вида на р. Fusarium НКМУ Съюз на учените – гр. Стара Загора
  2. Лалев Ц. М. Георгиев С. Недялкова 2005  Биологични, имунологични и стопански качества на нови линии твърда пшеница.
  3. Базитов В. М. Георгиев 2005Икономическа ефективност на някои хербициди за борба с плевелите при поливната царевицаЮНК – 10г. Тракийски университет. Сборник доклади Стара Загора 2005.
  4. Георгиев М., К. Тосков, Ц. Желязкова, Д. Павлов, С. Енева, Д. Станева 2005 Влияние на водоразтворим селен върху добива от домати късно полско производство  ЮНК – 10г. Тракийски университет. Сборник доклади Стара Загора
  5. Беев Г. Ц. Лалев, М. Георгиев 2006 Устойчивост на нови селекционни линии твърда пшеница спрямо 3 вида Fusarium  Екология и бъдеще 4 (42-47)
  6. Герджикова М., М. Видева, С. Енева, М. Георгиев, Ц. Желязкова 2009 Влияние на житния предшественик върху продуктивността на зимуващ грах International Science conference 4th – 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA  "Economics and Society development on the Base of Knowledge"
  7. International Science conference 4th – 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA "Economics and Society development on the Base of Knowledge"
  8. Базитов В, Р. Базитов, М. Георгиев 2010 Сравнителна оценка на хранителната стойност на царевица и пшеница отглеждани в сеитбообращение НКМУ Съюз на учените – гр. Стара Загора Сборник доклади.

Comments are closed