Доц. д-р Мима Христова Тодорова

 

 

 

 

 

 

Развитие на научната кариера

Аграрен университет, Пловдив, специалност „Растителна защита”, 1995- магистърска степен
Тракийски университет, Стара Загора, асистент, 1999 г.
Тракийски университет, Стара Загора, старши  асистент, 2002 г.
Тракийски университет, Стара Загора, главен асистент, 2007 г.
Докторант на самостоятелна подготовка, Институт по почвознание „Н. Пушкаров”, гр. София, 2007 г.

Преподавани дисциплини

Почвознание
Замърсяване на почвата и въздействие върху околната среда
Геология с петрография

Научни интереси

Спектралният анализ в близката инфрачервена област- бърз и  алтернативен метод за определяне химичния състав на почвата
Бонитетна оценка на почвите за отглеждане на основни селскостопански култури
Замърсяване на почвата. Мероприятия и средства за възстановяване на почвеното плодородие

СПИСЪК НА ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ

 1. Енева, Ст., М.Тодорова. 2001 г.   Преразпределение на водата в почвата в междуполивния период в зависимост от някои почвени и технологични фактори. Почвознание, агрохимия и екология, Кн. 4-6, с. я 100-104
 2. Атанасова, Ст., Ст.Енева, Д.Павлов, М.Тодорова, Д.Михайлов, 2002 – Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област за определяне на някои химични компоненти и реакцията на почви. Селскостопанска техника, №3, с.41-44
 3. Атанасова, Ст., Ст.Енева, М.Тодорова, 2002. Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област за определяне на съдържанието на тежки метали в почви, Научни трудови на ВСИ. стр.65-70
 4. S. Atanassova, S. Eneva, D.Pavlov and M. Todorova, 2003. Nondestructive determinationof chemical compositionand classification of the soils by near infrared spectroscopy. Proceedings of the 11 th international Conference. A.M.C. C. Davies and A. Garrido- Varo, NIR publications. Chichester, UK, p.829-834.
 5. Енева, Ст. М.Тодорова, 2004. Съдържание на тежки метали в излужените канелени горски почви в района на "Агробиохим"- ЕАД- Стара Загора, Екология и бъдеще, №2, с.65-67
 6. Енева, Ст. М.Тодорова, 2004 г. Агроекологична оценка на почвите в районана «Агробиохим» – ЕАДСтара Загора. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и макроелементи. Научна конференция, Стара Загора,Том ІІ, стр.187-190.
 7. .Atanassova, M.Todorova, Zhelyazkova Ts.,  Pavlov D., Eneva.S. – 2005. Nondestructive determination of chemical composition of  soils by near infrared spectroscopy, Review of current problems in agrophysics, Poland,. p-365-369.
 8. Тодорова М., Р.Илиева., В.Кръстева., Хр. Нечев. 2006.  Относителна оценка на почвената покривка в района на “ Агробиохим” Стара Загора, във връзка с оптимизиране на земеползването. Научни трудове, Русенски университет «Ангел Кънчев» том 45, сер.1, стр.126-130.
 9. Желязкова, Ц., М.Тодорова, Д.Павлов. 2006. Проучване влиянието на грах и фий върху някои почвени характеристики – Международнанаучна конференция, Стара Загора, 1-2.06.2006 – Стара Загора, том.І, стр. 147-151
 10. Атанасова, С., Ц.Желязкова., М.Тодорова. 2006.Спектроскопията в близката инфрачервена област – метод за определяне химичния състав на грах и фий- под печат.
 11. Тодорова М., Хр. Нечев. Р.Илиева., Д. Павлов. 2006.  Промени на почвената реакция около “Агробиохим”, Стара Загора- Екология и индустрия том 8. № 1-2 стр. 232-234.
 12. М. Тодорова , С. Атанасова, Ц. Желязкова.2007.Възможности за определяне съдържанието на хумус в обработваеми почви чрез спектрален  анализ в близката инфрачервена област. Научни доклади.  Международна конференция “60 години Институт по почвознание “Никола Пушкаров””, София 13-17 май, І, стр. 223-226
 13. Николай Такучев, Мима Тодорова, Стефка Атанасова, Ценка Желязкова. 2007. Отражателна способност на почвите в Старозагорския регион. Международна научна конференция, Стара Загора 7-8 юни, 2007. Том І,  стр. 53-59
 14. Todorova M., St. Atanassova, R. Ilieva. 2009. Determination of soil organic carbon using near-infrared spectroscopy. Book of Abstract. Eurosoil, 2008,International Year of Planet Earth”, 25-29. August, 2008, Vienna, Austria
 15. Todorova M., St. Atanassova, R. Ilieva. 2009. Determination of soil organic carbon using near-infrared spectroscopy. Agricultural science and technology, vol.1 № 2 p.45-50
 16. Todorova, M., St. Atanassova, R Santo, R. Tsenkova., R. Ilieva. 2009. Rapid prediction of available P content in soil using near-infrared spectroscopy. Proceedings of the Union of scientists Pousse, EE&AE’2009- International Scientific Conference- 01-03.2009. Rouse, ISSN 1311, p. 204-210
 17. Тодорова М. и Р. Попова. 2009. Оценка и земеползване на някои почви в Старозагорска област. Международна научна конференция, 4-5.06.2009 г. Стара Загора, № ISBN 9789549329452, p.411-417
 18. Тодорова М., Р. Попова, Д. Кехайов. 2009. Модел на реакцията на почвата в зависимост от някои повени показатели. Международна конференция, “Обработка на почвата и екология” 1-5.09. Албена, България, стр.445-447
 19. Кръстева В., Р. Илиева, И. Любенова, М. Тодорова. 2009. Бонитетна оценка на тежки черноземи в Северозападна България за отглеждане на основни селскостопански култури. Международна конференция, “Обработка на почвата и екология” 1-5.09. Албена, България, стр.326-332
 20. Todorova M., S. Atanassova., M. Gergikova., R. Ilieva.2010. Rapid prediction of available K content in soil using near-infrared spectroscopy. Proceeding of the International Soil Science Congress on Managment of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. R. Kizikaya, C. Gulser, O.Dengiz, May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, samsun, Turkey, p. 386-392
 21. Стоянова А., М. Тодорова, Ст. Атанасова. 2010. Изследване разпределението на минералния азот и съдържанието на хумус при напояване на царевица за зърно. Растениевъдни науки, бр.47. стр. 149-153

Участие в международни научни форуми

 1. Участие в международна конференция “9th International Conference on Agrophysics”, 28-31.08.2005, Lublin, Poland с доклад на тема” Nondestructive determination of chemical composition of  soils by near infrared spectroscopy”
 2. Участие в международна конференция “60 години Институт по почвознание “Никола Пушкаров” София 13-17 май, 2007 с доклад на тема „Възможности за определяне съдържанието на хумус в обработваеми почви чрез спектраленанализ в близката инфрачервена област.
 3. Участие в международен научен форум, Eurosoil, 2008, „International Year of Planet Earth”, 25-29. August, 2008, Vienna, Austria с доклад на тема” Determination of soil organic carbon using near-infrared spectroscopy”.
 4. Участие в международна научна конференция, EE&AE’2009- International Scientific Conference- 01-03.2009. Rousse, С доклад на тема ”Rapid prediction of available P content in soil using near-infrared spectroscopy”
 5. Участие в международна научна конференция „Soil Science Congress on Managment of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey с доклад на тема „Rapid prediction of available K content in soil using near-infrared spectroscopy

Специализации в чужбина

Участие в  3rd Summer School of Soil Survey, Hungary, Gödöllo, юли, 2005
Специализация в Норвежки научен институт по гората и ландшафта, гр. Ås,, Норвегия, ноември, 2010 г.

Членство в научни и професионалани организации и съюзи

Съюз на учените, Стара Загора
Българското почвоведско дружество, София

Comments are closed