Доц. д-р Мария Асенова Герджикова

 

 

 

 

 

Образование

Висше, 1995 г. Специалност Растителна защита и педагогика, ВСИ, Пловдив.

Развитие на научната кариера

1996 г. – асистент в катедра „Растениевъдство” на Аграрен Факултет
2009 г. – старши асистент

Преподавани дисциплини:

Растениевъдство
Производствен мениджмънт в растениевъдството

Област на научни интереси:

Растениевъдство
Тритикале
Предшественици
Житни растения
Бобови растения

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

  1. Видева, М., М. Герджикова. 2004. Сравнително проучване на нови хибридни сортове сорго за зърно. Научна конференция, Стара Загора, том ІІ, 72-77.
  2. Салджиев, И., М. Герджикова. 2005. Влияние на азотното торене върху добива на памука в зависимост от типа на сеитбообращението. Field Crops Studies, Volume ІІ-2, 267-272.
  3. Герджикова, М., М. Видева, Ст. Енева. 2008. Влияние на вида на бобовия предшественик върху продуктивността на обикновена пшеница. Растениевъдни науки, 45, 442-446.
  4. Герджикова, М., М., Видева, Ст. Енева. 2008. Влияние на вида на бобовия предшественик върху продуктивността на тритикале. International Scientific Conference June 5-6, 2008, Union of Scientists – Stara Zagora, (CD) ISBN 9789549329445. Issues in Plant Studies, стр. 10.
  5. Желязкова, Ц., Д. Павлов, М. Герджикова. 2008. Влияние на някои растежни регулатори върху биопродуктивността, листната площ и чистата продуктивност на фотосинтезата при зимуващ грах. International Scientific Conference June 5-6, 2008, Union of Scientists – Stara Zagora, (CD) ISBN 9789549329445. Issues in Plant Studies, стр. 10. 
  6. Грозева, Н., Герджикова, М. 2008. Лечебните растения в Старозагорска област III. Етерично-маслени, хранителни и медоносни видове – В: Сб. Доклади на научната конференция с международно участие, Съюз на учените, Стара Загора 2008”, 6-7.VI. 2008 г., CD-формат.
  7. Грозева, Н., Герджикова, М. 2008. Лечебните растения в Старозагорска област IV. Фуражни, багрилни, отровни и съдържащи дъбилни вещества видове – В: Сб. Доклади на научната конференция с международно участие, Съюз на учените, Стара Загора 2008”, 6-7.VI. 2008 г., CD-формат.
  8. Герджикова, М., М. Видева, Ст. Енева, М. Георгиев, Ц. Желязкова, 2009. Влияние на вида на житния предшественик върху продуктивността на зимуващ грах. International Scientific Conference June 4-5, 2009, Union of Scientists–Stara Zagora, (CD) ISBN 9789549329452. Plant Studies, p. 9 (403-410).           
  9. Георгиев, М., Ц. Лалев, М. Герджикова. 2009. Влияние на някои дву и трикомпонентни торове върху формирането на структурните елементи на добива и добива при ечемик сорт Обзор. International Scientific Conference June 4-5, 2009, Union of Scientists – Stara Zagora, (CD) ISBN 9789549329452. Plant Studies, p. 9 (428-435).
  10. Todorova, M., S. Atanasova, M. Gergikova, R. Ilieva., 2010. Rapid prediction of available K content in soil using near-infrared spectroscopy. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey: 386-392. 

Comments are closed