Доц. д-р Грози Делчев Делчев

 

 

 

 

 

 

 

Образование
Висше, Аграрен университет – гр. Пловдив
1993 г. – специалност Полевъдство, квалификация “Инженер – агроном”
1993 г. – специалност Педагогика, квалификация „Преподавател по растениевъдни дисциплини“
1994 г. – специалност „Икономика и мениджмънт“, квалификация „Икономист-мениджър“

Развитие на научната кариера:
1995 г. – научен сътрудник III степен в Институт по полски култури – Чирпан
1998 г. – научен сътрудник II степен в Институт по полски култури – Чирпан
2001 г. – научен сътрудник I степен в Институт по полски култури – Чирпан
2004 г. – Доктор по научна специалност "Растениевъдство", шифър 04.01.14.
2006 г. – Доцент в Институт по полски култури – Чирпан
2012 г. – Доцент в Тракийски университет – Стара Загора

Тема на защитена докторска дисертация:
Използване на растежни регулатори и комплексни листни торове на различен фон на минерално торене при твърдата пшеница (Triticum durum< Desf.)”. 2003. Институт по полски култури – Чирпан

Преподавани дисциплини
„Растениевъдство І-ва част”
„Растениевъдство ІІ-ра част”
„Окачествяване и съхраняване на зърно”
„Окачествяване, пакетиране и съхраняване на посевен и посадъчен материал”
„Борба с плевелите при производство на посевен и посадъчен материал”
„Семепроизводство при полски култури”

Научни статии

Публикации във връзка с дисертацията за ОНС "Доктор"

 1. Делчев, Гр., Т. Колев, 1998, Влияние на фитоефектора Меитадимекс върху продуктивността и качеството на зърното при твърдата пшеница. Сб."Науката пред прага на новото хилядолетие." Пловдив, т. 1, 37-40.
 2. Лалев, Ц., Гр. Делчев, Г. Панайотова, Г. Николов, Ив. Салджиев, Ш. Янев, М. Денева, 2000, Успехи в научните изследвания в областта на технологията за отглеждане на твърдата пшеница. Растениевъдни науки, 37 (9) 682-687.
 3. Делчев, Гр., 2000, Проучване сроковете на внасяне на някои комплексни листни торове при твърдата пшеница. Растениевъдни науки, 37 (9) 738-742.

Публикации във връзка с хабилитацията за научно звание „Доцент“

I. Публикации в международни научни издания

 1. Delchev, Gr., M. Deneva, 2002, Influence of some herbicides on the grain yield and quality of durum wheat cultivars Beloslava and Vuzhod. (Uticaj nekih herbicida na prinos semena cerealija i kvalitet sorte tvrde psenice Beloslava i Vuzhod.) Zdravstveno bezbedna hrana, Safe food, Novi Sad, vol. I, 365-369.
 2. Kolev, T., R. Ivanova, Gr. Delchev, 2002, Influence of the seed-time and the sowing density on the production of durum wheat. (Uticaj vremena sejanija i gustine sejanija na proizvodnju tvrde psenice.) Zdravstveno bezbedna hrana, Safe food, Novi Sad, vol. II, 53-56.
 3. Delchev, Gr., 2004, Leaf area, biological and economical yield of durum wheat as effected by different herbicides. (Uticaj razlicitih herbicida na lisnu povrsinu, bioloski i ekonomski prinos durum psenice.) Zdravstveno bezbedna hrana, Safe food, Novi Sad, vol. I, 371-376.
 4. Kolev, T., R. Ivanova, Gr. Delchev, 2004, Effect of the fertilization and the sowing density on the produce of durum wheat. (Uticaj dubrenja i gustine setve na proizvodnju durum psenice.) Zdravstveno bezbedna hrana, Safe food, Novi Sad, vol. II, 21-24.

ІІ. Публикации в научни списания

 1. Делчев, Гр., 2000, Промени в продуктивните възможности и качеството на зърното на твърдата пшеница под влияние на два биостимулатора. Растениевъдни науки, 37 (3) 131-134.
 2. Делчев, Гр., М. Денева, Д. Дечев, 2000, Сравнително изпитване на български и италиански сортове твърда пшеница по добив и качество на зърното. Растениевъдни науки, 37 (9) 765-768.
 3. Делчев, Гр., Св. Белчева, Ив. Иванова, Д. Ненкова, 2000, Влияние на някои биостимулатори при два сорта твърда пшеница. Растениевъдни науки, 37 (9) 769-773.
 4. Делчев, Гр., Т. Колев, 2001, Ефект на антитранспиранта Полигард "К" при твърдата пшеница. Растениевъдни науки, 38 (1) 10-13.
 5. Делчев, Гр., М. Денева, 2001, Влияние на някои хербициди върху качествените показатели на зърното от твърда пшеница. Растениевъдни науки, 38 (3-4) 139-142.
 6. Делчев, Гр., 2003, Чувствителност на твърдата пшеница към някои хербициди. Влияние върху добива на зърно. Растениевъдни науки, 40 (1) 24-28.
 7. Делчев, Гр., 2003, Чувствителност на твърдата пшеница към някои хербициди. Промени в компонентите на добива. Растениевъдни науки, 40 (2) 121-125.
 8. Делчев, Гр., 2003, Чувствителност на твърдата пшеница към някои хербициди. Ефект върху някои свойства на зърното. Растениевъдни науки, 40 (3) 266-269.
 9. Делчев, Гр., 2004, Ефект на някои ретарданти използвани на различен фон на азотно торене върху растежа и продуктивността на твърдата пшеница. Почвознание, агрохимия и екология, 39 (2) 51-56.
 10. Делчев, Гр., Ив. Иванова, Д. Ненкова, 2004, Проучване на някои комбинации между растежни регулатори и комплексни листни торове при твърдата пшеница. Растениевъдни науки, 41 (6) 552-555.
 11. Делчев, Гр., 2004, Промени в качествените показатели на зърното от твърда пшеница при късно третиране с противошироколистни хербициди. Растениевъдни науки, 41 (6) 573-576.
 12. Делчев, Гр., 2004, Реакция на твърда пшеница сорт Възход към някои хербициди. Изследвания върху полските култури, 1 (1) 166-170.

ІІІ. Публикации в научни трудове и сборници

 1. Колев, Т., Гр. Делчев, 1995, Влияние на Полигард "К" върху продуктивността на твърдата пшеница. Сб. "Проблеми на влакнодайните и зърнено хлебните култури." Чирпан, 194-196.
 2. Колев, Т., Ж. Терзиев, Гр. Делчев, 1997, Проучване влиянието на гъстотата на посева и минералното торене върху добива и качеството на зърното на твърдата пшеница. Сб. "Проблеми на растениевъдната наука и практика в България.", Пловдив, 107-113.
 3. Лалев, Ц., Гр. Делчев, М. Денева, 1998, Влияние на стъкловидния лом върху някои технологични и биохимични качества на твърдата пшеница и качеството на макаронените изделия. Сб. "Научни трудове на ССА", т. 5, св. 1, 87-89.
 4. Колев, Т., Гр. Делчев, М. Донева, Д. Танчев, 1998, Влияние на някои микроторове върху продуктивността на ръжта. Сб. "Науката пред прага на новото хилядолетие." Пловдив,т. 1, 131-134.
 5. Делчев, Гр., 1999, Влияние на срока на внасяне на антитранспиранта Полигард "К" върху твърдата пшеница. Сб. "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки." Стара Загора,  т. 1, 217-221.
 6. Делчев, Гр., 2000, Ефект от самостоятелното и смесено приложение на някои хербициди при твърдата пшеница. Влияние върху плевелите и развитието на твърдата пшеница. Сб. "Постижения в областта на аграрните и обществените науки." Стара Загора, т. 1, 210-214.
 7. Делчев, Гр., 2001, Отражение на самостоятелното и смесеното приложение на някои хербициди върху продуктивността на твърдата пшеница и качеството на полученото зърно. Сб. "40 години Съюз на учените – Стара Загора", т. 3, 148-152.
 8. Делчев, Гр., 2001, Ефект на биостимулатора Силк при твърдата пшеница. Сб. "40 години Съюз на учените – Стара Загора",  т. 3, 153-157.
 9. Янев, Ш., Колев, Т., Терзиев, Ж., Делчев, Гр., Вълчев, Д., 2001, Влияние на някои агротехнически фактори върху продуктивността на новия сорт твърда пшеница Импулс. Сб. "Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив", т. ХLVI, кн. 2,  253-257.
 10. Делчев, Гр., 2001, Отражение на някои хербициди и периода на приложението им върху посевните свойства на семената от твърда пшеница. Сб. "Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив", т. ХLVI, кн. 2, 391-395.
 11. Делчев, Гр., 2002, Ефект на някои листни торове при твърдата пшеница. Сб. "Научна конференция, Стара Загора – 2002", т. 2, 24-27
 12. Делчев, Гр., 2002, Намаляване риска от фитотоксичност към хербицидите на база изопротурон и хлортолурон при твърдата пшеница сорт Прогрес. Сб. "Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив", т. ХLVII, кн. 1, 113-118.
 13. Делчев, Гр., 2003, Промени в посевните свойства на семената от твърда пшеница при късно третиране с противошироколистни хербициди. Сб. "Научна конференция, Стара Загора – 2003", т. I, ч. 1, 218-221.
 14. Делчев, Гр., 2004, Фитотоксични прояви на някои хербициди използвани през фаза вретенене на твърдата пшеница. Сб."Научна конференция, Стара Загора – 2004", т. II, ч. 2, 152-155.
 15. Делчев, Гр., 2004, Селективност на някои хербициди за борба срещу многогодишните широколистни плевели при твърдата пшеница през фаза вретенене. Сб."Научна конференция, Стара Загора – 2004", т. II, ч. 2, 156-159.
 16. Делчев, Гр., 2004, Взаимодействие между някои ретарданти и азотното торене и влиянието им върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница. Сб."Научна конференция, Кърджали – 2004", 273-277.

Публикации след хабилитацията за научно звание „Доцент“

І. Публикации в международни издания

 1. Delchev, Gr., T. Kolev, Ts. Zhelyazkova, 2006, Influence of some mixed mineral fertilizers in combination with foliar feeding on the grain yield and grain quality of the durum wheat. (Утисаj неких мешавина минералних ћубрива у комбинации с исхраном преко листа на принос и квалитет зрна дурум пшенице.) Здравствено безбедна храна, Safe food, Нови Сад, Vol. I, 255-260.
 2. , T., Gr. Delchev, R. Ivanova, V. Delibaltova, 2006, Effect of several plant growth regulators on the productivity of durum wheat. (Деjство регулатора роста на продуктивност дурум пшенице.) Здравствено безбедна храна, Safe food, Нови Сад, Vol. I, 363-367.
 3. , Ts., D. Pavlov, Gr. Delchev, 2006, Content of amino acids in grain of winter pea, treated with plant growth regulators. (Садржаj аминокиселина у зрна зимског грашка третираног регулаторима роста биљака.) Здравствено безбедна храна, Safe food, Нови Сад, Vol. IІ, 343-349.
 4. Gr., 2008, Influence of some herbicides on grain yield of durum wheat and its components. Journal Ecology and Safety. International Scientific Publications, 2 (1) 371-379.
 5. Delchev, Gr., T. Kolev, D. Stoychev, 2008, Selectivity of some herbicides for control of annual grass weeds in stem elongation stage of the durum wheat. Safe food, Novi Sad, 177-183.
 6. Stoychev, D., M. Dimitrova, Gr. Delchev, 2008, Influence of some herbicides on the cotton yield and the fibre output. Safe food, Novi Sad, 199-204.
 7. Stoychev, D., M. Dimitrova, Gr. Delchev, 2008, Reflection of some foliar-applied herbicides on the length of the plumule and the root of the germinating cotton plants. Tenth Regional Meeting, Alexandroupoli, Greece, 28.09.-01.10.2008. https://www.icac.org/meetings/med_me_region/meeting_10/documents/stoychev.pdf
 8. Delchev, Gr., 2009, Productivity and grain quality of durum wheat cultivar Saturn by treatment with some herbicides. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, 3 (1) 362-370.
 9. Delchev, Gr., G. Panayotova, 2010, Influence of some mixtures between retardants and combined herbicides on the grain yield and grain quality of durum wheat. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 4 (1) 311-317.
 10. Delchev, Gr., D. Nenkova, D. Stoychev, 2010, Influence of some stimulators on the grain economic and sowing-seeds properties of two durum wheat cultivars. Agricultural Science and Technology, 2 (1) 29-32.
 11. Delchev, Gr., G. Panayotova, 2010, Application of some agrotechnical factors for increasing grain yield and quality of durum wheat in Bulgaria. “Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Монголии, Казахстана и Сибири”, Сборник научных докладов XIII Международной научно-практической конференции (Улаанбаатар, 6-7 июня 2010 г.), 222-227.
 12. Delchev, Gr., 2010, The impact of some herbicides over the sowing characteristics of the durum wheat seeds. Safe food, Novi Sad, 161-168.
 13. Delchev, Gr., 2011, Impact of some mixtures between retardants and combined herbicides on the sowing characteristics of the durum wheat sowing-seeds. Agricultural Science and Technology, 3 (2) 117-120.
 14. Delchev, Gr., T. Kolev, D. Nenkova, 2011, Impact of some mixtures between stimulators and antigrass herbicides on the sowing properties of the durum wheat sowing-seeds. Journal of Central European Agriculture, 12 (3) 398-408.
 15. Kolev, T., N. Tahsin, L. Koleva, K. Ivanov, H. Dzhugalov, M. Mangova, Gr. Delchev, 2011, Cultivar impact on the chemical content and grain technological qualities of some durum wheat cultivars. Journal of Central European Agriculture, 12 (3) 467-476.
 16. Delchev, Gr., 2011, Efficacy of some herbicides at durum wheat in Bulgaria. “Проблемы и перспективы развития АПК и его научное обеспечение в Республике Саха (Якутия)“, Сборник научных докладов Международной научно-практической конференции (Якутск, 18-22 июля 2011 г.), 57-61.
 17. Delchev, Gr., 2012, Influence of the vegetation treatment with herbicide Glyphosan on the grain economic properties and sowing seeds properties of durum wheat. “Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии”, Сборник научных докладов XV Международной научно-практической конференции (Петропавловск, 30-31 июля 2012 г.), т. 1, 149-154.
 18. Delchev, Gr., 2012, Efficacy and selectivity of some herbicide tank mixtures and combined herbicides on the durum wheat. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, 6 (2) 338-347.
 19. Delchev, Gr., 2012, Influence of some herbicides and herbicide tank mixtures on the grain yield and sowing seeds of durum wheat. Agricultural Science and Technology, 4 (4) 402-405.
 20. Delchev, Gr., I. Petrova, 2012, Changes in productivity of two durum wheat cultivars by influence of some stimulators. Safe food, Novi Sad, 193-199.
 21. Georgieva, N., I. Nikolova, Gr. Delchev, 2013, Stability evaluation of mixtures among preparations with different biological effect on basis of grain yield in spring forage pea. Banat’s Journal of Biotechnology, 4 (7) 101-107.
 22. Delchev, Gr., 2013, Efficacy and selectivity of soil-applied and vegetation-applied herbicides at grain sorghum, grown by Concep technology. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16 (2) 440-454.
 23. Delchev, Gr., 2013, Efficacy and selectivity of vegetation-applied herbicides at grain maize, grown by conventional and Duo System technologies. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16 (2) 475-491.
 24. Delchev, Gr., 2013, Stability of herbicides and herbicide tank-mixtures at winter oilseed canola by influence of different meteorological conditions. Agricultural Science and Technology, 5 (2) 189-193.
 25. Delchev, Gr., 2013, Efficacy and selectivity of vegetation-applied herbicides and their mixtures with growth stimulator Amalgerol premium at oil-bearing sunflower grown by conventional, Clearfield and ExpressSun technologies. Agricultural Science and Technology, 5 (2) 200-205.
 26. Delchev, Gr., 2013, Efficacy and selectivity of antibroadleaved herbicides at durum wheat against volunteers of coriander, Clearfield canola, Clearfield sunflower and ExpressSun sunflower. Agricultural Science and Technology, 5 (3) 299-314.
 27. Delchev, Gr., N. Georgieva, I. Nikolova, 2013, Stability evaluation of mixtures among preparations with different biological effect on basis of grain yield in spring vetch. Agricultural Science and Technology, 5 (3) 313-317.

ІІ. Публикации в научни списания

 1. Янев, Ш., Д. Дечев, В. Божанова, Ц. Лалев, Г. Делчев, Г. Панайотова, И. Салджиев, 2005, Приносът на селекцията и технологията в повишаване на продуктивността и качеството на твърдата пшеница. Изследвания върху полските култури, 2 (1) 11-24.
 2. Делчев, Гр., 2005, Отражение на някои хербицидни комбинации върху посевните свойства на семената от твърда пшеница. Изследвания върху полските култури, 2 (1) 157-162.
 3. Делчев, Гр., Д. Дечев, 2005, Селективност и стабилност на някои хербициди върху три сорта твърда пшеница при различни метеорологични условия. Изследвания върху полските култури, 2 (1) 163-169.
 4. Делчев, Гр., 2006, Селективност и стабилност на някои хербицидни комбинации върху твърдата пшеница при различни метеорологични условия. Изследвания върху полските култури, 3 (3) 457-462.
 5. Делчев, Гр., 2007, Промени в добива и качествените показатели на зърното от твърда пшеница при късно третиране с противожитни хербициди. Изследвания върху полските култури, 4 (1) 157-162.
 6. Делчев, Гр., 2007, Ефективност на някои хербицидни комбинации при твърдата пшеница. Растениевъдни науки, 44 (4) 354-357.
 7. Делчев, Гр., Ив. Иванова, Д. Ненкова, 2007, Промени в продуктивните възможности на твърдата пшеница под влияние на някои биологично-активни вещества. Почвознание, агрохимия и екология, 41 (4) 33-37.
 8. Делчев, Гр., 2007, Взаимодействие между минералното торене и някои стимулатори при твърда пшеница под влияние на различни метеорологични условия. Почвознание, агрохимия и екология, 41 (4) 38-43.
 9. Делчев, Гр., 2008, Промени в посевните свойства на семената от твърда пшеница при късно третиране с противожитни хербициди. Растениевъдни науки, 45 (4) 372-376.
 10. Делчев, Гр., 2008, Промени в селективността и стабилността на някои хербициди при твърдата пшеница под влияние на различни метеорологични условия. Растениевъдни науки, 45 (6) 554-558.
 11. Стойчев Д., Гр. Делчев, М. Димитрова, Д. Димова, 2009, Влияние на Xanthium strumarium върху растежа на памука през различните фенофази от развитието му. Растениевъдни науки, 46 (2) 179-181.
 12. Делчев, Гр., Д. Стойчев, 2009, Ефект на някои хербициди върху продуктивността и качеството на зърното от твърда пшеница. Растениевъдни науки, 46 (3) 238-242.
 13. Делчев, Гр., 2009, Влияние на някои комплексни и органични листни торове върху продуктивните възможности на твърдата пшеница. Почвознание, агрохимия и екология, 43 (3) 49-54.
 14. Делчев, Гр., 2010, Оценка на стабилността на някои хербициди по отношение на добива на зърно от твърда пшеница. Растениевъдни науки, 47 (1) 78-82.
 15. Делчев, Гр., 2010, Оценка на стабилността на някои смеси между листни торове и противошироколистни хербициди въз основа на добива на зърно от твърда пшеница. Почвознание, агрохимия и екология, 44 (2) 41-46.
 16. Делчев, Гр., 2010, Добив и качество на зърното от твърда пшеница при третиране с някои комплексни и органични листни торове. Почвознание, агрохимия и екология, 44 (3) 46-51.
 17. Делчев, Гр., 2010, Посевни свойства на семената от твърда пшеница сорт Сатурн при употреба на някои почвени и листни хербициди. Растениевъдни науки, 47 (4) 345-350.
 18. Делчев, Гр., Д. Ненкова, 2010, Оценка на стабилността на някои смеси между стимулатори и противожитни хербициди въз основа на добива на зърно от твърда пшеница. Растениевъдни науки, 47 (4) 351-356.
 19. Дечев, Д., В. Божанова, Ш. Янев, Гр. Делчев, Г. Панайотова, Ив. Салджиев, Сп. Недялкова, Б. Хаджииванова, Кр. Танева, 2010, Постижения и проблеми в селекцията и технологиите при твърдата пшеница. Изследвания върху полските култури, 6 (2) 201-215.
 20. Делчев, Гр., 2010, Влияние на някои смеси между листни торове и противошироколистни хербициди върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница. Изследвания върху полските култури, 6 (2) 331-336.
 21. Делчев, Гр., 2010, Посевни свойства на семената от твърда пшеница при употреба на някои комплексни и органични листни хербициди. Изследвания върху полските култури, 6 (3) 469-474.
 22. Делчев, Гр., 2012, Отражение на съвместната употреба на листни торове и противошироколистни хербициди при твърдата пшеница върху посевните свойства на семената. Растениевъдни науки, 49 (1) 53-58.
 23. Делчев, Гр., 2012, Оценка на стабилността на някои смеси между ретарданти и комбинирани хербициди въз основа на добива на зърно от твърда пшеница. Растениевъдни науки, 49 (1) 59-64.
 24. Делчев, Гр., И. Петрова, 2012, Влияние на някои смеси между стимулатори и противожитни хербициди върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница. Изследвания върху полските култури, 8 (1) 129-134.
 25. Делчев, Гр., 2012, Промени в продуктивните възможности на твърдата пшеница при вегетационно третиране с хербицида Глифосан. Изследвания върху полските култури, 8 (1) 135-141.
 26. Делчев, Гр., А. Стоянова, 2013, Промени в посевните свойства на семената от твърда пшеница при употреба на листни торове, стимулатори и антитранспиранти. Наука и технологии, 3 (6) 213-218.

ІІІ. Публикации в научни трудове и сборници

 1. Делчев, Гр., 2005, Промени в надземната част на твърдата пшеница под влияние на някои почвени и листни хербициди. I.Братимост и листна площ. Сб."Селекция и агротехника на полските култури.", Карнобат, ч. 2, 548-552.
 2. Делчев, Гр., 2005, Промени в надземната част на твърдата пшеница под влияние на някои почвени и листни хербициди. II.Височина и продуктивност. Сб."Селекция и агротехника на полските култури.", Карнобат, ч. 2, 553-557.
 3. Делчев, Гр., 2005, Взаимодействие между азотното торене и извънкореновото подхранване и влиянието им върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница. Сб. "Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, т.L, кн. 4, 67-72.
 4. Делчев, Гр., 2005, Промени във фотосинтетичната активност и продуктивността на твърдата пшеница под влияние на азотното торене и извънкореновото подхранване. Сб. “Известия на Съюза на учените – Русе", серия 3, т. 5, 32-36.
 5. Делчев, Гр., 2006, Ефективност на някои смесени минерални торове в комбинация с извънкореново подхранване при твърдата пшеница. Сб. ”Международна научна конференция, Стара Загора – 2006”, т. І, 138-142.
 6. Делчев, Гр., 2006, Ефективност на някои стимулатори използвани на различни нива на минерално торене при твърдата пшеница. Сб. ”Шести международен симпозиум, Екология – устойчиво развитие”, Враца, 175-181.
 7. Делчев, Гр., Ив. Иванова, Д. Ненкова, 2007, Ефект на някои стимулатори върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница. Сб. ”Международна научна конференция, Стара Загора – 2007”, т. І, 119-124.
 8. Делчев, Гр., 2007, Промени във фотосинтетичната активност и продуктивността на твърдата пшеница под влияние на някои смесени минерални торове. Сб. “Растителния генофонд – основа на съвременното земеделие”, Садово, т. 3, 559-562.
 9. Делчев, Гр., Д. Стойчев, 2008, Промени в надземната част на твърдата пшеница при третиране с някои противожитни хербициди през фаза вретенене. Сб. ”Международна научна конференция, Стара Загора – 2008”, т. 8.
 10. Стойчев, Д., Гр. Делчев, 2008, Отражение на някои хербициди и хербицидни смеси върху рандемана на памуково влакно. Сб. ”Международна научна конференция, Стара Загора – 2008”, т. 8
 11. Делчев, Гр., 2008, Влияние на някои стимулатори върху посевните свойства на семената от твърда пшеница. Сб. "Научна конференция – Науката в условията на глобализация, Кърджали – 2008", т. ІІІ, част ІІ, 82-86.
 12. Панайотова, Г., И. Салджиев, А. Стоилова, Н. Вълкова, Гр. Делчев, В. Дечев, 2009, Влияние на сеитбообращението, обработката на почвата и торенето върху продуктивността на памука. Сб. “Научна конференция – Обработка на почвата и екология”, Албена, 83-90.
 13. Салджиев, И., Н. Вълкова, А. Стоилова, Г. Панайотова, Гр. Делчев, М. Радевска, В. Дечев, 2009, Продуктивност и качество на царевични хибриди, отглеждани в Централна Южна България като суровина за енергийни продукти. Сб. “Научна конференция – Обработка на почвата и екология”, Албена, 220-225.
 14. Делчев, Гр., 2009, Влияние на някои хербицидни смеси върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница. Сб. ”Международна научна конференция, Стара Загора – 2009”, т. І, 345-349.

Научно-популярни статии

 1. Лалев, Ц., Рашев, Ст., Делчев, Гр., 1997, След подхранването на пшеницата и ечемика – на „война“ с плевелите, болестите и неприятелите. Чирпански новини, бр. 6, стр. 18.
 2. Делчев, Гр., 1999, Време е да се започне борбата с плевелите при пшеницата и ечемика. Чирпански новини, бр. 31, стр. 33-34.
 3. Делчев, Гр., 2000, Пролетта е моментът за решаващ удар срещу плевелите при зимните житни култури. 1. Житни плевели. Чирпански новини, бр. 5-6, стр. 9.
 4. Делчев, Гр., 2000, Пролетта е моментът за решаващ удар срещу плевелите при зимните житни култури. 2. Широколистни превели. Чирпански новини, бр. 7, стр. 7-9.
 5. Делчев, Гр., 2000, Борба с плевелите при някои специфични случаи на заплевеляване на пшеницата и ечемика. Чирпански новини, бр. 8, стр. 9.
 6. Делчев, Гр., 2000, Борбата с многогодишните плевели трябва да започне още в посевите от пшеница и ечемик. Чирпански новини, бр. 10, стр. 11.
 7. Делчев, Гр., 2006, Нов етап в борбата срещу плевелите при пшеницата и ечемика. Земеделие плюс, бр. 3, 29-30.
 8. Делчев, Гр., 2006, Извънкореново подхранване и растежни регулатори при твърдата пшеница. Земеделие плюс, бр. 8, 18-19.
 9. Радевска, М., Делчев, Гр., 2007, Наши и чужди хибриди слънчоглед – продуктивни възможности. Земеделие плюс, бр. 3, 13-15.
 10. Делчев, Гр., Радевска, М., 2007, Борба с плевелите при слънчогледа – нови аспекти. Земеделие плюс, бр. 4, 13-14.
 11. Радевска, М., Делчев, Гр., 2007, Продуктивност на български хибриди слънчоглед в равнинната част на Централна Южна България. Агровестник, бр. 5, стр. 6.
 12. Радевска, М., Делчев, Гр., 2007, Как се представиха вносните хибриди слънчоглед в равнинната част на Централна Южна България? Агровестник, бр. 6, стр. 5.
 13. Делчев, Гр., Радевска, М., 2007, Почвени хербициди за борба с плевелите при слънчогледа. Агровестник, бр. 10, стр. 2.
 14. Делчев, Гр., Радевска, М., 2007, Борба с плевелите при слънчогледа по време на вегетацеята и алтернатевни технологии. Агровестник, бр. 11, стр. 2.
 15. Делчев, Гр., 2009, Използване на пестициди в семепроизводните посеви от твърда пшеница. Земеделие плюс, бр. 2, 18-20.
 16. Делчев, Гр., Радевска, М., 2009, Борба с проблемните плевели при слънчогледа – нови технологични решения. Земеделие плюс, бр. 3, 17-20.
 17. Делчев, Гр., 2009, Размножаване на лозата – нетрадиционни начини. Земеделие плюс, бр. 4, 40-41.
 18. Делчев, Гр., 2010, Хербицидни комбинации при твърдата пшеница. Земеделие плюс, бр. 4, 19-20.
 19. Делчев, Гр., 2010, Хербицидни комбинации и посевни свойства на семената от твърда пшеница. Земеделие плюс, бр. 9, 8-9.
 20. Делчев, Гр., 2011, Добив и качество на зърното от твърда пшеница. Земеделие плюс, бр. 8, 4-6.
 21. Делчев, Гр., 2011, Добив и качество на зърното от твърда пшеница. Влияние на смеси между стимулатори и хербициди. Земеделие плюс, бр. 9, 6-8.
 22. Делчев, Гр., 2011, Твърда пшеница – постижения в селекцията и технологиите. Земеделие плюс, бр. 9, 18-30.
 23. Делчев, Гр., 2011, Добив и качество на зърното от твърда пшеница. Влияние на смеси между ретарданти и хербициди. Земеделие плюс, бр. 11-12, 7-9.

Книги

 1. Янев, Ш., Д. Дечев, Ц. Лалев, Ив. Салджиев, Г. Панайотова, Гр. Делчев, Т. Колев, Ст. Рашев, 2008, Технология за отглеждане на твърда пшеница. Стара Загора. 67 стр.

Заемани административни длъжности
2000 – 2012 г. – Заместник директор по производството на Институт по полски култури – Чирпан

Членство в научни организации
Председател на секция „Агробиология“ към Съюза на учените в България, клон Стара Загора

Comments are closed