Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова

 

 

 

 

 

Образование
Висш селскостопански институт – Пловдив
1979 г. – Aгроном, специалност Лозаро-градинарство
1985 г. – квалификация Биологична и интегрирана растителна защита

Hаучна кариера
1988-2001 г. – научен сътрудник, Институт по памука и твърдата пшеница – гр. Чирпан
1999 г. – Доктор по Агрохимия (шифър 04.01.04.),СНС по Почвознание, Агрохимия и Общо земеделие към ВАК, София.
2001-2012 г. – Доцент, Институт по полски култури – гр. Чирпан
2012 г. – Доцент по Агрохимия, Тракийски университет, Аграрен факултет, катедра Растениевъдство – Ст. Загора

Преподавани дисциплини
А. За студенти от бакалавърска степен:
Агрохимия
Селекция и семепроизводство с опитно дело
Цветарство
Б. За студенти от магистърска степен:
Производство на семена от зърнени култури
Технологии за отглеждане на енергийни култури
Производство на безопасни и качествени храни

Научни интереси
Агрохимия
Торене и хранене на културните растения
Почвено плодородие
Растениевъдство
Устойчиво земеделие
Генотипна специфика
Биологично земеделие
Енергийни култури
Цветарство

Тема на защитена докторска дисертация
"Минерално хранене на твърда пшеница (Triticum durum Desf.), отглеждана в сеитбообращение с памук" (04.01.04.), 1999 г.

НАУЧНИ ПУБЛИКAЦИИ

І.   Публикации в международни списания

 1. Panayotova G., 2007. Reduction of Soil Nitrogen Applications by foliar feeding оf Cotton. Journal of International Research Publications (serial online), Ecology, Bulgaria, Issue I, no. 2, 45-55.
 2. , N., Kr. Atanassov, N. Valkova and G. Panayotova, 2008. Modelling Cotton Growth by Generalized Nets. Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets, Warsaw School of Information Technology, Warsaw, Poland. Vol. 7, 167-175. Edited by Kr. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt. ISBN 978-83-88311-99-4.
 3. Panayotova G., 2009. Agronomic and ecological assessment of leached vertisols fertility at conditions of а 43-yеars fertilizing trial. Journal of International Scientific Publications Ecology & Safety, Vol. 3, Part 1, 397-410. ISSN 1313-2563, published at: http://www.science-journals.eu.
 4. Saldzhieva, N. Valkova, I. Saldzhiev, G. Panayotova, 2009. Study on oil potential of Bulgarian cotton varieties as an alternative source of biofiel. Journal of International Scientific Publications Ecology & Safety, Vol. 3, Part 1, 354-361. ISSN 1313-2563, published at: http://www.science-journals.eu.
 5. Delchev, Gr., G. Panayotova, 2010. Influence of some mixtures between retardants and combined herbicides on the grain yield and grain quality of durum wheat. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol. 4, Part 1, 311-317.
 6. Panayotova G., 2010. Effect of Soil Fertility and Direct Nitrogen Fertilization on the Durum Wheat Varieties in the Conditions of Central Southern Bulgaria. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, vol. 4, part 1, 281- 293.
 7. , G., 2012. Agronomic efficiency of Phosphorus Fertilization and Nutrition on the Cotton in the Conditions of Central Southern Bulgaria. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 6, Part 2, pp. 348-362. ISSN 1313-2563, published at: http://www.science-journals.eu.

ІІ.   Публикации в сборници от международни форуми

 1. Panayotova , G., 1997. Cotton fertilization in Bulgaria. Proc. FAO-IRCRNC; Joint Meeting of the Working Groups 4&3 (Cotton Nutrition & Growth Regulators); 20-23 March, 1995, Cairo, Egypt, 25-30.
 2. Panayotova, G., 1998. Changes in durum wheat productivity depending on long-term fertilization and agrometeorological conditions “Proceedings 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 16-20 June 1998, vol. 2, 353-355.
 3. Панайотова, Г., 1999. Калиево торене на памука. Международен научен семинар “Потребности от калиево торене при основни земеделски култури в България”, 9 юни 1999, София, 65-71.
 4. Gorbanov, St., G. Panayotova, G.Rachovsky, A.Gorbanova, 1999. Influence of fertilizing with biological sludge from sewage on agrochemical characteristics of smolnitza and the productivity of cotton-plants. Extended abstracts of 6-th Intern. Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate, 4-9 July 1999, Barcelona, Spain, 253-255.
 5. Panayotova, G., 2000. Svojstva zemljista posle dugogodisnjed dubrenja. Eko-konferencija 2000 "Zdravstveno bezbedna hrana", 27-30 septembar, Novi Sad, Yugoslavia, Tematski zbornik, 337-340.
 6. Panayotova, G., A. Gorbanova-Varotto, S. Gorbanov, 2001. Use of waste from wastewaters treatment plant as organic manure. International Symposium and Exhibition, Municipal and Industrial Wastes and Their Treatment in 20 S. 17-20 May 2000, Istanbul, Turkey, 93-95.
 7. Panayotova, G., 2002. Nitrogen Fertilization on Bulgarian Cotton Cultivars. Proc. FAO-IRCRNC, 27.IX-1.X.2002, Chania, Greece.
 8. Panayotova, G. and D. Dechev, 2002. Stability of Yield in Durum Wheat Varieties at Different Nitrogen Rates and Meteorological Conditions. Proceeding of "The Second International Conference on Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry", September 8-13, 2002, Beijing, China.
 9. Panayotova, G., N. Valkova, 2002. Uticaj azotnog dubriva: gama radijacije na faze rasta I akumulacij u suve materije u pamuku (Influence of nitrogen fertilization and irradiation with gamma-rays on growth stages and accumulation of dry matter in cotton). Eko-konferencija, Novog Sada, 25-28.IX.2002, 269-273
 10. Panayotova, G., 2004. Nutrient Accumulation and Use in Cotton as Influence by Fertilization.The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, Thessaloniki, Greece, 30 September-2 October 2004, 122-129.
 11. Panayotova, G. and D. Dechev, 2004. Nagomilavanje azota I njegovo iskoriscenje u durum psenici (Triticum durum Desf.) pod uticajem mineralnog dubriva (Nitrogen Accumulation and Use in Durum Wheat (Triticum durum Desf.) as Influence by Fertilization). III International Eco-conference on Safe Food, Novi Sad (Serbia and Montenegro), 22-25 September 2004, 263-267.
 12. Panayotova, G. and N. Valkova, 2004. Economic and Photosynthetic Productivity of Cotton Depending on Nitrogen Fertilization and Irradiation with Gamma-rays under Bulgarian Conditions. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, Thessaloniki, Greece, 30 September – 2 October 2004, 130-136.
 13. Панайотова, Г., 2005. Приложение на нови видове торове при твърда пшеница. Сб. доклади от Балканска научна конференция “80 години Институт по земеделие – Карнобат, 2 юни 2005 г., 472-475.
 14. Панайотова, Г., Н. Вълкова, 2006. Оптимизиране хранителния режим на твърдата пшеница чрез вегетационно приложение на биопродукти. Сб. научни трудове  от VIти международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие”, 19-21.10.2006 г., Враца, 189-196.
 15. Радевска, М. и Г. Панайотова, 2006. Отзивчивост на сортове памук към предсеитбено третиране на семена с биоторове. Сб. научни трудовеот VIти международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие”, 19-21.10.2006г., Враца, 182-188.
 16. Panayotova, G., D. Dechev and N. Valkova, 2006. Yield Stability of Durum Wheat Genotypes at Nitrogen Fertilization (Стабилност приноса генотипова дурум пшенице при удубрениу азотом). Proc. IV International Eco-Conference® on Safe Food, Ekoloski Pokret Grada Novi Sad, Serbia, 20-23 September 2006, 381-386.
 17. Panayotova, G. 2008. Physico-chemical properties of leached vertisols in the region of Chirpan after long-term fertilization. 17th International Symposium “Ecology & Safety” June 9-13, Sunny Beach resort, Scientific Publications, CD, Vol. 2, Part 1, 561-570. ISSN 1313-2563.
 18. Panayotova, G. 2008. Response of New Cotton Varieties to Fertilizing Levels in the conditions of southern Bulgaria. Proceedings of Plenary Meeting of the Inter-Regional Research Network on Cotton. 28.09–01.10.2008, Alexandroupoli, Greece.
 19. Panayotova, G. and E. Zlatareva, 2008. Estimation the effect of sewage sludge on the properties of pellic vertisols and durum wheat productivity. Proceedings of XII International Eco-Conference “SAFE FOOD”, 24 – 27th September 2008, Novi Sad, Serbia, 193-198.
 20. Панайотова, Г., Ив. Салджиев, А. Стоилова, Н. Вълкова, Гр. Делчев, В. Дечев, 2009. Влияние на сеитбообращението, обработката на почвата и торенето върху продуктивността на памука. Международна конференция “Обработка на почвата и екология” (International Conference ISTRO “Soil tillage and ecology”), Албена, 1-5 септември 2009 г., 83-90.
 21. Салджиев, Ив., Н. Вълкова, А. Стоилова, Г. Панайотова, Гр. Делчев, М. Радевска, В. Дечев, 2009. Продуктивност и качество на царевични хибриди, отглеждани в Централна Южна България като суровина за енергийни продукти. Международна конференция “Обработка на почвата и екология”, (International Conference ISTRO “Soil tillage and ecology”, Bulgaria), Албена, 1-5 септември 2009 г., 220-225.
 22. Delchev, G. and G. Panayotova, 2010. Application of some agrotechnical factors for increasing grain yield and quality of durum wheat in Bulgaria. Сборник научных докладов XIII Международной научно-практической конференции “Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Монголии, Казахстана и Сибири”, Улаанбаатар, 6-7 июня 2010 г. Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. регион. отд-ние – Новосибирск, 222-227
 23. Panayotova, G. and N. Valkova, 2010. Effect of previous and direct nitrogen fertilization on the some grain properties of durum wheat varieties. Proceedings 14th International Eco-Conference® SAFE FOOD, 22nd-25th September 2010, Novi Sad, Serbia, 131-138.
 24. Панайотова Г., 2012. 45-летний стационарный опыт c удобрениями в Институте полевых культур, города Чирпана в Болгарии. Международная научная конференция, посвященная 100-летию Длительного полевого опыта РГАУ-МСХА имени К.Тимирязева, Moсквa, 28-29 июня 2012 г., 122-139.
 25. Almaliev Ml., Sv. Kostadinova, G. Panayotova, 2012. Nitrogen Efficiency In Durum Wheat. XVI International Eco-Conference® 2012, VII Safe Food, 26th – 29th September 2012, Novi Sad, Serbia, 165-174.
 26. Bozhanova, V., G. Panayotova, Sp. Nedyalkova, D. Dechev, 2012. Evaluation оf Durum Wheat Cultivars under Organic Farming Conditions, (International Symposium for Agriculture and Food, organized for the occasion of the 65 years anniversary of the Faculty of Agricultural Sciences and Food, 12th to 14th of December 2012, Skopje) Proceedings of International Symposium for Agriculture and Food, Section 1: Field Crop Production, 39-47.
 27. Kostadinova Sv., G. Panayotova, 2012. Effect оf Potassium Deficiency оn the Potassium Utilization Efficiency in Wheat Genotypes. XVI International Eco-Conference® 2012, VII Safe Food, 26th – 29th September 2012, Novi Sad, Serbia, 175-182.
 28. Panayotova G., V. Bozhanova, Sv. Kostadinova, N. Valkova, 2012. Effect of Bioproducts on Durum Wheat (Тr. durum Desf.) under Conditions of Organic Farming in Southern Bulgaria. Proceedings of International Symposium for Agriculture and Food, Organized for the Occasion of the 65 Years Anniversary of the Faculty of Agricultural Sciences and Food, 12th to 14th of December 2012, Skopje, Маcedonia, Section 1: Field Crop Production, 98-108. 
 29. Panayotova G., Sv. Kostadinova, Ml. Almaliev, 2012. Effect of Different Fertilizing Rates on the Yield and Grain Quality of Durum Wheat. XVI International Eco-Conference® 2012, VII Safe Food, 26th- 29th September 2012, Novi Sad, Serbia, 183-192.
 30. Kostadinova, Sv., G. Panayotova, Ml. Almaliev, 2013. Nutrient Uptake of Durum Wheat at Elevated Temperature. ”XVIII SAVETOVANJE O BIOTEHNOLGIJI”, Agronomski fakultet, 15-16 mart, 2013, Zbornik radova, vol.18 (20), 231-235.
 31. Kostadinova, S., G. Panayotova, 2013. Response of durum wheat to nitrogen fertilization. 1st International Conference “The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research – SPHAMEER-2013”, Ovidius University of Constanţa U.O.C. – Balkan Environmental Association B.EN.A, Constanta, Romania, 20-23 June 2013 (in print).
 32. Kostadinova, S., G. Panayotova, 2013. Energy efficiency of fertilizing systems at durum wheat. 15th DKMT Euroregion Conference on Environment and Health with satellite event LACREMED "Sustainable agricultural production: restoration of agricultural soil quality by remediation". University of Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, Serbia, 16-17 May 2013, 123-129.
 33. Panayotova G., S. Kostadinova, Ml Almaliev, 2013. Agronomic efficiency of fertilization at durum wheat under contrast climate conditions. IV International Symposium "Agrosym 2013", Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October 2013 (in print).

III. Публикации в български научни списания

 1. Азис, А. Мозбах, С.Личев, Г. Панайотова, 1991. Оптимизиране на азотния режим на памук сорт Бели извор при условията на излужен чернозем-смолница. Почвознание и агрохимия, 5-6, 33-37.
 2. Панайотова, Г., Т. Колев, 1991. Влияние на системното минерално торене върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница, отглеждана след поливен памук. Растениевъдни науки, 1-2, 21-26.
 3. Панайотова, Г., Т. Колев, 1993. Влияние на системното  торене върху добива и качеството на зърното от твърда пшеница. Растениевъдни науки, № 7-8, 5-9.
 4. Панайотова, Г., Т. Колев, 1996. Ефективност на различни форми азотни торове и срокове на внасянето им върху продуктивността и качеството на зърното от твърда пшеница. Растениевъдни науки, № 10, 11-14.
 5. Дечев, Д., Г. Панайотова, 1997. Стабилност на хектолитровата маса на твърдата пшеница при различни норми на азотно торене и агроекологични условия. Почвознание, агрохимия и екология, № 6, 35-37.
 1. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, Ив. Салджиев, Г. Панайотова, Ст. Рашев, 1997. Насоки на агротехнологичните изследвания при памука. Селскостопанска наука, № 5-6, 8-12.
 2. Панайотова, Г., Д. Дечев, 1997. Стабилност на масата на 1000 зърна oт твърда пшеница при различни норми на aзотно торене и агрометеорологични условия. Почвозн., агрохимия и екология, № 6, 38-40.
 3. Панайотова, Г., 1998. Възможности за повишаване на продуктивността при твърдата пшеница чрез минерално торене. Селскостоп. наука, № 6, 10-13.
 4. Панайотова, Г. 1998. Условен баланс на азота в двуполно сеитбообръщение памук-твърда пшеница при условията на излужена смолница. Почвознание, агрохимия и екология, № 5, 37-39.
 5. Панайотова, Г., К. Карев, 1998. Съдържание и динамика на минералния азот и неговите форми в излужена смолница при продължително азотно торене. Почвознание, агрохимия и екология, № 5, 28-31.
 6. Panayotova, G., St. Gorbanov, 1999. Influence of the fertilization on the properties of durum wheat grain and pasta products. Bulgarian Journal of Agricultural Science, № 3 (v. 5), 425-430.
 7. Панайотова, Г., 2000. Ефективност на чилски селитри при памук. Растениевъдни науки 37, 781-783.
 8. Лалев, Ц., Г. Делчев, Г. Панайотова, Г. Николов, И. Салджиев, Ш. Янев, М.Денева, 2000. Успехи на научните изследвания в областта на технологията за отглеждане на твърдата пшеница. Растениевъдни науки 37, 682-687.
 9. Николов, Г., Ж. Вичев, И. Салджиев, Л. Димитрова, Г. Панайотова, С. Рашев, Г. Генов, 2000. Технология за отглеждане на памука – резултати, постижения и проблеми. Растениевъдни науки 37, 677-681.
 10. Вълкова, Н., Г. Панайотова, 2001. Модифициращ ефект на торенето върху радиочувствителността на памука. Растениевъдни науки 38, 77-80.
 11. Панайотова, Г., 2001. Реакция на генотипове твърда пшеница към азотно торене. Растениевъдни науки 38, № 5-6, 203-207.
 12. Панайотова, Г., Д. Аркадиев, В. Велева, 2001. Икономическа ефективност на азотно торене при твърда пшеница сорт Прогрес. Животновъдни науки, № 6, 106-108.
 13. Панайотова, Г., Ш. Янев, 2001. Отзивчивост на сортове твърда пшеница към азотно торене. Животновъдни науки, № 6, 109-111.
 14. Kostadinova, S. and G. Panayotova, 2002. Energetical Efficiency of Durum Wheat Fertilization. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 8, 555-560.
 15. Колева-Лизама, И., Г. Панайотова, 2002. Влияние на метеорологичните условия върху фенологичното развитие на твърдата пшеница. Растениевъдни науки, 39, 125-128.
 16. Панайотова, Г., 2002. Продуктивност на нови сортове памук при различни нива на азотно торене. Растениевъдни науки, 39, 292-295.
 17. Панайотова,  Г., Т. Колев, 2002. Продуктивност на памук сорт Бели извор при системно минерално торене. Растениевъдни науки 39, 17-21.
 18. Kostadinova, S. and G. Panayotova, 2003. Agronomic Efficiency of Nitrogen Fertilization at Bulgarian Cotton Cultivars. Ecology and Future, vol. I, № 1, 43-46.
 19. Panayotova, G. and N. Valkova, 2003. Stability of Cotton Yield Influenced by Nitrogen Fertilization and Irradiation with Gamma-rays. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 9, 17-22.
 20. Panayotova, G. and D. Dechev, 2003. Genotype – by – Nitrogen Interaction for Yield in Durum Wheat. Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.9, 173-178.
 21. Панайотова, Г., Св. Костадинова, 2003. Продуктивност при памука в зависимост от азотното торене. Екология и бъдеще, 3, 73-77.
 22. Панайотова, Г., 2004. Влияние на 35-годишно минерално торене върху агрохимичните свойства на двуметровия почвен профил на излужена смолница. II. Фосфатен режим на почвата. Почвознание, агрохимия и екология, 2, 46-50.
 23. Панайотова, Г., 2004. Влияние на 35-годишно минерално торене върху агрохимичните свойства на двуметровия почвен профил на излужена смолница. III. Съдържание на усвоим калий в почвата. Почвознание, агрохимия и екология, 2, 66-71.
 24. Панайотова, Г., 2004. Формиране на сухо вещество при твърда пшеница сорт Прогрес в зависимост от нивото на азотно хранене. Field Crops Studies, vol. I, 1, 305-310.
 25. Панайотова, Г., Д. Аркадиев, В. Велева, 2004. Зависимости между структурни елементи на добива, норми на азотно торене и метеорологични условия при твърда пшеница. Растениевъдни науки, 4, 317-321.
 26. Панайотова, Г., Св. Костадинова, 2004. Стопанска и енергийна ефективност на азотно торене при твърда пшеница сорт “Прогрес”. Растениевъдни науки, 41, 283-287.
 27. Панайотова, Г., 2005. Влияние на 35-годишно минерално торене върху агрохимичните свойства на двуметровия почвен профил на излужена смолница. I. Реакция на почвата и съдържание на хумус. Почвознание, агрохимия и екология, 2, 61-65.
 28. Панайотова, Г., 2005. Усвояване на фосфорa при сортове твърда пшеница. Field Crops Studies, vol. II – 1, 99-104.
 29. Св. и Г. Панайотова, 2005. Минерален състав при твърда пшеница в зависимост от температурата. Field Crops Studies, vol. II – 1, 105-110.
 30. Костадинова, Св., Г. Панайотова, 2006. Влияние на повишената концентрация на СО2 и азотното торене върху минералния състав на твърда пшеница. Field Crops Studies, vol. III – 2, 255-260.
 31. Panayotova, G., 2006. Effect of Previous and Direct Nitrogen Fertilization on the Productivity of Durum Wheat Varieties in the Conditions of Central Southern Bulgaria. Journal “Ecology and Industry”. International Conference-Seminar “Balkan Economic Reconstructionand Ecology – BALKANERECO‘06”, Sofia, June 21st-23rd 2006, vol. 8, № 1-2, 213-215.
 32. Панайотова, Г., Св. Костадинова, 2006. Износ на хранителни вещества при памука в зависимост от минералното торене. Field Crops Studies, vol. III – 4, 603-608.
 33. Салджиев, И., Г. Панайотова, Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, Г. Генов, Ст. Рашев, М. Колева, Я. Димитров, М. Димитрова, 2006. на памука. Field Crops Studies, vol. II – 2, 259-266.
 34. , Г., 2007. Влияние на 40-годишно торене върху хранителния режим на излужена смолница и продуктивността на двуполно сеитбообръщение памук – твърда пшеница. Field Crops Studies, vol. IV – 2, 251-260.
 35. Панайотова, Г., А. Стоилова и Н. Вълкова, 2007. Реакция на нови генотипове памук към нивото на минерално торене при условията на стационарен опит. Field Crops Studies, vol. IV – 2, 327-332.
 36. Дечев, В. и Г. Панайотова, 2010. Оценка на добива на зърно от сортове твърда пшеница, отглеждани при различни условия на години и нива на торене.  Растениевъдни науки, 47, 23-28.
 37.  Панайотова, Г., А. Горбанова-Варотто, С. Горбанов, 2010. Влияние на торенето с биологични утайки от станции за пречистване на канални води върху съдържанието на тежки метали в смолница и натрупването им в памукови растения. Field Crops Studies, vol. VI – 2, 269-278.
 38. Д., В. Божанова, Ш. Янев, Гр. Делчев, Г. Панайотова, И. Салджиев, Сп. Недялкова, Б. Хаджииванова, Кр. Танева, 2010. Постижения и проблеми в селекцията и технологиите при твърдата пшеница. Field Crops Studies, vol. VI – 2.
 39. , А., Н. Вълкова, Ив. Салджиев, Г. Панайотова, Ст. Рашев, М. Колева, М. Радевска, Д. Стойчев, Б. Хаджипетрова, Сп. Недялкова, 2010. Постижения в селекцията и агротехниката на памука. Field Crops Studies, vol. VI – 2.
 40. Янев, Ш., Д. Дечев, Ц. Лалев, И. Салджиев, Г. Панайотова, В. Божанова, Г. Делчев, Г. Николов, 2006.Приносът на селекцията и технологията за повишаване продуктивността и качеството на твърдата пшеница. Field Crops Studies, vol. II – 1, 11-25.
 41. Panayotova, G. and N. Valkova, 2010. Potassium fertilization on cotton. Agricultural Science and Technology, vol. 2, number 2, 78-83.
 42. Алмалиев Мл., Св. Костадинова, Г. Панайотова, 2013. Pастителна диагностика при твърда пшеница, Растениевъдни науки (под печат).

IV. Доклади, публикувани в научни трудове и сборници

 1. Панайотова, Г., 1994. Възможности за използуване на микротор “Фермер 3” при памука.  Сборник доклади от V научна конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, 2-3.VІ.1994, Ст.Загора, 102-106.
 2. Панайотова, Г., 1994. Възможности за използуване на микротор “Фермер 1” при памука. Сборник доклади от Научна конференция “Актуални проблеми на земеделието в Южна България”, Ст.Загора, 15.06.1994, 98-102.
 3. Панайотова, Г., 1994. Влияние на азотното торене върху растежа и продуктивността на памук сорт Бели извор. Сборник от Юбилейна научна конференция, 19-20.Х.1994, Кърджали, 70-74.
 4. Панайотова, Г., 1994. Промени във физико-химичните и технологичните свойства на зърното от твърда пшеница в резултат на минералното торене. Научни трудове на ССА, том. 1, 23-27.
 5. Панайотова, Г., Г. Генов, 1994. Зависимост между минералното торене, метеорологичните условия, продуктивността и качеството на зърното от твърда пшеница. Научни трудове на ССА, т. 1, 27-31.
 6. Панайотова, Г., 1995. Влияние на минералното торене върху продуктивността на памук при различна почвена запасеност в условията на съдов опит. Сб. от научна сесия “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури, 27-28.ІХ.1995, Чирпан, 88-94
 7. Панайотова, Г., 1995. Влияние на системното минерално торене върху добива на зърно от твърда пшеница и структурните му елементи. Сборник доклади от Юбил. научна сесия “Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, ВСИ – Пловдив, Х.1995, т. ІV, 2, 369-373.
 8. Панайотова, Г., И. Колева-Лизама, 1995. Агрометеорологичните условия за развитието на твърда пшеница през пролетно-летния период. Сборник доклади от научна сесия “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури”, 27-28.ІХ.1995, Чирпан, 163-167.
 9. Панайотова, Г., 1996. Изменения в продуктивността на твърдата пшеница в зависимост от системното минерално торене и агроклиматичните условия. Научни трудове на ССА, т. 3, св. 1, 32-33.
 10. Панайотова, Г., 1997. Промени в масата на 1000 зърна от твърда пшеница сорт Загорка при системно минерално торене. Сб. доклади от осма национ. конфер. “Съвременни тенденции в развитието на фундамент. и прил. науки”, 5-6 юни 1997, Ст.Загора, 129-133.
 11. Денева, М., Г. Панайотова, 1997. Влияние на азотното торене върху качеството на макаронените изделия. Сб. доклади от втора научна конфер. “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури”, 24.09.1997, Чирпан, 94-98.
 12. Панайотова, Г., Вл. Конов, 1997. Влияние на минералното торене върху усвояването на фосфор от твърда пшеница. Сб. докл. от Втора научна конференция “Проблеми на влакнод. и зърн. хлебни култури”, 24.ІХ.1997, Чирпан, 58-62.
 13. Панайотова, Г., Г. Генов, 1997. Икономическа оценка на азотното торене при твърда пшеница. Научни трудове на ССА, том. 4, свитък 1, 46-47.
 14. Панайотова, Г., К. Карев, 1997. Влияние на продължителното минерално торене върху съдържанието на усвоим калий в излужена смолница. Сборник докл. от Юбилейна научна сесия – 95 години акад. П.Попов “Проблеми на растениевъдната наука и практика в България”, ВСИ- Пловдив, 399-402.
 15. Панайотова, Г., Т. Колев, 1997. Зависимости между норми на азотно торене, добив и качествени показатели на зърното от твърда пшеница. Научни трудове на ССА, том. 4, свитък 1, 31-32.
 16. Панайотова, Г., 1998. Влияние на нивото на минерално хранене върху структурните елементи на добива при твърдата пшеница сорт Загорка. Научни трудове на ССА, т.V., св. 1, 40-42.
 17. Панайотова, Г., 1998. Изменение на общата и продуктивна братимост при твърда пшеница сорт Загорка под влияние на минералното торене. Научни трудове на ССА, т.V., св. 1, 82-84.
 18. Панайотова, Г., 1998. Съдържание на суров протеин в зърното от твърда пшеница под влияние на минералното торене. Сб. доклади от IX национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки” 4-5 юли 1998, Ст.Загора, 300-304.
 19. Панайотова, Г., 1998. Използване на хранителните вещества при системно минерално торене в сеитбооборотно поле памук-твърда пшеница. Сборник доклади от Юбил. научна сесия "50 години СУБ", ноември 1998, Пловдив,    т. І, 139-142.
 20. Панайотова, Г., 1999. Влияние на системното минерално торене върху хектолитровата маса на зърното от твърда пшеница. Сб. докл. от Десета национ. конфер. “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки” 4-5 юли 1998, Ст.Загора, 264-268
 21. Панайотова, Г., 2000. Влияние на инхибитора на нитрификация СМР върху отзивчивостта на памука към азотно торене. Сборник доклади от национална конференция с международно участие “Постижения в областта на аграрните и обществ. науки” 1-2 юни 2000, Ст.Загора, 229-233
 22. Велева, В., Ст. Димов, Г. Панайотова, Р. Мухова, 2001. Селективност на секирчето (Lathyrus Sativus L.) спрямо някои хербициди, внесени през вегетацията на културата. Сб. доклади "40 години Съюз на учените – Стара Загора", т. 3, 183-188.
 23. Николов, Г., Ив. Салджиев, Ж. Вичев, А. Стоилова, Г. Панайотова, Ст. Рашев, 2001. Специфични особености на българската технология за производство на памук. Научни трудове на АУ – Пловдив, том ХLVI, кн. 2, 311-316. Юбилейна научна сесия "80 години висше агрономическо образование в България".
 24. Панайотова, Г., 2001. Биологични и качествени показатели на зърното от сортове твърда пшеница при азотно торене. Юбилейна научна конференция "40 години Съюз на учените – Стара Загора", 5-6 юни 2001, том 3, 131-135.
 25. Панайотова, Г., Н. Вълкова, 2002. Влияние на азотното торене и облъчване с гама-лъчи върху някои биологични показатели при памука. Сб. от научна конференция, Стара Загора, 6-7 юни 2002, 72-75.
 26. Панайотова, Г., Н. Вълкова, 2002. Влияние на взаимодействието “азотно торене – гама лъчи” върху концентрацията и износа на азот с памуковите растения. Юбилейна научна сесия "120 години земеделска наука в Садово", 21-22 май 2002,  т. II, 207-210.
 27. Панайотова, Г., 2002. Промени в агрохимичната запасеност на излужена смолница при системно минерално торене. Научни трудове АУ – Пловдив, Научна конференция "100 години от рождението на акад. П. Попов", том XLVII, кн. 1, 83-88.
 28. Панайотова, Г., Д. Дечев, 2003. Фенотипна стабилност на сортове твърда пшеница при различно ниво на азотно хранене. Научна конференция "Селекция и семепроизводство на земеделските култури", 18-19 юни 2003, НТС – София, 27-32.
 29. Панайотова, Г., 2003. Влияние на канални утайки от пречиствателни станции върху хранителния режим и продуктивността на памука. Научна конференция, Стара Загора – СУБ, 5-6 юни 2003, т. I, 214-217.
 30. Панайотова, Г., Г. Генов, 2004. Влияние на метеорологичните условия и азотното торене върху добива и качеството на български сортове памук. Сб.доклади от Научна конференция с международно участие, СУБ-Ст.Загора, 3-4 юни 2004, 160-165.
 31. Панайотова, Г., 2004. Сравнително изпитване на нови видове торове при       памука. Сб.доклади от научна конференция “60 години СУБ и 20 години клон Кърджали”, 20-21 октомври 2004, Кърджали, 252-256.
 32. Панайотова, Г., С. Костадинова, 2005. Приложение на BIOLIFE при памука. Известия на Съюза на учените – Русе. Серия “Аграрни и ветеринарномедицински науки (доклади от Юбил. научна конференция ”100 години Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик” – Русе, 7-8 юни 2005), т. 5, 147-151.
 33. Панайотова, Г., Г. Генов, 2005. Икономическа ефективност на минералното торене при отглеждане на твърда пшеница. 60 години Аграрен Университет – Пловдив. Юбил. научна конференция “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, 19-20 октомври 2005, т. I – 4, 57-62.
 34. Панайотова, Г., М. Радевска, 2005. Биологични и технологични свойства на памук под влияние на минералното торене. 60 години Аграрен Университет – Пловдив. Юбил. научна конференция “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, 19-20 октомври 2005, т. I, кн. 4, 51-56.
 35. Панайотова, Г., М. Видева, 2006. Влияние на минералното торене върху продуктивността на генотипове памук. Сб. доклади от международна научна конференция “Науката в условията на глобализация през XXI век”, СУБ-Ст.Загора, 1-2 юни 2006, т. I, 112-116.
 36. Панайотова, Г., Ф. Димитрова, Р. Тончева, М. Борисова, 2006. Промени в основни агрохимични параметри на излужена смолница при агротехнически въздействия. Международна научна конференция, Русенски Университет „А. Кънчев”, 112-115.
 37. Панайотова, Г., Ф. Димитрова, Р. Тончева, М. Борисова, 2006. Промени в основни агрохимични параметри на излужена смолница при агротехнически въздействия. Сборник доклади от научна конференция, Русенски Университет „А. Кънчев”, 112-115.
 38. Панайотова, Г., 2007. Влияние на предшестващото и прякото азотно      торене върху някои физични свойства на зърното от сортове твърда пшеница. Сборник доклади от международна научна конференция “Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни 2007, Садово, т. 3, 457-460.
 39. Panayotova G., A. Stoyanova, 2013. Influence of universal liquid fertilizer MaxGrow on yield and quality of durum wheat (Triticum durum Desf.) cultivar Progress. Agricultural Science and Technology.

Монография(в колектив)
“Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, 2009. Eds. Prof. Krz. Gniotek, Prof. Krz. Kowalski, Cotton Association, Gdynia, Poland, ISBN 978-83-916006-5-8, рр.183. Panayotova, G., Effect of applied fertilizers on cotton yield and quality, and soil properties in Southern Bulgaria, pp. 54-60.

Книги

 1. Лалев, Ц., Д. Дечев, Ш. Янев, Г. Николов, Г. Панайотова, Т. Колев, И. Салджиев, Г. Генов, С. Рашев, 1995. Технология за отглеждане на твърда пшеница, ЦНТИИ, София.с. 49.
 2. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, С. Савов, И. Салджиев, Л. Коева, М. Димитрова, Г. Панайотова, С. Рашев, 1997. Технология за производство на памук, ЦНТИИ, София.
 3. Салджиев, И., Г. Панайотова, А. Стоилова, Н. Вълкова, Ст. Рашев, 2008. Технология за отглеждане на памук. Изд. “Темко” ЕООД-Ст. Загора.
 4. Янев, Ш., Д. Дечев, Ц. Лалев, И. Салджиев, Г. Панайотова, Г. Делчев, С. Рашев, 2008. Технология за отглеждане на твърда пшеница. Изд. ТЕМКО, Ст. Загора,

Научно-популярни статии

 1. Панайотова, Г., М. А. Азис, С. Личев, 1990. Влияние на азотното торене   върху добива на памук, Земеделие, 5, 8-10.
 2. Панайотова, Г., Ц. Лалев, 1991. Оборският тор: замърсител и резерв, в-к “Чирпанско време” , бр.46 и 47 от 15.IX и 20.IX
 3. Лалев, Ц., Д. Дечев, Т. Колев, Г. Панайотова, С. Рашев, 1993. Не се отказвайте от твърдата пшеница, в-к "Агро за всички", бр. 20 от 24.09.
 4. Лалев, Ц., Т. Колев, Г. Панайотова, С. Рашев,1992. Какво трябва да знаем преди да започнем и по време на есенната сеитба, в-к “Чирпанско време”, бр.33 и 34, от 2.10.1992.
 5. Лалев, Ц., Г. Панайотова, Т. Колев, С. Рашев, 1993. И растенията се нуждаят от храна, в-к "Агро за всички", бр. 5, 6, 7 от 26.02, 12.03 и 28.03.
 6. Лалев, Ц., Г. Панайотова, Т. Колев, С. Рашев, 1993. Болести и неприятели витаят над житните, в-к "Агро за всички", бр. 5, 6, 7 от 26.02-09.04.
 7. Лалев, Ц. Г. Панайотова, Т. Колев, С. Рашев, 1993. Плевели ще погубят пшеницата и ечемика, не ги щадете нито ден, в-к "Агро за всички", бр.5,6.
 8. Лалев, Ц., Г. Панайотова, Т. Колев, С. Рашев, 1993. Пшеницата и ечемикът линеят, болест ги е налегнала, в-к "Агро за всички", бр. 7, 8 от 01.04.-23.04.
 9. Лалев, Ц., Г. Панайотова, Т. Колев, С. Рашев, 1994. Грижите за пшеницата и ечемика през пролетта и лятото са решаващи за добрата реколта, в-к "Агро за всички", бр. 6 и 7 от 23. ІІІ и 8. ІV.
 10. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, Л. Коева, И. Салджиев, М. Димитрова, Г. Панайотова, С. Рашев, 1994. Технология за производство на памук в условията на пазарна икономика. Внедрени новости, бр. 5 и 6, 20-22 стр.
 11. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, Л. Коева, И. Салджиев, М. Димитрова, Г. Панайотова, С. Рашев, 1994. Производство на памук в условията на пазарна икономика, в-к "Български фермер", бр. 144 от 15-21.04.1994 г.
 12. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, Л. Коева, И. Салджиев, М. Димитрова, Г.Панайотова, С.Рашев, 1994. Производство на памук в условията на пазарна икономика, в-к "Български фермер", бр. 157 от 15.07.-21.07.
 13. Лалев, Ц., Г. Панайотова, С. Рашев, 1995. Грижите за пшеницата и ечемика презпролеттарешаватдобива,в-к "Чирпански новини", бр. 8 от 13.03.
 14. Лалев, Ц., Д. Дечев, Ш. Янев, Г. Николов, Г. Панайотова, Т. Колев, И. Салджиев, Г. Генов, С. Рашев, 1995. Технология за отглеждане на твърдата пшеница при условията на пазарна икономика, в-к "Чирпански новини", бр. 19 от 29.05.
 15. Лалев, Ц., Д. Дечев, Ш. Янев, Г. Николов, Г. Панайотова, Т. Колев, И. Салджиев, Г. Генов, С. Рашев, 1995. Технология за отглеждане на твърда пшеница при условията на пазарна икономика. Внедрени новости, № 6.
 16. Николов, Г., Ж. Вичев, М. Димитрова, И. Салджиев, Г. Панайотова, С. Рашев, Г. Генов, 1995. Проблеми на технологията за производство на памук, в-к "Чирпански новини", бр. 30 от 25.09.
 17. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, И. Салджиев, Г. Панайотова, С. Рашев, 1995. Производство на памук в условията на пазарна икономика, в-к "Чирпански новини", бр. 12 и 13 от 10.04. и 17.04.
 18. Николов, Г., Ж.Вичев, Л.Димитрова, С.Савов, Л.Коева, И.Салджиев, М. Димитрова, Г. Панайотова, С. Рашев, 1995.Технология за производство на памук, в-к "Стопанин", бр. 20 от 10.05.
 19. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, И. Салджиев, М. Димитрова, Г. Панайотова, 1995. Памукът в условията на пазарна икономика, "Агровестник", бр. 24 от 15.09.
 20. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, И. Салджиев, М. Димитрова, Г. Панайотова, 1995. Иде време за сеитба, "Агровестник", бр. 7 от 7.04.
 21. Панайотова, Г., 1995. Приготвяне на разтвори от пестициди и правила за работа с тях, в-к "Чирпански новини", бр. 18 от 22.05.
 22. Панайотова, Г., 1995. Предпазни средства при съхранение и работа с пестициди, в-к "Чирпански новини", бр. 18 от 22.05.
 23. Лалев, Ц., Д. Дечев, Ш. Янев, Г. Николов, Г. Панайотова, И. Салджиев, Г. Генов, С. Рашев, Т. Колев, 1997. Технология за производство на твърда пшеница. В-к "Стопанин", бр. 41 от 20.09.
 24. Николов, Г., И. Салджиев, Г. Панайотова, 1998. Предсеитбени и сеитбени технологични операции при памука, в-к "Чирпански новини", бр. 8 от 16-23.03.
 25. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, Л. Коева, И. Салджиев, М. Димитрова, Г. Панайотова, С. Рашев, 1998. Технология за производство на памук в условията на пазарна икономика", в-к "Чирпански новини", бр. 9 и 10 от 23.03. и 07.04.
 26. Николов, Г., И.Салджиев, Г. Панайотова, 1999. Технологични операции при памука, в-к "Български фермер", бр. от 15.04.
 27. Панайотова, Г., 2003. Пролетното подхранване на есенниците трябва да приключи най-късно до 5-10 март. "Агровестник", бр. 4 от 31.01.2003.
 28. Панайотова, Г., 2003. Навременното подхранване на житните гарантира получаването на повече зърно. „Агровестник“, бр. 5 от 07.02.2003.
 29. Панайотова, Г., 2003. Подхранване на житните култури. "Чирпански новини", бр. 278 от 08.02.2003.
 30. Панайотова, Г., 2003. Само при правилно дозиране и равномерно разпръскване на работните разтвори от пестициди се постига максимален ефект. „Агровестник“, бр. 16 от 25.04.2003.
 31. Панайотова, Г., 2003. Предпазни средства при съхранение и работа с пестициди. „Агровестник“, бр. 18 от 09.05.2003.
 32. Панайотова, Г., 2004. Листно коригиращо подхранване при зимните житни култури,“Агровестник”, бр.13 (557) от 02.04.2004.
 33. Панайотова, Г., 2004. Памукът е взискателен към хранителната среда. “Агровестник”, бр.16 от 23. 04. 2004.
 34. Панайотова, Г., 2004. Вълшебната сила на покълналото зърно от твърда пшеница. “Агровестник”, бр. 17 от 30.04.04.
 35. Панайотова, Г., 2006. Каква хранителна среда изисква памукът. Практично земеделие и домакинство, бр.9, 03.05-17.05.2006, 17 стр.
 36. Панайотова, Г., 2006. Какви качества притежава покълналото зърно от твърда пшеница. Практично земеделие и домакинство, бр.9, 03.05-17.05.2006, 22 стр.
 37. Панайотова, Г., 2006. Ефективност на минералното торене при твърдата пшеница. Земеделие плюс, бр. 8, 15-17 Стр. 18 от 19
 38. Салджиев И., А. Стоилова, Г. Панайотова, Н. Вълкова, С. Рашев, 2007. Технология за производство на памук, Земеделие плюс, бр.3.
 39. Янев, Ш., Д. Дечев, Ц. Лалев, Г. Панайотова, И. Салджиев, Г. Делчев, Т. Колев, Г. Генов, С. Рашев, 2007. Технология за отглеждане на твърда пшеница. Земеделие плюс, бр. 8.
 40. Салджиев И., Н. Вълкова, А. Стоилова, Г. Панайотова, Гр. Делчев, М. Радевска, В. Дечев, 2009. Царевични хибриди – суровина за енергийни продукти. Земеделие плюс, бр. 11-12, 17-20.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Научно-приложни постижения, внедрени в производството

Съавтор на 4 утвърдени технологии за отглеждане на памук и твърда пшеница:

 1. Лалев, Ц., Д. Дечев, Ш. Янев, Г. Николов, Г. Панайотова, Т. Колев, И. Салджиев, Г. Генов, Ст. Рашев, 1996.  Технология за отглеждане на твърда пшеница при условията на пазарна икономика. Утвърдена от Експертeн съвет на ССА на 08.05.1996 г.
 2. Николов, Г., Ж. Вичев, Л. Димитрова, С. Савов, Ив. Салджиев, Л. Коева, М. Димитрова, Г. Панайотова, Ст. Рашев, 1996. Технология за производство на памук в условията на пазарна икономика, ЦНТИИ, София. Утвърдена от Експертен съвет на ССА на 08.05.1996 г.
 3. Салджиев, Ив., А.Стоилова, Г. Панайотова, Н.Вълкова, Ц.Лалев, М.Божинов, Г.Николов, Ж.Вичев, Л.Димитрова, Ст.Рашев, Г.Генов, М. Колева, Сп.Недялкова, Я.Димитров, М.Димитрова, 2006. Технология за отглеждане на памук. Утвърдена от Експертен съвет към НЦАН 12.06.2006 г.
 4. Янев, Ш., Д.Дечев, Лалев, Ц., Г. Панайотова, Т.Колев, И.Салджиев, Г.Генов, Ст.Рашев, 2006. Технология за отглеждане на твърда пшеница. Утвърдена от Експертeн съвет на НЦАН.

Научноизследователски проекти

А. Проекти, финансирани от фонд “НИ” към МОН

 1. “Пространствена оценка на основни физични свойства на почвата и анализ на промените им при агротехнически и хидромелиоративни въздействия. Проект към МОН, 2004-2006 г. Ръководител: ст.н.с.I ст. дсн. инж. Никола Колев – ИП ”Н.Пушкаров”.
 2. Агроекологична оценка на нови български и македонски сортове памук” – научноизследователски проект по конкурс към МОН за двустранно научно-техническо сътрудничество между РБългария и Република Македония 2007-2009. Ръководител: ст.н.с., д-р А. Стоилова. Договор N BM – 3 / 2007.
 3. “Оценка на сортове полски култури в система за биологично земеделие при условията на България и Македония” – научноизследователски проект към Фонд „НИ“, МОМН по конкурс за двустранно сътрудничество между България и Македония. Ръководител: доц. д-р Г. Панайотова. Базова организация: ИПК – гр. Чирпан. Срок: 08.12.2011 – 08.12.2013 г. Договор № ДНТС/Македония 01/9.

Б. Проекти към ССА, ТрУ и др.

а.  Ръководител на проект :

 1. Проект по целево финансиране към ССА "Използване на биомасата от земеделието и проучване на енергийния потенциал на нови енергийни култури", 2008 г.
 2. Проект по целево финансиране към ССА “Агроекологична оценка на потенциала за производство на енергийни култури в Източна и Централна Южна България”, 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
 3. Проект по целево финансиране към ССА “Агрономическа оценка на излужена смолница от Южна България (Pellic Vertisols), формирана върху андезит, по отношение на отглеждане на полски култури”, 2009 г.
 4. Проект 2Р/13 към ТрУ: “Проучване на агрономическата и агрохимическа оценка на продуктивността и качеството на памук и твърда пшеница при различни нива на минерално торене”. Ръководител: доц. д-р Г. Панайотова. Срок: 2013 г.
 5. Проект Р/14 към ТрУ: „Генотипна специфика на нови сортове памук и твърда пшеница към нивото на минерално хранене в района на Централна Южна България“ Ръководител: доц. д-р Г. Панайотова. Срок: 2014 г.

б. Участник в проект

 1. "Екологосъобразно торене на памука за повишаване на ранозрелостта, добива и технологичните качества на влакното" – 1991-1993 г., ръководител – ст.н.с. I ст., дсн Георги Николов
 2. "Селекция, генетични изследвания и технология за екологосъобразно отглеждане на твърда пшеница с оглед подобряване на качеството и продуктивността при условията на пазарна икономика" – 1991-1993 г., ръководител – ст.н.с., д-р Цочо Лалев
 3. "Ресурсно-икономична технология за отглеждане на памук в условията на фермерско и кооперативно земеделие" – 1994-1997 г., ръководител – ст.н.с. I ст., дсн Георги Николов
 4. "Селекция, генетични изследвания и технология за екологосъобразно отглеждане на твърда пшеница" – 1994-1997 г., ръководител – ст.н.с., д-р Цочо Лалев
 5. "Усъвършенстване на агротехнологията за производството на памук в условията на прехода към пазарна икономика" – 1998-2001 г., ръководител – ст.н.с. I ст., дсн Георги Николов
 6. "Селекция на нови сортове и усъвършенстване на технологията за производство на твърда пшеница" – 1998-2002 г., ръководител – ст.н.с., д-р Цочо Лалев
 7. "Усъвършенстване на технологията за производство на памук върху основата на принципите на устойчивото земеделие в условията на засилващо се засушаване" – 2002-2006 г., ръководител – ст.н.с., д-р Иван Салджиев
 8. "Селекционно-генетични, имунологични и технологични изследвания при твърдата пшеница с оглед създаване на нови сортове и генплазма с повишена продуктивност и качество, устойчиви на стресови фактори и оптимизиране на елементи от технологията за производство" – 2003-2007 г., ръководител – ст.н.с.I ст., д-р Шенко Янев
 9. Проект към ССА. Ръководител: ст.н.с.д-р Иван Салджиев. Срок: 2007-2010 г.
 10. “Зеленчуци, цветя, етерично-маслени култури, зърнени и маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, високо качествени сортове тютюн и памук”. Проект № 006по програма “Сапард” към ИЗК “Марица” – Пловдив за обучение на фермери. Срок: 2007 г.
 11. “Зеленчуци, цветя, етерично-маслени култури, зърнени и маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, високо качествени сортове тютюн и памук”. Проект № 007 по програма Сапард към ИЗК “Марица” – Пловдив за обучение на фермери. Срок: 2007 г.
 12. „Производство, преработка и реализация на продукция от биологично земеделие“. Програма “Леонардо да Винчи” PL-BG/06/A/PL-166120, 2007 г. Ръководител: Таня Тотева.
 13. Проект № ОЗХТ 81: "Разработване на агротехнически подходи за подобряване на продуктивността и качеството на зърното от твърда пшеница при условията на екологосъобразно земеделие" Проект към ССА. Ръководител: ст.н.с., д-р Грози Делчев. Срок: 2008 – 2010 г.
 14. “Разработване на технологии за отглеждане на зърнени култури в система за биологично земеделие”. Проект към ССА. Ръководител: ст.н.с. д-р В. Котева.  ИЗ – Карнобат, 2008-2010 г.
 15. „Екологическа и икономическа оценка на плодородието на излужена смолница (Pellic Vertsols) и въздействието му върху продуктивността на полски култури”. Проект към ССА. Ръководител: ст.н.с. д-р В. Котева. Срок: 2007-2010 г.
 16.  „Разработване на агроекологична система и екологоикономическа оценка на риска при производството на твърда пшеница“. Проект към ССА. Ръководител: доц. д-р Грози Делчев Делчев. Срок: 2011 – 2013 г.
 17. „Разработване  на критерии,  технологии и отделни технологични звена за реализиране на генетичния и агроекологичния потенциал на основните полски култури съобразено със специфичните агроклиматични характеристики на Централна Южна България“. Проект към ССА. Ръководител: Доц. д-р Иван Салджиев. Срок: 2011 – 2013 г.
 18. “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”. Проект към МЗХ по Мярка 111 от ПРСС през 2007-2013 г. Ръководител: доц. д-р В. Божанова. Базова организация ИПК-Чирпан. Срок: 2011-2012 г.
 19. Проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” – гр. Сливен, Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г." Срок: 2013-2014 г.

Участие в договорни научни задачи

 1. Изпитване влиянието на инхибитора на нитрификация СМР при памука – договор с ИППД "Н. Пушкаров"
 2. Изпитване влиянието на микротор "Фермер-1" при памука – договор с ЦСРЗ – Костинброд
 3. Изпитване влиянието на микротор "Фермер-3" при памука – договор с ЦСРЗ – Костинброд
 4. Изпитване и внедряване на чилски селитри при памука – по договор между ССА и NSI, Антверпен, Белгия
 5. Минерално торене на памука – съвместна програма с Hellenic Cotton Board, Атина, Гърция, 1994-1996 г.
 6. Предсеитбено и вегетационно приложение при памук на Биохумакс – договор с “Проджект студио” ООД. 2004-2006 г.
 7. Предсеитбено и вегетационно приложение при твърда пшеница на Биохумакс – договор с “Проджект студио” ООД. 2004-2006 г.
 8. Изпитване продукти на “Евро Еко Биотехнологии” ЕООД (“ХУМУСлайф-универсал”, “ХУМУСлайфТМРоа+ФК1ФС”, “ХУМУСлайф-екстра” “ХУМУСлайф ТМ 5В-СЛ”) – предсеитбено и вегетационно при памук. 2004-2006 г.
 9. Предсеитбено третиране на семена илистно пръскане на твърда пшеница с продукти на “Евро Еко Биотехнологии” ЕООД (“ХУМУСлайф-универсал”, “ХУМУСлайфТМРоа+ФК1ФС”, “ХУМУСлайф-екстра” “ХУМУСлайф ТМ 5В-СЛ”), 2004-2006 г.
 10. Експериментална дейност с “”-ООД по изпитване на универсален течен тор MAXGROW за памук и твърда пшеница при полски условия, 2008-2010 г.

ОРГАНИЗАЦИОННА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Членство в научни и професионални организации и съюзи

 • 2001-2012 г. – Член на Научен съвет на ИПК – Чирпан.
 • 2006-2009 г. – Член на Експертен съвет „Технически култури, механизация и икономика” към ССА.
 • 2007-2010 г. – Член на Експертен съвет „Общо земеделие и хранителни технологии” към ССА.
 • 2007-2010 г. – Член на СНС по Почвознание, Агрохимия и Общо земеделие към ВАК.
 • 2013-2014 г. – Председател на Научната комисия по направление Растениевъдство, Аграрен факултет на ТрУ.
 • 2013 г. – Член на Методичния съвет по Агрономство към Аграрен Факултет.
 • Експерт към Националната Агенция за Оценка и Акредитация, София, Участие в програмни акредитации на обучението по ОНС “Доктор” по научни специалности.
 • Член на работна група “WG 4 – Cotton fertilization” към Регионална мрежа за научни изследвания по памука към ФАО за страните от Средиземноморието и Близкия изток.
 • Съюз на учените в България

Рецензент 

За научно звание Доцент / For Associate Professor – 1 бр.

Ръководител на дипломанти – 8 бр.

Административни длъжности

 2001-2012 г. – Научен секретар, Институт по полски култури – гр. Чирпан

Comments are closed