Проф. д-р Антония Колева Стоянова

 

 

 

 

 

Образование

Висше, 1990 г., Висш селскостопански институт – гр. Пловдив, специалност Тропично и субтропично земеделие, квалификация “Инженер – агроном”

Развитие на научната кариера:

1999 г. – Научен сътрудник III ст., с научна специалност “Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”, шифър 04.01.13.  в ОСПЗ – Стара Загора;
2002 г. – Научен сътрудник II  ст., ОСПЗ – Стара Загора;
2005 г. – Научен сътрудник I ст., Земеделски институт – Стара Загора;
2007 г. – Докторант на самостоятелна подготовка към ИММ – София, научна специалност – “Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”, шифър 04.01.13;
2009 г. – придобита образователна и научна степен „Доктор” по “Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”, шифър 04.01.13;

Тема на защитена дисертация

Параметри на напояването на царевицата отглеждана във втора агроклиматична група”. 2009. Земеделски институт, Стара Загора.

Преподавани дисциплини

Мелиорации и мелиоративни технологии
Биологично земеделие

Научни интереси

Напояване на земеделските култури.
Поливни режими при оптимално и недостатъчно водообезпечаване на  културите.
Разпределение на влагата в почвения хоризонт при пълно водоосигуряване и при дефицит на поливна вода.
Разпределение на хранителните елементи в почвения профил при напояване и без напояване на културите през вегетационния период.
Биологично земеделие.

ПУБЛИКAЦИИ

I. Научни статии

 1. Тончев, И., А.Стоянова. 2000. Влияние на електро активираната вода за напояване върху съдържанието на нитрати в пипера. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие, 1-2 юни, Стара Загора, том I, 269-274.
 2. Вълчева, Р., Р. Петкова, А. Стоянова, Д. Павлов. 2002. Продуктивност на царевицата, отглеждана при поливни и неполивни условия в сеитбооборотно звено. Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция “Акад. Павел Попов и постиженията на растениевъдната наука в България”, Пловдив, 22 ноември, 134-137.
 3. Вълчева, Р., Р. Петкова, А. Стоянова. 2003. Ефективност на поливната вода при царевица за зърно, отглеждана в условията на воден дефицит. Сп. “Селскостопанска техника”, № 5-6, 110-112.
 4. Вълчева, Р., Р. Петкова, А. Стоянова, Ст. Енева, Д. Павлов. 2003. Икономически ефект от напояването на царевицата в условията на воден дефицит. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие,5-6 юни, Стара Загора, том I, част 2, 33-35.
 5. Вълчева, Р., Д. Павлов, Р. Петкова, А. Стоянова. 2004. Зависимост между добива и влагообезпечаването при царевицата за зърно. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие, 3-4 юни, Стара Загора, том II, част 1, 67-71.
 6. Мухова, Р., Р. Петкова, А. Стоянова, Д. Павлов. 2004. Евапотранс-пирация на царевицата, отглеждана при поливни и неполивни условия. Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция “60 години СУБ – 20 години клон Кърджали”, 20-21 октомври, 278-281.
 7. Мухова, Р., Р. Петкова, А. Стоянова, Д. Павлов. 2005. Ефективност от напояването на соя, отглеждана  в условията на воден дефицит. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие, 2-3 юни, Стара Загора, 352-355.
 8. Мухова, Р., Р. Петкова, А. Стоянова, Д. Павлов. 2005. Продуктивност на соята, отглеждана при поливни и неполивни условия в сеитбооборотно звено. Сборник научни трудове отЮбилейна научна конференция с международно участие, 8-9 септември, Павликени, 126-133.
 9. Мухова, Р., Р. Петкова, А. Стоянова, Д. Павлов. 2005. Продуктивност и качество на пшеницата след соя, отглеждана  при поливни и неполивни условия. Field Crop Studies, 111-115.
 10. Стоянова А., Р. Мухова. 2006. Евапотранспирация на царевицата за зърно, напоявана по бразди. “Field Crop Studies”.
 11. Мухова, Р., Р. Петкова, А. Стоянова,  Д. Павлов. 2006. Зависимост между добива и влагообезпечаването при соята за зърно.”Field Crop Studies”.
 12. Мухова, Р., Р. Петкова, А. Стоянова,  Д. Павлов. 2006. Евапотранспирация на соя, отглеждана  при поливни и неполивни условия. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 1-2 юни, Стара Загора, том I, 143-147.
 13. Мухова, Р., А. Стоянова, Р. Петкова. 2007. Химичен състав на зърното на соя, отглеждана при различни поливни режими. Сборник научни трудове от Международна научна конференция,7-8 юни, Стара Загора, том I, 131-135.
 14. Петкова, Р., Р. Мухова, А. Стоянова. 2007. Проучване влиянието на азотнофосфорното торене и инокулацията върху промените в аминокиселинния състав на зърното от фуражния грах сорт Мир. Сборник научни трудове от Международна научна конференция,7-8 юни, Стара Загора, том I, 178-183.
 15. Мухова, Р., Р. Петкова, А. Стоянова, Д. Павлов. 2007. Ефект от отглеждането на соята при различни поливни режими. “Journal of Mountain Agriculture on the Balkans”, 2007, V.10, number 1, 104-112.
 16. А.; 2007. Продуктивност на царевицата за зърно, напоявана през бразди. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 7-8 юни, Стара Загора, том I, 158-162.
 17. А., Р. Петкова, Р. Мухова, Д. Павлов; 2007. Влияние на напояването през бразди върху добива от царевица за зърно. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.10, number 1, 94-103.
 18. Петкова, Р., А. Стоянова, Р. Мухова, Д. Павлов.  2007. Минерален състав на зърното от фуражен грах под влияние на растежните регулатори. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2007, V.10, number 3, 460-468.
 19. Стоянова А., Р. Мухова. 2008. Продуктивност на поливната вода при царевицата за зърно, напоявана през бразди. Сп. “Растениевъдни науки”, № 5, 426-429.
 20. Давидов, Д., А. Стоянова. 2008. Биофизични коефициенти за изчисляване на евапотранспирацията на царевицата за зърно. Сп. “Растениевъдни науки”, №4, 323-328.
 21. Мотева, М., А. Стоянова, 2008. Опитни резултати от гравитачно напояване през бразди в два района на Южна България. Сп. “Растениевъдни науки”, № 4, 334-339.
 22. Мотева, М., А. Стоянова. 2008. Коефициенти Kc по FAO при царевицата за зърно в два района на Южна България. Сп. “Растениевъдни науки”, № 4, 328-334.
 23.  Стоянова А.. 2008. Изследване влиянието на режима на напояване при царевица за зърно. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 5-6 юни, Стара Загора. ISBN 9789549329452, Технологични въпроси в растениевъдството, с. 8 (1-6).
 24.  Стоянова А. 2008. Регресионни зависимости между добива и водообез- печаването. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 5-6 юни, Стара Загора. ISBN 9789549329452, Технологични въпроси в растениевъдството, с. 8 (1-5).
 25.  Стоянова А. 2008. Влияние на някои листни торове върху продуктивността на пшеницата. Сборни от Научна конференция с международно участие, Кърджали, 267-271.
 26. Стоянова А., И. Господинов, Р. Петкова. 2008. Евапотранспирация на царевицата отглеждана при воден дефицит. Сборни от Научна конференция с международно участие, Кърджали, 261-267.
 27. Господинов И., А. Стоянова. 2008.Време за достигане (Тдост.) на водата до края на браздите при непрекъснато и импулсно напояване. Сборник от Научна конференция с международно участие,Кърджали, 256-261.
 28. Стоянова А. 2009. Икономически ефект от царевицата за зърно, напоявана през бразди. Списание “Селскостопанска техника”, №1, 5-7.
 29. Stoyanova A., Ivan Gospodinov, Dimitar Pavlov. 2009. Dependeces among the maize grain productivity and water supply. Proceedings IV Balkan conference of  animal science BALNIMACON 2009, pages 447-450.
 30. Stoyanova A. 2009. Economic efficiency of irrigation in maize grain. Proceedings IV Balkan conference of  animal science BALNIMACON 2009, pages 450-452.
 31. Стоянова А. 2009. Изменение на коефициента Kc за царевица на основа на еталонната евапотранспирация, установена по уравнението на Hargreaves. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 4-5 юни, Стара Загора, ISBN 9789549329452, Технологични въпроси в растениевъдството, с. 2 (1-7).
 32. Стоянова А., Р. Петкова. 2009. Съдържание на суров протеин в царевицата за зърно. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 4-5 юни, Стара Загора, ISBN 9789549329452, Технологични въпроси в растениевъдството, с. 2 (1-5).
 33. Стоянова А., И. Господинов. 2009. Биофизични коефициенти К и Z  на царевицата за зърно. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 4-5 юни, Стара Загора, ISBN 9789549329452, Технологични въпроси в растениевъдството, с. 2 (1-4).
 34. Господинов И., А. Стоянова. 2009. Загуби от отток при непрекъснато и импулсно напояване по бразди. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 4-5 юни, Стара Загора, ISBN 9789549329452, Технологични въпроси в растениевъдството, с. 7 (1-6).   
 35.  Петкова, Р., Стоянова А., Д. Павлов. 2009. Хранителна стойност на зърното на зимуващия грах. Сборник научни трудове от Международна научна конференция, 4-5 юни, Стара Загора, ISBN 9789549329452, Технологични въпроси в растениевъдството, с. 13 (1-6).
 36. Stoyanova A. 2009. Irrigation regime of grain maize.Bulgarian Journal of Agricultural Science”, October, № 6, 528-532.
 37. М. Мотева, А. Стоянова. 2010. Ефект от поливната вода и икономически резултати при царевица за зърно, отглеждана на излужена смолница. Сп. “Растениевъдни науки”, № 6, 606-608.
 38. А., Р. Петкова. 2010. Структура на добива и качество на пшеничното зърно, третирано с листни торове. Сп. “Растениевъдни науки”, № 1, 36-41.
 39.  Давидов, Д., Стоянова А. 2010. Ефективност от напояването на царевицата за зърно. Сп. “Растениевъдни науки”, № 2, 144-149.
 40.  Стоянова А., М. Тодорова, Ст. Атанасова. 2010. Изследване разпределението на хранителните елементи в почвения хоризонт при разредено напояване. Сп. “Растениевъдни науки”, № 2, 149-154.
 41.  Господинов И., А. Стоянова. 2010. Изменение на скоростта на попиване на водата при импулсно напояване по бразди.  Сп. “Растениевъдни науки”, № 1, 54-59.
 42.  Петкова Р., М. Михайлова, А. Стоянова, И. Господинов. 2010. Енергийна хранителност на соя в зависимост от степента на влагообезпеченост при отглеждането й.Сп.“Растениевъдни науки”,№1,59-64.
 43. А., М. Тодорова, Ст. Атанасова. 2010. Хранителна мобилност в почвения профил под влияние на напояването. Списание “Селскостопанска техника” , № 4, 37-42.
 44.  Стоянова А., И. Господинов. 2010. Влияние на напояването и обезпечеността на годината върху добивите от царевица за зърно. Списание “Селскостопанска техника”, № 4, 24-29.
 45.  Moteva, M., A. Matev, A. Stoyanova. 2010. Possibilities for obtaining high yields from row crops in water deficit conditions: a case study in Bulgaria. Proc. 14th Intern. Wat. Tech. Conf. IWTC 2010, 21-23 March, Cairo, Egypt, 14-2446.
 46.  A. Stoyanova, I. Gospodinov, R. Petkova. 2010. Economic evaluation of winter wheat eaf fertilization. “Agricultural Science and Technology”, Vol. 2, Number 3, 136-138.
 47.   Gospodinov, S. Chehlarova-Simeonova, A. Stoianova, R. Petkova. 2010. Amendment speed of water infiltration in surge irrigation for cinnamon forest soil.  “Agricultural Science and Technology” , Vol. 2, Number 4, 227-229.
 48. Стоянова А. 2011. Изследване върху зависимостта  “добив – евапотранспирация”. Международно научно  ofn-line списание “Наука и технологии”, Volume 1, Number 6, ISBN  9771314411110, стр. 53-58.
 49. Stoyanova, А., M. Todorova. 2011. Distribution of moisture in the soil profile in terms of two soil types. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.3, No 2, pp 172 – 175.

II. Научно-популярни статии

 1. Стоянова А., 2009. Листни торове при пшеницата. Сп. «Земеделие плюс», № 3, 14-15.
 2. Стоянова А., 2009. Продуктивност на поливната вода при царевицата.Сп. «Земеделие плюс», № 6, 33-34.
 3. Стоянова А., 2009. Икономически ефект от напояването на царевицата.Сп. «Земеделие плюс», № 8, 10-12.
 4. Стоянова А., 2009. Суров протеин в биомасата на царевицата.Сп. «Земеделие плюс, № 9, 18-20.
 5. Стоянова А.,2010. Листни торове и качество на пшеничното зърно.Сп. «Земеделие плюс», № 5, 33-35.
 6. Стоянова А.,2010. Напояване и добив на царевицата за зърно.Сп. «Земеделие плюс»,№ 9, 31-32.

III. Цитирания

   1. Davidov, D. and A. Stoyanova, 2008. Biophysical factors to calculate the evapot-ranspiration of maize grain. Journal Plant science, 4, 323-328.

      Цитирано в:

Ampas, V., 2010. Research and estimation of meteorological parameters with direct impact on agriculture. Ph.D. Thesis, Aristotle University Thessaloniki  Dissertation, Greece.

2. Moteva, M. and A. Stoyanova, 2008. Kc coefficients for FAO in maize grain in two regions of South Bulgaria. Journal Plant science, 4, 328-334.

       Цитирано в:

Ampas, V., 2010. Research and estimation of meteorological parameters with direct impact on agriculture. Ph.D. Thesis, Aristotle University Thessaloniki  Dissertation, Greece.

3. Stoyanova, A., 2009. Amendment of the coefficient Kc for corn-based reference evapotranspiration, established equation Hargreaves. Collection of scientific works from the International Scientific Conference, 4-5 June, ISBN 9789549329452, Stara Zagora .

       Цитирано в:

Ampas, V., 2010. Research and estimation of meteorological parameters with direct impact on agriculture. Ph.D. Thesis, Aristotle University Thessaloniki  Dissertation, Greece.

4. Stoyanova, A. and I. Gospodinov, 2009. Biophysical factors K and Z of maize grain. Collection of scientific papers from the International Scientific Conference, 4-5 June, ISBN 9789549329452, Stara Zagora.

        Цитирано в:

Ampas, V., 2010. Research and estimation of meteorological parameters with direct impact on agriculture. Ph.D. Thesis, Aristotle University Thessaloniki  Dissertation, Greece.

5. Stoyanova,A. 2008: Irrigation parameters of maize (grain) under the conditions of Second Agroclimatic Group, 2008, Thesis, S.,p.163 (in Bulgarian).

        Цитирано в:

Kostadinov, G., M. Moteva. 2010. Optimum use of the irrigational water in a maize (grain) field. Proc. 4th International Conference “Trends in Agricultural Engineering 2010”, 7-10th Sept., Prague, Czech Republic, 322-328

6. Господинов И., А. Стоянова. 2008. Време за достигане (Тдост.) на водата до края на браздите при непрекъснато и импулсно напояване. Научна конференция с международно участие. СУБ, Кърджали. 1-2.10.2008, том III , част II,  256-260.

        Цитирано в:

Господинов, И., С. Чехларова–Симеонова, Л. Матеев, И. Матеев. 2011. Времена за достигане на водното чело при непрекъснато и импулсно напояване по бразди на канелено горски почви. Международно научно  ofnline списание “Наука и технологии”, Vol. 1, Number 6, ISBN  9771314411110, 122-126.

7. Господинов, И., А. Стоянова, Р. Петкова. 2009. Изменение на скоростта на попиване на водата при импулсно напояване по бразди. Международна научна конференция “ Устойчиво и конкурентноспособно земеделие" 1-2 октомври 2009, Стара Загора. Растениевъдни науки, 2010, № 1, 59-64.

        Цитирано в:

Господинов, И., С. Чехларова–Симеонова, Л. Матеев, И. Матеев. 2011. Сравнение между непрекъснатото и импулсно напояване по бразди върху излужена смолница и канелено горска почва Международно научно  online списание “Наука и технологии”, Vol.1, Number 6, ISBN  9771314411110,  127-135.

8. Господинов И., С. Чехларова–Симеонова, А. Стоянова, Р. Петкова. 2010. Изменение на скоростта на попиване на водата при импулсно напояване на канелено горски почви. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.2, No 4,  227–229.

        Цитирано в:

Господинов, И., С. Чехларова–Симеонова, Л. Матеев, И. Матеев. 2011. Сравнение между непрекъснатото и импулсно напояване по бразди върху излужена смолница и канелено горска почва Международно научно  online списание “Наука и технологии”, Vo. 1, Number 6, ISBN  9771314411110, 127-135.

Изследователската работа

Участие в изследователски проекти

 1. “Рационални агротехнически и технически мерки за повишаване на ефекта от напояването и подобряване плодородието на почвата”.
  Ръководител: ст.н.с. д-р Васил Базитов
  Срок на изпълнение: 1999 –2002 г.
 2. “Агротехнически мероприятия за повишаване на ефекта от напояването и подобряване плодородието на почвата”.
  Ръководител: ст.н.с. д-р Васил Базитов
  Срок на изпълнение: 2003 –2006 г.
 3. “Агротехнически мероприятия и зоотехнически характеристики при отглеждането на някои фуражни култури”. Ръководител:ст.н.с.д-р Русинка Петкова
  Срок на изпълнение: 2007 –2010 г.
 4. “Технологии за полско производство при конвенционално и биологично земеделие за различни екологични райони”.
  Ръководител: ст.н.с. д-р Иван Димитров – ИП “Н. ПУШКАРОВ”
  Срок на изпълнение: 2008 –2009г.
 5. “Технологични решения за повишаване енергетическата ефективност при производството на зърнено-бобови фуражни култури и силажна царевица”.
  Ръководител: доц. д-р Русинка Петкова
  Срок на изпълнение: 2011 –2013 г.
 6. “Технологични модели за икономически целесъобразно използване на биогенни отпадни суровини от животновъдството, съобразно законодателството на ЕС”.
  Ръководител: проф. дсн. Живко Кръстанов
  Срок на изпълнение: 2011 –2013 г.
 7. „Разработване и внедряване на енергоспестяваща технология за устойчиво отглеждане на ечемик в условията на променящата се климатична и стопанска обстановка”.
  Ръководител: доц. д-р Величка Котева
  Срок на изпълнение: 2011 –2013 г.

Участие в научни форуми

Национални форуми

 1. Юбилейна научна конференция “60 години СУБ – 20 години клон  Кърджали”, 2004, 20-21 октомври, Кърджали.
  Тема: Евапотранспирация на царевицата, отглеждана при поливни и неполивни условия.
 2. Юбилейна научна конференция. Институт по памука и твърдата пшеница, септември, 2005, Чирпан.
  Тема: Продуктивност и качество на пшеницата след соя, отглеждана  при поливни и неполивни условия.
 3. Национален семинар за мониторинг, оценка и влияние на засушаванията в България, 28-29 ноември, 2011, София.
  Тема: Ефективност на напояването на царевицата за зърно в условията на воден дефицит.

Международни или с международно участие

 1. Научна конференция с международно участие, 2000, СУБ, 1-2 юни,Стара Загора.
  Тема: Влияние на електро активираната вода за напояване върху съдържанието на нитрати в пипера.
 2. Научна конференция с международно участие, 2003, СУБ, 5-6 юни,Стара Загора.
  Тема: Икономически ефект от напояването на царевицата в условията на воден дефицит.
 3. Научна конференция с международно участие, 2004, СУБ, 3-4 юни, Стара Загора.
  Тема: Зависимост между добива и влагообезпечаването при царевицата за зърно.
 4. Научна конференция с международно участие, 2005, СУБ, 2-3 юни, Стара Загора.
  Тема: Ефективност от напояването на соя, отглеждана  в условията на воден дефицит.
 5. Юбилейна научна конференция с международно участие, 2005, Опитна станцияпо соята, 8-9 септември, Павликени.
  Тема: Продуктивност на соята, отглеждана при поливни и неполивни условия в сеитбооборотно звено.
 6. Международна научна конференция, 2006, СУБ, 1-2 юни, Стара Загора.
  Тема: Евапотранспирация на соя, отглеждана  при поливни и неполивни условия.
 7. Международна научна конференция, 2007, СУБ, 7-8 юни, Стара Загора.
  Тема: Химичен състав на зърното на соя, отглеждана при различни поливни режими.
 8. Международна научна конференция, 2007, Земеделски институт – Стара Загора.
  Тема: Продуктивност на поливната вода при царевицата за зърно, напоявана през бразди.
  Тема: Биофизични коефициенти за изчисляване на евапотранспирацията на царевицата за зърно.
  Тема: Опитни резултати от гравитачно напояване през бразди в два района на Южна България
 9. Международна научна конференция, 2008, СУБ, 5-6 юни, Стара Загора.
  Тема: Изследване влиянието на режима на напояване при царевица за зърно.
  Тема: Регресионни зависимости между добива и водообезпечаването
 10. Научна конференция с международно участие, 2008, Кърджали.
  Тема: Влияние на някои листни торове върху продуктивността на пшеницата.
  Тема: Евапотранспирация на царевицата отглеждана при воден дефицит.
 11. Proceedings IV Balkan conference ofanimal science BALNIMACON 2009.
  Тема: Dependeces among the maize grain productivity and water supply.
  Тема: Economic efficiency of irrigation in maize grain
 12. Международна научна конференция, 2009, СУБ, 4-5 юни, Стара Загора.
  Тема: Изменение на коефициента Kc за царевица на основа на еталонната евапотранспирация, установена по уравнението на Hargreaves
  Тема: Съдържание на суров протеин в царевицата за зърно.
  Тема: Биофизични коефициенти К и Z на царевицата за зърно
 13. Международна научна конференция, 2009, октомври, Земеделски институт – Стара Загора.
  Тема: Ефект от поливната вода и икономически резултати при царевица за зърно, отглеждана на излужена смолница.
  Тема: Структура на добива и качество на пшеничното зърно, третирано с листни торове.
  Тема: Изследване разпределението на хранителните елементи в почвения хоризонт при разредено напояване.
  Тема: Ефективност от напояването на царевицата за зърно.
 14. Юбилейна научна конференция с международно участие, 2009, ноември, Институт по мелиорации и механизация, София.
  Тема: Хранителна мобилност в почвения профил под влияние на напояването.
  Тема:Влияние на напояването и обезпечеността на годината върху добивите от царевица за зърно.
 15. Юбилейна научна конференция с международно участие, 2010, май, Тракийски университет, Стара Загора.
  Тема: Economic evaluation of winter wheat eaf fertilization.
 16. Юбилейна международна научна конференция, 2010, СУБ, Стара Загора.
 17. Международна научна конференция, юни, 2011, СУБ, Стара Загора.
  Тема: Изследване върху зависимостта  “добив – евапотранспирация”.
 18. Юбилейна научна конференция с международно участие, 2011, май, Тракийски университет, Стара Загора.
  Тема: Distribution of moisture in the soil profile in terms of two soil types.

Членство в научни организации и съюзи

Съюз на учените в България

Comments are closed