Растениевъдство

Ръководител катедра доц. д-р Николай Вълчев
тел. 042 699 496, e-mail neya.plovdiv @gmail.com

 

Организатор катедра Диана Динева, ст. 491, тел. 042 699 389, e-mail rastenievadstvo@uni-sz.bg
Лаборант мл. специалист Славка Динева, ст. 491, тел. 042 699 389

Научно направление, научна проблематика и интереси

 • Проучване върху биологичните, имунологичните и стопански качества на новоселекционирани линии  твърда пшеница
 • Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху продуктивността  и качеството на продукцията на обикновената пшеница
 • Специфична реакция  и екологична пластичност на нови сортове маслодаен слънчоглед към набор от минерални торове при климатичните условия на Старозагорския регион
 • Проучане влиянието на растежни регулатори върху продуктивността и качеството на продукцията от фуражен грах и фий
 • Проучване плевелните асоциации в посеви от различни селскостопански култури в Старозагорския регион
 • Проучване влиянието на някои агротехнически мероприятия върху качеството на плодовата продукция при ябълката

Преподавани дисциплини

 • Физиология на растенията
 • Агрохимия
 • Почвознание
 • Общо земеделие
 • Фитопатология
 • Растениевъдство І и ІІ част
 • Фуражно производство
 • Лозарство и винарство
 • Зеленчукопроизводство
 • Овощарство І и ІІ част
 • Напояване и  отводняване
 • Селекция и семепроизводство с опитно дело
 • Цветарство
 • Гъбарство
 • Окачествяване и съхраняване на зърно
 • Оценка на земеделски земи
 • Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция
 • Производство на безопасна растителна продукция
 • Почвознание и земеделие
 • Полско зеленчукопроизводство
 • Оранжерийно зеленчукопроизводство
 • Фитопатология
 • Лозарство
 • Овощарство
 • Геология с петрография
 • Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите 
 • Екологично растениевъдство
 • Екологични аспекти в растениевъдството
 • Биологично производство на плодове
 • Биологично производство на зеленчуци
 • Биологично производство на грозде
 • Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция

По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа

  Катедрата е приемник на катедра Фуражно производство на Зоотехническия факултет.
  Създадена е и утвърдена под ръководството на академик дтн Кирил Павлов. В катедрата са работили редица видни български учени в областта на земеделието и фуражното производство.
  След създаването на специалност Агрономство преподавателския състав на катедрата нарастна и се разшири, така че обучението на студентите по агрономство по технологичните дисциплини се осъществява от катедрата.

Преподавателски състав

тел. 042 699 445, e-mail tsenka@abv.bg
стая 481
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Фуражно производство
Растениевъдсво
Земеделие
Бобови растения

тел. 042 699 453, 0894615073
стая 479
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Агрохимия
Растениевъдство

тел. 0894615068, 042 699 493
стая 485
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Растениевъдство
Хербология
Семепроизводство на полски култури

тел. 042 699 499, e-mail mtodorova@uni-sz.bg
стая 457
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Спектралният анализ в близката инфрачервена област-  бърз и алтернативен метод за определяне химичния състав на почвата
Бонитетна оценка на почвите за отглеждане на основни селскостопански култури
Замърсяване на почвата
Мероприятия и средства за възстановяване на почвеното плодородие

тел. 042 699 498, e-mail mgeorgiev74@gmail.com
стая 541
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Земеделие
Сеитбообращения
Хербология
Екологична пластичност на плевелите
Химична борба с плевелите
Хербициди

тел. 042 699 499, e-mail m_gerdjikova@abv.bg
стая 457
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Растениевъдство
Тритикале
Предшественици
Житни растения
Бобови растения

тел. 042 699 495, e-mail toni_1219@abv.bg
стая 483
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Мелиорации и мелиоративни технологии
Биологично земеделие

тел. 042 699 496, 0889909881
стая 543
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии за производство на разсад и отглеждане на зеленчуци на открито и в култивационни съоръжения
Биологични средства за защита на зеленчуковите култури от болести и неприятели
Продуктивни възможности на нови интродуцирани сортове зеленчукови култури

тел. 042 699 456,  e-mail lubi83@hotmail.com
стая 469
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Агрохимия
Растениевъдство

Ас. Станислава Михайлова Атанасова
тел. 042 699 494, email michajlova@abv.bg
стая 487
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Овощарство

тел. 042 699 456, email svetlin_ab@abv.bg
стая 469
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Хербология
Хербициди
Химична борба с плевелите
Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие

тел. 042 699 , email ferinceto@mail.bg
стая 547
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Лозарство и винарство
Ампелография
Екологична пластичност на лозата
Метеорологични  условия  и влиянието им при развитието на лозата

тел. 042 699 442, e-mail r.mineva@abv.bg,
стая 547
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии и технологични решения за производство на зеленчуци на открито и в култивационни съоръжения.
Продуктивни възможности на нови български и интродуцирани сортове зеленчукови култури.
Интегрирана растителна защита за борба с болести, неприятели и плевели по зеленчукови култури.

Comments are closed