Растениевъдство

Ръководител катедра доц. д-р Николай Вълчев
тел. 042 699 496, e-mail neya.plovdiv @gmail.com
 
Организатор катедра Милена Георгиева, ст. 491, тел. 042 699 389, e-mail rastenievadstvo@uni-sz.bg

Научно направление, научна проблематика и интереси

 • Нови сортове и съвременни технологии за отглеждане на зърнени, технически и етерично-маслени култури
 • Нови  методи за определяне на почвените свойства. Мероприятия и средства за запазване, подобряване и възстановяване на почвеното плодородие
 • Видово,сортово разнообразие и технологии за отглеждане на фуражни култури. Възможности за подобряване, поддържане и ефективно използване на естествените тревни асоциации.
 • Хранене и торене на растенията в условия на устойчиво земеделие. Разработване на екологосъобразни системи на торене.
 • Съвременни методи и средства за регулиране на водния режим на почвата
 • Сеитбообращението и  обработката на почвата – ефективни методи за съхраняване и повишаване на почвеното плодородие 
 • Интегрирани системи за защита на растенията от болести, неприятели и плевели
 • Иновативни технологии за производство на разсад и отглеждане на зеленчукови култури на открито и в култивационни съоръжения
 • Съвременни технологии и технически решения при създаване и отглеждане на  овощни насаждения и лозя

Преподавани дисциплини

 • Агрохимия
 • Почвознание
 • Общо земеделие
 • Хербология
 • Фитопатология
 • Растениевъдство І, ІІ и III част
 • Фуражно производство
 • Лозарство и винарство
 • Зеленчукопроизводство
 • Селекция и семепроизводство с опитно дело
 • Овощарство І и ІІ част
 • Мелиорации и мелиоративни технологии
 • Оранжерийно зеленчукопроизводство
 • Основи на биологичното земеделие
 • Ерозия на почвата и борбата с нея
 • Цветарство
 • Окачествяване и съхраняване на зърно
 • Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция
 • Производство на безопасна растителна продукция
 • Почвознание и земеделие
 • Геология с петрография
 • Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите 
 • Екологично растениевъдство
 • Екологични аспекти в растениевъдството
 • Биологично производство на плодове
 • Биологично производство на зеленчуци
 • Биологично производство на грозде
 • Прогноза и сигнализация при защитата на растенията
 • Иновации и въведението им в растениевъдството
 • Законодателство в областта на растителната защита
 • Биологична растителна защита
 • Производство на семена от зърнени култури
 • Производство на семена от маслодайни и влакнодайни култури
 • Производство на семена и посадъчен материал от зеленчукови култури
 • Производство на посадъчен материал от овощни видове
 • Производство на посадъчен материал от лози
 • Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал
 •  Окачествяване,пакетиране и съхраняване на посевен и посадъчен материал
 • Контрол на плевелите при производство на посевен и посадъчен материал
 • Консултантски практики в растениевъдството
 • Разработване и управление на проекти в растениевъдството
 • Специална фитопатология
 • Имунитет на растенията
 • Специална хербология
 • Карантина на растенията
 • Агроекологични системи за растителна защита при зеленчуковите култури
 • Агроекологични системи за растителна защита при полски култури
 • Агроекологични системи за растителна защита при трайни насаждения
 • Добри земеделски практики

По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа

   Катедрата е приемник на катедра Фуражно производство на Зоотехническия факултет.
   Създадена е и утвърдена под ръководството на академик дтн Кирил Павлов. В катедрата са работили редица видни български учени в областта на земеделието и фуражното производство.
   След създаването на специалност Агрономство преподавателския състав на катедрата нарасна и се разшири, така че обучението на студентите по агрономство по технологичните дисциплини се осъществява от катедрата.

Преподавателски състав

тел. 042 699 496, 0889909881
стая 543
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии за производство на разсад и отглеждане на зеленчуци на открито и в култивационни съоръжения
Биологични средства за защита на зеленчуковите култури от болести и неприятели
Продуктивни възможности на нови интродуцирани сортове зеленчукови култури

тел. 042 699 445, e-mail tsenka@abv.bg
стая 481
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Фуражно производство
Растениевъдсво
Земеделие
Бобови растения

тел. 042 699 499, e-mail mtodorova@uni-sz.bg
стая 457
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Спектралният анализ в близката инфрачервена област-  бърз и алтернативен метод за определяне химичния състав на почвата
Бонитетна оценка на почвите за отглеждане на основни селскостопански култури
Замърсяване на почвата
Мероприятия и средства за възстановяване на почвеното плодородие

тел. 042 699 498, e-mail mgeorgiev@uni.sz-bg
стая 541
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Земеделие
Сеитбообращения
Хербология
Екологична пластичност на плевелите
Химична борба с плевелите
Хербициди

тел. 042 699 499, e-mail m_gerdjikova@abv.bg
стая 457
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Растениевъдство
Тритикале
Предшественици
Житни растения
Бобови растения

тел. 042 699 495, e-mail toni_1219@abv.bg
стая 483
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Мелиорации и мелиоративни технологии
Биологично земеделие

тел. 042 699 456,  e-mail lubi83@hotmail.com
стая 469
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Агрохимия
Растениевъдство

тел. 042 699 494, email michajlova@abv.bg
стая 487
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Овощарство

тел. 042 699 456, email svetlin_ab@abv.bg
стая 469
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Хербология
Хербициди
Химична борба с плевелите
Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие

тел. 042 699 442, email ferihan. emurlova@trakia-uni.bg
стая 547
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Лозарство и винарство
Ампелография
Екологична пластичност на лозата
Метеорологични  условия  и влиянието им при развитието на лозата

тел. 042 699 442, e-mail r.mineva@abv.bg,
стая 547
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии и технологични решения за производство на зеленчуци на открито и в култивационни съоръжения.

Лаборант Славка Динева, ст. 491, тел. 042 699 389
Агроном Севим Муфарем

Comments are closed