Проф. дсн Георги Стефанов Петков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роден на 08.10.1951 г. в гр. Гоце Делчев, Област Благоевград.
Висше образование – Зооинженер, Селскостопанска академия, Зоотехнически факултет, София, 1974 г. Редовен докторант от 1974 до 1977 г. в секция „Зоохигиена” на Централния научноизследователски ветеринарномедицински институт – София. Придобита научна степен „Доктор” през 1977 г. Постъпил на работа чрез конкурс през 1979 г. в катедра “Зоохигиена” на бившия ВИЗВМ, гр. Стара Загора (сега катедра “Приложна екология и зоохигиена” при Аграрен факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора) с последователно придобити научни звания – асистент (1979 г.), ст.асистент (1981 г.), гл. асистент (1982 г.), доцент (1988 г.) и професор (2007 г.). Доктор на селскостопанските науки от 2006 г.
Преподавани дисциплини:
А. За студенти от бакалавърска степен: Зоохигиена, Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Екологично законодателство и норми, Защита при бедствия и първа долекарска помощ.
Б. За студенти от магистърска степен: Екологично законодателство в земеделието, Биологично производство на животински продукти, Защита при производствени аварии катастрофи.
Научни интереси:
Проучване на зоохигиенните фактори на средата и тяхното влияние върху газоенергетичния обмен, физиологичното състояние, растежа и продуктивността при различни видове и категории селскостопански животни (говеда, овце, кокошки-носачки, бройлери, зайци) и стопанско полезни насекоми (копринена буба, медоносна пчела).
 • По въпроси на взаимодействията на антропогенни екосистеми от животновъдството и околната среда: екологичен статус и степен на въздействие върху компонентите на околната среда – въздух, води и почви;  индикатори за комплексна екологична оценка на животновъдни ферми (по биоенергетиката и по баланса на азота, фосфора и калия на антропогенната екосистема); екологични оценки; усъвършенстване на нормативната база.
 • Екологизацията на технологиите в животновъдството.
 • Замърсяване и опазване на атмосферния въздух, води и водни басейни от антропогенни източници.
Теми на защитени дисертации:
 • За „Доктор” –  тема: “Проучване на микроклимата в краварници и неговата зависимост от климатичните условия в различните райони на Благоевградски окръг”, защитена през 1977 г., шифър 04.03.13. “Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”.
 • За „Доктор на селскостопанските науки” – тема: “ Проучване въздействието на  антропогенни екосистеми в свиневъдството върху околната среда”, защитена през 2006 г., шифър 02.22.01. “Екология и опазване на екосистемите”.
Публикувани статии, учебници, книги, участие в научни форуми и др.
1. Научни публикации – 99 бр.
(* Публикации, част от дисертационния труд за ОНС „Доктор”;
** Публикации, част от дисертационния труд за „Доктор на селскостопанските науки”)
1.1. В научни списания – 40 бр.
 1. *Петков, Г. (1977). Температура на средата и млечната продуктивност на кравите, Ветеринарна сбирка, № 5, 23-25.
 2. Петков, Г., А. Илиев, Д. Диманов (1981). Газоенергетичен обмен при вързано отглеждане на телета от едно- до четеримесечна възраст, Животновъдни науки, XVIII, № 7, 122-125.
 3. Овесенска, Л., Г. Петков, М. Панайотов (1983). Газообменът при копринената буба, сп. Природа, БАН, София, 69-73.
 4. Петков, Г., Д. Диманов, С. Димитров (1983). Използване на полимерни сгради за отглеждане на птици, Селскостопанска наука, год. XXI, № 4, 138-143.
 5. Илиев, А., Г. Петков, Д. Диманов (1983). Проучване влиянието на някои микроклиматични показатели върху продуктивността на рано отбити прасета, Животновъдни науки, год. XX, № 1, 59-65.
 6. Петков, Г., Г. Бойчев, М. Кабакчиев (1987). Определяне на топлозагубите на организма на пилета бройлери в зависимост от екологичните условия на средата чрез използване на микрокомпютър, Животновъдни науки, год. XXIV, № 8, 56-61.
 7. Петков, Г., П. Ненчев (1988). Метод за определяне на газообмена и топло-продукцията при пчели, Животновъдни науки, год. XXV, № 3, 82-84.
 8. Ненчев, П., Г. Петков (1988). Влияние на някои фактори на средата върху газообмена и топлопродукцията при медоносната пчела, Животновъдни науки, год. XXV, № 4, 85-88.
 9. **Петков, Г., А. Илиев, В. Кацаров, Л. Йорданова (1995). Алгоритъм за определяне на топлообмена на организма при прасета в зависимост от условията на средата, Селскостопанска наука и производство, год. XXXIII, № 2-3, 24-26.
 10. Илиев, А., Г. Петков, Л. Йорданова, В. Кацаров (1995). Оптимизиране на топлинния баланс и вентилацията на животновъдни сгради, Селскостопанска наука и производство, год. XXXIII, № 6, 30-32.
 11. Петков, Г. (1997). Газоенергиен обмен през различни възрастови периоди от растежа на пилета-бройлери, отглеждани в условията на оптимален микроклимат, Животновъдни науки (приложение), 284-286.
 12. Петков, Г., Г. Костадинова (1997). Топлотехническа характеристика на птицевъдни сгради в екотехнически системи за производство на яйца, Животновъдни науки (приложение), 287-290
 13. Атанасов, В., Й. Стайков, Ю. Митев, Г. Петков, Д. Диманов, Ч. Митева (1999). Биоенергийни аспекти на ембрионалното развитие на Salmo Truta M. Fario L. като индикатор за екологичната чистота на водите в района, J. of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 2, № 2, 126-135.
 14. **Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова (2001). Индикатори характеризиращи взаимодействието между екотехническите системи в животновъдството и околната среда, Животновъдни науки, № 2, 164-168.
 15. ** Петков, Г., Г. Костадинова, В. Баракова (2001). Проектна екологична ефективност на система за почистване, обработка и съхраняване на тора от ферма за 500 свине,  Животновъдни науки, № 2, 183-186.
 16. Баракова, В., Г. Петков, Г. Костадинова (2001). Оценка на замърсяването на въздушен басейн Стара Загора по данни от екологичен мониторинг, Животновъдни науки, № 2, 187-190.
 17. Тянков, С., Г. Петков, Г. Михайлова (2001). Екологични проблеми на животновъдството и възможности за тяхното решаване, J. of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 4, № 1, 31-39.
 18. **Петков, Г., Г. Костадинова, В. Баракова (2002). Процедури по оценка на въздействието върху околната среда в животновъдството, Животновъдни науки, № 4-5, 149-153.
 19. ** Костадинова, Г., Г. Петков (2003). Опитът на Холандия за създаване на екологично свиневъдство и възможности за неговото прилагане в България, Екология и Бъдеще, год. II, № 1, 91-96.
 20. Костадинова, Г., Г. Петков, Г. Михайлова, С. Денев (2003). Качество на питейните води в екотехнически системи за производство на краве мляко, Екология и Бъдеще, год. II, № 3, 25-30.
 21. Костадинова, Г., Г. Петков, Г. Михайлова, С. Денев (2004). Микробно замърсяване на почвата около местата за съхраняване на тора в антропогенни екосистеми за производство на краве мляко, Животновъдни науки, № 1, 56-60.
 22. ** Петков, Г. (2004). Замърсяване на въздуха от екотехническа сиситема за 4530 свине, Животновъдни науки, XLI, № 4, 74-79.
 23. ** Петков, Г., Г. Костадинова, Г. Михайлова, Ст. Денев (2004). Качество на питейните води в екотехническа система за 4530 свине, Екология и Бъдеще, vol. 3, № 2, 10-16.
 24. ** Петков, Г. (2004). Метод за комплексна екологична оценка на животновъдни ферми, Животновъдни науки, XLI, № 4, 70-73.
 25. ** Petkov, G., Kostadinova, G., Barakova, V. (2004). Ecological Assessment of Soil Located around Pig Slurry Storage Lagoons, J. of Balkan Ecology, vol. 7, № 4, 428-433.
 26. ** Петков, Г. (2005). Хигиенна оценка на замърсяването на въздуха в свинеферма през различни часове на денонощието, Животновъдни науки, XLII, № 4, 104-110.
 27. G. Mihaylova, G. Gerchev, G. Petkov, M. Grozeva (2005). Mineral Concentration Dynamics in Milk During the Lactation Period of Tsigay Sheep, Ecology and Future, vol. IV, № 2, 40-43.
 28.  ** Petkov, G., G. Kostadinova, G. Mihailova, A. Ilchev, D. Pavlov (2006). Nitrogen, Phosphorus and Potassium Balances in Finishing Pigs as Indicators for Ecological Assessment of Farm, J. of Balkan Ecology, vol. 9, № 1, 97-107.
 29.  Настова-Гьоргьиоска, Р., Г. Костадинова, Г. Петков (2006). Акумулиране на тежки метали по екотрофоролигната верига на Barbus Meridionalis Risso (Черна мряна) от река Вардар в Македония, Екология и Бъдеще, год. V, № 1, 28-35.
 30. ** Denev, S.A., G.S. Petkov, G.S. Mihailova, I. Suzuki (2006). Strategies of Animal Nutrition Decresing the Environmental Emission and Pollution, J. of Balkan Ecology, vol. 9, № 1, 5-44.
 31. ** Петков, Г. (2006). Екологична оценка на микробното замърсяване на поч-вата в свинеферма, Екология и Бъдеще, № 5, 1, 36-41.
 32. ** Petkov, G.S., G.S. Kostadinova, S.A. Denev, G.S. Mihaylova, D.C. Pavlov (2006). Microbial pollution of soil around slurry storage lagoons at a pig-farm, Applied Soil Ecology, 34, 10-18  (IF = 2.122 за 2009 г.).
 33. Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова, К. Ангелова (2006). Екологична оценка на антропогенните въздействия върху водите в басейна на река Янтра, Екология и Бъдеще, год. 5, № 4, 51-59.
 34. Костадинова, Г., Г. Петков (2007). Зависимости между някои продуктивни и абиотични показатели при клетъчно отглеждане на кокошки-носачки, Животновъдни науки, гсд. XLIV, № 1, 38-44.
 35. Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова (2007). Екологични оценки и комплексен разрешителен режим при опазване на околната среда в животновъдството, Животновъдни науки, гсд. XLIV, № 3, 65-71.
 36. Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова (2007). Ефективност на пречистване на отпадъчните води от градската пречиствателната станция в гр. Казанлък, Екология и Бъдеще, год. VI, № 1, 43-50.
 37. Kostadinova, G., G. Petkov, V. Barakova (2009). Efficacy of Waste Water Management Units on Pig Farm, Journal of Balkan Ecology, vol. 12, № 4, 379-386.
 38. Kostadinova, G., G. Petkov, V. Barakova, R. Nastova, G. Chilev  (2009). Investigation on the Waste Water Management Units on Pig Farm, Krimiva 51, Zagreb, № 5, 279-285.
 39. Petkov, G., G. Kostadinova, R. Stefanova, T. Penev, P. Gercheva (2010). Animal hygiene and ecological assessment of air pollution in a pig-farm, Agricultural Science and Technology, vol. 2, № 3.
 40. Петков, Г., Ц. Яблански, М. Тодорова, Д. Павлов, Г. Костадинова, В. Баракова (2010). Екологична оценка на почви от паркове и местности в гр. Стара Загора, Екология и Бъдеще, № 4.
1.2. В научни трудове на факултета – 14 бр.
 1. *Петков, Г., Д. Диманов, А. Илиев (1983). Влияние на системата на вентилация върху микробната контаминация на въздуха в помещения за крави, ВИЗВМ, Зоотехнически факултет, Научни трудове, т. 31, Земиздат, София, 133-141.
 2. Кайтазов, Г., Г. Петков, С. Димитров, Г. Стефанов (1983). Зоохигиенни проучвания в полимерни сгради за бройлери през есенно-зимния период, ВИЗВМ, Зоотехнически факултет, Научни трудове, т. 28, Земиздат, София, 32-39.
 3. Петков, Г., А. Илиев (1983). Зоохигиенни проучвания в преустроен, блокирано изграден краварник, ВИЗВМ, Зоотехнически факултет, Научни трудове, т. 28, Земиздат, София, 203-212.
 4. Диманов, Д., Г. Петков, А. Илиев (1983). Влияние на селена върху растежа на телета от едномесечна до четиримесечна възраст, ВИЗВМ, Зоотехнически факултет, Научни трудове, т. 30, Земиздат, София, 66-71.
 5. Петков, Г., А. Илиев, Д. Диманов (1983). Проучване върху газо-енергетичния обмен при вързано отглеждане на телета с различно живо тегло, ВИЗВМ, Зоотехнически факултет, Научни трудове, т. 30, Земиздат, София, 169-178.
 6. Петков, Г., М. Вутов (1983). Газово-енергийна обмяна и развитие по маса при зайци в зависимост от възрастта и от условията на средата, ВИЗВМ, Зоотехнически факултет, Научни трудове, т. 28, Земиздат, София, 83-90.
 7. Стоев, П., Д. Диманов, Г. Петков, А. Илиев, И. Манолов (1983). Върху аклиматизационните способности на пръчове от Саанската порода през есенно-зимния период, ВИЗВМ, Зоотехнически факултет, Научни трудове, т. 28, Земиздат, София, 390-398.
 8. Диманов, Д., Г. Петков (1985). Особености при използването на витамин РР при агнета с нормално и забавено развитие, ВИЗВМ, Зооинженерен факултет, Научни трудове, т. 32, 209-213.
 9. Петков, Г., Д. Диманов (1985). Характер на растежа при агнета за угояване в зависимост от условията на средата, ВИЗВМ, Зооинженерен факултет, Научни трудове, т. 32, 502-506.
 10. Петков, Г., М. Кабакчиев (1986). Проучване на екологичните фактори в полимерни сгради за отглеждане на кокошки-носачки, ВИЗВМ, – Стара Загора, Зооинженерен факултет, Научни трудове, т. 34, 97-107.
 11. Петков, Г. (1986). Газообмен и топлопродукция при промишлени условия на отглеждане на бройлери, ВИЗВМ, Зооинженерен факултет, Научни трудове, т. 34, 134-142.
 12. Петков, Г. (1986). Влияние на микроклимата върху растежа и газоенергетичния обмен при бройлери, отглеждани в масивна и полимерна сграда, ВИЗВМ, Зооинженерен факултет, Научни трудове, т. 34, 126-133.
 13. Петков, Г., Д. Диманов (1986). Газоенергетичен обмен при лабораторни животни в зависимост от температурата на средата, ВИЗВМ, Зооинженерен факултет, Научни трудове, т. 34, 365-371.
 14. Овесенска, Л., Г. Петков, М. Панайотов (1986). Влияние на някои абиотични фактори върху динамиката на растежа и продуктивността при кръстоски на копринената буба, ВИЗВМ, Зооинженерен факултет, Научни трудове, т. 34, 292-30.
1.3. Научни публикации в сборници с материали от научни форуми – 45 бр.
1.3.1. Проведени в страната
 1. Димитров, С., Д. Дечев, Г. Кайтазов, Г. Петков, Г. Стефанов (1982). Сгради от полиетиленово фолио за отглеждане на птици, Симпозиум с между-народно участие на тема: “Ролята на полимерите за интензификация на селското и горското стопанство, ДКНТП, НАПС, ЦКС, гр. Пловдив, 5-7 май 1982 г., Сборник с доклади, 63-67.
 2. Петков, Г., Д. Диманов, А. Илиев (1982). Някои биохимични изследвания на кръвен серум от крави, отглеждани в различни микроклиматични райони, Симпозиум с международно участие: „Пътища за ускорено внедряване на промишлени методи и нови технологии на производството в селското стопанство и хранителната промишленост”, (II част), НАПС, ЦНТИИ, София, 102-107.
 3. *Петков, Г., Д. Диманов, А. Илиев (1982). Влияние на системата на вентилация върху микробната контаминация на въздуха в помещения за крави, Втора младежка научно-практическа конференция по селско стопанство на тема: “Приносът на младежта за повишаване ефективността на селско-стопанското производство, гр. Чирпан, Сб. с доклади, 21-27.
 4. Петков, Г., М. Кабакчиев (1983). Проучване на екологичните фактори в полимерни сгради за отглеждане на кокошки-носачки, Втори научен симпозиум по екологизация на технологиите в промишленото животновъдство, 15-16 Ноември 1983 г., гр. Видин, БАН, Сб. с доклади, 185-191.
 5. Димитров, С., Г. Петков, М. Кабакчиев (1985). Проучване върху продуктивните показатели на пилета-бройлери, отглеждани в сгради с поли-мерно покритие през летния и зимен период, Втори симпозиум по приложение на полимерите в селското и горското стопанства и хранително вкусовата промишленост, Сборник с доклади, т. 2 „Животновъдство”, 1-5 Октомври 1985 г., гр. Пловдив, ДКНТП, 3-9.
 6. Петков, Г., М. Кабакчиев, С. Димитров (1985). Отглеждане на кокошки-носачки в усъвършенствана сграда с полимерно покритие, Втори симпозиум по приложение на полимерите в селското и горското стопанства и хранително вкусовата промишленост, Сборник с доклади, т. 2 „Животновъдство”, 1-5 Октомври 1985 г., гр. Пловдив, ДКНТП, 10-18.
 7. Петрунова, Д., Г. Петков, М. Кабакчиев (1985). Ефективност на полимерите при отглеждане на кокошки-носачки, Втори симпозиум по приложение на полимерите в селското и горското стопанства и хранително вкусовата промишленост, Сборник с доклади, т. 2 „Животновъдство”, 1-5 Октомври 1985 г., гр. Пловдив, ДКНТП, 19-25.
 8. Кабакчиев, М., Г. Петков, С. Димитров (1985). Качество на яйцата, получени от кокошки-носачки, отглеждани в полимерна сграда, Втори симпозиум по приложение на полимерите в селското и горското стопанства и хранително вкусовата промишленост, Сб. с доклади, т. 2 „Животновъдство”, 1-5 Октомври 1985 г., гр. Пловдив, ДКНТП, 26-36.
 9. Петков, Г. (1987). Проучване върху някои биологични параметри при агне-та, отглеждани в условията на различен микроклимат, XIII Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и от хранителната промишленост, НАПС, СА, т. I, София, 462-470.
 10.  Кабакчиев, М., Г. Петков, Г. Желязков, А. Антонов (1990). Прекъснат светлинен режим с вторичен асиметричен фотопериод при отглеждане на кокошки-носачки от хибрида РА-4, Материали от Научно-техническа конференция с международно участие, на тема:”Взаимодействие генотип-среда в птицевъдството”, МДУ “Фр.Ж. Кюри”, гр. Варна, 1-2.10.1990 г., Сб. с доклади, 250-257.
 11.  Петков, Г. (1995). Приложение в България на Западноевропейска инженеритгова система за екологосъобразно оползотворяване на тора от животновъдните ферми, Международна научна конференция на тема “Екологични проблеми и прогнози”, 22-24.11. 1995 г., гр. Враца, Научни трудове, БАН, 212-221
 12.  Петков, Г., Г. Костадинова, Г. Желязков (1997). Политиката на ФАО, Световната банка и Комисията на Европейската общност за екологосъобразно развитие на животновъдството в света и възможностите на България в тази насока, Втори международен симпозиум “Екология – Устойчиво развитие”, 1-4.10.1997 г., гр. Враца, Научни трудове, 167-175.
 13.  Петков, Г., Г. Желязков, Г. Костадинова (1998). Развитие на държавната политика за регулиране на системата “Енергия – Околна среда” в България, Международен проект “Енергия – Околна среда: Политика и регулатори на национално и между-народно ниво”, Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 982-8281-46-7, 10-40.
 14.  Тянков, Св., Г. Петков, Г. Михайлова, В. Кафеджиев, Г. Костадинова (2000). Екологични аспекти на животновъдството, Национална научнопрактическа конференция с международно участие “Човек, Природа, Здраве”, 3-4 Ноември, 2000 г., Пампорово, Сб. доклади, том. I, ISBN 954-423-218-4, 29-33.
 15.  Петков, Г. (2002). Екологизация на животновъдното производство, В Станков, Ив. и др. “Проблеми на животновъдното производство в Р. България”, Пленарен доклад, Научно-приложна конференция, Част първа, 22-23 май 2002, Стара Загора, Издателство “Силве”, 74-79.
 16.  Петков, Г., Г. Костадинова, Г. Михайлова (2004). Екологични проблеми на животновъдството в България, XIII Международен симпозиум „Екология – 2004”, Слънчев бряг, Сб. с доклади., 179-207.
 17.  Станков, Ив., Г. Петков и др. (2004). Екологосъобразно и устойчиво развитие на аграрното производство в Р. България. Пленарен доклад от Национална научна конференция с международно участие на тема: “Екология, Аграрно производство, Устойчиво развитие”, 4-5 май Стара Загора, 31-45, 86-89, 96-101, 138-144, 184-198.
 18.  Петков, Г., В. Баракова, Г. Костадинова (2006). Анализ на българското законодателство по опазване на околната среда от вредното въздействие на аграрното производство, Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора, 1-11.
 19.  Петков, Г., А. Илиев, Г. Костадинова, Ч. Митева, Ю. Митев, Ж. Герговска (2006). Хигиенни изисквания в животновъдната ферма, Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора, 1-15.
 20.  Илиев, А., Ч. Митева, Л. Тиммс, Ю. Митев, Г. Петков, Ж. Герговска, Г. Костадинова (2006). Благополучие, комфорт и хуманно отношение към животните според изискванията на Европейския съюз и нормативните документи в Р. България, Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора, 1-25.
 21.  Петков, Г., Д. Диманов (2007). Роля на животновъдството за развитие на селските райони в процеса на евроинтеграция, Научна конференция на тема: „Евроинтеграция и развитие на селските райони”, 3-5 май 2007 г., Аграрен факултет при Тракийски университет –  Стара Загора.
 22.  Петков, Г., Г. Костадинова, В. Баракова (2007). Готовност при възникване на производствени аварии в аграрния сектор, Семинар “Готовност при бедствия в аграрния сектор”, Тракийски университет – Iowa State University, 24-25 Януари 2007 г., гр. Стара Загора, 1-11.
 23.  Баракова, В.,  Г. Костадинова, Г. Петков, Ч. Митева (2007). Управление на екологичния риск в аграрния сектор, Семинар “Готовност при бедствия в аграрния сектор”, Тракийски университет – Iowa State University, 24-25 Януари 2007 г., гр. Стара Загора, 1-8.
 24.  Петков, Г., В. Баракова, Ю. Митев, Г. Костадинова (2008). Устойчиво развитие на агроекосистемите, В Пленарен доклад от Национална научна конференция с международно участие, на тема: „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, 6-9 май 2008 г., Тракийски университет, Стара Загора, 14-25.
 25.  Petkov, G., G. Kostadinova, V. Barakova, R. Stefanova (2009). Environmental pollution from dairy and pig farms in Bulgaria, Proceedings form IV Balkan Conference on Animal Science “BALNIMALCON – 2009” – “Challenges of the Balkan Animal Industry and the Role of Science and Cooperation”, 14-16 May 2009, Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, Bulgaria, 453-457.
1.3.2. Проведени в чужбина
 1.  Петков, Г., Г. Кайтазов, С. Димитров (1983). Изучение возможностей выращивания бройлеров в птичниках с полимерным покритием, 17th World’s Poultry Congress, 8-12 August 1984, Helsinki, Finland, Proceedings and Abstracts, 450-451.
 2.  Петков, Г. (1985). Газообмен и теплопродукция при выращивании брой-леров в промышленных условиях, 5th International Congress on Animal Hygiene, 10-13 September, Hannover, FRG, vol. I, 133-13.
 3.  Петков, Г., М. Кабакчиев (1985). Сравнительные исследования микроклимата и продуктивности в полимерных и масивных зданиях для содержания кур-несушек, 5th International Congress on Animal Hygiene, 10-13 September, Hannover, FRG, vol. I, 139-144.
 4.  Petkov, G., M. Kabakchiev, G. Boychev (1988). Microclimate and productivity under the conditions of industrial breeding of broilers in buildings with different ventilation systems, 6th International Congress on Animal Hygiene, Skara, Sweden, 14-17 June 1988, vol. I, 368-371.
 5.  Petkov, G., G. Boychev, M. Kabakchiev (1988). A possibility for estimation of environmental conditions using the quantitative determination of organism heat loses of industrially breed chick-broilers, Wissenschaftliche Tagung, Humboldt University, Berlin, Germany, 7-8.12.1988, 209-214. 
 6.  Петков, Г., М. Кабакчиев (1990). Экологическая и природозащитная подго-товка студентов-зооинженеров в Вышем институте по зоотернике и ветери-нарной медицине, Методические рекомендации седьмого заседания научно-методического семинара УСХА “Совершенствование вышего сельскохо-зяйственного образования”, Киев, Украина, 11-14.
 7.  Kabakchiev, M., G. Petkov, G. Geliazkov (1991). Quality of eggs under an asymmetrical light pattern with secondary light period, 4th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorverth, May 12-17, 1991, the Netherlands, 39-41.
 8.  Petkov, G., D. Alexieva, M. Kabakchiev (1991). Determination of heat loses and growth of broilers by measurement of environmental parameters and diet energy costs, 7th International Congress on Animal Hygiene, Leipzig, Germany, 20-24 August, 1991, vol. I, 304-308.
 9.  Dimanov, D., R. Slavov, G. Petkov, A. Iliev (1991). Hygiene estimation of selenium content in the organism of sheep, 7th International Congress on Animal Hygiene, Leipzig, Germany, 20-24 August, 1991, vol. I, 331-334.
 10.  Dimanov, D., J. Stankov, V. Atanasov, G. Petkov, A. Iliev (1991). Hygiene evaluation of selenium and fluorine in the environment and in the organism of onesummer old caps (Cyprinus Caprio L.), 7th International Congress on Animal Hygiene, Leipzig, Germany, 20-24 August, 1991, vol. I, 341-345.
 11.  Petkov, G., M. Kabakchiev, K. Kostov (1991). Atmospheric dust and toxic gases in poultry buildings of different kind, 7th International Congress on Animal Hygiene, Leipzig, Germany, 20-24 August, 1991, vol. I, 359-363.
 12.  Dimanov, D., G. Petkov, S. Georgiev, J. MItev (1994). Hygieneic estimation on selenium status of ruminants in Bulgaria, 8th International Congress on Animal Hygiene, September 12-16, St, Paul, Minnesota, USA, HP 5-7.
 13.  Petkov, G., D. Dimanov, K. Kostov (1994). Microclimate and production in battery rearing of laying hens in rooms of different type, 8th International Congress on Animal Hygiene, September 12-16, St, Paul, Minnesota, USA, PO 89-91.
 14. *Petkov, G., A. Iliev, V. Katsarov, V. Doichev (1994). Determination of heat losses and growth in weaned pigs in relation with environmental conditions, 8th International Congress on Animal Hygiene, September 12-16, St, Paul, Minnesota, USA, PO 112-115.
 15.  Petkov, G., D. Dimanov, K. Kostov, S. Georgiev (1994). Correlation between some microclimate and productive indexes at growing of laying hens in cages, 9th European Poultry Conference, Glasgow, August 7-12, 1994, UK, 131-132.
 16.  Petkov, G., D. Dimanov, M. Kabakchiev, J. Mitev (1994). Microcomputer program for determination of heat exchange at laying hens according to the environment conditions, 9th European Poultry Conference, Glasgow, August 7-12, 1994, UK, 153-154.
 17.  Dimanov, D., G. Petkov, S. Georgiev, J. Mitev (1994). Influence of selenium and ascorbic acid on the activity of plasma glutation peroxidase and peroxidase resistance of eritrocite lipids in chickens, 9th European Poultry Conference, Glasgow, August 7-12, 1994, UK, 183-184.
 18.  Dimanov, D., G. Petkov, S. Georgiev (1995). Effect of dietary fluorine upon the chemical and mineral content in meat and bones of chicken-broilers, 6th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Saragossa, Spain, 25-29 September 1995, 91-94.
 19.  Petkov, G., D. Dimanov, M. Kabakchiev (1995). Investigation on the quality of table eggs produced at intensive cage stock breeding of laying hens, 6th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Saragossa, Spain, 25-29 September 1995, 189-194.
 20.  Petkov, G., A. Iliev, G. Kostadinova (1997). On some aspects of bioenergetics of a chicken broiler farm ecotechnical system, 9th International Congress in Animal Hygiene, 17-21 August, Helsinki, Finland, Proceedings, vol. 1, 344-347.
2. Резюмета от научни форуми – 10 бр.
 1. Dimanov, D., E. Lazarov, G. Petkov (1982). Effect of selenium on growth and development of weaned lambs, 4th International Congress of Animal Hygiene, Collected reports, High Tatras, Czechoslovakia, 20-25 September, 1982, 319.
 2. Петков, Г. (1984). Проучване динамиката на газоенергетичния обмен при оптимални условия на отглеждане на бройлери, Трета младежка научно-практическа конференция по селско стопанство, гр. Чирпан, 15-16.
 3. Ненчев, П., Г. Петков (1984). Газоенергетичен обмен на пчелни майки и пчели работнички съхранявани при различни температурни режими, Трета младежка научно-практическа конференция по селско стопанство, гр. Чирпан, 16-17.
 4. Kabakchiev, M., G. Petkov (1988). Gas and energy exchange in cage breeding of laying hens, IV Naukowe Mlodziezowe Sympozjum Drobiarskie, Krakow, Poland, 7-9.06.1988, p. 25.
 5. Kabakchiev, M., G. Geliazkov, G. Petkov, K. Stankov (1991). Interrupted lighting programme for layers in houses supplied with luminescent lamps, I: Productivity and Egg Quality, 6th International Symposium of Young Poultry Scientists, Wroclaw, Poland, 4-6.09.1991, p. 50.
 6. Petkov, G., K. Stankov, M. Kabakchiev, G. Geliazkov, (1991). Interrupted lighting programe for layers in houses supplied with luminescent lamps, II: Microclimate in the houses, livability and body weight of the layers, 6th Inter-national Symposium of Young Poultry Scientists, Wroclaw, Poland, 4-6.09.1991, p. 80.
 7. Илиев, А., Л. Йарданова, Г. Петков, К. Костов (1991). Микрокомпютърна програма за изчисляване и оптимизиране на топлинния баланс и вентилацията на животновъдни сгради, Национална конференция с международно участие на тема: “Микрокомпютри и мисропроцесорни системи при производството и преработката на животинска продукция”, 28-29 март 1991 г., гр. Враца, Програма – Резюмета, 6.
 8. Петков, Г., Г. Бойчев, А. Илиев (1991). Микрокомпютърна програма за определяне на топлозагубите при прасета в зависимост от условията на микроклимата в сградите, Национална конференция с международно участие на тема: “Микрокомпютри и микропроцесорни системи при производството и преработката на животинска продукция”, 28-29 март 1991 г., гр. Враца, Програма – Резюмета, 6-7.
 9. Petkov, G., G. Kostadinova (1998). Air pollution from large livestock farms in Bulgaria, Proceedings of the International Conference on Livestock and the Environment, 16-20 June Ede/Wageningen, the Netherlands, p. 267.
 10. Kostadinova, G., G. Petkov, V. Barakova (2009). Study on the Effectiveness of Refuse Waters Purification at a Pig Farm, IV International Symposium of Livestock Production, 9-12 September, Struga, Macedonia, Book of Abstracts, 185.
3. Учебни помагала
3.1. Учебници – 5.
 1. Нецов, Н., Г. Петков (1994). Зохигиена, ДИ “Земиздат”, София, ISBN 954-05-0256-Х, стр. 339.
 2. Петков, Г. (2001). Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, СД “КОТА”, Стара Загора, ISBN 954-9584-48-8, стр. 286.
 3. Илиев, А., Ю. Митев, Ч. Митева, А. Чакъров, Е. Юленхоп, Н. Хардуинг, Д. Канили, Г. Петков, К. Киров, В. Баракова, Д. Диманов, Б. Биволарски, Г. Костадинова (2006). Животни по време на бедствие (Animals in Disaster), Тракийски университет – Iowa State University, СД “Контраст”, Стара Загора, стр. 130.
 4. Петков, Г.,  Г. Костадинова (2008). Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, СД “КОНТРАСТ”, Стара Загора, ISBN 978-954-9383-54-6, стр. 236
 5. Петков, Г., Г. Костадинова, Св. Димитрова,  Ю. Митев, Ч. Митева, А. Илиев (2009). Защита при бедствия и първа долекарска помощ, Академично издателство Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 978-954-938-338-008-4, стр.117.
3.2. Ръководства за упражнения – 6.
1. Петков, Г., Ал. Илиев (1987). Ръководство за упражнения по зоохигиена, ДИ “Земиздат”, София, 200 стр.
2. Нецов, Н., Г. Петков, А. Илиев (1991). Ръководство за упражнения по зоохигиена, Изд. “Земя”, ДФ “Земиздат”, София, Код 95346 26332/4805-208-91, 162 стр.
3. Петков, Г., А. Илиев, Г. Костадинова (1999). Ръководство за упражнения по зоохигиена, Изд. “Universe”, Стара Загора, ISBN 954-9887-03-0, 173 стр.
4. Илиев, А., Г. Петков, Ч. Митева, Г. Костадинова (2004). Обеззаразяване на околната среда, Ръководство за упражнения по основи на патологията в екосистемите, Стара Загора, ISBN 954-9887-07-4, стр. 49-52.
5. Илиев, А., Г. Петков, Ч. Митева, Г. Костадинова (2005). Ръководство за упражнения по зоохигиена, Изд. “Контраст”, Стара Загора, ISBN 954-9383-05-9, стр.191.
6. Илиев, А., Ч. Митева, Г. Петков, Г. Костадинова (2008). Ръководство за упражнения по зоохигиена, Изд. “Искра М-И”, Стара Загора, ISBN 978 954-9383-38-6, стр.213.
3.3. Книги – 2.
1. Наръчник по животновъдство, Част I – Свиневъдство (Ред.: Кацаров, В.), Extension Service, ВИЗВМ, Стара Загора (1993).
 • Динев, Д., А. Илиев, Г. Петков – Накои особености при строителството на свиневъдни сгради;
 • Петков, Г., А. Илиев – Хигиенни изисквания при отглеждане на свине-майки;
 • Илиев, А., Г. Петков – Хигиена на опрасването и грижи за новородените прасета;
 • Петков, Г., А. Илиев – Хигиенни изисквания при отглеждане на опрасени (кърмещи) свине-майки с прасета до отбиването;
 • Петков, Г., А. Илиев – Хигиенни изисквания при отглеждане на подрастващи прасета и свине за угояване.
2. Наръчник по животновъдство, Част III – Млечно говедовъдство (Ред.: Панойонова, М.), Информационно-консултативна и квалификационна служба, Тракийски университет, Стара Загора (1997), ISBN 954-8180-56-1, стр.320.
 • Петков, Г. – Микроклимат на помещенията за отглеждане на крави и юници за разплод, 260-265.
 • Петков, Г. – Съхраняване, обработка и оползотворяване на тора от кравефермите, 266-270.
4. Участие в научни форуми – 36.
4.1. Проведени в страната – 20
 1. Симпозиум с международно участие на тема: “Ролята на полимерите за интензификация на селското и горското стопанство, 5-7 май 1982 г., гр. Пловдив.
 2. Втора младежка научно-практическа конференция по селско стопанство на тема: “Приносът на младежта за повишаване ефективността на селско-стопанското производство, гр. Чирпан, 1982 г.
 3. Симпозиум с международно участие: „Пътища за ускорено внедряване на промишлени методи и нови технологии на производството в селското стопанство и хранителната промишленост”, НАПС, ЦНТИИ, София.
 4. Втори научен симпозиум по екологизация на технологиите в промишленото животновъдство, 15-16 ноември 1983 г., гр. Видин.
 5. Трета младежка научно-практическа конференция по селско стопанство, гр. Чирпан, 1984 г.
 6. Втори симпозиум по приложение на полимерите в селското и горското стопанства и хранително вкусовата промишленост, 1-5 октомври 1985 г., гр. Пловдив.
 7. XIII Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и от хранителната промишленост, гр. Казанлък, 1987 г.
 8. Научно-техническа конференция с международно участие, на тема: ”Взаимодействие генотип-среда в птицевъдството”, МДУ “Фр. Ж. Кюри”, гр. Варна, 1990 г.
 9. Национална конференция с международно участие на тема: “Микрокомпютри и микропроцесорни системи при производството и преработката на животинска продукция”, 28-29 март 1991 г., гр. Враца.
 10.  Международна научна конференция на тема “Екологични проблеми и прогнози”, 22-24.11. 1995 г., гр. Враца;
 11.  Втори международен симпозиум “Екология – Устойчиво развитие”, 1-4.10.1997 г., гр. Враца;
 12.  Национална научно-практическа конференция с международно участие “Човек, Природа, Здраве”, 3-4 ноември, 2000 г., Пампорово;
 13.  Научно-приложна конференция, 22-23 май 2002, Тракийски университет, гр. Стара Загора;
 14.  XIII Международен симпозиум “Екология – 2004”, Слънчев бряг;
 15.  Национална научна конференция с международно участие на тема: “Екология, Аграрно производство, Устойчиво развитие”, 4-5 май 2004 г., Тракийски университет, гр. Стара Загора;
 16.  Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора;
 17.  Семинар “Готовност при бедствия в аграрния сектор”, Тракийски университет – Iowa State University, 24-25 Януари 2007 г., гр. Стара Загора.
 18.  Научна конференция на тема: „Евроинтеграция и развитие на селските райони”, 3-5 май 2007 г., Аграрен факултет при Тракийски университет –  Стара Загора.
 19.  Национална научна конференция с международно участие, на тема: „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, 6-9 май 2008 г., Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора, 14-25
 20.  IV Balkan Conference on Animal Science “BALNIMALCON – 2009” – “Challenges of the Balkan Animal Industry and the Role of Science and Cooperation”, 14-16 May 2009, Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, Bulgaria
4.2. Проведени в чужбина – 16
 1. 4th International Congress of Animal Hygiene, High Tatras, Czechoslovakia, 20-25 September, 1982.
 2. 17th World’s Poultry Congress, 8-12 August 1984, Helsinki, Finland.
 3. 5th International Congress on Animal Hygiene, 10-13 September, Hannover, FRG.
 4. 6th International Congress on Animal Hygiene, Skara, Sweden, 14-17 June 1988.
 5. IV Naukowe Mlodziezowe Sympozjum Drobiarskie, Krakow, Poland, 7-9.06.1988.
 6. Wissenschaftliche Tagung, Humboldt University, Berlin, Germany, 7-8.12.1988.
 7. Научно-методически семинар на Украинската селскостопанска академия “Совершенствование вышего сельскохозяйственного образования”, Киев, Украйна, 1990 г.
 8. 4th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorverth, May 12-17, 1991, the Netherlands.
 9. 6th International Symposium of Young Poultry Scientists, Wroclaw, Poland, 4-6.09.1991.
 10.  7th International Congress on Animal Hygiene, Leipzig, Germany, 20-24 August, 1991.
 11.  8th International Congress on Animal Hygiene, September 12-16, St, Paul, Minnesota, USA, 1994.
 12.  9th European Poultry Conference, Glasgow, August 7-12, 1994, UK.
 13.  6th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Saragossa, Spain, 25-29 September 1995.
 14.  9th International Congress in Animal Hygiene, 17-21 August, Helsinki, Finland, 1997.
 15.  International Conference on Livestock and the Environment, 16-20 June 1997, Ede/Wageningen, the Netherlands.
 16.  IV International Symposium of Livestock Production, 9-12 September, 2009, Struga, Macedonia.
5. Цитирани научни публикации – 81 бр., в т.ч. 8 бр. от чужди автори.
Постижения в научната област, в която работи – изобретения, награди, рационализации и др.:
 • Съавтор на три технологии за отглеждане на различни видове и категории животни;
 • Съавтор на Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, ДВ бр. 41 от 19 Май 2006 г.
 • Метод за определяне на газообмена и топлопродукцията при пчели.
 • Метод за комплексна екологична оценка на животновъдни ферми.
 • Метод за редуциране на замърсяването на въздуха с вредни емисии в животновъдните ферми – Акт за внедряване № 7/10.12.2005 г.
 • Изведени регресионни уравнения за определяне степента на замърсяване на въздуха с амоняк, сероводород, прах и микроорганизми около животновъдни обекти.
Друга информация
1. Заемани административни длъжности:
 • Заместник декан на АФ (по учебната дейност 6 години – 1988 – 1990 г., 1991 – 1992 г., 1997 – 1999 г. и по научно-изследователската работа 2 години – 1996 – 1997 г.);
 • Председател на Методичния съвет на специалност “Екология и опазване на околната среда” – 2000 – 2004 г.;
 • Ръководител на катедра “Приложна екология и зоохигиена” при АФ – от 2004 г.
2. Научен ръководител на дипломанти – 34 бр. защитени дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
3. Специализации в чужбина:
– Университет на Минесота, Колеж по Ветеринарна медицина, Сейнт Пол, САЩ – 1994 г.;
– Университет на Тесалия, Аграрен факултет, гр. Волос, Гърция – 1997 г.;
– Университет “Карл Либиг”, Аграрен факултет, катедра “Екологично животновъдство”, гр. Гисен, Германия  – 1999 г.
4. Експерт
– на Националната агенция за оценяване и акредитация – София (Удостоверение № 0562/19.04.1999 г.);
– на Министерството на околната среда и водите, за извършване на оценка за въздействие върху околната среда (Лиценз № 667/28.07.1997 г., Удостоверение № 667/20.06.2002 г.)
5. Членство в редколегии на научни списания:
– “Journal of Balkan Ecology” – от 2005 г.;
– “Екология и Бъдеще” – от 2005 г.;
– “Journal of Agricultural Science and Technology” – от 2009 г.
6. Рецензент по конкурси за научни степени и научни звания –  7 бр.
– На дисертации за образователна и научна степен “Доктор” – 1 бр.
– На дисертации за доктор на науките – 1 бр.
– За доцент и ст.н.с. II степен – 3 бр.
– За професор и ст.н.с. I степен – 2 бр.
7. Участие в национални и международни проекти – 6 бр.
 1. TEMPUS Project – S JEP 7125-94 (1994 – 1996 г.);
 2. Phare-ACE Project P96-6118-R “Energy and environmental control – multiregulation on the national and international levels”, Участници: Германия, Англия, Литва, Полша, България. Контрактор за България (1997 – 1999 г.);
 3. Индивидуален ТЕМПУС проект Thempus Phare IMG97-BG-1014 –“Curriculum  development in Sustainable farming System for Bulgaria” (1999 г. );
 4. Проект IV.Е.1., на тема: “Екологична оценка на екотехнически системи за производство на животински продукти”, Тракийски университет, ръководител на проекта (1999 – 2001 г.);
 5. Проект 1Е/09, на тема: “Проучване и оценка на екологичния статус на ферма  за 50 свине-майки”,  Тракийски университет, ръководител на проекта (2009 – 2010 г.);
 6. Проект на тема: “Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора”, финансиран по Норвежка програма за сътрудничество с България, координатор на проекта (2009 – 2011 г.).
8. Членство в научни и професионални организации и съюзи
 • Съюз на учените в България – 1985 г. и сега;
 • Международна асоциация по зоохигиена (International Society for Animal Hygiene- ISAH) – 1985 г. (гр. Хановер, Германия) и сега;
 • Балканска асоциация по околна среда (Balkan Environmental Association – B.EN.A.) – 2002 г. (гр. Пловдив) и сега;
 • Съюз на зооинженерите в България.

Comments are closed