Морфология, физиология и хранене на животните

Ръководител катедра доц. д-р Стефан Рибарски
тел. 042 699 471, e-mail ribarski@uni-sz.bg
Секции
Организатор катедра Филинка Минева, ст. 660, тел. 042 699 465
 
Секция "Морфология на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Храносмилателна система при селскостопанските животни
 • Развитие и диференциация на напречно-набраздената скелетна мускулна тъкан
 • Породни и възрастови различия в строежа на млечната жлеза
 • Макро и микроструктура на храносмилателната система на птици
 • Кръвоснабдяване на органите
 • Остеология
Преподавани дисциплини
 • Морфология на селскостопанските животни
Преподавателски състав
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Кръвоносна система
Простата
Остеология

тел. 042 699 470, e-mail rado_doc@abv.bg
 
 
 
Област на научни интереси:
Храносмилателна система птици
Краниометрия диви и домашни бозайници

Организатор упражнения ст. експерт Валентин Нецов Вичев ,ст. 266, тел. 042 699 472
 
Секция "Физиолофия на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Изследване на процесите в храносмилателния тракт на преживните животни във връзка с възрастта, дажбите, дефаунизацията, използването на ензимни препарати и биологично активни вещества
 • Проучване на възможностите за увеличаване на микробиалния синтез в предстомашията на преживните животни
 • Основни форми на поведение на животните при различни условия на отглеждане
Преподавани дисциплини
 • Физиология на животните
 • Екологична физиология на животните
 • Основи на животновъдството
 • Биологични основи на животновъдството
 • Етология на животните
Преподавателски състав
тел. 042 699 460, e-mail ivanvar@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Поведение на животните
Хуманно отношение към животните
Етологична оценка на условията за отглеждане на с.с. животни
Публично-частно партньорство
Регионално развитие
Местно самоуправление

тел. 042 699 466, 0887386747
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните

тел. 042 699 462, e-mail todor_slavov@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните

Организатор ст. експерт зооинженер Филинка Ванева Попова, ст. 660, тел. 042 699 465
 
Секция "Хранене на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Хранене на птици
 • Хранене на свине
 • Хранене на овце
 • Използване на хранителни добавки при хранене на свине и птици
 • Хранителни стратегии за повишаване на ретенцията и намаляване на екскрецията на азот и минерални вещества в свиневъдството
 • Съдържание на макро и микроелементи в комбинираните фуражи за свине и птици
 • Съдържание на карбамид в млякото на овце като показател за протеиновото хранене
 • Разработване на системи за управление на качеството и безопасност та при производство на комбинирани фуражи – ДПП и НАССР
Преподавани дисциплини
 • Основи на храненето
 • Приложно хранене
 • Основи на храненето
 • Общо животновъдство
 • Фуражи и хранене
 • Хранене на различни категории говеда и биволи
 • Хранене на овце и кози
 • Контрол и анализ на фуражите
 • Технология на комбинираните фуражи
 • Системи за управление на качеството и безопасността при производството на комбинирани фуражи
 • Използване на компютърни програми при балансиране на дажбите и рецептите за комбинирани фуражи във фуражните предприятия
 • Производство на безопасни и качествени комбинирани фуражи
Преподавателски състав
тел. 042 699 476, e-mail sira@abv.bg
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските животни
Хранене на птици
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите за птици
Методи за определяне на по-точни показатели за оценка на енергийната хранителност на фуражите за птици по съдържание на истинска обменна енергия
Аминокиселинна хранителност на основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържание на истински смилаеми аминокиселини
Технология на комбинираните фуражи
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Замърсяване с тежки метали на фуражи и фуражни суровини

тел. 042 699 481, 042 699 477, e-mail glen62@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Научни интереси:
Хранене на преживни животни – угояване на говеда
Хранене на непреживни животни – пилета бройлери, свине
Безопасност на фуражи – ДПП и НАССР в предприятията от сектора на фуражите

Организатор Биляна Пенева, ст.212, тел. 042 699 481
 
Секция "Месо и месни продукти"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Развитие и диференциация на напречно-набраздената скелетна мускулна тъкан
 • Видови и породни особености на скелетната мускулатура при животните
 • Влияние на предкланичните и кланичните фактори върху качеството на месото
 • Влияние на срока на съхранение върху физико-химичните свойства и органолептичните качества на месо и месни продукти
 • Физико-химични свойства и органолептични показатели на Бледо, Mеко и Воднисто месо (БЕМ-месо)
 • Разработване на системи за управление на качеството и безопасността при производство на месо и месни продукти – ДПП и НАССР
Преподавани дисциплини
 • Месо и месни продукти
 • Преработка и съхранение на хидробионти
 • Технология на хранителните продукти
 • Технологии за преработка на месо
 • Технология на месодобива
 • Технология на месни продукти
 • Технология на риба и рибни продукти
 • Добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) при производството на месо и месни продукти
 • Добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) при производството на риба и рибни продукти
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при производството на месо и месни продукти
 • Проследяемост при производството на храни
Преподавателски състав
доц. д-р Стефан Рибарски
тел. 042 699 471, e-mail ribarski@uni-sz.bg
стая 613 

тел. 042 699 473, e-mail penchev1988@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Качество и безопасност на месо и месни продукти
Качество и безопасност на риба и рибни продукти

Организатор упражнения ст. експерт зооинженер Диана Филипова Илиева, ст. 611, тел. 042 699 473

Comments are closed