Морфология, физиология и хранене на животните

Ръководител катедра проф. д-р Иван Върляков
тел. 042 699 460, e-mail ivan.vurlyakov@trakia-uni.bg
Секции
Организатор катедра Филинка Минева, ст. 660, тел. 042 699 465
 
Секция "Морфология на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Храносмилателна система при селскостопанските животни
 • Развитие и диференциация на напречно-набраздената скелетна мускулна тъкан
 • Породни и възрастови различия в строежа на млечната жлеза
 • Макро и микроструктура на храносмилателната система на птици
 • Кръвоснабдяване на органите
 • Остеология
Преподавани дисциплини
 • Морфология на селскостопанските животни
Преподавателски състав
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Кръвоносна система
Простата
Остеология

тел. 042 699 470, e-mail rado_doc@abv.bg
 
 
 
Област на научни интереси:
Храносмилателна система птици
Краниометрия диви и домашни бозайници

Организатор упражнения ст. експерт Валентин Нецов Вичев ,ст. 266, тел. 042 699 472
 
Секция "Физиолофия на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Изследване на процесите в храносмилателния тракт на преживните животни във връзка с възрастта, дажбите, използването на ензимни препарати и биологично активни вещества
 • Основни форми на поведение на животните при различни условия на отглеждане. Благополучие на животните.

Преподавани дисциплини

 • Физиология на животните
 • Физиология на хидробионтите
 • Физиология на животните и човека
 • Етология на животните
 • Анатомия и физиология на животните
 • Приюти и хотели за животни
 • Организация и управление на зоопаркове
Преподавателски състав
тел. 042 699 460, e-mail ivan.vurlyakov@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Поведение на животните
Хуманно отношение към животните
Етологична оценка на условията за отглеждане на с.с. животни
Регионално развитие
Местно самоуправление

тел. 042 699 466, 0887386747
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните

тел. 042 699 462, e-mail todor_slavov@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните

Организатор ст. експерт зооинженер Филинка Ванева Попова, ст. 660, тел. 042 699 465
 
Секция "Хранене на животните"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Хранене на преживни
 • Хранене на свине
 • Хранене на птици
 • Използване на хранителни добавки при хранене на свине и птици
 • Съдържание на макро и микроелементи в комбинираните фуражи за свине и птици
 • Разработване на системи за управление на качеството и безопасността при производство на комбинирани фуражи – ДПП и НАССР
Преподавани дисциплини
 • Основи на храненето
 • Приложно хранене
 • Фуражи и хранене
 • Нормирано хранене на животните
 • Фуражи и фуражни добавки при хранене на селскостопанските животни и контрол и анализ на фуражите
 • Хранене на различни категории говеда и биволи
 • Хранене на овце и кози
 • Хранене на свине
 • Хранене на птици
 • Технология на комбинираните фуражи
 • Системи за управление на качеството и безопасността при производството на комбинирани фуражи
 • Добри производствени практики и НАССР при производство на комбинирани фуражи
 • Компютърни програми при балансиране на рецепти и дажби
 • Европейско и национално законодателство при производство на безопасни и качествени фуражи и храни
 • Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Преподавателски състав
тел. 042 699 476, e-mail sira@abv.bg
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските животни
Хранене на птици
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите за птици
Методи за определяне на по-точни показатели за оценка на енергийната хранителност на фуражите за птици по съдържание на истинска обменна енергия
Аминокиселинна хранителност на основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържание на истински смилаеми аминокиселини
Технология на комбинираните фуражи
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Замърсяване с тежки метали на фуражи и фуражни суровини

тел. 042 699 481, 042 699 477, e-mail glen62@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Научни интереси:
Хранене на преживни животни
Хранене на непреживни животни
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите
Безопасност на фуражи – ДПП и НАССР в предприятията от сектора на фуражите

Организатор Биляна Пенева, ст.212, тел. 042 699 481

Comments are closed