Доц. д-р Тодор Николов Илиев

 

 

 

 

 
 
 
Трудов стаж
Зооинженер в АПК „В. Коларов”гр. Първомай (1981-1982)
Тракийски Университет, Аграрен факултет – Асистент (1982-1986);
Старши асистент (1986-1990); Главен асистент (1990-2003); Доцент (2003 и сега)
Защитена дисертация – 1996 год.
Преподавателска и лекторска дейност по дисциплините “Мляко и млечни продукти” със студенти от специалностите на Аграрен факултет в продължение на 28 год.
Извежда лекции, практически и семинарни занятия с редовни и задочни студенти от всички специалности на Аграрен факултет по дисциплините “Мляко и млечни продукти” и “Технология на хранителните продукти”, „Производство на безопасни млечни продукти”.
Преподавани дисциплини
 • Технологии на мляко и млечни продукти
 • Технологии на хранителни продукти
 • Технологии за преработка на мляко
 • Производство на безопасни млечни продукти
 • Мляко и млечни продукти
 • Безопасност на храните от животински произход
 • Безопасност на храните
 • Безопасни условия на труд и управление на риска
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при преработка на млечни продукти
 • Технологии за производство на сирена
 • Технологии за производство на млечнокисели продукти
Защитени дисертации
Илиев Т., 1996. Влияние на храненето с люцернов сенаж и силаж, приготвени с химични и биологични консерванти върху технологичните качества на кравето мляко. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", Стара Загора.
 
ПУБЛИКАЦИИ ПО НЯКОИ НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ
 
 1. Илиев  Т., М. Джорбинева, Г. Михйлова, Т. Димитров., 2000. Състав и свойства на бялото саламурено сирене, произведено от млякото на местни старозагорски овце и техни кръстоски с плевенски черноглави кочове. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, v. 3, 5, 563-570.
 2. Джорбинева М., Т. Илиев, Г. Михайлова, Т. Димитров, 2000. Влияние на възрастта върху физикохимичните показатели на млякото от местни старозагорски овце и техни кръстоски с източнофризийски кочове. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, v. 3, 6, 654-661.
 3. Илиев Т., 2001. Сравнителни изследвания върху състава на бяло саламурено сирене с Milko Scan 133 B. Животновъдни науки, № 2, 90-93.
 4. Илиев Т., Н. Сандев, Ж. Жеков, Т. Димитров, С. Бойчева, Г.  Михайлова, Р. Бинев, 2001. Проучване върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различен стадий на инфекцията. І. Млечна продуктивност, състав и свойства на млякото. Животновъдни науки, 3-4: 104-106.
 5. Сандев Н., Т. Илиев, Ж. Жеков, Т. Димитров, Г.  Михайлова, С. Бойчева, Р. Бинев, 2001. Проучване върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различен стадий на инфекцията. ІІ. Мастнокиселинен и аминокиселинен състав на млякото. Животновъдни науки, 3-4: 107-109.
 6. Джорбинева М., Т. Илиев, Т. Димитров. 2001.   Промени в млечността и състава на млякото при два генотипа млечни овце. Животновъдни науки, 3-4: 238-240.
 7. Димитров Т., М. Джорбинева, Т. Илиев, Г. Михайлова, 2001. Влияние на активираната лактопероксидазна система върху мастнокиселин-ния състав на овчето мляко и бялото саламурено сирене. Животновъдни науки, № 2, 94-97.
 8. Димитров Т., И. Станков Г. Михайлова, Т. Илиев, 2001. Мастнокиселинен състав на овче мляко от Южнобългарски коридел и техни кръстоски при производството на сирене. Животновъдни науки, № 2, 98-101.
 9. Димитров Т., Г. Михайлова, М. Джорбинева, Т. Илиев, 2001. Характеристика на млякото и произведеното бяло саламурено сирене при хибридни кръстоски на синтетична линия Х5М. Съюз на учените в Стара Загора. т. 3 Аграрни науки: 17-23
 10. Djorbineva M., G. Michailova, T. Iliev, T. Dimitrov, I. Dimitrov-Ivanov, 2001. Technological characteristic and composition of the sheep milk in different  dairy ewe genotipe. Symposium of livestock productuion with international participation, May  23-25, Struga, Macedonia: 258-260.
 11. Boycheva S., T. Dimitrov, M. Tsankova, T . Iliev, 2002. Investigation on microflora of buffalo milk. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2-3:  281-287.
 12. Джорбинева М., Ил. Димитров, Г. Михайлова, Т. Илиев, И. Димитров, 2002. Сравнителен анализ на физико-химичните показатели на овче мляко от три типа млечни кръстоски, Животновъдни науки, 2: 58-61.
 13. Димитров Т., С. Бойчева, Т. Илиев, Н. Желева, 2002. Производство на кисело мляко с различни добавки. Животновъдни науки, 4-5: 41-44.
 14. Димитров Т., С. Бойчева, Т. Илиев, В. Христова, 2002. Проучване качествените показатели на закваски за кисело мляко. І. Физико-химични показатели. Животновъдни науки, 4-5: 45-48.
 15. Димитров Т., С. Бойчева, Т. Илиев, В. Христова, 2002. Проучване върху качествените показатели на закваски за кисело мляко. ІІ. Микробиологични и сензорни показатели. Сборник статии от научна конференция. 6-7. юни,.т. 2: 222-226. Съюз на учените, Стара Загора.
 16. Boycheva S., T. Dimitrov, M. Tsankova, T. Iliev, 2002. Investigation on microflora of buffalo milk. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2-3:281-287.
 17. Зунев П., Г. Михайлова, Т. Илиев, 2004. Промени в някои физико-химични показатели на коластра от кози, отглеждани в Средна стара планина, Животновъдни науки, 1: 26-30.
 18. Сандев Н., М. Колева, Р. Бинев, Т. Илиев, 2005. Влияние на вируса на ензоотична левкоза по говедата върху млечната продуктивност и разпространението на субклиничен мастит при крави в различен стадий на инфекцията. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine,Suppl.1: 37-41.
 19. Панайотов, Д., М. Симеонов, Т. Илиев, Н. Желева. 2008. Проучване върху млечната продуктивност и състав на млякото при овце от Плевенската Черноглава порода, Животновъдни науки, 4, 30-39.
 20. Петков, П, Т. Илиев, Н. Найденова. 2009. Проучване на трансформиран брой соматични клетки в млякото на крави във връзка с някои фактори. Животновъдни науки, 3, 27-33.
 21. P. Petkov, T. Iliev, N. Naidenova 2009. Studying the relationships between peak milk flow, composition and somatic cells count of cows milk. Proceedings IV Balkan conference of Animal Science BALNIMALCON 2009. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation. 373-377.
 22. Naydenova N., K. Davidova, T. Iliev, G. Mihaylova. 2010. Comparative studies on the fatty acid composition of White brined cheese, marketed in the town of Stara Zagora. Agricultural science and technology, vol. 2, №2, p. 105-110.
Резюмета
 1. Zahariev Z., I. Karabaliev, P.Petkov, I Peichevski, T.Dimitrov, J. Gergovska, G. Boichev, T. Iliev, 1991. Changes in milk content in the course of lactation of Black-and White cows. 42nd Annual Meeting of the EAAP, 9-12 September, Berlin: 72 (abstr.).
 2. Denev S., T. Iliev, T. Tashev, N. Kirov, 1992. Effect of Pentasil 80 and Alfamax additives on milk production, milk composition and cheesemaking properties of cow’s milk, 43rd Annual Meeting of the EAAP, 13-17 September, Madrid: 408-409 (abstr.).
 3. Denev S., T. Iliev, 1992. Milk production, milk composition and cheesemaking properties in cows irradiated with ultraviolet rays, 43rd Annual Meeting of the EAAP, 13-17 September, Madrid: 602 (abstr.).
 4. Denev S., T. Iliev, A. Karadjova, 1992. Growth of Lactobacillus delbrueckii subsp. Thermophilus in milk of Животновъдни науки cows irradiated with ultraviolet rays, 43rd Annual Meeting of the EAAP, 13-17 September, Madrid: 680 (abstr.).
 5. Iliev T.,  1993. A negative effect of the feeding with alfalfa silages and haylages treated “Pentasil 80” and “Alfamax” additives on the rennet clotting time of the cow’s milk. 44th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus, Denmark, 16-19 August, vol. 1: 324 (abstr.).
 6. Tashev T., T. Iliev, 1993. Effect of the feeding with alfalfa haylages prepared with the inoculant “Pioneer” or chemical preservative “Pentasil 80” on milk production of dairy cows. 44th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus, Denmark, 16-19 August, vol: 352 (abstr.).
 7. Iliev T., Tashev T., S. Boicheva, T. Dimitrov, S. Denev, 1993. Effect of the feeding with alfalfa haylages prepared with the inoculant “Pioneer” or chemical preservative “Pentasil 80” on the composition and physico-chemical properties of cow’s milk. 44th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus, Denmark, 16-19 August, vol: 354 (abstr.).
 8. Iliev T., S. Boicheva, T. Dimitrov, 1993. Milk as a medium for the growth of lactic acid bacteria at feeding of dairy cows with alfalfa haylages prepared with the inoculant “Pioneer” or chemical preservative “Pentasil 80”. 44th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus, Denmark, 16-19 August, vol: 357 (abstr.).
 9. Stankov I., T. Dimitrov, T. Iliev , 1993. Milk yield, composition and properties of ewe’s milk from Southbulgarian Koridel breed. 44th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus, Denmark, 16-19 August, vol. 2: 231 (abstr.).
 10. Dimitrov T., I. Stankov, T. Iliev , 1993. Composition and cheesemaking properties of ewe’s milk from Southbulgarian Koridel breed. 44th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus, Denmark, 16-19 August, vol. 2: 233 (abstr.).
 11. Dimitrov T., S. Boycheva, T. Iliev, T. Kondareva, 1994. Effect of the activated lactoperoxidase system of sheep milk on the quality of the white brined cheese. 45th Annual Meeting of the EAAP, Edinburg, 5-8 September: 284 (abstr.).
 12. Petkov P., G. Boichev,  T. Iliev, 1995. Study of casein complex genotype and its relation to lifetime milk production and usage of dairy cows. 46th Annual Meeting of the EAAP, Prague, Chech Republic, 4-7 September: 26 (abstr.).
 13. Михайлова Г., Т. Димитров, В. Кафеджиев, Т. Илиев, Ц. Оджакова, 1996. Мастнокиселинен състав на бяло саламурено сирене, получено от млякото на цигайски и каракачански породи овце, Научна конференция “Проблеми на животновъдството в България”, 3-4.Х, Костинброд: 52.
Учебни помагала, книги и практически ръководства
 1. Пейчевски И., Т. Димитров, Т. Илиев, 1993. Ръководство за упражнения по млекарство. Земиздат, София.
 2. Панайотова М., …Т. Илиев … и др., 1997. Наръчник по животновъдство,  част ІІІ,  Млечно говедовъдство. Тракийски Университет, Стара Загора.
 3. Чомаков Х., С. Велев, Т. Димитров, Т. Илиев, Ч. Митева, С. Бойчева, 2000. Мляко и млечни продукти, Стара Загора.
 4. Димитров Т., Г. Михайлова, Т. Илиев, Н. Найденова. 2008. Мляко и млечни продукти с методи на изследване, Стара Загора
 5. Пейчевски И., Г. Михайлова, Т. Илиев, Д. Динев, 1997. Ръководство за изследване и окачествяване на сурови млека. Стара Загора.

Comments are closed