Проф. дсн Радослав Иванов Славов

 

 

 

 

 

 

Образование – Висше – Зооинженер, 1981 г., ВИЗВМ, гр. Стара Загора

Развитие на научната кариера:

 • Асистент в катедра „Овцевъдство” на Зооинженерния Факултет при ВИЗВМ- гр. Стара Загора, 1982 г.
 • Защитена дисертация за образователна и научна степен „Доктор” – през 1990 г.
 • Доцент – през 1993 г.
 • Защитена дисертация за образователна и научна степен „Доктор на селскостопанските науки” – през 2008 г.
 • Професор – от 2008 г.

Преподавани дисциплини:

 • Овцевъдство и козевъдство
 • Козевъдство
 • Вълнознание
 • Общо животновъдство
 • Производствен мениджмънт в животновъдството
 • Съвременни методи за окачествяване на продуктите от овцевъдството и козевъдството
 • Въведение в аграрните науки

Тема на защитена дисертация:

 1. “Проучване на породата Планински коридел у нас и някои резултати от кръстосването й с цигайски тип овце” – за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” – Шифър 04.02.07 „Овцевъдство и козевъдство”
 2. „Възможности за усъвършенстване на овце от Североизточнобъл-гарската тънкорунна порода – Добруджански тип” – за присъждане на образователната и научна степен „Доктор на селскостопанските науки” – Шифър 04.01.01 „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Танев, Д., Р. Славов, 1984. Проучване върху техническите свойства на  вълната, получена от двукратна стрижба на тънкорунни женски шилета, Животновъдни науки, 4, 3-10 .
2. Танев, Д., Р. Славов,  1984.   Проучване   върху   техническите   свойства  на  вълна, получена от стрижба на шилета в различни срокове, сб. Проблеми на производството и преработката на вълната, Научно-техническа конференция с международно участие, 16-17 IX, С., 91-112.
3. Танев, Д., Р. Славов, 1985. Проучване върху техническите свойства на  тънки шилешки вълни, сб. Технологични и селекционни изисквания за отглеждане на овце и говеда, С., ЦНТИИ, 66-73.
4. Танев, Д., Р. Славов, 1985. Върху ранната преценка по вълнодайност на  тънкорунни женски шилета, сб. Технологични и селекционни изисквания за отглеждане на овце и говеда, С., ЦНТИИ, 72-78.
5. Тянков, Св.,  Р. Славов, С. Русева, 1987. Преценка по собствен фенотип и по  потомство на кочове в АПК “Крайморие”, Бургаски окръг, сб. Основни изисквания при внедряване на автоматизирано управление на селекционно-производствените процеси в говедовъдството и овцевъдството, С., 94-99.
6. Георгиев, И., Св. Тянков, Р. Славов, 1989. Акордно стимулиране съобразно  породните направления и структуриране на стадата в овцевъдството, сб. Проблеми на технологичното обновление и на организацията на труда в говедовъдството и овцевъдството, С., 88-93.
7. Диманов, Д., Св. Райчев, Р. Славов, В. Атанасов, 1989. Активност на  глутатион  пероксидазата и нивото на селена в кръвта на овце, отглеждани в различни райони, Животновъдни науки, 5, 90-95.
8. Райчев, Св., И. Георгиев, Р. Славов, 1989. Факторен анализ на средната  продуктивност при отделните направления в овцевъдството, Животновъдни науки, 6, 23-32.
9. Райчев, Св., Р. Славов, 1989. Проучване на някои качествени и количествени показатели на вълната при овце Планински коридел – Цигайски тип, F1 и F2 – кръстоски, Животновъдни науки, 6, 3-8.
10. Тянков, Св., Р. Славов, 1989. Връзки на хемоглобиновата полиморфна  система с репродуктивните качества на овцете, сб. Подобряване на производството и продуктивността в говедовъдството и овцевъдството, С., ЦНТИИ, 54-57.
11. Тянков, Св., Г. Ралчев, Р. Славов, 1989. Качествени показатели на вълната при  новосъздаваната порода цигайски тип за Южна България, сб. Подобряване на възпроизводството и продуктивността в говедовъдството и овцевъдството, С., 94-98.
12. Баулов, М., Св. Тянков, Р. Славов,1990. Генетическа структура на овце от породата Планински коридел, II. Биологични признаци на кръвната им тъкан, Генетика и селекция, С., 5, 456-461.
13. Славов, Р., 1990.  Проучване на угоителните и месодайни качества на  агнета от породата Планински коридел и нейни кръстоски, Животновъдни науки, С., 7, 33-36.
14. Славов, Р., 1990. Проучване на породата Планински коридел у нас и някои резултати от кръстосването и с Цигайски тип овце, Дисертация, С.
15. Славов, Р., 1990. Проучване на породата Планински коридел у нас и някои  резултати от кръстосването й с Цигайски тип овце, Автореферат на дисертация, С.
16. Тянков, Св.,  Г. Ралчев,  Р. Славов, 1990. Проучване на някои  качествени показатели на вълната при породата овце тип Цигай за Южна България, Животновъдни науки, 7, 23-27.
17. Тянков, Св., Р. Славов, 1990. Генетична структура на овце от породата  Планински коридел. I. Трансферинова и хемоглобинова полиморфни системи, Генетика и селекция, С., 5, 449-455.
18. Dimitrov, T., S. Boisheva, A. Pavlov, R. Slavov, 1990. Activiting of  Lactoperoxidase system in sheeps milk and it effect, on the mic*roflora and the acidity of milk. Determining the thiocianate content, IDF, Diary congres, Montreal, Oktober, 7-12.
19. Славов, Р., Г. Михайлова, И. Пейчевски, Св. Райчев, Т. Димитров, 1991.  Проучване състава, свойствата и технологичните качества на млякото от овце Планински коридел и Цигайски тип, Животновъдни науки, 8, 43-49.
20. Dimanov, D., R. Slavov, G. Petkov, Al. Iliev, 1991. Higiene Estimation of  selenium content in the organism of Sheep, International Congress for Animal Higiene, August, 20-24, Leipzig, Germany, v. I, 331-335.
21. Михайлова, Г., Р. Славов, Т. Димитров, 1994. Проучване върху промените в съдържанието на нитрати и нитрити в овчето бяло саламурено сирене по време на производство и зреене, Животновъдни науки, 7-8, 166-169.
22. Панайотов, Д., Р. Славов, 1994. Проучване на живата маса и вълнодобив при млади разплодни животни от Ангорската порода кози, Животновъдни науки,1-4, 136-138.
23. Тенев, С., М. Стефанов, Р. Славов, Е. Червенкова, 1994. Някои  морфометрични, хистологични и хистофизични проуч-вания на строежа на предната и задната свирка при агнета от породите  Планински коридел и Родопски  цигай, Животновъдни науки, 7-8, 136-140.
24. Георгиев, Ив., Ив. Станков, Р. Славов, 1995. Сравнителна икономическа оценка на някои продуктивни типове в овцевъдството, Слескостопанска наука и производство, 1, 29-32.
25. Георгиев, И., В. Видев, Р. Славов, Ю. Яркова, 1995. Икономически анализ на  зависимостта “фактор-фактор” в овцевъдството, Животновъдни науки, 1-2, 38-42.
26. Илчев, А., Р. Славов, 1995. Минерален състав на вълната на овцете. I. Съдържание на микро и макроелементи във вълната на овце от различни породи, Животновъдни науки, 5-8, 37-40.
27. Славов, Р., 1995. Проучване на хистологичната структура на кожата при агнета от породата Планински коридел и нейни кръстоски, Животновъдни науки, 1-2, 89-93.
28. Славов, Р., 1995. Микроморфологични особености на скелетната  мускулатура, химичен и биохимичен състав на месото при агнета от породата Планински коридел и нейни кръстоски, Животновъдни науки, 1-2, 93-97.
29. Славов, Р., Св. Тянков, К. Зухури, П. Славова, С. Стойчев, 1995.  Проучване на трансфериновата и хемоглобинова полиморфна генетична система при кросбредни овце, отглеждани в Южна България, Животновъдни науки, 5-6, 182-184.
30. Тенев, С., М. Стефанов, Р. Славов, 1995. Сравнително анатомично  проучване на метакарпалната и метатарзалната кост на агнета от различни породи на различна възраст, Шеста национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, 1-2 юни 1995, Стара Загора. 
31. Georgiev, St., G. Bonev, L. Kostov, R. Slavov, 1995. Indication of estrus in  anestral sheep, Macedonian Jurnal of Reproduction, 1, 31-34.
32. Stefanov, M., S. Tenev, R. Michailov,  R.  Slavov, 1995. Interbreed and age variabilities in relation to muscle development of lamb metopodium anatomy, Шеста национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, 1-2 юни 1995, Стара Загора. 
33. Сотиров, Л., Р. Славов, Св. Тянков, В. Семерджиев, 1996. Ниво на  лизоцима  при различни породи и категории овце, Научна сесия на Ветеринарно-медицински факултет, ТУ, Стара Загора.
34. Въшин, Ив., Св. Тянков, Г. Михайлова, Ив. Станков, Р. Славов, К. Киров, П. Зунев, 1997. Остатъчни количества от чужди вещества в козето мляко, Ветеринарно-медицински науки, XXIX – 1-2, 543-547.
36. Тянков, Св., Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, И. Георгиев,  Г. Кабов, 1997. Овцевъдство и козевъдство. Състояние, проблеми и перспективи. Животновъдството в България в навечерието на третото хилядолетие, Тракийски университет, Стара Загора, 23-39.
37. Sotirov, L., R. Slavov, Sv. Tyankov, V. Semerdzhiev, 1997. Breed and category related variations in serum lysozyme content in Sheep, Revue Med. Vet., 142, 2, 127-130.
38. Tyankov, Sv., K. Kirov, T. Dakova, G. Michailova, I. Vashin, R. Slavov, P. Zounev, 1997. Lead and cadmium residuals in Goat’s milk, Simp. on the Reproduct., Conference for Ovine and Caprine Production, Ohrid, Macedonia, 2-6 Sept., 68 (резюме).
39. Tyankov, Sv., R. Slavov, K. Kirov, G. Michailova, T. Dakova, I. Vashin, I. Stankov, 1997. Heavy metal Residuals in Goat meat and internal organs, III Simp. on the Reproduc. Conference for Ovine and Caprine Production, Ohrid, Macedonia, 2-4 Sept., 38 (резюме).
40.Тянков, Св., К. Киров, И. Въшин, Г. Михайлова, Т. Дакова, Р. Славов, И. Станков, П. Зунев, 1998. Остатъчни количества от тежки метали в козе мляко, Analytical Laboratory, 7, (2), 98-102.
41. Тянков, Св., К. Киров, Т. Дакова, Г. Михайлова, И. Въшин, П. Зунев, Р. Славов, И. Станков, 1998. Проучване съдържанието на хлорорганични пестициди и Цезий 137 в козе мляко, Симпозиум, Варна, 17-19 септември (Analytical Laboratory, Volume 7, (3), 159-161.
42. Sotirov, L., R. Slavov, S. Tyankov, V. Semerdziev, 1999. Effect of various transferrin and haemoglobin genotypes on serum lysozyme content in sheep, Revue Med.Vet., 150, 10, 815-818.
43. Михайлова, Г., Р. Славов, Св. Тянков, 2000. Физико-химични и технологични показатели на мляко от кози от Българска бяла млечна порода, местни кози и техни кръстоски, Животновъдни науки, 4, 64-69.
44. Славов, Р., Св. Тянков, 2000. Проучване на генетичната структура на чистопородното цигайско стадо овце в с. Равадиново, Бургаска област по трансфери-новата и хемоглобиновата полиморфни системи, Животновъдни науки, 4, 50-56.
45. Славов, Р., Св. Тянков, Г. Михайлова, 2000. Динамика на млечността и химичния състав на мляко от Българската бяла млечна  порода, местни кози и техни кръстоски, Jurnal of Mountain Agriculture on the Balkans, Troyan, Bulgatia, Vol. 3, 4, 418-425.
46. Станков, Ив., Св. Райчев, Р. Славов, 2000. Фенотипна и генетична характеристика на кожи от тънкорунни агнета. I. Хистоструктура на кожите, Животновъдни науки, 1, 11-16.
47. Станков, Ив., Св. Райчев, Р. Славов, 2000. Фенотипна и генетична характеристика на кожи от тънкорунни агнета. II. Технологични качества на кожите, Животновъдни науки, 2, 18-24.
48. Димитров, Ил., Р. Славов, 2001. Анализ на продуктивността на тънкорунни овце в зависимост от линейната им принадлежност, Животновъдни науки, 2, 7-13.
49. Панайотов, Д., Р. Славов, Д. Памукова, 2001. Топографска характеристика на руна при дзвизки с тънка, кросбредна и цигайска вълна, Животновъдни науки, 6, 69-73.
50. Славов, Р., 2001. Характеристика по трансфериновата и хемоглобиновата полиморфни генетични системи на стадото овце от Североизточнобългарската тънкорунна порода в ИПС “Добруджа” – гр. Ген. Тошево, Животновъдни науки, 3-4, 179-181.
51. Славов, Р., Ил. Димитров, 2001. Проучване влиянието на кръвността при кръстосване на овце от Североизточнобългарската тънкорунна порода с кочове Австралийски меринос, I. Основни селекционни признаци, Животновъдни науки, 2, 13-17.
52. Slavov, R., P. Slavova, Sv. Tyankov, I. Tsenkov, 2001. Genetic Structure in Thracian Merino Sheep by the Transferrin and Hemoglobin Systems, First Joint Meeting of departments of Animal Science of the Balkan Countries, 6-8 Jun, Tekirdag, Turkia – 23.
53. Slavov, R., I. Georgiev, I. Dimitrov, P. Slavova, 2001. Dinamics in Body Weight and Fertility Rates in Merino Sheep and their Crosses by Booroola and Ill de Frence With Regard to optimizing Weight Goin and Fertility, First Joint Meeting of departments of Animal Science of the Balkan Countries, 6-8 Jun, Tekirdag, Turkia – 15.
54. Станков, Ив., … Р. Славов, и съавт., 2002. Проблеми на животновъдното производство в Р.България, Научно-приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в Р.България”, част първа, Пленарен доклад, Тракийски факультет, Аграрен факултет – Стара Загора, 56-77.
55. Панайотов, Д., Св. Тянков, Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов, Д. Памукова, 2002. Състояние и перспективи за развитие на овцевъдството и козевъдството в България, Сб. от доклади по направления на Научно-приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в Р.България”, част втора, изд. СИЛВЕ – Стара Загора, 56-77.
56. Тянков, Св., Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2003. Проблеми на българското овцевъдство, Шеста национална научна конференция с международно участие “Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28 – 31.05. 2003 г. – ИПЖЗ гр. Троян, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 6, 2, 69-83.
57. Станков, И., Д. Панайотов, Р. Славов, 2003. Ролята на държавата и неправителстве-ните организации при осъществяването на хоризонталната и вертикалната интеграция в животновъдството, Интеграционните процеси в българското животновъдство, Сборник доклади от национална конференции с международно участие, проведена на 7 май в Аграрен факултет при Тракийски университет, 42-48.
58. Славов, Р., 2003. Интеграционни процеси при вълнопроизводството и вълнопреработването в България, сб. Интеграционните процеси в българското животновъдство, Национална конференция с международно участие, Тракийски университет, Аграрен факультет, Стара Загора, 74-77.
59. Slavov, R., P. Slavova, S. Laleva, 2003. Genetic structure of Ille de France Sheep breeds in Bulgaria, according to the Transferrin and Hemoglobin Polymorphous genetic systems, The Abstracts of the Faculties and Departments of Animal Science, Second Joint Meeting of the Balkan Countries “BALNIMALKON-2003”, October, 15-17. 2003, Bucharest.
60. Stankov, I., I. Georgiev, K. Sivkova, R. Slavov, 2003. Integration processes in Bulgarian Stock-Breeding, The Abstracts of the Faculties and Departments of Animal Science, Second Joint Meeting of the Balkan Countries “BALNIMALKON-2003”, Bucharest, p. 33.
61. Stankov, I., S. Tjankov, R. Slavov, D. Pamukova, 2003. Study of the histological structure of the Skin of Lambs from Aboriginal Breeds in Bulgaria, The Abstracts of the Faculties and Departments of Animal Science, Second Joint Meeting of the Balkan Countries “BALNIMALKON-2003”, Bucharest, p.28.
62. Slavov, R., P. Slavova, S. Laleva, 2004. Genetic structure of Ille de France Sheep breeds in Bulgaria, according to the Transferrin and Hemoglobin Polymorphous genetic systems, Trakia Journal of Sciences, Stara Zagora, 2, 38-41.
63. Stankov, I., I. Georgiev, K. Sivkova, R. Slavov, 2004. Integration processes in bulgarian animals husbandry, Trakia Journal of Sciences, Stara Zagora, 2, 41-48.
64. Stankov, I., S. Tjankov, R. Slavov, D. Pamukova, 2004. Study of the histological structure of the Skin of Lambs from Aboriginal Breeds in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Stara Zagora, 2, 49-51.
65. Бонев, Г., С. Георгиев, Р. Славов, А. Атанасов, 2004. Индуциране на еструс и овулация при дзвизки от породата Плевенска черноглава овца, чрез натурални андроферомонни екстракти от коч, Животновъдни науки, 5, 37-40.
66. Бонев, Г., С. Георгиев, Р. Славов, А. Атанасов, 2004. Стимулиране на овариална активност при овце чрез феромонни екстракти от пръч, Животновъдни науки, 5, 40-43.
67. Станков, И., Р. Славов, 2004. Състояние на аграрното производство, Обща характеристика, Научна конференция с международно участие, 4-5 май Екология, аграрно производство, устойчиво развитие, Тракийски университет, Аграрен факультет, Стара Загора, 6-10.
68. Станков, И., Р. Славов, В. Радев, 2004. Състояние на животновъдството, Екология, аграрно производство и устойчиво развитие, Сб. Доклади от научна конференция с международно участие – ISBN-954, 305-098-8, Стара Загора, 19-28.
69. Славов, Р., Ил. Димитров, С. Рибарски, 2005. Проучване на угоителни и кланични признаци при агнета от Североизточнобългарската тънкорунна порода и кръстоски с участието на породите Австралийски меринос и Ил дьо франс, Животновъдни науки, 2, 15-20.
70. Герчев, Г., Г. Михайлова, Р. Славов, 2005. Динамика на аминокиселинния състав на млякото през дойния период на каракачански овце, Животновъдни науки, 2, 35-39.
71. Славов, Р., С. Рибарски, Г. Михайлова, 2005. Физикохимична характеристика на месо при агнета от Североизточнобългар-ската тънкорунна порода и нейни кръстоски, Животновъдни науки, 3, 47-50.
72. Михайлова, Г., П. Зунев, Р. Славов, 2005.Биологична стойност на протеина в козето мляко, Животновъдни науки, 3, 54-57.
73. Рибарски, С., Р. Славов, И. Димитров, 2005. Микроморфологични проучвания на мускули при агнета от Североизточнобългар-ската тънкорунна порода и нейни кръстоски, 3, 71-75.
74. Панайотов, Д., И. Станков, Р. Славов, Д. Памукова, 2005. Актуални проблеми на българското овцевъдство и козевъдство, Сборник доклади от Научен семинар „Бъгарското животновъдство в навечерието на присъединяването към Европейския съюз”, 5 май, 2005 г., Тракийски университет, Аграрен факултет, 27-41.
75. Славов, Р., И. Станков, Д. Памукова. 2006. Проучване на технологичните признаци на българска и вносна мериносова вълна, Животновъдни науки, 6, 63-68.
76. Славов, Р., Ив. Станков, Д. Памукова, 2006. Сравнително проучване на технологичните признаци на българска и вносна полутънка вълна, Животновъдни науки, 1, 58-64.
77. Славов, Р., Г. Михайлова, 2006. Проучване на аминокиселинния и мастнокиселинния състав на месото при агнета от Североизточнобългарската тънкорунна порода и нейни кръстоски, с Австралийски меринос и Ил дьо Франс, Животновъдни науки, 2, 42-47.
78. Михайлова, Г., Р. Славов, 2006. Мастнокиселинен състав на млякото при овце от Североизточнобългарската тънкорунна порода и нейни кръстоски,  Екология и бъдеще, 5, 1, 65-71.
79. Славов, Р., Г. Михайлова, 2006. Химичен и минерален състав на млякото при овце от Североизточнобългарската тънкорунна порода и нейни кръстоски, Животновъдни науки, 1, 39-44.
80. Slavov, R., G. Mihaylova,  2006. Amino  Acid  Content of Milk in North–East  Bulgarian Fine  Wool  Sheep and  There Crossbreds,  Bulgarian  Journal  of  Ecological Science, cology and Future, v., V, 1, 17-21.
81. Slavov, R., 2006. Fattening Performance and Slaughter Traits of Lambs from  the North-East Bulgarian Fine Wool Breed, and Its Crossings with Australian Merino and Ile de France Sheep – Internal Breeding, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, v. 3, 2, 221-227.
82. Славов, Р., 2007. Технологични признаци на вълна от овце от  Североизточнобългарската тънкорунна порода – Добруджански тип, отглеждани в Добруджански земеделски институт – гр. Г. Тошево, Животновъдни науки, 2, 3-8.
83. Славов, Р., 2007. Проучване на нежността на вълната при овце от  Североизточнобългарската тънкорунна порода – Добруджански тип и нейни кръстоски с Австралийски меринос и Ил дьо Франс, Животновъдни науки, 3, 54-59.
84.  Станков, И., Р. Славов, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2007.Състояние и  перспективи за развитие на овцевъдството в Р. България,  Овцевъдство у нас и в Европа, Сборник доклади от научни конференции, проведени в Института по фуражни култури – Плевен, Издателство “Еньовче”, 23-34, стр. 255.
85. Райчев, Св., Д. Памукова,  И. Станков, Р. Славов,  2007. Аминокиселинен състав на тънка, полутънка и груба вълна, Животновъдни науки, 6, 123-128.
86. Славов, Р., Ж. Кръстанов, П. Славова, Т. Ангелова, 2008. Анализ на  генетичния варианс при чистопородно развъждане на овце от Североизточнобългарската тънкорунна порода и при кръстосва-не с Австралийски меринос, Ил дьо Франс и Бурула, Животновъдни науки, 3, 168-171.
87. Славов, Р., Ж. Кръстанов, П. Славова, Т. Ангелова, 2008. Генетични, фенотипни и средови корелации между продуктивните признаци при овце от Североизточнобългарската тънкорунна порода – Добруджански тип, в процеса на тяхното усъвършенстване, Животновъдни науки, 4, 119-126.
88. Славов, Р., 2008. Влияние на инбридинга върху основните селекционни признаци при тънкорунни овце, Животновъдни науки, 2,58-63.
89. Райчев, Св., Д. Памукова, И. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, 2008. Проучване съдържанието на макро- и микро елементи във вълната на овце от различни породи, Животновъдни науки, 5, 184-187.
90. Славова, П., С. Лалева, Р. Славов, Г. Михайлова, 2008. Проучване върху някои качествени признаци на месото при агнета от Тракийската  тънкорунна порода и нейни кръстоски с Мутон Шароле, Животновъдни науки, XLV, 5, 177-183.
91. Славов, Р., И. Станков, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2008. Възможности за устойчиво развитие на овцевъдството и козевъдството в България, Сборник от научна сесия с международно участие на Аграрния факултет, „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”8 – 9 май 2008 год., Стара Загора.
92. Slavov, R., I. Georgiev, 2008. Economical Assessment and  Effect of Factors  on  the Absolute Line Weight Gain in Lambs from the Northeast Bulgarian Merino Breed and its Crosses with Australian Merino and Ile-De-France, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 5 (1), p. 27-34.
93. Todorov, N., R. Slavov, D. Pavlov, I. Stankov, G. Mihailova, J. Gergovska, M. Panayotova, M. Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D. Alexieva, R. Nenchev, Y. Staikov, T. Dimitrov, D. Panayotov, I. Varlyakov, S. Ribarski, N. Takuchev, 2009. Animal Resources and Potential in the Different Balkan Countries, in Response to the Challenges of Balkan Animal Industry, Proceedings IV Balkan conference of animal science Balnimalcon 2009, 14-16 may, 3-29.
94. Pavlov, D., R. Slavov, N. Todorov, G. Mihaylova, M. Panayotov, V. Radev, I. Varlyakov, G. Ivanov, M. Nikolov, 2009. Animal Higher education of Bulgaria, problems and perspectives, Proceedings IV Balkan conference of animal science Balnimalcon 2009, 14-16 may, 29-40.
95. Slavov, R., Il. Dimitrov, S. Ribarski, D. Dragnev, 2009. Fattening perfonmance and slaughter traits of fine wool lambs, Proceedings IV Balkan conference of animal science Balnimalcon 2009, 14-16 may, 197-202.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Тянков, Св., И. Станков, Р. Славов, 1993 г. Ръководство  за упражнения по овцевъдство, Земиздат, София.
 2. Тянков, Св.,  И. Станков,  Р. Славов1996 г. Учебник по козевъдство,  изд. Тракийски университет, Стара Загора.
 3. Тодоров, Н., Р. Славов, Ю. Митев, Р. Отузбиров, 1996 г. Практическо хранене и отглеждане на кози, изд. Тракийски университет, Ст. Загора.
 4. Тянков, Св., Ил. Димитров, Ив. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, 2000 г. Овцевъдство с козевъдство, Ст. Загора, изд. Абагар-В. Търново.
 5. Панайотов, Д., Св. Тянков, Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов и др., 2000 г. Наръчник по животновъдство, Част II. Овцевъдство, Стара Загора.
 6. Панайотов, Д., Св. Тянков, Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов и др., 2002 г. Състояние и  перспективи  за  развитие  на  овцевъдството  и  козевъдството в  Р. България. Сб. Проблеми на животновъдството в Р. България, II част., Стара Загора, 56-76.
 7. Славов, Р., Д. Памукова, 2003 г. Учебна  програма по дисциплината “Развъждане и отглеждане на овце”
 8. Станков, И.,  Ж. Герговска,  М. Панайотова, Р. Славов,   Д. Панайотов,  Г. Бързев,  В. Кацаров,  А. Генчев,  И. Григоров,  Д. Диманов,  Ю. Митев,  Д. Памукова, 2005 г. Животновъдство, Издателство РИК “Искра-МИ”, Стара Загора, стр. 467.
 9. Костов, Д., …. Р. Славов, …., 2005 г. Оценка на продуктите от овцевъдството – вълна, кожи, месо и мляко, сборник от лекции, Курс за съдебни експерти (вещи лица) за оценка на стопанско имущество, Тракийски университет, Аграрен факултет, Следдипломна квалификация, 110-136.
 10. Димитров,  Ил.,  И. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, Г. Банев, Ст. Лалева, П. Славова, Д. Памукова, Е. Ачкаканова, Е. Байчева, 2006 г.  Селекционна програма за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Ст. Загора.
 11. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2004 г. Справочник  на Аграрен Факултет Издателство „ Литера-принт”, Стара Загора
 12. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2005 г. Справочник  на Аграрен Факултет Издателство  „ Литера-принт”, Стара Загора
 13. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2006 г. Справочник  на Аграрен Факултет Издателство  „ Литера-принт”, Стара Загора
 14. Станков, Ив., К. Сивкова, Р. Славов, И. Георгиев, В. Радев, 2007 г. Справочник  на Аграрен Факултет Издателство  „ Литера-принт”, Стара Загора
 15. Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев. 2008 г. Справочник  на Аграрен Факултет Издателство  „ Алфа- Маркет”, Стара Загора
 16. Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев. 2009 г. Справочник  на Аграрен Факултет Издателство  „ Алфа- Маркет”, Стара Загора
 17. Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев. 2010 г. Справочник  на Аграрен Факултет Издателство  „ Алфа- Маркет”, Стара Загора

Членство в научни и професионални организации

 1. Член на Съюза на учените в България – 1990 год.
 2. Член на Националния съюз на зооинженерите в България – 2002 год.
 3. Ассоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България – от 2005 год.
 4. Ассоциация за развъждане на тънкорунната порода овце в България – от 2006 год.

Членство в научни съвети

 1. Председател на Научния съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет – 2007-2010 год.
 2. Член на Специализирания научен съвет по „Селекция и репродукция на селскостопанските животни” – 2007-2010 год.

Административна дейност

 1. Член на Факултетния съвет на Аграрния факултет – от 1995 и сега
 2. Член на Академичния съвет на Тракийския университет – от 1995 и сега
 3. Зам. Декан на Аграрен факултет – 1999-2007 г.
 4. Декан на Аграрен факултет – от 2007 и сега

Участие в национални и университетски  проекти

 1. СС 648/96 „Съхраняване и усъвършенстване на тънкорунни и полутън-корунни популации овце, развъждани в Южна България, с оглед  получаване на качествена вълна”
 1. I.Ж.1/01 „Съхранение и усъвършенстване на месните (аборигенни)  породи  овце, с оглед получаване на екологично чиста продукция”
                  Ръководител на проекта: проф. д.с.н. Светозар Пенев Тянков
                                        Участници:     проф. д.с.н. Илия Минков Димитров
                                                              проф. д.с.н. Иван Костадинов Станков
                                                              доц. д-р Радослав Иванов Славов
                                                              доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов
                                                              ст.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                              студент Антон Маринов Авджиев
 1. II.Ж.15/03„Сравнително проучване на физико-механичните и технологични признаци на българска и вносна  вълна, с оглед  оптимизация  на  ценовите определености”
                  Ръководител на проекта: доц. д-р Радослав Иванов Славов
                                       Участници: проф. д.с.н. Иван Костадинов Станков
                                                        проф. д.с.н. Илия Минков Димитров
                                                        доц. д-р Иван Георгиев Иванов 
                                                        гл.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                        гл.ас. Христо Момчилов
                                                        студент Ирина Маркова
 1. 2.Ж.2/05 „Проучване на количествени  и  качествени  признаци  на  месо-дайността при агнета от Североизточнобългарската тънкорунна порода и от  вътрешно развъждане, с участието  на породите  Австралийски меринос  и Ил дьо Франс”
            Ръководител на проекта: доц. д-р Радослав Иванов Славов
                                 Участници: проф. д.с.н. Иван Костадинов Станков
                                                   доц. д-р Иван Георгиев Иванов  
                                                   доц. д-р Гюрга Стефанова Михайлова
                                                   гл.ас. д-р Стефан Славев Рибарски
                                                   гл.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                   студент Богомил Радославов Михайлов
 1. Ж.8/06 „Селекционни подходи при усъвършенстване на овцете от Северо-източнобългарската тънкорунна порода”

                  Ръководител на проекта: доц. д-р Радослав Иванов Славов

                                       Участници: проф. д.с.н. Иван Костадинов Станков
                                                        проф. д.с.н. Илия Минков Димитров
                                                        доц. д-р Иван Георгиев Иванов                                                  
                                                        гл.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                        гл.ас. Христо Момчилов
                                                        студент Ирина Маркова
 1. 8Ж/09 „Проучване възможностите за интензификация на селекцията при тънкорунната популация овце, развъждани в Република България”
                  Ръководител на проекта: доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов
                                       Участници: проф. д.с.н. Иван Костадинов Станков
                                                        проф. д.с.н. Радослав Иванов Славов
                                                        гл.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                        студент Антон Маринов Авджиев

7. 43/17.06. „Студентски практики в реалните условия на аграрното            производство, съфинансиран от Европейски социален фонд, по програма BG 051PO001/03.03-01 „Разработване на механизъм за училищни и      студетски практики”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, МОН

            Ръководител на проекта:             доц. д-р Радослав Иванов Славов

                                 Участници:     Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора
                                                       Земеделски институт – гр. Стара Загора
                                                       Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
                                                       Институт по памука и твърдата пшеница – гр.  Чирпан
                                                       Институт по земеделие – гр. Карнобат
                                                       „Маркели” ЕООД – гр. Сливен

8. 2009-2010 год. Ж8/2009 „Репродуктивен отговор при овце след установяване полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1) и третиране с екзогенен мелатонин извън размножителен сезон”

                        Ръководител на проекта:      доц. д-р Георги Бонев Георгиев,
                                 Участници:      доц. д-р Станимир Георгиев Димитров
                                                                   доц. д-р Евгени Георгиев Желязков
                                                                   проф. д.с.н. Радослав Иванов Славов
                                                                   гл.ас. д-р Андрей Иванов Иванов
                                                                   н.с. ІІ ст. Петкана Желязкова Бадарова
                                                                   докторант  Деяна Генчева Христова
                                                                   студент Тенчо Гинев Койнов

9. 2010-2011 год. 3Ж/2010 „Асистирана репродукция при овце на база полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1)”

                        Ръководител на проекта:      доц. д-р Георги Бонев Георгиев,
                                  Участници:     доц. д-р Станимир Георгиев Димитров
                                                                   доц. д-р Евгени Георгиев Желязков
                                                                   проф. д.с.н. Радослав Иванов Славов
                                                                   гл.ас. д-р Андрей Иванов Иванов
                                                                   н.с. ІІ ст. Петкана Желязкова Бадарова
                                                                   докторант  Деяна Генчева Христова
                                                                   студент Тенчо Гинев Койнов

Comments are closed