Доц. д-р Николина Найденова Желева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудов стаж
май 2006 г.  и сега – Асистент по Технология на млякото и млечните продукти Тракийски Университет, Аграрен Факултет, гр. Стара Загора
Образование и обучение
31.01.2001 г – 31. 01. 2005 г. Доктор, Тракийски университет, Аграрен факултет – гр. Стара Загора
31.01.2001 г – 31. 12. 2001 г. Магистър по Животновъдство, програма по Технология на млякото и млечните продукти, Тракийски университет, Аграрен факултет
1994-1998 г. – Бакалавър по Животновъдство Тракийски университет, Аграрен факултет
Преподавани дисциплини
 • Технологии на мляко и млечни продукти
 • Технологии на хранителни продукти
 • Технологии за преработка на мляко
 • Производство на безопасни млечни продукти
 • Мляко и млечни продукти
 • Безопасност на храните от животински произход
 • Безопасност на храните
 • Безопасни условия на труд и управление на риска
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при преработка на млечни продукти
 • Технологии за производство на сирена
 • Технологии за производство на млечнокисели продукти
 • Технология за обработка на твърди отпадъци
Научни интереси
 • Качество на различни видове мляко и млечни продукти
 • Безопасност на млякото и млечните продукти
 • Технологии за производство на функционални млечни продукти
 • Системи за управление качеството на мляко и млечни продукти
Тема на защитена дисертация/PhD Thesis
„Биологични и технологични качества на биволското мляко от породата Българска Мурра при производство на млечни продукти”
 
ПУБЛИКАЦИИ
1. Желева, Н. 2004. Аминокиселинен състав на биволско мляко и произведеното от него бяло саламурено сирене. Сборник Научна конференция, Стара Загора, 3-4 юни, 136-139.
 (Zheleva, N. 2004. Amino acid composition of buffalo milk and produced white brined cheese. Proceedings Union of Scientists, Stara Zagora, 3-4 June, p. 136-139. (Bg))
2. Желева, Н., Т. Димитров. 2004. Промени на свободните аминокиселини в Бяло саламурено сирене, произведено от биволско мляко по време на зреене. Сборник Научна конференция, Стара Загора, 3-4 юни, 140-143.
(Zheleva, N., T. Dimitrov. 2004. Changes of free amino acids in white brined cheese from buffalo milk during ripening. Union of Scientists, Stara Zagora, 3-4 June, p. 140-143. (Bg)
3. Димитров, Т., С. Бойчева, А. Павлов, С. Славова, Н. Желева. 2006. Съхраняване на биволско мляко чрез активиране на естествената му инхибиторна система (LPS) І. Химично активиране на LPS. Животновъдни науки, № 2, 73-75.
(Dimitrov, Т., S. Boycheva, А. Pavlov, S. Slavova, N. Zheleva. 2006. Buffalo milk preservation by activation of its natural inhibiting system (LPS) І. Chemical activation of LPS. Animal Science, № 2, 73-75. (Bg)
4. Димитров, Т., С. Бойчева, А. Павлов, С. Славова, Н. Желева. 2006. Съхраняване на биволско мляко чрез активиране на естествената му инхибиторна система (LPS) ІІ. Биологично активиране на LPS. Животновъдни науки, 5, 23-26.
(Dimitrov, Т., S. Boycheva, А. Pavlov, S. Slavova, N. Zheleva. 2006. Buffalo milk preservation by activation of its natural inhibiting system (LPS) IІ. Bioligical activation of LPS. Animal Science, 5, 23-26. (Bg)
5. Михайлова, Г., М. Джорбинева, Т. Димитров, Н. Желева. 2006. Физико-химична и технологична характеристика на овче мляко. Хранително-вкусова промишленост, № 5, 18-21.
 (Mihaylova, G., М. Djorbineva, Т. Dimitrov, N. Zheleva. 2006. Physico-chemical and technological properties of sheep milk. Food processing industry magazine, № 5, 18-21. (Bg)
6. Бойчева, С., Т. Димитров, Г. Михайлова, Н. Найденова. 2007. Аминокиселинен, мастнокиселинен и минерален състав на кисело мляко, приготвено от краве и козе мляко с добавка на пробиотични бактерии. Хранително-вкусова промишленост №5, 39-41.
 (Boycheva S., T. Dimitrov, G. Mihaylova, N. Naydenova. 2007. Amino Acids, Fatty Acids and Mineral Composition of Yogurt Made From Cow`s and Goat1s Milk Added with Probiotic Bacteria. Food processing industry magazine, №5, 39-41. (Bg)
7. Dimitrov T., Mihaylova G., Boycheva S., Naidenova N., Tzankova M., 2007. Changes in the aminoacid composition of buffalo milk after chemical activation of its lactoperoxidase system, Italian J. Animal Sci., 6, Suppl. 2 – part 2, 1050-1052. (IF-0,172)
8. Панайотов, Д., М. Симеонов, Т. Илиев, Н. Желева. 2008. Проучване върху млечната продуктивност и състав на млякото при овце от Плевенската Черноглава порода, Животновъдни науки, 4, 30-39.
(Panayotov, D., M. Simeonov, T. Iliev, N. Zheleva. 2008. A study on the milk yield and the content of milk of the sheep of the Pleven Black head breed. Animal Science, 4, 30-36. (Bg)
9. Михайлова, Г., Г. Герчев, Н. Найденова. 2008. Промени в Състава на мазнината в мляко от каракачански овце от района на Средна Стара планина. Юбилейна научна конференция с международно участие – Смолян, 25-26.09, 110-113.
(Mihaylova, G., G. Gerchev, N. Naydenova. 2008. Changes in fat composition in milk from Karakachan sheep from Mid Stara planina region. Proceedings of conference with international participation Smolyan, 25-26.09, 110-113. (Bg)
10. Найденова, Н., С. Бойчева, Г. Михайлова, Т. Димитров, Д. Павлов. 2008. Кисело мляко обогатено с екстракт от орехови ядки. Животновъдни науки, 6, 57-62. (Naydenova, N., S. Boycheva, G. Mihaylova, T. Dimitrov, D. Pavlov. 2008. Yogurt Supplemented with Extract of Walnuts. Animal Science, 6, 57-62. (Bg)
11. Димитров, Т., Г. Михайлова, Т. Илиев, Н. Найденова. 2008. Мляко и млечни продукти с методи за изследване. Стара Загора
(Dimitrov, T., G. Mihaylova, T. Iliev, N. Naidenova. 2008. Milk and Milk Products and Methods of their investigation).
12. Петков, П, Т. Илиев, Н. Найденова. 2009. Проучване на трансформиран брой соматични клетки в млякото на крави във връзка с някои фактори. Животновъдни науки, 3, 27-33.
(A study on the transformed number of somatic cells in cow`s milk in relation to some factors. Animal Science, 3, 27-33. (Bg)
13. Dimitrov, T., L. Sotirov, G. Mickaylova, M. Tzankova, N. Naydenova, G. Beev. 2009. Lysozyme content in buffalo colostrum. Agricultural Science and Technology, vol. 1, №2, pp. 51-53.
14. T. Dimitrov, S. Boycheva, N. Naydenova. 2009. Effect of the activated lactoperoxidase system of sheep milk on the quality of white brined cheese. Proceedings IV Balkan conference of Animal Science BALNIMALCON 2009. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation. 341-344.
15. P. Petkov, T. Iliev, N. Naidenova 2009. Studying the relationships between peak milk flow, composition and somatic cells count of cows milk. Proceedings IV Balkan conference of Animal Science BALNIMALCON 2009. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation. 373-377.
16. Станчева, Н., Н. Найденова, Г. Стайкова. 2009. Физико-химичен състав, свойства и технологични качества на овче мляко от синтетична популация българска млечна. Хранително-вкусова промишленост, 9, 48-51.
(Stancheva, N., N. Naydenova, G. Staikova. 2009. Physical and chemical composition, properties, and technological qualities of the Bulgarian Dairy Synthetic Population sheep milk. Food processing industry magazine, №9, 48-51. (Bg)
17. N. Dimova, I. Ivanova, M. Mihailova, N. Todorov and N. Naydenova. 2009. Wheat Distiller’s Grains as a Source of Protein in Dairy Sheep. Bulgarian journal of agricultural science, 15: 574-582
18. Найденова, Н. 2010. Сравнителни изследвания на кисело мляко, предлагано в търговската мрежа на Стара Загора. Хранително-вкусова промишленост, 3, 52-55. Naydenova, N. 2010.
(Comparative tests on yogurt, marketed in the town of Stara Zagora. Food processing industry magazine, 3, 52-55. (Bg)
19. Naydenova N., K. Davidova, T. Iliev, G. Mihaylova. 2010. Comparative studies on the fatty acid composition of White brined cheese, marketed in the town of Stara Zagora. Agricultural science and technology, vol. 2, №2, p. 105-110.
20. Boycheva S., T. Dimitrov, N. Naydenova and G. Mihaylova. 2010. Quality characteristics of yogurt from goat’s milk, supplemented with fruit juice. Chech Journal of Food Science, №6, in press (IF – 0.602)

Comments are closed