Доц. д-р Милена Руменова Панайотова

Образование:
1977-1982 год., Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина,
Зооинженерен факултет – гр. Стара Загора

Развитие на научната кариера:

От 1984 до 1988 год. – редовен аспирант
1988 год. – Защитена дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”
От 1989 до 1992 год. – старши асистент
От 1992 до 2002 год. – главен асистент
От 2002 год. – Доцент по научна специалност Говедовъдство и биволовъдство шифър 04.02.06.

Преподавани дисциплини:

 • Говедовъдство и биволовъдство – спец. Зооинженерство, ст. бакалавър
 • Животновъдство – спец. ЕООС, Агрономство и Аграрно инженерство – бакалавър
 • Производствен мениджмънт в животновъдството – спец. Аграрна икономика и РПРСР – бакалавър
 • Селекция в млечното говедовъдство – магистърска програма по Говедовъдство и биволовъдство

Научни интереси:

 • Генетика и селекция на говеда
 • Възпроизводителни качества, млечна продуктивност

Тема на защитена дисертация:

“Проучване върху възпроизводителната способност на говеда с млечно направление и възможности за усъвършенстването й чрез селекция”.

Научна продукция – 35 броя научни статии; научно-популярни и популярни статии и брошури – 11 броя; публикувани резюмета – 8 броя; учебници и учебни помагала – 4 броя;

Участие в научни форуми – в 6 национални научни конференции, в 3 международни научни конференции и в 2 национални научни конференции с международно участие.

Членство в професионални и други организации:

 • Член на Съюза на учените в България: от март 1989 и досега;
 • Член на Съюза на зооинженерите в България: от май 2002 г. и досега.
 • Член на Редколегията на сп. “Животновъдство” – от 1997 до 1999 год.
 • Редактор на сп. “Животновъдствоплюс” – от 2003 до 2006 год.
 • Член на УС на Асоциятата за развъждане на Черношарената порода I Председател на Комисията за усъвършенстване на Черношарената порода – от 1999 до 2005;
 • Член на УС на Българската федерация по говедовъдство – от 2000 до 2005;
 • Изпълнителен директор на Асоциацията за развъждане на Черношарената порода и Холщайна в България и член на Съвета за усъвършенстване на породата – от 2005 до 2008.

Comments are closed