Гл. ас. д-р Ивайло Богданов Маринов

 

 

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Развъждане и селекция в говедовъдството
Линейно-описателни признаци при крави от породи за мляко

Comments are closed