Проф. дн Живка Илиева Герговска

 

 

 

 

 

Образование:
1974 – 1979 год. Висше образование – ВИЗВМ, гр. Стара Загора
Научно преподавателска дейност:
1981 – 1986 год. – асистент в катедра „Говедовъдство”
1986 – 1991 год. – старши асистент
1991 – 2001 год. – главен асистент
1991 год. Зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към кат.  Говедовъдство при ВИЗВМ
1993 год. Защитена дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”
2001 год. – доцент по научна специалност Говедовъдство и биволовъдство шифър 04.02.06.
Преподавани дисциплини:
 • Говедовъдство и биволовъдство – спец. Зооинженерство, ст. бакалавър
 • Животновъдство – спец. ЕООС, Агрономство и Аграрно инженерство – бакалавър
 • Производствен мениджмънт в животновъдството – спец. Аграрна икономика и РПРСР – бакалавър
 • Хигиена на труда и техника на безопасност в земеделието – избираема дисциплина за всички специалности на Аграрен факултет
 • Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство – магистърска програма по Говедовъдство и биволовъдство
 • Селекция в млечното говедовъдство – магистърска програма по Говедовъдство и биволовъдство
 • Технологии на отглеждане и производство в говедовъдството – магистърска програма по Говедовъдство и биволовъдство
 • Производство на безопасно мляко и месо от говеда – магистърска програма по Управление на системите за безопасност и качество на храните.
 •  
Тема на защитена дисертация:
„Сравнително проучване върху някои репродуктивни и продуктивни признаци при крави за мляко с различна степен на двигателна активност през сухостойния период”
 
ПУБЛИКАЦИИ
Научни статии:
 1. Синивирски Г., П. Петков, Ж. Герговска, А. Илиев, 1986. Влияние на технологията на отглеждане върху растежа и месната продуктивност на бичета. Животновъдни науки, 5, 3-9;
 2. Синивирски Г., П. Петков, Ж. Герговска, 1986, Месна продуктивност на крави от основните породи говеда, отглеждани в НРБ. Научни трудове на Зооинженерен Факултет, том 33, 21-32;
 3. Синивирски Г., Ж. Герговска, П. Петков, 1989. Интензивно угояване на бичета от БКГ и кръстоски с Херефорд и Абердин-Ангус. Научни трудове на Зооинженерен Факултет, том 33, 33-43;
 4. Синивирски Г., П. Петков, Ж. Герговска, В. Василев. 1989. Месна продуктивност на бичета то Българско сименталско говедо, Айрширско, Холщайн-фризийско говедо и техните кръстоски. Животновъдни науки, 4, 30-36;
 5. Герговска Ж., Б. Николаев, Ж. Кръстанов, 1992. Влияние на движението през сухостойния период върху някои възпроизводствени показатели при крави. Животновъдни науки, 5-8, 73-79;
 6. Герговска Ж., Б. Николаев, Р. Христов, 1995. Родилни усложнения и пуерперални ендометрити при крави от кафявата порода с различна степен на двигателна активност през сухостойния период. Животновъдни науки, 3-4, 39-41;
 7. Герговска Ж., Ж. Кръстанов, Р. Христов, 1995. Ранжиране на преценени по потомство холщайн-фризийски бици в зависимост от продължителността на продуктивен живот и млечна продуктивност на дъщерите им. Животновъдни науки, 5-8, 244-246;
 8. Петков П., Р. Христов, Ж. Герговска, 1995. Проучване на някои показатели на спермата и кръвта при бици от различни породи. Ветеринарна медицина, Суплементум-1, 34-37;
 9. Христов Р., П. Петков, И. Карабалиев, Ж. Герговска, 1995. Угоителна способност и кланични показатели на женски телета от Черношарената порода и нейните кръстоски с породите Лимузин и Херефорд. Животновъдни науки, 5-8, 247-249;
 10. Захариев З., И Карабалиев, П. Петков, Ж. Герговска, М. Панайотова, Р. Христов. 1996. Млечна продуктивност на крави от Българската черношарена порода. Животновъдни науки, 6, 4-7;
 11. Захариев З., И Карабалиев, П. Петков, И. Пейчевски, Т. Димитров, Ж. Герговска, Г. Бойчев, Т. Илиев. 1997. Изменение състава на млякото от крави от Черношарената порода по време на лактация. Животновъдни науки, 1-2, 59-61;
 12. Герговска Ж., Р. Христов, 1997. Влияние на текущия и предходен сервиз период върху млечността за нормална лактация. Животновъдни науки, Приложение, 191-194;
 13. Христов Р., Ж. Герговска, 1997. Влияние на продължителността на сервиз периода върху млечната продуктивност за нормална лактация Животновъдни науки. Приложение, 187-190;
 14. Gergovska Zh., J. Mitev, R. Otousbirov and N. Todorov, 1998. Influence of Different Degrees of Motion Activity during the Dry Period on Some Reproductive and Productive Traits of Black and White Cows. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4; 801-807;
 15. Цветанова Я., Л. Йорданова, Ж. Герговска, 1998. Класификация на бици разплодници по качествата на техните потомци чрез използване на методите на клъстер-анализа и факториалния анализ. Proceeding of the XXIII Summer School, Aplications of Mathematics in Engineering, Sozopol`97, 126-129;
 16. Герговска Ж., Я. Цветанова, Ю. Митев, 1998. Проучване степента на сходство в зависимост от нивото на млечност и поредната лактация при крави чрез използване на йерархичен клъстер анализ. Юбилейна научна сесия “50 години Съюз на учените в България”, Пловдив, Ноември, том ІІ, 357-360;
 17. Mitev J., R. Otouzbirov, N. Todorov, and Zh. Gergovska, 1998. Notes on the possibility for using the dewlap sknfold in determining the body condition of dairy cows, The 8th World Conference of Animal Production, June 28-July 4q Seoul National University, Korea, Contributed papers, Vol. I, 448-449;
 18. Митев Ю., Н. Тодоров, Ч. Митева, Ж. Герговска. 1998. Зависимости между промяната на телесното състояние след отелването и млечната продуктивност на крави. . Юбилейна научна сесия “50 години Съюз на учените в България”, Пловдив, Ноември, том ІІ, 403-406;
 19. Герговска Ж., 2000. Влияние на някои екстериорни линейно описателни признаци върху млечната продуктивност при черношарени крави. Национална конференция с международно участие “Постижения в областта на аграрните и обществени науки”, СУБ – Стара Загора 1-2.06, том 1; 84-88;
 20. Герговска Ж., Ю. Митев, Л. Йорданова, Ч. Митева, А. Стоянов. 1999. Определяне на загубата на жива маса след отелването чрез оценката на телесното състояние при крави за мляко. Научна конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Съюз на учените, Стара Загора, том С, 61-64;
 21. Стоянов А., Ю. Митев, Д. Диманов, Л. Йорданова, Ж. Герговска, 1999. Система за мониторинг и профилактика на заболяванията в млечните говедовъдни ферми. Научна конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Съюз на учените, Стара Загора, том І, 65-71;
 22. Mitev J., Zh. Gergovska, N. Todorov, P, Petkov, M. Dimitrov, S. Sabev., 2000. The relationship between calving difficulty and post partum disorders and their influence on milk production in the early lactation of dairy cows. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 3, 1, 41-52;
 23. Gergovska Zh., Mitev J., L. Jordanova, N. Todorov, T. Miteva, 2000. Some factors affecting live weight, daily gain and body condition in dairy cows during the dry period and live weight of new born calves, and their interrelations. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, v 3, 2-3, 113-123;
 24. Митев Ю., Ж. Герговска, Ч. Митева, Л. Йорданова, 2000. Влияние на степента на охраненост преди отелване върху някои репродуктивни показатели при крави. Национална конференция с международно участие “Постижения в областта на аграрните и обществени науки”, СУБ – Стара Загора 1-2.06, том
 25. Dimitrov M., J. Mitev, Zh. Gergovska, T. Miteva, V. Vasilev, 2000. Relationship between the duration of the parturition phases of dairy cows, body condition and postpartum uterine inflammations, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 6, 455-462;
 26. Отозбиров Р., Ж. Герговска, 2001. Сравнителен опит за угояване на бичета от породата Безрог Херефорд при различни системи на отглеждане. Животновъдни науки, 3-4, 71-74;
 27. Герговска Ж., В. Атанасов, Ю. Митев, С. Събев, 2001. Сравнително проучване на стойностите на серумните електролити при крави в зависимост от дистанцията на движение преди отелване. Животновъдни науки, 3-4, 36-38;
 28. Петков П., Ж. Герговска, П. Радулова. 2001. проучване влиянието на някои фактори върху процента белтъчини в млякото на крави по лактационни месеци. . Животновъдни науки, 38, 2, 81-85;
 29. Петков П., Ж. Герговска, П. Радулова. 2001. Проучване влиянието на някои фактори върху количеството на соматичните клетки в млякото на крави по лактационни месеци. Животновъдни науки, 38, 2, 86-89;
 30. Панайотова М., Ж. Герговска, П. Петков. 2002. Състояние, проблеми е тенденции на развитие на говедовъдството в България. Научно-приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в Р. България. Част 1. Сборник от доклади по направления, Силве, Ст. Загора
 31. Герговска Ж., Я. Цветанова, Л. Йорданова, 2003. Разработване на линеен статистически модел с фиксирани ефекти за оценка на млечност за контролен ден при черношарени крави. Животновъдни науки, 5. 29-32;
 32. Герговска Ж., Р. Отузбиров, Г. Костов, Е. Петров, 2003. Проучване върху системите от количествени показатели, формиращи изкупната цена на краве мляко в България и ЕС. Икономика и управление на селското стопанство, 5, 63-67;
 33. Герговска Ж., Е. Петров, Г. Костов, 2004. Изследване зависимостта между разходи и бонуси за качествени показатели на краве мляко при различни системи на доене. Икономика и управление на селското стопанство, 4, 31-37;
 34. Герговска Ж., Я. Цветанова, Л. Йорданова, 2004. Сравняване на смесени линейни модели за оценка на развъдната стойност на говеда за мляко на база продуктивност за нормална лактация и за контролен ден. Животновъдни науки, 4, 62-66;
 35. Otouzbirov R., Z. Gergovskaq 2004. The effects of some biological and economical factors on profits in the fattening of beef bullocks. Trakia Journal of Science, 2, 12-19]
 36. Лъчов Г., Е. Петров, Ж. Герговска, 2006. оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми. Икономика и управление на селското стопанство, 6, 24-27;
 37. Герговска Ж., 2008. Мускулна хипертрофия при говедата за месо. I. Генетични основи и свързани с него биологични особености.  Обзор. Животновъдни науки, 2, 74-83;
 38. Герговска Ж., 2008. Проучване на различни показатели за устойчивост на лактацията при крави за мляко. Животновъдни науки, 5, 145-152;
 39. Герговска Ж., Л. Йорданова, 2008. Сравнително проучване върху различни методи за приравняване на продуктивността на черно-шарени крави със скъсени лактации към 305 дневна лактационна млечност. Животновъдни науки. 4, 98-102;
 40. Герговска Ж., Л. Йорданова, Р. Калев, 2008. Проучване на възможностите за използване на данните от скъсени лактации за оценка на развъдната стойност на бици. Животновъдни науки. 4, 103-108;
 41. Герговска Ж., Л. Йорданова, 2008. Възможности за използване на по-малък брой контроли за лактация при оценка на развъдната стойност на говеда за мляко. Животновъдни науки, 5, 153-160;
 42. Gergovska Zh., 2009. Factors affecting duration of the days open and its relation to productive traits in Black-and-White cows. Agricultural Science and Technology. V.1, 2, 9-14;
 43. Todorov N., R. Slavov, D. Pavlov, I. Stankov, G. Mihailova, J. Gergovska, M. Panayotova, M. Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D. Alexieva, P. Nentchev, Y. Staikov, T. Dimitrov, D. Panayotov, I. Varllyakov, S. Ribarski, N. Takuchev, 2009. Bulgarian resources and potential for facing the challenges of animal production. Proceedings. IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009. 3-13;
 44. Gergovska Zh., L. Yordanova 2009. Effect of days open on a test day milk yield in black-and-white cows. Proceedings. IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009. 133-138;
 45. Gergovska Zh., 2009. Effect of the age at first calving on the productive traits for 305 days lactation in black-and-white cows. Proceedings. IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009. 139-144;
 46. Gergovska Zh., R. Otouzbirov, G. Zhelyazkov, R. Kalev. 2010. Opportunities and perspectives for optimization of beef production in Bulgaria. Trakia Journal of Science, vol. 8, Suppl. 1, 254-258;
 
Резюмета от конференции и симпозиуми
 1. Karabaliev I., N. Todorov, P. Petkov, M. Krustev, G. Gergovska, M. Panayotova, R. Hristov. 1991. Beef production from the Bulgarian Brown and the Black and White breeds. 42-nd Annual Meeting of the EAAP, Berlin. 9-12 September, vol. 2, 184-185;
 2. Zahariev Z., I. Karabaliev, P. Petkov, I. Peichevsky, T. Dimitrov, J. Gergovska, G. Boichev, T. Iliev. 1991. Changes in milk content in the course of lactation of Black and white cows. 42-nd Annual Meeting of the EAAP, Berlin. 9-12 September, vol. 2, 72-73]
 3. Karabaliev I., O. Petkova, T. Dgankov, G. Gergovska. 1991. Dmino-acids in the milk of Holstein-Frisian and Bulgarian Brown cows. 42-nd Annual Meeting of the EAAP, Berlin. 9-12 September, vol. 2, 54-55]
 4. Petkov P., I. Karabaliev, G. Gergovska, R. Hristov. 1992. Milk production in daughters of high producting Holstein-Frisian cows. 43-rd Annual Meeting of the EAAP, Madrid. 13-17 September, vol. 2, 48-49]
 5. Hristov R., P. Petkov, I. Karabaliev, Zh. Gergovska. 1993. Some qualitive and chemical characteristics of the meat in female calves belonging to the Black and White breed and its F1- generation crosses with Hereford and Limousin. 44-td Annual Meeting of the EAAP, Aarhus. 16-19 August, vol. 2, 54-55;
 6. Petkov P., Zh. Gergovska, R. Hristov. 1993. Study on some sperm and blood characteristics of different breeds of bulls. 44-td Annual Meeting of the EAAP, Aarhus. 16-19 August, vol. 2, 72-73;
 7. Petkov P., G. Boichev, Zh. Gergovska, A. Stamatov. 1994. A study of the enzyme complex genotype and its relation to the lifetime production and total life of cows. 45-th Annual Meeting of the EAAP, Edinburgh, 5-8 September, vol. 2, 84]
 8. Gergovska Zh., R. Otouzbirov. 2003. Study on the interrelation between some biological and economic factors in bullock fattening. Effect on the prime cost of the products in bullock fattening. Second Joint Meeting of the Balkan Countries “BALNIMALCON-2003”. Bucharest, 15-17 October, 83;
 9. Otouzbirov R., Zh. Gergovska, 2003. Study on the interrelation between some biological and economic factors in bullock fattening. Effect on the prime cost of the products in bullock fattening. Effect on the profit of the products. . Second Joint Meeting of the Balkan Countries “BALNIMALCON-2003”. Bucharest, 15-17 October, 83;
 
Учебници и учебни помагала
 1. Синивирски Г., И. Карабалиев, П. Петков, Ж. Герговска. 1988. Ръководство за упражнения по говедовъдство, Земиздат, София;
 2. Панайотова М., Б. Банев, А. Благоев, Д. Бобевска, Г. Бонев, Д. Гаджев, Г. Ганчев, С. Георгиев, Д. Гергинов, Ж. Герговска, …и др., 1997. Наръчник по животновъдство. Част ІІІ. Млечно говедовъдство. Тракийски университет, Стара Загора.
 3. Герговска Ж. 2000. Работна тетрадка за практически занятия по дисциплината “Говедовъдство и биволовъдство” за студенти от специалността “Животновъдство”. Технологичен проект. Стара Загора.
 4. П. Петков, Ж. Герговска. 2001. Работна тетрадка за методична единица “Преценка по тип и телосложение на крави и бици от породите за мляко. Стара Загора.
 5. Петков П., Ж. Герговска, М. Панайотова. 2002. Ръководство за упражнение по говедовъдство.
 6. Костов Д., И. Станков, Д. Павлов, Р. Славов, С. Сечанов, С. Иванов, М. Видева, Ж. Герговска, Г. Бързев, В. Кацаров, Й. Стайков, Р. Алексиев. 2003. Курс “Съдебни експерти вещи лица) за оценка на селскостопански животни и култури. Сборник лекции. Тракийски университет, Аграрен Факултет. Следдипломна квалификация. Стара Загора.
 7. Станков И., Ж.Герговска, М. Панайотова, Р. Славов, Д. Панайотов,  и др., 2005. Учебник по животновъдство. Стара Загора;
 8. Тодоров Н., Ю. Митев, Н. Василев, Д. Динев, Ч. Митева, И. Въшин, Ж. Герговска, В. Димова. 2009. Ръководство добри практики в млечните говедовъдни ферми. Стара Загора.
 
Научно популярни статии
 1. Герговска Ж., 1999. Пресушаването на кравите – подготовка за следващата лактация. В. Национална бизнес поща. бр. 10;
 2. Герговска Ж. 2005. Месодайното говедовъдство – една неизползвана възможност, от която можем да печелим добре. Част І. Животновъдство плюс
 3. Герговска Ж. 2005. Месодайното говедовъдство – една неизползвана възможност, от която можем да печелим добре. Част 2. Избор на сезонен цикъл на производство. Животновъдство плюс, 5. 18-21;

Comments are closed