Проф. д-р Димитър Панайотов Панайотов

 

 

 

Роден на:
23.04.1958 год., гр. Цар Калоян, Разградски окръг
Висше образование:
1977-1982 год., Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Зооинженерен факултет – гр. Стара Загора
Развитие на научната кариера:
От 1985 до 1988 год. редовен аспирант
От 1989 до 1991 год. старши асистент
От 1991 до 1999 год. главен асистент
От 2000 год. – Доцент
Преподавани дисциплини:
“Овцевъдство и козевъдство”
„Животновъдство”
„Производствен мениджмънт в животновъдството”
Научни интереси:
Вълнознание
Генетика и селекция в овцевъдството и козевъдството
Тема на защитена дисертация:
«Проучване върху  типизацията на  вълната на овце от Тракийската тънкорунна порода, с оглед нейното уъвършенстване», 1988, ВИЗВМ, Стара Загора
 
Публикувани научни статии
 
1. Панайотов, Д., 1987. Проучване върху топографската изравненост на руното по нежност при овце от Тракийската тънкорунна порода, Животновъдни науки,XXIV, 11, 31-38.
2. Панайотов, Д., И. Лукарски,1988. Технологична характеристика на вълната от Тракийската тънкорунна порода, Животновъдни науки, XXV, 5, 16-20.
3. Панайотов, Д., 1988. Проучване върху типизацията на вълната на овце от тракийската тънкорунна порода, с оглед нейното уъвършенстване, Дисертация, стр. 170, библ. 255, Ст. Загора.
3а. Панайотов, Д., 1988. Проучване върху типизацията на вълната на овце от тракийската тънкорунна порода, с оглед нейното уъвършенстване, Автореферат, София.
4. Танев, Д.,  Д. Панайотов, 1989. Основни  типове  вълна  на  Тракийската тънкорунна порода овце, сб. Подобряване на възпроизводството и продуктивността в       говедовъдството и овцевъдството, С., 70-73.
4а. Танев, Д., Д. Панайотов, 1988. Проучване върху разпадането на основните признаци на вълнодайността при Тракийската тънкорунна порода овце, Сборник от резюмета от научна конференция на СНР “Приносът на съюзните членове за развитие на фундаменталните и приложните науки”, Ст. Загора, 50-51.
5. Танев, Д., Д. Панайотов, 1989. Техническа характеристика на тънка вълна от шилета, стригани еднократно и двукратно до 18-месечна възраст, сб. Подобряване на възпроизводството и продуктивността в говедовъдството и овцевъдството, С., 98-104.
6. Танев, Д., Д. Панайотов, 1989. Проучване върху белотата на вълната на Тракийската тънкорунна порода овце – Пловдивски тип, сб. Подобряване на възпроизводството и продуктивността в говедовъдството и овцевъдството, С., 134-137.
7. Панайотов, Д., 1990. Проучване върху здравината и разтегливостта на вълната при овце от Тракийската тънкорунна порода, Животновъдни науки, XXVII, 7, 28-32.
8. Панайотов, Д., 1990. Комплексна оценка на руна от тънкорунни кочове, Животновъдни науки, XXVII, 8, 38-42.
9. Панайотов, Д., Е. Желязков, 1994. Сравняване на  различни методи на отбор при овце от Тракийската тънкорунна порода, Животновъдни науки, XXXI, 1-4, 76-78.
10. Панайотов, Д., Р. Славов, 1994. Проучване на живата маса и вълнодобива при млади разплодплодни животни от Ангорската порода кози, Животновъдни науки,XXXI, 1-4, 136-138.
11. Панайотов, Д., И. Георгиев, 1994. Проучване срока на стопанско използване, възрастовата изменчивост и пожизнения вълнодобив при овце от Тракийската тънко рунна порода, Животновъдни науки, XXXI, 7-8, 44-48.
12. Панайотов, Д., 1994. Проучване белотата на вълната от кочове на Тракийската тънкорунна порода, Животновъдни науки, XXXI, 7-8, 49-51.
13. Танев, Д., И. Бошнаков, Д. Панайотов, 1995. Фенотипна характеристика на кочлетата за ремонт от заводско-племенните стада на Тракийската тънкорунна  порода, Животновъдни науки, XXXI, 7-8, 52-55.
14. Ценков, И., Й. Ценкова, Д. Панайотов, 1995. Проучване на резултатите от кръстосване на овце от Тракийската тънкорунна порода с кочове Австралийски меринос, Животновъдни науки, XXXII, 3-4, 91-94.
15. Панайотов, Д., Е. Желязков, 1995. Преценка по вълнодайност на кочове от породата Австралийски меринос чрез използване на селекционен индекс, Животновъдни науки, XXXII, 5-8, 250-252.
16. Такучев, Н., Д. Панайотов, Д. Памукова, К. Зухури, 1995. Колориметрични характеристики на различни типове вълна, Животновъдни науки, XXXII, 5-8, 297-299.
17. Atanasova, S., N. Todorov, D. Panayotov, 1996. Evaluation of Some Parameters of Wool Quality and Composition by Near-infrared Spectroscopy, Bulgarian  Journal of Agricultural Science, 2, 485-490.
18. Panayotov, D., 1996. Possibilities for production of topografic equalization of wool,Book of  Abstracts  of  the  47th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Lillihammer, Norway 25-29 August, 2, 224.
18а. Panayotov, D., 1997. Estimation of Topographic Fineness Equality of Wool, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3, 493-499.
19. Панайотов, Д., 1997. Използване  на  различни  методи за колориметрична характеристика на тънка (мериносова) вълна, Животновъдни науки, Приложение, 268-270.
20. Панайотов, Д., Д. Памукова,1997. Проучване на основните съставки на серея, при тънка, кросбредна и цигайска вълна, Животновъдни науки, XXXIV, Приложение, 38-41.
21. Тянков, Св., И. Димитров, И. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, И. Георгиев, Г.             Кабов, 1997. Овцевъдство и козевъдство, Състояние, проблеми и перспективи, Животновъдството в България в началото на третото хилядолетие, Ст. Загора, 173, 23-39.
22. Панайотов, Д., Св. Бойчева, 1998. Проучване върху микрофлората в различни типове овча вълна, Животновъдни науки, XXXV, Приложение 2, 9-11.
23. Тенев, Ст., Д. Панайотов, 1998. Сравнително проучване върху хистоструктурата на кожата на вимето при овце отИзточнофризийската,Плевенската черноглава и Североизточнобългарската тънкорунна порода, Животно-въдни науки, XXXV, 6, 83-86.
24. Panayotov, D., E. Achkakanova, 1998. Expert  and technological characteristic of  the        wool and certification of fleeces of sheep from Caucasian breed, 6th International Conference for Ovine and Caprine Production, Ohrid, Macedonia, 9-12 September.
25. Панайотов, Д., 1999. Развъдните асоциации в животновъдството – най-ефективната форма на интеграция между науката, селекцията и практиката, кн. Съвременни тенденции в развитието на  фундаменталните  и приложните науки, т. I, Животновъдство, растениевъдство, ветеринарна медицина, 24-38.
26. Панайотов, Д., Н. Костадинова, 1999. Сравнителен икономически анализ на рентабилността при отглеждане на овце от различни продуктивни направления, Икономика и управление на селското стопанство, 4, 31-33.
27. Панайотов, Д. И. Димитров, 2000. Състояние и насоки за развитие на тънкорунното овцевъдство в България, Асоциация за развъждане на тънкорунните овце в България, Материали от учредителното събрание.
28. Панайотов, Д., Р. Славов, Д. Памукова, 2001. Топографска характеристика на руна при дзвизки с тънка, кросбредна и цигайска вълна, Животновъдни науки, 6, 69-73.
29. Станков, Ив., Д. Панайотов и съавт., 2002. Проблеми на животновъдното производство в Р.България, Научно-приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в Р.България”, част първа, Пленарен доклад, изд. СИЛВЕ – Стара Загора, 56-77.
30. Панайотов, Д., Св. Тянков, Ил. Димитров, Ив. Станков, Р. Славов, Д. Памукова, 2002. Състояние и перспективи за развитие на овцевъдството и козевъдството в България, Сб. от доклади по направления на Научно-приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в Р.България”, част втора, изд. СИЛВЕ – Стара Загора, 56-77.
31. Станков, И., Д. Панайотов, М. Петев, Д. Памукова, 2002. Характеристика на основните селекционни признаци на полутънкорунни овце от породите Северокавказка и Южнобългарски коридел, Животновъдни науки, 4-5, 21-26.
32. Панайотов, Д., И. Ценков, П. Славова, М. Илиев, 2002. Фенотипна и генотипна характеристика на основните продуктивни признаци при тънкорунни овце от племенните стада в Ю. България, I. Фенотипна характеристика, Животновъдни науки, 6, 16-19.
33. Панайотов, Д., И. Ценков, П. Славова, М. Илиев, 2002. Фенотипна и генотипна характеристика на основните продуктивни признаци при тънкорунни овце от племенните стада в Ю. България, II. Вълнодайност, Животновъдни науки, 6, 20-23.
34. Тянков, Св., Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2003. Проблеми на българското овцевъдство, Шеста национална научна конференция с международно участие “Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28 – 31.05. 2003 г. – ИПЖЗ гр. Троян, Journal of Mountain Agriculture on the  Balkans, 6, 2, 69-83.
35. Панайотов, Д., Д. Памукова, М. Илиев, 2003. Фенотипна характеристика на овце от местните аборигенни породи (Медночервена шуменска, Карнобатска и Каракачанска), Животновъдни науки, 5, 21-24.
36. Станков, И., Д. Панайотов, Р. Славов, 2003. Ролята на държавата и неправителствените организации при осъществяването на хоризонталната и вертикалната интеграция в животновъдството, Интеграционните процеси в българското животновъдство,  Сборник доклади от национална конференции с международно участие, проведена на 7 май в Аграрен факултет при Тракийски университет, 42-48. 
37. Станков, И., Р. Славов, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2007.Състояние и  перспективи за развитие на овцевъдството в Р. България, Овцевъдство у нас и в Европа, Сборник доклади от научни конференции, проведени в Института по фуражни култури – Плевен, Издателство “Еньовче”, 23-34, стр. 255.
38. Панайотов, Д., М. Симеонов, Т. Илиев, Н. Желева,2008.Проучване върху млечната продуктивност и състава на млякото при овце от Плевенската черноглава порода, Животновъдни науки, 4, 30-36..
39. Панайотов, Д., М. Симеонов, 2008. Проучване върху живото тегло и плодовитостта при овце от Плевенската черноглава порода, Животновъдни науки, 4, 25-29.
40. Славов, Р., И. Станков, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2008. Възможности за устойчиво развитие на овцевъдството и козевъдството в България, Сборник от научна сесия с международно участие на Аграрния факултет, „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”8 – 9 май 2008 год., Стара Загора.
41. Райчев, Св.,  Д. Памукова,  И. Станков,  Р. Славов, Д. Панайотов, 2008. Проучване            съдържанието на макро- и микро елементи във вълната на овце от различни породи, Животновъдни науки, 5, 184-187.
42. Todorov, N., R. Slavov, D. Pavlov, I. Stankov, G. Michailova, J. Gergovska, M. Panayotova,  M. Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D.Alexieva, P. Nenchev, Y. Staikov, T. Dimitrov, D. Panayotov, I. Varlyakov, S. Ribarski, N. Takuchev, 2009. Bulgarian  resources and potential for facing the challenges of animal production, Proceedings IV Balkan conference of animal science Balnimalcon 2009, Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation, 3-13.
43. Панайотов, Д., Т. Илиев, Н. Найденова, Д. Памукова, М. Симеонов. 2010. Проучване влиянието на някои генетични фактори върху състава на млякото при овце от Плевенската черноглава порода, Agricultural science and Technology (под печат)
44. Панайотов, Д., Д. Памукова, 2010. Проучване върху вълнодайността и типа на вълната при  кочове от племенните стада на  тънкорунната популация, gricultural science  and  Technology (под печат)
 
Научно-популярни статии
1. Танев, Д., Д. Панайотов, 1990. Голямата задача на нашата селекция, Животновъд-ство, 6, 16-18.
2. Панайотов, Д., 1995. Пашата сега е недостатъчна, разчитайте и на концентратите, в. „Български фермер”, V, бр. 188, 10-16.03.
3. Панайотов, Д., 1995. Хранене на овцете през лактационния период, в. „Агро бизнес за всички”, IV, бр. 4, 27.02.-12.03.
4. Панайотов, Д., 1995. Плевенската черноглава овца – най-високото постижение на народната селекция, в. „Агро бизнес за всички”, IV, бр. 6, 27.02.-09.04.
5. Панайотов, Д., 1995. Подготовка на овцете за случната кампания, в. „Агро бизнес за всички”, IV, бр. 12, 19.06.-02.07.
6. Панайотов, Д., 1995. Възрастта на овцете се определя и така, в. „Агро бизнес за всички”, IV, бр. 15, 31.07.-13.08.
7. Панайотов, Д., 1995. Какво трябва да знаем за овчите кожи, в. „Агро бизнес за всички”, IV, бр. 19, 26.08.-09.09.
7а. Панайотов, Д., 1995. И още нещо за овчите кожи, в. „Агро бизнес за всички”, IV, бр. 20, 09.10.-22.10.
8. Панайотов, Д., 1996. Агнене на овцете и грижи за новородените агнета, Животно-въдство, 1-2, 39-40.  
9. Панайотов, Д., 1996. Черноглавата плевенска овца, Животновъдство, 3, 8-9. 
10. Панайотов, Д., 1996. Как може да се опридили възрастта на овцете, в. „Български фермер”, VI, бр. 240, 22-28.03.
11. Панайотов, Д., 1996. Не подценявайте овчите и агнешки кожи, в. „Български фермер”, VI, бр. 243, 12-18.04.
12. Панайотов, Д., 1996. Подгответе овцете за случната кампания, в. „Български фермер”, VI, бр. 246, 03-09.05.
13. Тянков, Св.,  Д. Панайотов, 1998. Породи овце за мляко, отглеждани у нас, сп. „Мляко”, 4, 13-15.
14. Тянков, Св.,  Д. Панайотов, 1998. Създаване на млечно овцевъдство у нас, сп. „Мляко”, 5, 13-14.
15. Панайотов, Д., Св. Тянков, 1998. Млечните овце носят приходи 6 месеца в годината, сп. „Мляко”, 6, 22-23.
16. Панайотов. Д., 2003. Порода Боер екзотика или верния път за получаване на качествено козе месо за външните пазари, сп. „Животновъдсво+”, бр. 4, 13-1
16а. Панайотов. Д., 2006. Породата Боер – екзотика или верният път за получаване на качествено козе месо, Български фермер, XV, бр. 745.
17. Панайотов. Д., 2005. Единственото стадо от породата Хиос в Българи, сп. „Животновъдсво+”, бр. 2, 20-22.
17а. Панайотов. Д., 2006. Породата Хиос – още една възможност за нашето овцевъдство, Български фермер, XV, бр. 757.
18.Панайотов. Д., 2007. Ключ към успеха на млечното ни овцевъдство, Български фермер, XVI, бр.801.
19. Панайотов. Д., 2008. Да инвестираш в генетика, Български фермер, XVII, бр. 862.
 
Учебници, книги
1.  Панайотов, Д. и съавт. 1996. Наръчник по  животновъдство  –  част II.  Овцевъдство, стр. 183, Тр.У-Стара Загора.
2. Рекламен каталог на Аграрния факултет, 1997, (под общата редакция на Д. Панайотов), стр. 62, Издателство Дъга +, Ст. Загора.
3. Тянков, Св., Ил. Димитров, Ив. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, 2000.  Овцевъдство с козевъдство, Ст. Загора, изд. Абагар-В. Търново.
4. Станков, Ив., Ж. Герговска, М. Панайотова,  Р. Славов,  Д. Панайотов,  Г. Бързев, В. Кацаров, А. Генчев,  Ив. Григоров, Д. Диманов, Ю. Митев, Д. Памукова, Животновъдство, Ст. Загора, изд. РИК “Искра” –МИ”, стр. 467.
5. Димитров, Ил., Ив. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, Г. Банев, Ст. Лалева, П. Славова, Д. Памукова,  Е. Ачкаканова,  Е. Байчева,  2006. Селекционна  програма за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Ст. Загора.
 
Участие в научни форуми:
 1. 47th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Lillihammer, Norway 25-29 August, 1996.
 2. 6th International Conference for Ovine and Caprine Production, Ohrid, Macedonia, 9-12 September1998.
 3. Юбилейна научна сесия "5 години Тракийски Университет", 9-10 ноември 2000 год., Стара Загора.
 4. Научна конференция с международно участие "80 години висше аграрно образование в България", 4 май 2001 год., Стара Загора.
 5. Научна конференция с международно участие "Проблеми на животновъдната наука и производство в България ", 22-23 май  2002 год., Стара Загора.
 6. Научна конференция с международно участие “Интеграционните процеси в българското животновъдство”, 7 май 2003 год., Стара Загора
 7. Шеста национална научна конференция с международно участие “Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28 – 31.05. 2003 г. – ИПЖЗ гр. Троян
 8. Юбилейна научна конференция с международно участие „Качество, иновации, мобилност – Европейски измерения на науката в Тракийски университет”, 21  май 2010 год., Стара Загора.
Участие в научно-изследователски проекти:
 1. I.Ж.1/01 „Съхранение и усъвършенстване на месните (аборигенни)  породи  овце, с оглед получаване на екологично чиста продукция”
                  Ръководител на проекта: проф. д.с.н. Светозар Пенев Тянков
                                          Участници: проф. д.с.н. Илия Минков Димитров
                                                             проф. д.с.н. Иван Костадинов Станков
                                                             доц. д-р Радослав Иванов Славов
                                                             доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов
                                                             ст.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                             студент Антон Маринов Авджиев
 1. 10.Ж/07 „Проучване върху млечната продуктивност и състава на млякото при овце от Плевенската черноглава порода”
                  Ръководител на проекта: доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов
                                        Участници:   доц. д-р Тодор Николов Илиев
                                                             гл.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                             ас. д-р Тиколина Найденова Желева
                                                             студент Добромир Александров Димов
 1. 8Ж/09 „Проучване възможностите за интензификация на селекцията при тънкорунната популация овце, развъждани в Република България”
                  Ръководител на проекта: доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов
                                        Участници:   проф. д.с.н. Иван Костадинов Станков
                                                             проф. д.с.н. Радослав Иванов Славов
                                                             гл.ас. д-р Дарина Генова Памукова
                                                             студент Антон Маринов Авджиев
Членство в научни и професионални организации:
Национален съюз на Зооинженерите в България – Председател –  от 2002 г.
Съюз на учените в България

Comments are closed