Доц. д-р Дарина Генова Памукова

 

 

 

 

 

 
Родена на: 12.08.1963 год., гр. Стара Загора
Висше образование: 1983-1988 год., Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Зооинженерен факултет – гр. Стара Загора
Развитие на научната кариера:
2000 год. асистент
2001 год. старши асистент
2003 год. главен ассистент
Преподавани дисциплини:
 • Овцевъдство и козевъдство
 • Животновъдство
 • Производствен мениджмънт в животновъдството
 • Контрол на качеството
Научни интереси:
 • Физико-механични и технологични признаци на вълната;  аминокиселинен и минерален състав на вълната
 • Мастнокиселинeн състав на вълнената мазнина
 • Хистологична структура на кожата
 • Млечна продуктивност
Тема на защитена дисертация:
“Сравнителна характеристика на полутънка кросбредна и цигайска вълна”, 1997, Tракийски университет, Стара Загора.

 

ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ

 

 1. Памукова, Д., 1995.  Технологична  характеристика  на  кросбреден  и  цигайски  тип вълна. Сборник  VI-та  национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, 1-2 юни, Стара Загора, 122-126.
 2. Памукова, Д., 1995.  Сравнително  проучване  на  физико-механичните  свойства  на кросбредна и цигайска вълна, Животновъдни науки, 5-8, 259-262.
 3. Pamukova, D, 1995. Comparative study of physical and mechanical properties of crossbred and tsigai wool, Journal of Animal Science, 5-8, 259-262.
 4. Такучев, Н., Д. Панайотов, Д. Памукова, К. Зухури, 1995. Колориметрични характе            ристики на различни типове вълна, Животновъдни науки,  т. XXXII, 5-8, 297-299.         
 5. Takuchev, N., D. Panayotov,  D. Pamukova, K. Zouhouri, 1995. Colorimetric characteristics of wool of different types, Journal of Animal Science, 5-8, 297-299.         
 6. Панайотов, Д., Д. Памукова, 1997. Проучване  на  основните съставки на серея, при тънка, кросбредна и цигайска вълна, Животновъдни науки, XXXIV, Приложение, 38-41.
 7. Panayotov, D., D Pamukova, 1997. Study of the main components of grease in merino, crossbred and tsigai wool, Journal of Animal Science, XXXIV, 38-41.
 8. Панайотов, Д.,  Р. Славов,  Д. Памукова,  2001. Топографска  характеристика на руна при дзвизки с тънка, кросбредна и цигайска вълна, Животновъдни науки, 6, 69-73.
 9. Panayotov, D., R. Slavov, D Pamukova, 2001. Topography characteristics of fleece of the she-yearling lambs with fine wool, crossbred and tsigai wool, Journal of Animal Science, 6, 69-73.
 10. Станков, И., Д. Панайотов,  М. Петев,  Д. Памукова, 2002. Характеристика на основните селекционни признаци на полутънкорунни овце от породите Север-нокавказка и Южнобългарски коридел, Животновъдни науки, 4-5, 21-26.
 11. Stankov, I., D. Panayotov, M. Petev, D Pamukova, 2002. Characteristics of basik selection traits of semifine-wool sheep of North Caucasian and South Bulgarian Corriedale, Journal of Animal Science, 4-5, 21-26.
 12. Панайотов, Д., Св. Тянков, Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов, Д. Памукова, 2002.Състояние и перспективи за развитие на овцевъдството и козевъдството в България,Научно-приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в Р. България”, част втора, сборник от доклади по направления, 56-77.
 13. Панайотов, Д.,  Д. Памукова, М. Илиев, 2003. Фенотипна  характеристика на овце от местните аборигенни породи – Медночервена шуменска, Местна карнобатска и Каракачанска, Животновъдни науки, 5, 21-24.
 14. Panayotov, D., D Pamukova, M.Iliev, 2003. Phenotipic characteristic of local aboriginal sheep breeds (Mednochervena shumenska, Mestna karnobatska, Karakachanska), Journal of Animal Science, 5, 21-24.
 15. Тянков, Св., Ил. Димитров, И. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2003. Проблеми на българското овцевъдство, Шеста национална научна конференция с международно участие “Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28 – 31.05. 2003 г. – ИПЖЗ гр. Троян, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 6, 2, 69-83.
 16. Stankov, I., S. Tjankov, R. Slavov, D. Pamukova, 2004. Study of the histological structure of the Skin of Lambs from Aboriginal Breeds in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Stara Zagora, 2, 49-51.
 17. Славов, Р., И. Станков, Д. Памукова. 2005. Проучване на технологичните признаци на българска и вносна мериносова вълна, Животновъдни науки, 6, 63-68.
 18. Slavov, R., I.Stankov,  D. Pamukova, 2005. Study on technological traits of Bulgarian  and imported merino wool, Journal of Animal Science, 6, 63-68.
 19. Славов, Р., И. Станков, Д. Памукова, 2006. Сравнително проучване на  технологични признаци на българска и вносна полутънка  вълна, Животновъдни науки, 1, 58-64.
 20. Slavov R., I.Stankov, D. Pamukova, 2006. Comparative study on technological properties of Bulgarian and imported merino wool, Journal of Animal Science, 1, 58-64.
 21. Станков, И., Р. Славов, Д. Панайотов, Д. Памукова, 2007.Състояние и  перспективи за  развитие  на овцевъдството  в  Р. България,  Овцевъдство у нас и в Европа, Сборник доклади от научни конференции, проведени в Института по фуражни култури – Плевен, Издателство “Еньовче”, 23-34, стр. 255.
 22. Райчев, Св., Д. Памукова,  И. Станков, Р. Славов,  2007. Аминокиселинен състав на тънка, полутънка и груба вълна, Животновъдни науки, 6, 123-129.  
 23. Raychev, S., D Pamukova, I. Stankov, R. Slavov, 2007. Amino acid content of fine, semifine and rough wools, Journal of Animal Science, 6, 123-129.  
 24. Райчев, Св.,  Д. Памукова,  И. Станков,  Р. Славов,  Д. Панайотов,  2008. Проучване             съдържанието на макро- и микро елементи във вълната на овце от различни породи, Животновъдни науки, 5, 184-187.
 25. Raychev, S., D Pamukova, I. Stankov, R. Slavov, D. Panayotov, 2008. A study on macro- and trace element content in the wool of sheep of various breeds, Journal of Animal Science, 5, 184-187.
 26. Памукова, Д., Н. Такучев, 2008.Сравнително проучване на цветността на българска и вносна тънка вълна, Животновъдни науки, 5, 188-191.
 27. Pamukova, D, N. Takuchev, 2008. A comparative study of the colour of Bulgarian and imported merino wool, Journal of Animal Science, 5, 188-191.
 28. Памукова, Д., 2009. Clean wool colour and fatty acid content of semi fine wool, Agricultural Science and Technology, An International Journal Published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 162-166.
Учебници, книги
1. Станков, Ив., Ж. Герговска, М. Панайотова,  Р. Славов,  Д. Панайотов,  Г. Бързев,  В. Кацаров, А. Генчев, Ив. Григоров, Д. Диманов, Ю. Митев, Д. Памукова, Животновъдство, Ст. Загора, изд. РИК “Искра” –МИ”, стр. 467.
2. Димитров, Ил., Ив. Станков, Р. Славов, Д. Панайотов,  Г. Бонев,  Ст. Лалева, П. Славова, Д. Памукова, Е. Ачкаканова, Е. Байчева, 2006. Селекционна програма за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Ст. Загора.
 
Участие в научни форуми
 • VІ- та национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, 1-2 юни, 1995, Стара Загора
 • Научна конференция с международно участие "80 години висше аграрно образование в България", 4 май 2001 год., Стара Загора.
 • Научна конференция с международно участие "Проблеми на животновъдната наука и производство в България ", 22-23 май  2002 год., Стара Загора.
 • Научна конференция с международно участие “Интеграционните процеси в българското животновъдство”, 7 май 2003 год., Стара Загора
 • Шеста национална научна конференция с международно участие “Екологични проблеми на планинското земеделие”, 28-31.05.2003 г. – ИПЖЗ гр. Троян
 • Научна конференция с международно участие “Екология, аграрно производство, устойчиво развитие”, 4 май 2004 год., Стара Загора
 • Юбилейна научна сесия с международно участие “Предизивикателства пред науката в процеса на евроинтеграцията”, 29 септември 2005 год., Стара Загора.
 • Научна конференция “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”, 3-5 май 2007 год., Стара Загора
 • Научна конференция “УСТОЙЧИВО АГРАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”, 8-9 май 2008 год., Стара Загора
 • Юбилейна научна конференция с международно участие “КАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ, МОБИЛНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАУКАТА В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ”, 21  май 2010 год., Стара Загора.
Участие в научно-изследователски проекти
 • I.Ж. 1/01    “Съхранение и усъвършенстване на местните (аборигенни) породи овце с оглед получаване на екологично чиста продукция”
 • II.Ж.15/03 “Сравнително проучване на физико-механичните и технологичните признаци на българска и вносна вълна, с оглед оптимизация на ценовите определености”
 • Ж.8/06     “Проучване на мастнокиселинния състав на серея на българска и вносна вълна, с оглед изперяемостта и белотата на вълната”                              
 • 10.Ж/07     “Проучване върху млечната продуктивност и състава на млякото при овце от Плевенската черноглава порода”
 • 10Ж/09  “Проучване възможностите за интензификация на селекцията при тънкорунната популация овце, развъждана в РБългария”
Членство в научни и професионални организации
Съюз на зооинженерите в България

Comments are closed