Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование: Висше – инженер-химик, 1979 год., ВХТИ – гр. София
Развитие на научната кариера:
Научна и образователна степен “Доктор” – 1999 год.
Научна степен “Доктор на селскостопанските науки” – 2008 год.
Научен сътрудник – 1986 год., шифър 02.11.04. “Технология на млякото и млечните продукти”
Главен асистент – 1996 год., шифър 02.11.04. “Технология на млякото и млечните продукти” – „Technology of Milk and milk products”
Доцент – 2000 год., шифър 02.22.01. “Екология и опазване на екосистемите”
Професор – 2008 год., шифър 02.11.04. “Технология на млякото и млечните продукти”
Преподавани дисциплини:
 • Мляко и млечни продукти
 • Технологии на хранителни продукти
 • Безопасност на храните
 • Технологии за производство на млечнокисели продукти
 • Физикохимични методи за анализ
 • Технологии за обработка на твърди отпадъци
Област на научните интереси
 • Изследване физико-химични и технологични качества на мляко; влияние на някои фактори върху качеството на млякото
 • Проучване съставa и свойствата на мляко от различни видове и породи селскостопански животни
 • Хранителна и биологична стойност на млечни и месни продукти, здравословни храни
 • Изследване съдържанието на чужди вещества и получаване на екологични хранителни продукти
 • Проучвания, касаещи замърсяването на вода, въздух и почва и степен на въздействие върху екосистемите (природни и антропогенни)
Защитени дисертации:
1. Проучване съдържанието на нитрати и нитрити и пътища за попадането им в млякото и млечните продукти, Дисертация (Д-р), Стара Загора.
2.  Мастнокиселинен състав и функционални свойства на мазнината в мляко и млечни продукти от различни агроекосистеми, Дисертация (ДСН), Стара Загора.
 
Публикувани статии, учебници, книги, участие в научни форуми
Научна продукция:
Научни трудове:
Дисертации – 2 бр.
Автореферати – 2 бр.
Научни статии – 143 бр., в т.ч. на български и  английски език
Доклади – 31 бр. (от участия в национални и международни научни форуми)
Резюмета – 24 бр.
Реферирани статия в чужди списания – 13
Научно-популярни статии – 8
Популярни статии – 6
Обзори – 1
Импакт фактор – 3.346
Цитирания – 238.
Научно-изследователски проекти (участник или ръководител):
Национални и международни научни проекти  – 18 бр.
Участие в национални и международни научни проявиконференции, семинари, симпозиуми (България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Италия) – 31 бр.
 
Научни публикации:
 1. Витков М., И. Пейчевски, Г. Михайлова, Т. Димитров. 1990. Проучвания върху някои промени в мляко от овце със субклиничен мастит. Ветеринарна сбирка № 7-8, 47-50.
 2. Славов, Р., Г. Михайлова, И. Пейчевски, Св. Райчев, Т. Димитров. 1990. Проучване върху състава, свойствата и технологичните качества на млякото от овце Планински коридел и цигайски тип. Животновъдни науки №8, 43-49.
 3. Михайлова Г., Р. Славов, Т. Димитров. 1994. Промени в съдържанието на нитрати и нитрити в овче бяло саламурено сирене по време на производство и зреене, Животн. науки, 7-8, 166-169.
 4. Джорбинева М., Т. Димитров, Г. Михайлова, И. Димитров, И. Иванов. 1995. Изменчивост на млечността, състава и свойствата на млякото при местни старозагорски овце и кръстоски с източнофризийски кочове на втора лактация, Животн. науки, 3-4, 83-86.
 5. Димитров Т., Г. Михайлова, М. Джорбинева. 1995. Мастнокиселинен състав на мляко от местни старозагорски овце и млечни кръстоски, Животновъдни науки, 5-8, 31-33.
 6. Михайлова Г., И.Пейчевски, Т.Димитров, Т.Илиев. 1995. Мастнокиселинен състав на бялото саламурено сирене при производство, зреене и съхранение. Analytical laboratory, 3, 207-210.
 7. Димов Д., М. Джорбинева, Г. Михайлова. 1997. Състав на млякото и млечната мазнина при Ваклите Маришки овце, Животновъдни науки, 7-8, 133-136.
 8. Джорбинева М., И. Димитров, Т. Димитров, Г. Михайлова, 1997. Състав, свойства и технологични качества на млякото при овце майки от синтетичната линия х5М, Животновъдни. науки (приложение), 173-177.
 9. Kafedgiev V., T. Odgakova, , G. Mihailova, T. Dimitrov. 1998. Yield composition, properties and technological properties of milk of Zigay and Karakachan sheep breeds.I. Milk yield and composition, Bulg. J. Agric. Sci, 4, N 3 , 369-372.
 10. Kafedgiev V., Dimitrov T., G. Mihailova, T. Odgakova. 1998. Yield, Composition, Properties and Technological Properties of Milk of Zigay and Karakachan Sheep Breeds.II Technological Milk Properties in Production of White Brine Cheese, Bulg. J. Agric. Sci, 4, 499-504.
 11. Kafedjiev V., G. Mihailova. 1998. Comparative study of yield, composition, properties and technological properties of milk of Zigay and Karakachan sheep breeds. III. Fatty acid composition of milk and white brine sheep cheese, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 4, N 4, 505-510.
 12. Джорбинева М., С. Бойчева, Т. Димитров, Г. Михайлова. 1998. Динамика на броя на соматичните клетки в овче мляко, Животновъдни науки, 3, 39-42.
 13. Илиев Т., М. Джорбинева, , Г. Михайлова, Т. Димитров. 2000. Състав и свойства на бялото саламурено сирене, произведено от млякото на местни старозагорски овце и техни кръстоски с плевенски черноглави  кочове. Journal of Agriculture on the Balkans, v. 3, 5, 563-570.
 14. Джорбинева М., Т. Илиев, Г. Михайлова, Т. Димитров. 2000. Влияние на възрастта ръху физикохимичните показатели на млякото от местни старозагорски овце и техни кръстоски с източнофрезийски кочове. Journal of Agriculture on the Balkans, v. 3, 6, 654-661.
 15. Димитров Т., М Джорбинева, Т. Илиев, Г. Михайлова. 2001. Влияние на активираната лактопероксидазна система върху мастнокиселинния състав на овчето мляко и бялото саламурено сирене. Животновъдни науки, 2, 94-97.
 16. Димитров Т., И. Станков, Г. Михайлова, Т. Илиев. 2001. Мастнокиселинен състав на овче мляко от Южнобългарски коридел и техни кръстоски при производството на сирене. Животновъдни науки, 2, 98-101.
 17. Илиев Т., Н. Сандев, Ж. Жеков, Т. Димитров, С. Бойчева, Г. Михайлова, Р. Бинев. 2001. Проучване върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различен стадий на инфекцията. I. Млечна продуктивност, състав и свойства на млякото. Животновъдни науки, 3-4., 106-108.
 18. Сандев Н., Т. Илиев, Ж. Жеков, Т. Димитров, Г. Михайлова, С. Бойчева, Р. Бинев. 2001. Проучване върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различен стадий на инфекцията. II. Мастнокиселинен и аминокиселинен състав на млякото. Животновъдни науки, 3-4., 109-111.
 19. Михайлова Г. 2003. Сis- и trans- мастни киселини в млечни продукти от овче мляко, Екология и бъдеще, 3, 12-17.
 20. Михайлова Г., П. Моекел, Ц. Оджакова, Г. Ярайс. 2003. Мастнокиселинен профил на мляко от овце отглеждани в района на Родопите, Екология и бъдеще, 3, 18-24.
 21. Mihaylova G., T. Odjakova, P. Moekel, G. Jahreis, V. Kafedjiev. 2003. Dynamics of the fatty acids content in milk throughout the grazing season of sheep, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 5, 437-565.
 22. Михайлова Г., М. Джорбинева, Р. Войводова. 2004. Мастнокиселинен профил на мляко от млечни породи овце, Животновъдни науки, 2,  17-22.
 23. Михайлова Г. 2004. Съотношения между мастните киселини в овче бяло саламурено сирене, Екология и бъдеще, 4, 29-33.
 24. Михайлова Г., Г. Ярайс, П. Тодорова. 2004. Мастни киселини в млечни продукти от овче мляко от района на Средна Стара планина, Екология и бъдеще, 1, 49-54.
 25. Мihaylova G., G. Gerchev, P. Moeckel, G. Jahreis. 2004. Comparative study on fatty acid content in milk of Tsigay and Karakachan sheep, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 7, N 3, 181-187.
 26. Джорбинева М., Г. Михайлова. 2005. Изменчивост на мастните киселини в млечната мазнина на овче мляко от различни типове млечни кръстоски, Животновъдни науки, 4, 47-52.
 27. Mihaylova G., G. Jahreis, Ts. Odjakova, V. Kafedjiev. 2005. Fatty acid profile of milk from sheep raised on mountain pastures, Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, 5-6, book 1, 93-96.
 28. Mihaylova G. 2006. Cis- and trans fatty acids of milk produced from sheep grazing on mountain pastures, Food processing industry magazine – Specializing edition Food Science, 4, 13-17.
 29. Mihaylova G. 2006. Fatty acid profile and lipid preventive score of fat in milk of Tsigay and Karakachan sheep reared in the Rhodopes Mountain, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3, 12, 475-481.
 30. Михайлова Г., М. Джорбинева, Т. Димитров, Н. Желева. 2006. Физико-химична и технологична характеристика на овче мляко. Хранително-вкусова промишленост, № 5, 18-21.
 31. Михайлова Г., Ц. Оджакова. 2007. Мастнокиселинен профил на козе мляко във връзка със състава на мазнината и нейната функционалност, Екология и бъдеще, 1, 27-31.
 32. Mihaylova G., R. Slavov, 2007. Fatty acid composition of goat milk: major, branched and trans fatty acids, Ecology and future, 1, 27-31.
 33. Михайлова Г. 2007. Мастнокиселинен профил, цис- и транс- изомери, и спрегната линолова киселина в козе бяло саламурено сирене, Хранителна промишленост, 7, 52-56.
 34. Михайлова Г., П. Зунев. 2007. Мастнокиселинен състав на козе мляко от района на Средна Стара планина във връзка със значението на мазнината в млечните продукти, Животновъдни науки, под печат
 35. Бойчева, С., Т. Димитров, Г. Михайлова, Д. Павлов. 2007. Промени в минералния и мастнокиселинния състав на българско кисело мляко, обогатено с растителни екстракти. Хранително-вкусова промишленост № 2, 2-7.
 36. Бойчева, С., Т. Димитров, Г. Михайлова, Н. Найденова. 2007. Аминокиселинен, мастнокиселинен и минерален състав на кисело мляко, приготвено от краве и козе мляко с добавка на пробиотични бактерии. Хранително-вкусова промишленост № 5, 39-41.
 37. Михайлова Г., Ц. Оджакова. 2007. Мастнокиселинен профил на козе мляко във връзка със състава на мазнината и нейната функционалност, Екология и бъдеще, 1, 27-31.
 38. Mihaylova G., R. Slavov. 2007. Fatty acid composition of goat milk: major, branched and trans fatty acids, Ecology and future, 1, 27-31.
 39. Gerchev G., G. Mihaylova. 2007. Chemical composition and biological protein value of raw sheep milk and yoghourt from Central Balkan mountain and Teteven breeds, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 5, 933-945.
 40. Михайлова Г., П. Зунев. 2007. Мастнокиселинен състав на козе мляко от района на Средна Стара планина във връзка със значението на мазнината в млечните продукти, Животновъдни науки, 3, 39-43.
 41. Оджакова Ц., Г. Михайлова, Г. Ярайс. 2007. Влияние на надморската височина върху съдържанието на мастни киселини в пасищната растителност от района на Средните Родопи, Eкология и бъдеще, 2, 25-29.
 42. Генчев А., А. Павлов, М. Кабакчиев, С. Рибарски, Г. Михайлова. 2007. Ефект от добавката на калциев пероксид във фуража върху растежа и качеството на месото от японски пъдпъдъци, Животновъдни науки, 4, 29-34.
 43. Михайлова Г. 2007. Мастнокиселинен профил, цис- и транс- изомери, и спрегната линолова киселина в козе бяло саламурено сирене, Хранителна промишленост, 7, 52-56.
 44. Gerchev G., G. Mihaylova, D. Genkovski. 2007. Chemical composition and biological protein value of milk from local Srednostaroplaninska sheep breed, Biotechnology in Animal Husbandry, 23, 5-6, 349-356.
 45. Mihaylova G., Ts. Peeva. 2007. Trans fatty acids and conjugated linoleic acid in the milk of Bulgarian Murrah buffalos, Italy, Italian Journal of Animal Science, v. 6, Supl. 2, part 2, 1056-1059.
 46. Dimitrov T., G. Mihaylova, S. Boycheva, N. Naydenova, T. Tsankova. 2007. Changes in amino acid composition of buffalo milk after chemical activation on its lactoperoxidase system, Italian Journal of Animal Science, 6, Suppl. 2, 1050-1052.
 47. Pavlov A., G. Mihaylova, S. Slavova. 2007. Spectral investigations of some newly synthesized substituted 2-styrylquinolines and their salts with regard to their determination in waste waters, Ecology and Future, 3, 32-35.
 48. Герчев Г., Г. Михайлова. 2008. Химичен състав и минерални елементи в мляко от овце от Средностаропланинска порода, Животновъдни науки, 4, 134-138.
 49. Славова П., С. Лалева, Р. Славов, Г. Михайлова. 2008. Проучване върху някои качествени признаци на месото при агнета от Тракийската тънкорунна порода и нейни кръстоски с Мутон Шароле, Животновъдни науки, 5, 177-183.
 50. Genchev A., G. Mihaylova, S. Ribarski, A. Pavlov, M. Kabakchiev. 2008. Meat quality and composition in Japanese quails, Trakia Journal of Sciences, 4, 72-82.
 51. Gerchev G., G. Mihaylova. 2008. Chemical composition and biological protein value of milk from Local Tetevenska Sheep Breed, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 7, 1262-1275.
 52. Найденова, Н., С. Бойчева, Г. Михайлова, Т. Димитров, Д. Павлов. 2008. Кисело мляко обогатено с екстракт от орехови ядки. Животновъдни науки, 6, 57-62.
 53. Dinkov D., G. Mihailova. 2009. Content of nine trace elements in honeydew honey from Strandja – Bulgaria, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 1, 24-42.
 54. Gerchev G., G. Mihaylova. 2009. Variation in fatty acid composition of milk from Tsigai sheep in the region of Central Balkan mountains, Biotechnology in Animal Husbandry, 25 (5-6), 945-952.
 55. Dimitrov T., L. Sotirov, G. Mickaylova, M. Tzankova, N. Naydenova, G. Beev. 2009. Lysozyme content in buffalo colostrum. Agricultural Science and Technology, vol. 1, №2, pp. 51-53.
 56. Todorova P., G. Mihaylova, P. Metodieva. 2010. Study of fatty acid composition of natural swards in the region of central Balkan mountains, Biotechnology in Animal Husbandry, 26, 3-4, 279-285.
 57. Naydenova N., K. Davidova, T. Iliev, G. Mihailova. 2010. Comparative studies on fatty acid composition of white brined cheese, marked in the town Stara Zagora, Agricultural Science and Technology, 2, 105-110.
Доклади, представени на научни прояви:
 1. Peichevski, I., G. Mihailova, T. Dimitrov, D. Dinev. 1996. Use of automatic milk analysers in reception of milk. 2  Symposium on Animal Reproduction, Ohrid, 119.
 2. Peichevski I., G. Mihailova, T. Dimitrov, D. Dinev. 1996. Vynziti automatickeho analyzatru mleka pri jeno prejimce, XXVI Lenfeldovy a Haklovy dny, 15 rijna, VFU Brno, 92-93.
 3. Димитров Т., Г. Михайлова, М Джорбинева, Т. Илиев, 2001. Характеристика на млякото и произведеното бяло саламурено сирене при хибридни кръстоски на синтетична линия Х5М. Съюз на учените в Стара Загора. т. 3, Аграрни науки, 17-23.
 4. Djorbineva M., G. Michailova, T. Iliev, T. Dimitrov, I. Dimitrov-Ivanov, 2001. Technological characteristics and composition of the sheep milk in different dairy ewas genotypes, Symposium of Livestock production with international participation, Struga, Macedonia, May 23-25, 2001, 44.
 5. Михайлова Г., Д. Димов, 2005. Мастнокиселинен състав в млякото на Бели маришки овце отглеждани при условията на биологично производство, Научни трудове, АУ – Пловдив, т. L, кн. 3, 107-112.
 6. Бойчева, С., Т. Димитров, Г. Михайлова, Д. Павлов, 2006. Влияние на някои растителни добавки върху количеството на мастни киселини в българско кисело мляко. Сборник на докладите от Първия международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни”. 351-356.
 7. Михайлова Г., В. Кафеджиев, Ц. Оджакова. 2007. Биологична пълноценност на мазнината в овче мляко от Каракачанска порода и нейни кръстоски с породата Хиос отглеждани в района на Родопите, Сборник от научни доклади Овцевъдството у нас и в Европа, Кирилов А. (Ред.), 201-208.
 8. Павлов Д., Р. Славов, М. Панайотов, Г. Михайлова, В. Радев. 2008. Промени в аграрния отрасъл, индикиращи постигане на устойчиво развитие, Научна конференция с международно участие “Устойчиво аграрно развитие на България в ЕС”, 8-9 май, ТУ – Стара Загора, 148-152.
 9. Герчев Г., Г. Михайлова. 2008. Химичен състав и минерални елементи в мляко от Тетевенски овце, Юбилейна научна конференция, 80 години аграрна наука в Родопите, 25-26.09, Смолян, 80-85.
 10. Михайлова Г., Г. Герчев, Н. Найденова. 2008. Промени в състава на мазнината в мляко от каракачански овце от района на Средна Стара планина, Юбилейна научна конференция, 80 години аграрна наука в Родопите, 25-26.09, Смолян, 110-113.
 11. Желязкова И., В. Баракова, А. Минчев, Г. Михайлова. 2008. Проучване съдържанието на тежки метали по веригата почва-медоносни растения-пчели-пчелни продукти в региона на енергиен комплекс “Марица Изток”, Международна научна конференция, 5-6 юни, Съюз на учените – Стара Загора, CD, 1-7.
 12. Todorov N., R. Slavov, D. Pavlov, I. Stankov, G. Mihailova, J. Gergovska, M. Panayotova, M. Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D. Alexieva, P. Nenchev, Y. Staikov, T. Dimitrov, D. Panayotov, I. Varlyakov, S. Ribarski, N. Takuchev. 2009. Bulgarian resources and potential for facing the challenges of animal production, Proceeding IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009 “Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation”, 14-16 May, Stara Zagora, 3-13.
 13. Pavlov D., R. Slavov, N. Todorov, G. Mihailova, M. Panayotov, V. Radev, I. Varlyakov, G. Ivanov, M. Nikolov. 2009. Animal higher education of Bulgaria – problems and perspectives, Proceeding IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009 “Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation”, 14-16 May, Stara Zagora, 29-40.
 14. Zhelyazkova I., V. Barakova, G. Mihailova. 2009. Honeybees (Apis mellifera  L.) as a bioindicator for the degrees of an anthropogenic effect, Proceeding IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009 “Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation”, 14-16 May, Stara Zagora, 311-315.
 15. Желязкова И., В. Баракова, Е. Смиленова, Г. Михайлова, Гр. Михайлова. 2009. Проучване съдържанието на тежки метали по веригата почви-медоносни растения-пчели-пчелни продукти в райони с минимално антропогенно въздействие, Международна научна конференция Развитие на икономиката и обществото на основата на знанието, 4-5 юни, Съюз на учените – Стара Загора, CD, 71-76.
 
Резюмета от научни форуми:
 1. Mihailova G., I. Peichevski. 1990. Changes in the nitrate and nitrite content of cow milk white brined cheese during curing and storage. Breef communications of the XXIII International Dairy Congress, Montreal, October 8-12, vol. I, 143.
 2. Михайлова Г., И. Пейчевски. 1993. Нитрати и нитрити в краве бяло саламурено сирене по време на производство, зреене и съхранение. Научна конференция по екология, Стара Загора, 27-29. IX., 32.
 3. Михайлова Г., И. Пейчевски. 1993. Промени в съдържанието на нитрати и нитрити в кравето мляко по време на млекопреработвателния процес, Научна конференция по екология, Стара Загора, 27-29.IХ., 31.
 4. Stankov I., G Mihailova I. Peichevski, S. Denev, S. Stoichev, M. Petev. 1995. Milk yield and milk content comparison in sheep of the South Bulgarian Corriedale and North Caucasian breeds, Seminar on Production and Utiliation of Ewes and Goats Milk, IDF, Limin-Hersonissos, Crete, Greece, 19-21.X., 57.
 5. Peichevski I., S. Denev, G. Mihailova, I. Stankov, S. Stoichev, M. Petev. 1995. Technological quality of milk from South Bulgarian Corriedale and North Caucasian sheep used in the production of white brined cheese, Seminar on Production and Utilization of Ewes and Goats Milk, IDF, Limin-Hersonissos, Crete, Greece, 19-21. X., 78.
 6. Denev S., G. Mihailova, I. Peichevski, I. Stankov, S. Stoichev, M. Petev. 1995. Technological quality of milk from South Bulgarian Corriedale and North Caucasian sheep used in the production of Bulgarian yoghurt, Seminar on Production and Utilization of Ewes and Goats Milk, IDF, Limin-Hersonissos, Crete, Greece, 19-21.X., 85.
 7. Михайлова Г., Т. Димитров, В. Кафеджиев, Т. Илиев, Ц. Оджакова. 1996. Мастнокиселинен състав на бяло саламурено сирене получено от млякото на цигайски и каракачански породи овце, Научна конференция “Проблеми на животновъдството в България”, 3-4. Х., Костинброд, 52.
 8. Georgiev S., V. Atanasov, G. Mihailova, I. Nicolov, J. Nestorova, M. Hristov. 1996. Gaschromatographic and infrared spectrophotometric analises of andropheromone extracts from mature goats and their influences on reproductive functions of the goats, Proceedings of 4 th International Conference for Ovine and Caprine Production and 2-nd Symposium on Animal Reproduction, Ohrid, Macedonia, 4-7 IX., 35.
 9. Peichevski I., G. Mihailova, T. Dimitrov, D. Dinev. 1996. Usage of automatic milk analysers in reception of milk, 4th International Conference for Ovine and Caprine Production, Ohrid, Macedonia and 2nd Symposium on Animal Reproduction, 4-7 IX., 119.
 10. Peichevski I., G. Mihailova, I. Stankov, M. Petev, S. Stoichev. 1996. The effect of the lambing season in sheep on the milk yield, composition and properties of milk, 4 th International Conference for Ovine and Caprine Production and 2nd Symposium on Animal Reproduction, Ohrid, Macedonia, 4-7 IX., 124.
 11. Peichevski I., G. Mihailova, I. Stankov, M. Petev, S. Stoichev. 1996. The effect of the lambing season in sheep on the thechnological properties of their milk used for production of white brined cheese, 4 th International Conference for Ovine and Caprine Production and 2nd Symposium on Animal Reproduction, Ohrid, Macedonia, 4-7 IX., 125.
 12. Въшин И., Г. Михайлова, Ж. Филипов, И. Пейчевски. 1997. Влияние на облъчването с УВЛ върху мастнокиселинния състав на млекозаместител за телета, Годишна научна сесия на ВМФ при ТУ, 24-25.10., Стара Загора, 91.
 13. Въшин И., С. Тянков, Г. Михайлова, И. Станков, Р. Славов, К Киров, П. Зунев. 1997. Остатъчни количества от чужди вещества в козето мляко, Годишна научна сесия на ВМФ при ТУ, 24-25.10., Стара Загора, 91.
 14. Tyankov S., K. Kirov, T. Dakova, G. Mihailova, I. Vashin, R. Slavov, P. Zounev. 1997. Lead and cadmium residuals in goat’s milk, 5th International Conference for Ovine and Caprine Production and 3nd Symposium on Animal Reproduction, 2-6.IX., Ohrid, Macedonia, 68.
 15. Tyankov S., R. Slavov, K. Kirov, G. Mihailova, T. Dakova, I. Vashin, I. Stankov. 1997. Heavy metal residuals in goat meat and internal organs, 5th International Conference for Ovine and Caprine Production and 3nd Symposium on Animal Reproduction, 2-6.IX., Ohrid, Macedonia, 38.
 16. Gerchev G., I. Tsochev, D. Genkovski, G. Mihailova. 1998. Milk yield, composition and characteristics of milk from ewes tsigai breed and indigenous types, 6th International Conference for Ovine and Caprine Production and 4th International Symposium on Animal Reproduction, 9-12.IX., Ohrid, Macedonia, 48.
 17. Djorbineva M., G. Mihailova, T. Iliev, T. Dimitrov, I. Dimitrov-Ivanov. 2001. Thechnological characteristics and composition on the sheep milk in different dairy ewes genotypes, Symposium of livestock production with international participation, Struga, Macedonia, May 23-25, 44.
 18. Nikolov I., S. Georgiev, V. Atanasov, G. Mihailova, Y. Nestorova, M. Hristov, M. Karadochev. 2001. Induction of estrus in goats during estral season by natural andropheromones, Book of Abstracts of the First Joint Meeting of Departments of Animal Science of the Balkan Countries, June 6-8, Tekirdag, Turkiye, 16.
 19. Gerchev G., G. Mihailova, G. Ouzounov. 2003. Amino acid composition of sheep milk from the Tsigai breed, Biotechnology in animal husbandry, 7th International symposium Modern trends in livestock production, Belgrade, 30.09-03.10., vol. 19, 5-6, 484.
 20. Denev S., G. Mihaylova, I. Stankov, M. Petev. 2003. Quality of yoghurt produced from sheep of different breeds, The abstracts of departments of animal science second joint meeting of the Balkan countries “Balnimalcon – 2003”, 15-17 October, Bucharest – Romania, 95.
 21. Mihaylova G., G. Jahreis, T. Odjakova, P. Moeckel, L. Angelov, V. Kafedjiev. 2003. Unsatureted fatty acid in the milk produced from sheep grazing on mountain pastures, The abstracts of departments of animal science second joint meeting of the Balkan countries “Balnimalcon – 2003”, 15-17 October, Bucharest – Romania, 52.
 22. Желязкова И., В. Баракова, Г. Михайлова. 2008. Проучване на индикаторните характеристики на пчели и пчелни продукти от регион „Марица изток” – област Стара Загора, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Екология и околна среда – регионални и национални проблеми и тенденции” – УАСГ, 05-07 юни, София, 36.
 23. Dinkov D., G. Mihailova. 2008. Content of nine trace elements in honeydew honey from Strandja – Bulgaria, 1st World Honeydew Honey Symposium, 1-3 august, Tzarevo, Bulgaria, 26.
 24. Denev S., G. Petkov, G. Mihailova. 2009. Strategies for decreasing environmental emissions and pollution through animal nutrition, Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, August 24-27, Barcelona, Spain, (Abstract of Poster Presented, Session 36, Poster N 44) pp 367.
 25. Mihailova G., Ts. Odjakova. 2009. CLA content in sheep milk and sheep dairy products, IV International Symposium of Livestock Production, 9-12 September, Ohrid, Macedonia, 3-FSQU-28, 180.
Научно-популярни статии:
 1. Пейчевски И., В. Панова, Г. Михайлова. 1989. Качеството на млякото като фактор за качеството и трайността на  бялото саламурено сирене и кашкавала, Челен опит в млечната промишленост, ИМП-Видин, 3, 13-29.
 2. Михайлова Г. 1999. Необходимост от екологичен контрол на млечната ферма, Мляко, 2, 16-18.
 3. Михайлова Г. 1999. Автоматизираните анализатори за мляко дават точна и безпристрастна оценка на суровината, Мляко, 3, 13-15.
 4. Михайлова Г. 1999. Качеството на суровото мляко, основен фактор за качеството на млечните продукти, Мляко, 4, 9-12.
 5. Михайлова Г. 2000. Нова система на заплащане на млякото ще стимулира повишаване на качеството му, Мляко, 4, 21-22.
 6. Пейчевски И., Г. Михайлова. 2004. Що е селеново мляко и какви хоризонти отваря пред сектора, Млекопреработвател, 8, 6.
 7. Михайлова Г. 2004. Млякото и млечните продукти – храна и здраве, Животновъдство плюс, 2, 8-10.
 8. Пейчевски И., Г. Михайлова. 2005. Да подобрим изкупуването и качеството на млякото в България, Животновъдство плюс, 1, 12-13.
Популярни статии:
 1. Михайлова Г. 1997. Състав и свойства на млякото, Млечен пазар, N 6, 2.
 2. Михайлова Г. 1997. Фактори, влияещи върху състава и свойствата на млякото, Млечен пазар, N 7, 1-2.
 3. Михайлова Г. 1997. Съхраняването, определящо за качеството на млякото, Млечен пазар, N 8, 1-2.
 4. Михайлова Г. 1997. Висококачествено мляко – висококачествени млечни продукти, Млечен пазар, N 9, 1-2.
 5. Михайлова Г. 1997. Видове фалшификации на млякото, Млечен пазар, N 11, 1-2.
 6. Михайлова Г. 1997. За да сме сигурни в млякото, Млечен пазар, N 12, 1-2.
Обзори:
Пейчевски И., Г. Михайлова. 1989. Нитрати и нитрити в млякото и млечните продукти, София, ОБЗОР, ЦНТИИ при ССА.
Учебници, справочници, наръчници и др.:
 1. Михайлова Г., Т. Димитров. 1996. Състав и свойства на овчето мляко. Традиционни продукти от овче мляко. Наръчник по животновъдство, част ІІ, Овцевъдство, Стара Загора, 25-33.
 2. Михайлова Г., Т. Илиев, Т. Димитров 1997. Състав и свойства на кравето мляко. Несвойствени за млякото съставки. Наръчник по животновъдство, част ІІІ, Млечно говедовъдство, Стара Загора, 92-98.
 3. Димитров И., Г. Михайлова. 2000. Получаване на екологично чисти продукти и оползотворяване на отпадъчните продукти от овцевъдството и козевъдството, Овцевъдство с козевъдство, Стара Загора, 548-557.
 4. Димитров Т., Г. Михайлова, Н. Найденова. 2007. Кратък лекционен курс по мляко и млечни продукти с ръководство за изследване и окачествяване.
 5. Димитров Т., Г. Михайлова, Т. Илиев, Н. Найденова. 2008. Мляко и млечни продукти с методи за изследване. Стара Загора.
 6. Тодоров Н., А. Атанасов, А. Илчев, Г. Ганчев, Г. Михайлова, Д. Гиргинов, Д. Пенков, З. Шиндарска, Й. Найденова, К. Недялков, С. Чобанова. 2010. Практикум по хранене на животните, София.
Специализации:
Германия, Институт по хранене при Фридрих Шилер Университет – Йена, 2002 год., три месеца (октомври-декември).
Административна дейност:
Председател на Методичен съвет  на специалност “Екология и опазване на околната среда” при АФ на ТрУ – Стара Загора, 2004-2006 г.;
Ръководител на магистърска програма по “Опазване и управление на околната среда” – 2005 г. и сега;
Ръководител на Научно-изследователска лаборатория – Аграрен факултет на Тракийски Университет – Стара Загора, 2001 г. и сега;
Член на специализиран научен съвет по Животновъдство при ВАК – София, 2004-2007 г.;
Член на специализиран научен съвет по Системи на отглеждане и производство на животинска продукция при ВАК – София, 2007 г.-2009;
Член на специализиран научен съвет по Мляко и млечни продукти при ВАК – София, 2008-2009 г.;
Член на Факултетен съвет при АФ на ТрУ – Стара Загора, 2005 г. и сега;
Член на Факултетен научен съвет на АФ при ТрУ – Стара Загора, 2006-2007 г.; 2008-2009 г.;
Член на Академичен съвет при ТрУ – Стара Загора, 2009 г. и сега;
Зам. декан по Учебна дейност на АФ при ТрУ – Стара Загора, 2008 г. и сега.

Comments are closed