Животновъдство – преживни животни и млекарство

Ръководител катедра проф. дсн Радослав Славов
тел. 042 699 300, e-mail rslavov@uni-sz.bg
 
Секции
Организатор катедра Раймонда Кацарова, ст. 520, тел. 042 699 350
 
 
Секция "Овцевъдство и козевъдство"
 
Научни направления
 • Вълнознание
 • Хистоструктура на вълната и кожите
 • Имуногенетика; Селекция в овцевъдството и козевъдството
 • Организация на селекционната дейност в овцевъдството и козевъдството
 • Съхраняване и усъвършенстване на породите овце от националния генофонд
 • Създаване на специализирано млечно и месодайно овцевъдство
Преподавани дисциплини
 • Овцевъдство и козевъдство
 • Животновъдство
 • Производствен мениджмънт
 • Въведение в аграрните науки
 • Развъждане и отглеждане на овце
Преподавателски състав
тел. 042 699 345, e-mail rslavov@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Селекция и репродукция на овце и кози
Технологии в овцевъдството и козевъдството
Създаване на специализирано млечно и месодайно овцевъдство
Качество на продуктите от овце и кози
Вълнознание

тел. 042 699 346, e-mail dpanayotov@uni-sz.bg
 
 
 
Област на научни интереси:
Овцевъдство
Козевъдство

тел. 042 699 347, e-mail dpamukova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Овцевъдство
Козевъдство

Организатор упражнения Раймонда Кацарова, ст. 520, тел. 042 699 350
 

Секция "Говедовъдство и биволовъдство"

Научни направления
 • Селекция в млечното говедовъдство
 • Преценка по екстериор на говедата за мляко
 • Оценка на развъдна стойност на говедата за мляко
 • Приложение на Test day model
 • Технологии на отглеждане на различни категории говеда
Преподавани дисциплини
 • Развъждане и отглеждане на говеда
 • Говедовъдство и биволовъдство
 • Животновъдство
 • Производствен мениджмънт в животновъдството
 • Селекция и репродукция на биволи
 • Селекция в млечното говедовъдство
 • Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство
 Преподавателски състав
тел. 042 699 351, e-mail gergovskaz@abv.bg
 
 
 
 
 
  
Област на научни интереси:
Развъждане и селекция в говедовъдството
Tехнологии на отглеждане и производство в говедовъдството

тел. 042 699 353, e-mail milena@uni-sz.bg
Област на научни интереси:
Развъждане и селекция в говедовъдството

Гл. ас. д-р Ивайло Маринов

Организатор упражнения Стефан Велев, ст. 422, тел. 042 699 357
 

Секция "Млекарство"

Научни направления
 • Качество на различни видове мляко и млечни продукти
 • Безопасност на млякото и млечните продукти
 • Технологии за производство на функционални млечни продукти
 • Системи за управление качеството на мляко и млечни продукти
Преподавани дисциплини
 • Мляко и млечни продукти
 • Технологии за преработка на мляко
 • Безопасност на храните
 • Технологии за производство на сирена
 • Технологии за производство на млечнокисели продукти
 • Технологии за производство на масло и млечни консерви
 • Технологии на продукти от вторични млечни суровини
 • Системи за управление качеството и безопасността на млечните продукти
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при преработка на млечни продукти
 • Опаковане и съхранение на млечни продукти
 • Физикохимични методи за анализ
 • Технологии за обработка на твърди отпадъци
Преподавателски състав
тел. 042 699 302, e-mail geri_mihailova@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Мляко и млечни продукти
Функционални храни
Мастнокиселинен състав
Здравословни аспекти на млечните продукти
Твърди отпадъци

тел. 042 699 360, e-mail tiliev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Фактори, влияещи върху състава и качеството на млякото и млечните продукти
IR и ултразвуково изследване състава на млякото и млечните продукти
Технология на млякото и млечните продукти
Безопасност на млечните продукти

тел. 042 699 354, e-mail n_naidenova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технология на млякото и млечните продукти
Функционални млечни продукти
Мляко
Сирене
Млечнокисели бактерии
Пробиотици
Растителни добавки
Нови млечни продукти
Здравословни аспекти на млечните продукти

Организатор упражнения Пламен Петков, ст.416, тел. 042 699 361

Comments are closed