Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти

Ръководител катедра проф. д-р Димитър Панайотов
тел. 042 699 346, e-mail dpanayotov@uni-sz.bg
 
Секции
Организатор катедра Стефан Велев, ст. 422, тел. 042 699 357
 

Секция "Говедовъдство и биволовъдство"

Научни направления
 • Селекция в млечното говедовъдство
 • Преценка по екстериор на говедата за мляко
 • Оценка на развъдна стойност на говедата за мляко
 • Приложение на Test day model
 • Технологии на отглеждане на различни категории говеда
Преподавани дисциплини
 • Развъждане и отглеждане на говеда
 • Говедовъдство и биволовъдство
 • Животновъдство
 • Производствен мениджмънт в животновъдството
 • Селекция и репродукция на биволи
 • Селекция в млечното говедовъдство
 • Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство
 • Технологии на отглеждане и производство в говедовъдството
 Преподавателски състав
тел. 042 699 356 , e-mail marinov.ib@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Развъждане и селекция в говедовъдството
Линейно-описателни признаци при крави от породи за мляко

Организатор упражнения Стефан Велев, ст. 422, тел. 042 699 357
 

Секция "Овцевъдство и козевъдство"

Научни направления
 • Вълнознание
 • Хистоструктура на вълната и кожите
 • Имуногенетика; Селекция в овцевъдството и козевъдството
 • Организация на селекционната дейност в овцевъдството и козевъдството
 • Съхраняване и усъвършенстване на породите овце от националния генофонд
 • Създаване на специализирано млечно и месодайно овцевъдство
Преподавани дисциплини
 • Овцевъдство и козевъдство
 • Животновъдство
 • Производствен мениджмънт
 • Въведение в аграрните науки
 • Развъждане и отглеждане на овце
Преподавателски състав
тел. 042 699 346, e-mail dpanayotov@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Овцевъдство
Козевъдство

тел. 042 699 347, e-mail dpamukova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Овцевъдство
Козевъдство

Организатор упражнения Поля Стойчева, ст. 520, тел. 042 699 350, e-mail p.m.gogova@abv.bg
 

Секция "Мляко и млечни продукти"

Научни направления
 • Качество на различни видове мляко и млечни продукти
 • Безопасност на млякото и млечните продукти
 • Технологии за производство на функционални млечни продукти
 • Системи за управление качеството на мляко и млечни продукти
Преподавани дисциплини
 • Мляко и млечни продукти
 • Технологии за преработка на мляко
 • Безопасност на храните
 • Технологии за производство на сирена
 • Технологии за производство на млечнокисели продукти
 • Технологии за производство на масло и млечни консерви
 • Технологии на продукти от вторични млечни суровини
 • Системи за управление качеството и безопасността на млечните продукти
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при преработка на млечни продукти
 • Опаковане и съхранение на млечни продукти
 • Физикохимични методи за анализ
 • Технологии за обработка на твърди отпадъци
Преподавателски състав
тел. 042 699 354, e-mail n_naidenova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технология на млякото и млечните продукти
Функционални млечни продукти
Мляко
Сирене
Млечнокисели бактерии
Пробиотици
Растителни добавки
Нови млечни продукти
Здравословни аспекти на млечните продукти

Организатор упражнения Пламен Петков, ст.416, тел. 042 699 361
 

Секция "Месо и месни продукти"

Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Развитие и диференциация на напречно-набраздената скелетна мускулна тъкан
 • Видови и породни особености на скелетната мускулатура при животните
 • Влияние на предкланичните и кланичните фактори върху качеството на месото
 • Влияние на срока на съхранение върху физико-химичните свойства и органолептичните качества на месо и месни продукти
 • Физико-химични свойства и органолептични показатели на Бледо, Mеко и Воднисто месо (БЕМ-месо)
 • Разработване на системи за управление на качеството и безопасността при производство на месо и месни продукти – ДПП и НАССР
Преподавани дисциплини
 • Месо и месни продукти
 • Преработка и съхранение на хидробионти
 • Технология на хранителните продукти
 • Технологии за преработка на месо
 • Технология на месодобива
 • Технология на месни продукти
 • Технология на риба и рибни продукти
 • Добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) при производството на месо и месни продукти
 • Добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) при производството на риба и рибни продукти
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при производството на месо и месни продукти
 • Проследяемост при производството на храни
Преподавателски състав
тел. 042 699 473, e-mail penchev1988@abv.bg
кабинет 617
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Качество и безопасност на месо и месни продукти
Качество и безопасност на риба и рибни продукти

Организатор упражнения Боряна Стоева, ст. 611, тел 042 699 473, e-mail boryana.stoeva@trakia-uni.bg

Comments are closed