Доц. д-р Христо Луканов Христов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роден: 1981 година в град Севлиево, България.
Висше образование: ветеринарна медицина и зооинженерство
Научни интереси:
 • Хранене на селскостопанските птици
 • Качество на птицевъдната продукция
 • Развъждане и генетика на селскостопанските птици
 • Изложбено и декоративно птицевъдство
Тема на дисертационен труд за придобиване на научно – образователна степен „доктор“: Проучване на яйчната продуктивност и качеството на яйцата при кръстоски на породата Родайланд и Шинделар.
Научни трудове и публикации
 • Дисертационен труд и свързани с него публикации
 1. Хр., 2016. Проучване на яйчната продуктивност и качеството на яйцата при кръстоски на породата Родайланд и Шинделар. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Птицевъдство“. Аграрен факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора. 192 стр.
 2. Хр., 2016. Проучване на яйчната продуктивност и качеството на яйцата при кръстоски на породата Родайланд и Шинделар. Автореферат на Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Птицевъдство“. Аграрен факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора. 57 стр.
 3. Хр., А Генчев, 2012. Комбинативни способности между линиите B и D на породата Родайланд като майчини форми и породата Шинделар като бащина форма. Първи етап – период на подрастване. Птицевъдство, 6:14-18.
 4. Хр., Петров П, Герзилов В, 2012. Кокошите яйца със синьо-зелена черупка – една загадка за съвременната наука. Животновъдни науки, год. ХLIX, 3, 80-85.
 5. Генчев А,Х Луканов, 2013. „Цветовые характеристики яиц с сине-зеленой пигментацией скорлупы” с автори А. Генчев иХ. Луканов в сборник от V-та Международна научно-практическа конференция „Сохранение разнообразия животных и охотничнье хозяйство России 2013”, pp: 543-545,Москва, 2013.
 6. H, 2014. Blue-green coloured eggs in Gallus gallus domesticus. Agricultural Science and Tehnology, 6(1), pp: 3-10.
 7. Хр., 2014. Инкубационни характеристики на яйца от кокошки, кръстоски на Шинделар с линия В и D на Родайланд” с автор Хр. Луканов,, отпечатана в списание Птицевъдство, 2014, 2, pp: 24-26.
 8. Хр., А Генчев, Д Димов, И Пенчев, 2014. Качествени характеристики на яйца, получени от кръстоски между Шинделар и линия B и D на Родайланд. Птицевъдство, 2014, 4, pp: 4-8.
 • Други публикации в научни и специализирани издания
9. Lukanov H, 2011. Bulgarian poultry breeds, Part I. Aviculture Europe, 7 (2): 1- 9. (http://www.aviculture-europe.nl/nummers/11E02A03.pdf )
10. Lukanov H, 2011. Bulgarian poultry breeds, Part II. Aviculture Europe, 7(3): 1- 6. (http://www.aviculture-europe.nl/nummers/11E03A03.pdf )
11. Lukanov H., 2012. Balkan chicken breeds and breed groups, Part I and II. Aviculture Europe, 8 (6): 1-16. (http://www.aviculture-europe.nl/nummers/12E06A07.pdf )
12. Lukanov H, A Genchev, 2013. Fibromelanosis in domestic chickens. Agricultural Science And Technology, 5 (3), 239-246.
13. Lukanov H, 2013. Peafowl Species And Their Mutations. Aviculture Europe, 9, 1-14. (http://aviculture-europe.nl/nummers/13E04A05.pdf ).
14. Петров П, Хр. Луканов, В Герзилов, 2011. Черна шуменска кокошка – актуален статус и яйчна продуктивност. Аграрни науки, год.III, 6, 135-140
15. Луканов Хр., Петров П., Герзилов В., 2012. Възможност за производство на яйца с различно оцветена яйчна черупка при условията на свободно отглеждане. Птицевъдство, 4, 6-9.
16. Луканов Х., Петров П., Герзилов В., 2013. Екстериорни характеристики на новоинтродуцирани породи кокошки, подходящи за свободно отглеждане и биопроизводство. Птицевъдство, 1, 6-12.
17. Луканов Хр., А. Генчев,2015.Растежни характеристики при мъжки класически бройлери хранени с фураж сдобавка на чеснов прах и пробиотици. Птицевъдство, 1, 5-9.
18. Луканов Хр., А. Генчев,2014.Биоразнообразие сред балканските местни породи Gallus gallus domesticus. Птицевъдство, 3, 4-5.
19. Луканов Хр,2013.Проучване на възможностите за създаване на син цвят на оперението при популацията Шуменска кокошка. Птицевъдство, 2, 10-12.
20. Луканов Хр., А Генчев, Е. Халил, 2016. Екстериорна характеристика на бащина родителска форма за получаване на аутосексингови Великденски носачки. Птицевъдство, 6, 6-10.
21. Lukanov H, D Alexieva, 2012. Performance of three commercial hybrid layers housed in conventional and enriched cage systems. Agricultural Science And Technology, 4(3): 246-249.
22. Lukanov H, D Alexieva, 2013. Trends in battery cage husbandry systems for laying hens. Enriched cages for housing laying hens. Agricultural Science And Technology, 5 (2), 143-152.
23. Генчев А,Хр. Луканов, 2013. „Мясная продуктивность перепелов и качественiье характеристики их мяса” с автори А. Генчев иХ. Луканов в сборник от V-та Международна научно-практическа конференция „Сохранение разнообразия животных и охотничнье хозяйство России 2013”, pp: 420-423,Москва, 2013.
24. Lukanov H, 2014. Egg quality traits in layers from different production types. Agricultural Science And Technology, 6 (2), 148-151.
25. Vasileva P, H Lukanov, A Genchev, 2014. Meat quality traits in Japanese quails with regard to storage conditions and duration. Agricultural Science And Technology, Vol. 6, No 4, pp : 475-479.
26. Lukanov H, Genchev A and Pavlov A,2015. Colour Traits Of Chicken Eggs With Different Eggshell Pigmentation. Trakia Journal of Sciences,No 2,pp 149 – 158 , 20 15.
27. Teneva A, V Gerzilov, M Lalev, H Lukanov, N Mincheva, M Oblakova, P Petrov, P Hristakieva, I Dimitrova and K Periasamy, 2015. Current status and phenotypic characteristics of Bulgarian poultry genetic resources. Animal Genetic Resources, 2015, 56, 19 – 27. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015 doi:10.1017/S2078633615000016.
28. Луканов Хр., Генчев А, 2015. Качественные характеристики яиц алмазных фазанов. „Сохранение разнообразия животных и охотничые хозяйство России” 6-й Международной научно-практической конференции-Москва, 2015: 391-394.
29. Луканов Хр., Генчев А, A. Павлов, 2015. Цветовие характеристики скорлупым яиц алмазных фазанов. „Сохранение разнообразия животннх и охотничые хозяйство России”, 6-й Международной научно-практической конференции-Москва, 2015: 394-397.
30. Lukanov H, A Genchev, A Pavlov, 2015. Egg quality and shell colour characteristics of crosses between Araucana and Schijndelaar with highly productive White Leghorn and Rhode Island Red strains. Agricultural Science And Technology, Vol. 7, No 3, pp 366 – 371.
31. Ribarski S, H Lukanov, I Penchev, A Genchev, E Lyutskanova, 2015. Effects of salt-curing on physicochemical and technological properties of Japanese quail breast meat. Agricultural Science And Technology, Vol. 7, No 3, pp 354 – 359.
32. LukanovH , P Petrov,AGenchev, EHalil,N Ismail, 2016. Productive Performance Of Easter Egger Crosses OfAraucana AndSchijndelaar Roosters WithWhite Leghorn Hens. Trakia Journal of Sciences,1,pp 72 – 79.
33. Lukanov H, A Genchev, A Pavlov, I Penchev, 2016. Quality traits of eggs from autosexing Easter eggers. Agricultural Science And Technology, 8 (3), 249 – 255.
 • Учебници, учебни помагала и книги
 1. Христо Луканов, Иван Коларов, Стоян Колев, Борис Велев, Данко Петков, Михаил Михайлов, Ангел Ангелов, 2012. Оценяване на гълъби, кокошеви и водоплаващи птици. 112 стр.
 2. Христо Луканов, 2017. Изложбено и декоративно птицевъдство. Том 1. Издателство „Кота“, гр. Стара Загора. 528 стр.
 • Популярни статии в специализирани издания
 1. Луканов Хр., 2013. Маран- кокошката, която снася златни яйца. Зоохоби, 1, 19-21.
 2. Луканов Хр., 2013. Шабо. Зоохоби, 1, 22-25.
 3. Луканов Хр., 2013. Бял новозеландски заек. Зоохоби, 1, 30-31.
 4. Луканов Хр., 2013.Салмонелозите при домашните птици. Зоохоби, 1, 32-35.
 5. Луканов Хр., 2013. Копринката- магията на Изтока. Зоохоби, 2, 14-18.
 6. Луканов Хр., 2013. Царят на птиците- част 1. Зоохоби, 2, 19-21.
 7. Велев Б, Луканов Хр., 2013. Ембрионална смъртност-част 1. Зоохоби, 2, 22-26.
 8. Луканов Хр., 2013. Кокошинките при домашните птици. Зоохоби, 2, 32-34.
 9. Луканов Хр., 2013. Легхорн- машина за яйца и …. още нещо. Зоохоби, 3, 14-20.
 10. Луканов Хр., 2013. Царят на птиците- част 2. Зоохоби, 3, 21-24.
 11. Велев Б, Луканов Хр., 2013. Ембрионална смъртност-част 2. Зоохоби, 3, 25-28.
 12. Луканов Хр., 2013. Българска Асоциация на Развъдчиците на Кокошеви и Водоплаващи Птици. Зоохоби, 3, 29-31.
 13. Луканов Хр., 2013. Марекова болест. Зоохоби, 3, 32-33.
 14. Костов К, Луканов Хр., 2014. Кокошките от поречието на река Струма. Зоохоби, 4, 16-19.
 15. Луканов Хр., 2014. Рекордьори сред домашните птици. Зоохоби, 4, 20-25.
 16. Луканов Хр., 2014. Орнитоза (хламидоза, пситакоза). Зоохоби, 4, 34-35.
 17. Луканов Хр., 2014. Шуменската кокошка. Зоохоби, 5, 16-20.
 18. Луканов Хр., 2014. Теория и практика при създаването на син сьомгов цвят при Виандот бантам. Зоохоби, 5, 21-24.
 19. Луканов Хр., 2014. Инфлуенца А (Птичи грип). Зоохоби, 5, 31-34.
 20. Луканов Хр., 2014. Мини Кохин- птиците от градините на императорският двор. Зоохоби, 6, 22-24.
 21. Генчев А, Луканов Хр., 2014. Японските пъдпъдъци. Зоохоби, 6, 25-29.
 22. Луканов Хр., 2014. Микоплазмози по птиците. Зоохоби, 6, 32-34.
 23. Луканов Хр., 2014. Европейска оценителна система. Зоохоби, 7, 17-19.
 24. Луканов Хр., 2014. Брама-гиганта, покорил света. Зоохоби, 7, 20-22.
 25. Луканов Хр, А. Генчев, П. Петров, 2014. Промени в оперението при домашната кокошка. Зоохоби, 7, 23-28.
 26. Луканов Хр., 2014. Парамиксовироза по домашните птици. Зоохоби, 7, 32-34.
 27. Lukanov H, 2014. Bulgarske pasmine kokosi- 1 dio. Uzgajateli, 48, 28-31.
Участие в научни форуми – 15
Участие в Научни проекти – 5
Заемани длъжности
Председател на Българска Асоциация на Развъдчиците на Кокошеви и Водоплаващи птици;

Comments are closed