Гл. ас. д-р Радостина Пенева Гънчева

 

 

 

 

 

 

 

Родена на 29.04.1981 г., гр. Стара Загора.
 
Висше образование
Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, ОКС „Бакалавър“, специалност „Зооинженерство”, 2005 г.
Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, ОКС „Магистър”, специалност „Зооинженерство”, 2006 г.
Аграрен факултет, Тракийски университет, ОНС „Доктор“, 2017 г.
 
Тема на защитен дисертационен труд
„Възприемчивост на породи и хибриди от Bombyx mori L. към изкуствена храна с понижено съдържание на черничево брашно”, научен р-л доц. д-р Михаил Панайотов, 2017. Дисертация. Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 188 сс.  
 
Развитие на научната кариера
Асистент (2013) в катедра „Животновъдство – непреживни и други животни”, секция „Специални отрасли (буби)”
Главен асистент (2019 и сега) в катедра „Животновъдство – непреживни и други животни”, секция „Специални отрасли (буби)”
 
Преподавани дисциплини
„Бубарство” (2013 и сега)
„Бубарство и околна среда” (2013 и сега)
„Екология и опазване на околната среда” (2013-2019)
„Нанотехнологии в аграрния сектор” (2013-2019)
„Екологични аспекти на животновъдството” (2017 и сега)
 
Област на научни интереси
Селекция и развъждане на черничевата копринена пеперуда, включително и според възприемчивостта ѝ към изкуствена храна и отглеждане на копринените буби с такава.
 
Административна дейност: секретар на Държавна изпитна комисия за ОКС „Бакалавър”, специалност „Зооинженерство” (2013 и сега). Научен секретар на Аграрен факултет (2021 и сега).
 
Научна продукция: автор и съавтор на общо 8 научни публикации, 4 от които в списания с импакт фактор. Съавтор при създаването на първите за страната 2 хибрида на копринената пеперуда, възпреимчиви към изкуствена храна, за които е подадена заявка от ИАСАС за апробация (2020).
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
  1. Guncheva R., M. Panayotov, P. Tzenov, V. Sharkova, 2015. Study on some silkworm, Bombyx mori L. breeds susceptibility to artificial diet feeding. 7th BACSA International conference “Organic Sericulture – Now and the Future” “ORGASERI” – Sinaia, Romania. PROCEEDINGS, 105-115.
  2. Panayotov M., R. Guncheva, 2015. Fibroin content in raw silk from Bombyx mori L. cocoons with different fluorescent characteristics. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18 (4): 649-663.
  3. Guncheva R., 2016. Study on the Receptivity of Breeds Silkworm, Bombyx mori L. to Artificial Diet low in Mulberry Powder. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 5(5), 10-18.
  4. Guncheva R., M. Panayotov, P. Tsenov, Y. Dimitrova, 2016. Heterosis manifestations by survival and larval duration of F1 Bombyx mori L. hybrids reared with artificial diet. Agricultural Science and technology, Vol. 8, No 4, pp 292-296.
  5. Gunchevа R., M. Panayotov, P. Tzenov, Y. Vasileva, D. Grekov, 2017. Heterosis manifestations and depression by survival and larval duration of Bombyx mori L. hybrids reared with artificial diet. 8th BACSA International conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges”, “CLISERI” 2017 – Sheki, Azerbaijan. PROCEEDINGS, 90-96.
  6. Panayotov M., R. Guncheva, K. Bobov, 2017. Effect of sericin content on some basic technological traits in Bombyx mori L. 8th BACSA INTERNATIONAL CONFERENCE “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges”, “CLISERI” 2017 Sheki, Azerbaijan, PROCEEDINGS, 103-108.
  7. Gurgulova Kalinka I., Petya S. Orozova, Mihail V. Panayotov, Ivanka Z. Zhelyazkova, Sonya B. Takova & Radostina P. Guncheva, 2017. Isolation and Identification of Some Gram-positive Bacteria Causing Infections in Silkworm Bombyx mori L. (Lepidoptera). Acta zoologica bulgarica, Suppl. 8: 139-144.
  8. Guncheva, R., Tsenov, P. & Vasileva, Y. (2020) Characteristic of newly created F1 tetrahybrids of the silkworm Bombyx mori L. reared with artificial diet: Basic technological traits. Bulg. J. Agric. Sci., 26 (Suppl. 1), 173-179.
 
Участие в национални и международни проекти: в 2 университетски и 1 междууниверситетски научни проекта. Ръководство на 1 университетски научен проект и 1 проект за научни форуми.
 
Участие в научни форуми: изнесени 4 доклада и 8 постера на международни научни конференции в чужбина и в страната: Тракийски университет – АФ, гр. Стара Загора, (2016, 2019, 2020, 2021); Хисаря (2016); Romania, Sinaia (2015); Azerbaijan, Sheki (2017).
 
Членство в научни и професионални организации и съюзи: член на Съюза на зооинженерите в България (2017 и сега).

Comments are closed