Доц. д-р Михаил Василев Панайотов

 

 

 

 

 

 

Образование – Висше – Зооинженер, 1979 г., Зоотехнически Факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Стара Загора
Научна кариера: .
Асистент в секция „Бубарство” на Аграрен Факултет – от 1980 г.,
Защитена дисертация за образователна и научна степен „Доктор” – през 1999 г.
Доцент – 2000 г.
Преподавани дисциплини:
Бубарство
Екология на стопанско полезни насекоми
Технологии в бубарството
Мениджмънт в бубарството
Качество и стандарти на продукти от бубарството
Селекция на копринена пеперуда
Въведение в аграрните науки
Тема на защитена дисертация:
“Характеристика на породи и кръстоски от Bombyx mori L, с различна флуоресценция на пашкулите”.,
Шифър 04.02.10 – Специални отрасли (буби).
Специализации:
Университет по селско стопанство и технологии, Токио, Япония. Стипендия на JSPS – 10.1990 – 03.1991г
Университет по селско стопанство и технологии, Токио, Япония. Гост-лектор, изнесъл пълен лекционен курс пред студенти от ОКС “Магистър” – 12. 2005 –  03. 2006 г.
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Овесенска Л, Г. Петков, М. Панайотов, 19983. Газообменът при копринената пеперуда, Природа, 5, 69-73.
2. Овесенска Л, М. Панайотов, М. Готева, 1984. Влияние на облъчването с ниски дози гама-лъчи на яйца от B. Mori върху жизнеността и продуктивността на бубите, сб. Използване на йонизиращите лъчения в животновъдството и ветеринарната медицина, Национална конференция по използване на йонизиращите лъчения и изотопите в селското стопанство и хранителната промишленост, Пловдив, 9-10.VII. 1982, НАПС, ЦНПС, София, 77-80.
3. Овесенска Л, М. Панайотов, 1986. Продуктивност на бубите след облъчване с ниски дози гама-лъчи на стадий яйце при породи, Сб. Научни тр. на Зооинженерен факултет, том 34, 281-289.
4. Овесенска Л, Г. Петков, М. Панайотов, 1986. Влияние на някои абииотични фактори върху растежа, развитието и продуктивността при кръстоски на копринената буба, Сборник научни трудове на Зооинженерен факултет, том 34, 291-304.
5. Овесенска Л, Н. Нецов, М. Панайотов, 1987. Използване на нискотемпературни фолиеви нагреватели за инкубация на бубено семе, Материали от Юбилейна сесия  – 22.10.1987, Харманли, 76-81.
6. Узунов Г., О. Петкова, Л. Овесенска, Й. Василева, Й. Костов, М. Панайотов,1987. Влияние на лазерната светлина върху някои биохимични и количествени признаци при B. Mori L. Влияние върху люпимостта и някои биохимични признаци, Сб. Докл. от XVIII Конференция на ЕСНА, 30.08 – 04.09.1987, Ст. Загора, България, 92-98.
7. Ovesenka  L.,  M. Panayotov, H. Kunikatsu,1993. The sericulture in the Balkan – state in Bulgaria, Sericultural science and technology, vol. 32, 9, 30-35.
8. Овесенска Л, М. Панайотов, 1995. Сравнително проучване на B. Mori L. за хранене с Morus alba  и Morus nigra, Животновъдни науки, 5-8, 138-140.
9. Панайотов М., 1995. Хетерозисни прояви при кръстоски на B. Mori – продукт на хомогенен или хетерогенен подбор по флуоресценция на копринената обвивка, Животновъдни науки, 5-8, 268-269.
10. Такучев Н., М. Панайотов, Л. Овесенска, 1995. Спектрални и колориметрични параметри на фотолуминисцентното излъчване на пашкули, Животновъдни науки, 5-8, 330-302.
11. Панайотов М., 1995. Сравнително проучване върху развитието на Bombyx mori L при отглеждане в късно есенен сезон с черничев лист и изкуствена храна, Селскостопавска наука и производство, 4-5, 37-40.
12. Овесенска Л, М. Панайотов, 1995. Бубарството в България – вчера, днес, утре.., Селскостопанска наука и производство, 2-3, 45-47.
13. Hamano K., M. Panayotov, W. Shen, 1995. Relationship between Respiration and Nutrition of the Silkworm, Bombyx mori, Proceeding of the Japan Academy, series B, Physiological sciences, vol. LXXI, 310-313.
14. Овесенска Л, М. Панайотов, Н. Х. Хоа, 1996. Прояви на моноволтинни породи и техните кръстоскипрез пролетна и есенна реколта, Селскостопанска наука и производство, 1, 28-30.
15. Овесенска Л, М. Панайотов, 1996. Сравнително проучване на B. Mori L. за хранене с M. alba и M. Nigra L. II съобщение. Резултати при кръстоски, сб. Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика, Юб. н. сесия, ВСИ Пловдив, 17-20 октомври, 1995.
16. Стойкова Т., П. Попов, М. Панайотов, 1996. Електрофоретични изследвания на протеините в хемолимфата на копринената пеперуда Bombyx mori L., Н. Тр., ПлУ, Animalia, т.32, кн. 6, 53-59.
17. Панайотов М.,1996. Хетерозисни прояви на кръстоски от Bombyx mori L – продукт на хомогенен или хетерогенен подбор по флуоресценция на копринената обвивка, II съобщение. Индекс на продуктивност, Сб. Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика, Юб. н. сесия, ВСИ Пловдив, 17-20 октомври, 1995.
18. Панайотов М.,1997.Продуктивност на B. Mori L. при различни системи на подбор и флуоресцентна характеристике на пашкулите, Ж. Науки, приложение, 198-200.
19. Овесенска Л, М. Панайотов, Г. Георгиева, 1998. Характеристика на пашкули и сурова коприна от хибриди създадени в България и Япония, Юб. Межд. Н. Сесия “Проблеми на бубарството в света в края на XX век , 17-20.09.1996, Враца, Ж. Науки, приложение, 133-136.
20. Овесенска Л, М. Панайотов, Г. Георгиева, 1998. Характеристика на пашкули и сурова коприна от хибриди създадени в България и Япония.II съобщение , Анализ по райони на производство, Юб. Межд. Н. Сесия “Проблеми на бубарството в света в края на XX век , 17-20.09.1996, Враца, Ж. Науки, приложение, 137-140.
21. Панайотов М., 1998. Проучване върху някои репродуктивни и биологични признаци във връзка с продължителността на живот на женските пеперуди, Юб. Межд. Н. Сесия “Проблеми на бубарството в света в края на XX век”, 17-20.09.1996, Враца, Ж. Науки, приложение, 159-161.
22. Панайотов М., 1998. Влияние на възрастта на родителите върху основните репродуктивни признаци при Bombyx mori L., Сб. Доклади от Юбилейна научна сесия 50 год. СУБ на тема “Науката пред прага на новото Хилядолетие”, том II, секция “Медицински науки”, Пловдив, ноември, 1998, 377-380.
23. Stoikova T., P. Popov, D. Grekov, M. Panayotov, 1998. Genetic control of nonspecific esterases in mulberry silkworm (Bombyx mori L.) silk glands during ontogenesis, Sericologia, 38 (2) 237-242.
24. Георгиев Р., М. Панайотов, 1999. Възможност за климатизиране на бубарник, сп. “Селскостопанска техника” 2, 24-27.
25. Панайотов М., 2000. Влияние на облъчването с ниски дози гама-лъчи през постембрионален стадий от развитието на Bombyx mori L. върху фенотипната проява на основни количествени признаци, Животновъдни науки, 1, 59-63.
26. Панайотов М., Л.Овесенска, 2002. Бубарството в България.Състояние, проблеми и перспективи за развитие, Научно-приложна конференция “Проблеми на животновъдното производство в република България” Сб. от от доклади по направления, Ст. Загора, 22-23 май, 2002, 219-236.
27. Стойкова Т., П. Попов, Д. Греков, М. Панайотов, 2003. Електрофоретични изследвания на разтворимите белтъци от храносмилателния канал на черничевата копринена пеперуда (Bombyx mori L), Н. Тр. На ПУ, Microbiologia et Citologia, том 39, кн.6, 59-68.
28. Ценов П., Н. Петков, Д. Греков, М. Панайотов, 2003. Сратегия за развитие на бубарството в България през периода 2003-2006 г., МЗГ,София, Академично издателство на АУ Пловдив.
29. Panayotov M., 2004. Comparative study of biological indices of generations of B. mori L. coming from parents forming normal or double cocoons, Trakia Journal of Sciences, V.2, №2, 20-22.
30. Stoykova T., D. Grekov and M. Panayotov, 2004. Electroforetic Analysis of Nonspecific Esterases in Silkworm (Bombyx mori L) Female Genital Organs and Eggs, Int. J. Indust. Entomol., V.9, №1, 59-63.
31. Панайотов М., К. Бобов, 2006. Сравнително проучване на флуоресцентните спектри при хибриди на Bombyx mori L. в зависимост от отбора по флуоресценция и схемата на създаване, Ж. Науки, №2, 76-80.
32. Бобов К., М. Панайотов, Ст. Атанасова, 2006. Проучване възможността за определяне съдържанието на серицин в суровата копринена нишка от пашкули на Bombyx mori L. чрез ултравиолетова спектроскопия, Животновъдни науки, №4, 65-70.
33. Атанасова С., М. Панайотов, Р. Ценкова, 2008. Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област за класификация на пашкули от Bombyx mori L. с различна флуоресценция, Животновъдни науки, бр. XLV, № 5, 36 – 40.
34. Павлов Д., Р. Славов, М. Панайотов, Г. Михайлова, В. Радев, 2008. Промени в аграрния отрасъл, индикиращи постигане на устойчиво развитие, Научна конференция с международно участие Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз, Ст. Загора, 8-9 май 2008 г., 148-160.
35. Todorov N., R. Slavov, D. Pavlov, I. Stankov, G. Mihailova, M. Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D. Alexieva, P. Nentchev, Y. Staykov, T.Dimitrov, D Panayotov, I. Varliakov, S. Ribarski, N. Takuchev, 2009. Bulgarian recourses and potential for facing the challenges of animal production, Proceedings IV Bolkan conference of Animal Science BALNIMALKON 2009, Challenges of the Balkan Animal industry and the role of science and cooperation, 14-16 May, Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, 13, 2009, ISBN 978-954-9443-11-0, 2009, 3 – 13.
36. Pavlov D., R. Slavov, N. Todorov, G. Mihailova, M. Panayotov, V. RadevI. Varliakov, G. Ivanov, M. Nikolov, 2009. Animal higher education of Bulgaria, problems and perspectives, Proceedings IV Bolkan conference of Animal Science BALNIMALKON 2009, Challenges of the Balkan Animal industry and the role of science and cooperation, 14-16 May, Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, 13, 2009, ISBN 978-954-9443-11-0, 29-40.
37. Panayotov M., K. Bobov, 2009. Study on average dissolution rates of sericin in raw silk filament  from silkworm hybrids  (Bombyx mori L.), Proceedings IV Bolkan conference of Animal Science BALNIMALKON 2009, Challenges of the Balkan Animal industry and the role of science and cooperation, 14-16 May, Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, 2009, ISBN 978-954-9443-11-0, 2009, 422-426.
 
НАУЧНО- ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ
 1. Панайотов М., 1987. Успехите спохождат предвидливите. Някои основни правила в бубарството, които не бива да забравяме, в-к Септември, бр. 62, 26.V.
 2. Панайотов М., 1989. Окачествяване и изкупуване на сурови пашкули, Лично и помощно стопанство, 4.
 3. Панайотов М., 1992. Япония – Еталонът на бубарството в света. 1. “Кооперативни къщи” за отглеждане на буби, Български фермер, бр. 52.
 4. Панайотов М., 1992. Япония – Еталонът на бубарството в света. 2. Отглеждане на копринени буби, Български фермер, бр. 54.
 5. Панайотов М., 1995. За отглеждането на бубите, Агробизнес за всички, бр.7.
 6. Панайотов М., 1995. Преди да източим копринените нишки, Национална бизнес поща, Агробизнес за всички, бр. 8.
 7. Панайотов М., 1995. От какво боледуват копринените буби, Национална бизнес поща, Агробизнес за всички, бр. 11.
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
 1. Овесенска Л., Д. Греков, М. Панайотов, 2000. Бубарство на тропика, субтропика и умереният климат. Учебник на ВУЗ, Академично издателство, ВСИ, Пловдив.
 2. Овесенска Л., М. Панайотов, 1985. Ръководство за упражнения по бубарство, Земиздат, София.
 3. Овесенска Л., М. Панайотов, 1991. Ръководство за упражнения по бубарство, Земиздат, София.
 4. Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев, 2008. Справочник на Аграрен ФакултетИздателство  „ Алфа- Маркет”, Стара Загора
 5. Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев, 2009. Справочник на Аграрен Факултет, Издателство „ Алфа- Маркет”, Стара Загора
 6. Славов, Р., Г. Михайлова, М. Панайотов, Д. Павлов, В. Радев, 2010. Справочник на Аграрен Факултет, Издателство  „ Алфа – Маркет”, Стара Загора
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ – 7
1. Научен проект 93 „Изпитване влиянието на йонизиращите лъчения върху копринената буба” 01.1982 – 12.1985 г.
2. Научен проект 162 „Изпитване влиянието на лазерните лъчи върху копринената буба”, 01.1982 – 12.1985 г.
3. Научен проект В.24.1. „Проучване на  Bombyx mori през онтогенезиса във връзка с приложение на някои развъдни методи”, 01.1981 – 12. 1985.
4. Научен проект 1.44.3.3. „Изпитване ефекта от въздействието на някои физични фактори върху продуктивността на черничевата копринена пеперуда”, 01.1986 – 30.12.1990.
5. Научен проект 1.Ж.8.”Проучване съдържанието, аминокиселинния състав и разтворимостта на серицина в пашкули на Bombyx mori L. с различна флуоресценция”, Тракийски университет, 2003-2005, ръководител.
6. Проект № 43 „Студентски практики в реалните условия на аграрното производство”, МОН, съфинансиран от Европейски социален фонд, 2008 г., заместник ръководител.
7. Научен проект 11. Ж. ”Проучване възможността за производство на индустриално бубено семе от поколение на нестандартни пашкули (двойки), Тракийски университет, 2008-2009 г., ръководител.
Заемани административни длъжности
Директор на Българо-Германски аграрен колеж 2001 – 2008 г.
Заместник декан на АФ – 2008 г. и сега
Научен ръководител
– Образователна и научна степен „Доктор” – 1
– Образователна и квалификационна степен „Магистър” – 2
– Образователна и квалификационна степен „Бакалавър” – 11
Рецензент по конкурси за научни степени и научни звания
– На дисертации за доктор на науките – 1 бр
Членство в научни и професионални организации и съюзи:
 1. Член на Научно-технически съвет по Бубарство -1986 г. и сега.
 2. Член на Японската асоциация по Бубарство – 1991 – 2002 г.
 3. Член на Съюза на учените в България.
 4. Член на Националния съюз на зооинженерите в България
 5. Член на Академичния съвет на Тракийски университет – 2001 г. и сега.
 6. Член на Факултетния съвет на АФ – 2009 г. и сега

Comments are closed