Проф. дсн Иванка Желева Желязкова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование – Висше – Зооинженер, 1977 – 1982 г., Зоотехнически Факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Стара Загора
Научна кариера: .
Асистент в секция „Пчеларство” на Аграрен Факултет – от 1986 г.,
Защитена дисертация за образователна и научна степен „Доктор” – през 1999 г.
Доцент – 2006 г.
Преподавани дисциплини:
Пчеларство
Екология на стопанско полезните насекоми (Пчели, Буби)
Бубарство
Екотуризъм
Агротуризъм
Тема на защитена дисертация:
„Влияние на прашецов заместител върху някои биологични признаци на медоносната пчела (Apis mellifera L.)”
Шифър 04.02.10 – Специални отрасли (пчели).
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Nenchev P., I. Zheljaskova, N. Kirilov, 1994, Results of Apistan application for Varroa control, New perspectives on Varroa, International Bee Research Association, 88 – 90, Impact factor – 0,250
2. Желязкова И., П. Ненчев, 1995, Влияние на витамин АДзЕ – хидро върху живата маса и съдържанието на някои макро,-и микроелементи в тялото на пчели работнички (Apis mellifera L.), Животновъдни науки, 5 – 8, 34 – 36
3. Желязкова И., П. Ненчев, М. Койчева, 1995, Влияние на витамин АДзЕ – хидро върху морфологическите признаци при пчели работнички (Apis mellifera L.), Юбилейна научна сесия на ВСИ – Пловдив, 17 – 20.Х., Сборник, т. ІV, 2, 105 – 108
4. Желязкова И., П. Ненчев, А. Илчев, 1995, Съдържание на някои микроелементи в тялото на пчели работнички (Apis mellifera L.), Международна научна сесия “Екологични проблеми и прогнози”, Враца, 23 – 24.ХІ., Сборник научни трудове, 113 – 117
5. Желязкова И., П. Ненчев, 1997, Влияние на подхранването с прашецов заместител върху живата маса на пчелни майки и пчели работнички (Apis mellifera L.). Животновъдни науки, Приложение, 110 – 112
6. Желязкова И., К. Гургулова, 1997, Проучване на нивото на лизоцим в хемолимфата на пчели работнички (Apis mellifera L.), поставени при различни условия на отглеждане и хранене. Животновъдни науки, Приложение, 278 – 280
7. Гургулова К., И. Василева, Ю. Енчева, Е. Иванова, И. Желязкова, В. Ламбов, Б. Петканова, К. Малинова, А. Александров, 1997, Влияние на имуностимулатор ВЕNIN върху някои фактори на имунитета при медоносната пчела Apis mellifera L., ІІ-ри Международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”, Враца, 1 – 4.Х. 1997 г., Сборник научни трудове, 60 – 67
8. Желязкова И., К. Гургулова, 2000, Влияние на подхранването с прашецов заместител върху количеството на общ белтък и нивото на лизоцим в хемолимфата на пчели работнички (Apis mellifera L.), Национална конференция с международно участие “Постижения в областта на аграрните и обществените науки”, 1 – 2.VІ. 2000 г., СУБ – Ст. Загора, Сборник, т. І, Аграрни науки, 39 – 44
9. Желязкова И., П. Ненчев, 2000, Състояние на хипофарингеалните жлези на пчели работнички (Apis mellifera L.), получавали храна с различно процентно участие на прашецов заместител. Acta entomologica bulgarica, vol. 6, № 3 – 4, Supplement 1, 5 – 10
10. Желязкова И., 2000, Зависимост между степента на развитие на хипофарингеалните жлези на пчелите работнички и количеството на пилото в пчелни семейства подхранвани с прашецов заместител, Acta entomologica Bulgarica, Supplement 1, vol. 6, № 3,4, 11 – 15
11. Гургулова К., Р. Вълчовски, И. Желязкова, П. Ненчев, 2001, Влияние на някои стимулиращи вещества върху естествения имунитет на медоносната пчела Apis mellifera L., Животновъдни науки, г. ХХХVІІ, 2, 113 – 115
12. Желязкова И., 2001, Влияние на подхранването с прашецов заместител върху хипофарингеалните жлези на пчелите работнички (Apis mellifera L.), Животновъдни науки, г. ХХХVІІІ, 2, 116 – 118
13. Желязкова И. , П. Ненчев, 2001, Влияние на комплексния витаминен препарат АДзЕ – Hydro върху развитието на пчелните семейства, Животновъдни науки, г. ХХХVІІІ, 2, 119 – 121
14. Дечкова В., И. Желязкова, К. Гургулова, 2001, Подхранване с прашецов заместител на заразени с Nosema apis пчели работнички (Apis mellifera L.), Животновъдни науки, г. ХХХVІІІ, 6, 26 – 29
15. Желязкова И., М. Маринова, В. Пенева, 2001, Медоносните пчели и техните продукти като биоиндикатори за замърсяването на околната среда. І. Проучвания върху минералния състав на тялото на пчели работнички получавали с храната си различни дози микроелементи, Животновъдни науки, г. ХХХVІІІ, 6, 37 – 40
16. Желязкова И., 2001, Подхранване на пчелните семейства с добавка на никотинова киселина и влияние върху някои биологични признаци на пчелите работнички (Apis mellifera L.). І. Влияние върху развитието на пчелните семейства, Юбилейна научна конференция с международно участие “40 години СУБ – Стара Загора”, 5 – 6.VІ. 2001 г., Сборник, т. 3 – Аграрни науки, 39-43
17. Желязкова И., 2001, Подхранване на пчелните семейства с добавка на никотинова киселина и влияние върху някои биологични признаци на пчелите работнички (Apis mellifera L.). ІІ. Влияние върху живата маса и някои морфологични признаци на пчелите работнички, Юбилейна научна конференция с международно участие “40 години СУБ – Стара Загора”, 5 – 6.VІ. 2001 г., Сборник, т. 3 – Аграрни науки, 44-49
18. Желязкова И., М. Маринова, К. Гургулова, 2002, Медоносните пчели и техните продукти като биоиндикатори за замърсяването на околната среда. ІІ. Влияние на подхранването на пчелните семейства с контаминиран с микроелементи захарен разтвор върху съдържанието на тези елементи в пчелния организъм, Животновъдни науки, год. ХХХІХ, 4 – 5, 154 – 157
19. Динков Д., И. Желязкова, В. Русев, И. Въшин, 2002, Влияние на подхранването на пчелите с Isosweet 77555 P върху някои качествени показатели на меда, Животновъдни науки, год. ХХХІХ, 4 – 5, 158 – 160
20. Желязкова И., Д. Динков, В. Русев, И. Въшин, 2002, Влияние на подхранването на пчелите със захарен разтвор (1 : 1) и Isosweet 77555 Р върху някои качествени показатели на меда, Научна конференция с международно участие, СУБ – Ст. Загора, Сборник, т. 2 “Аграрни науки – Растениевъдство и животновъдство”, 300 – 303
21. Желязкова И., 2002, Промени в живата маса на тялото и масата на дебелото черво на пчели работнички получавали с храната си прашецов заместител, Научна конференция с международно участие, СУБ – Ст. Загора, Сборник, т. 2 “Аграрни науки – Растениевъдство и животновъдство”, 304 – 308
22. Ненчев П., И. Желязкова, С. Палхутев, 2002, Състояние на пчеларството в България в началото на ХХІ век и стратегически насоки за развитие, Сборник “Проблеми на животновъдството в Република България” – част ІІ, “Силве”- Ст. Загора, 196 – 218
23. Гургулова К., И. Желязкова, Н. Стоилов, 2003, Проучване на хигиенното поведение при пчели работнички Apis mellifera L., Животновъдни науки, год. ХL, 1 – 2, 127 – 129
24. М. Маринова, И. Желязкова, К. Гургулова, 2003, Медоносните пчели и техните продукти като биоиндикатори за замърсяването на околната среда. ІІІ. Проучване съдържанието на различни микроелементи в пчелните продукти, получени от пчелни семейства подхранвани с контаминиран с тези елементи захарен разтвор, Животновъдни науки, год. ХL, 3 – 4, 170 – 172
25. Желязкова И., К. Гургулова, 2003, Проучване на морфологичните признаци на тялото на пчели работнички (Apis mellifera L.) от семейства с различно проявление на хигиенно поведение, Животновъдни науки, год. ХL, 5, 92 – 95
26. Dinko Dinkov, Ivanka Zhelyazkova, Ivan Vashin, Valentin Rusev, 2003, Effect of suplementary feeding of bees with sugar solution (1:1) and Isosweet 77555 P (IST) on the sensory Characteristics of bee honey, Trakia journal of Sciences, vol. 1, N 1, 22-26
27. Динков Д., И. Канелов, И. Желязкова, 2003, Определяне съдържанието на Rifampicin (RMP)* в пчелен мед от профилактично третирани пчелни семейства, Сборник Научни публикации, том ІІ, Екология, част 2, http://www.sciencebg.net, електронно издание, 294-299
28. Dinkov D., I. Jelyazkova, V. Rusev, I. Vachin, 2004, Specific optical activity and 5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyde cotent in honey from bee colonies fed up with sugar solution and Isosweet 77555 P, Bulgarien Journal of Veterinary medicine, vol. 7, 1, 57 – 62
29. Zhelyazkova I., M. Marinova, K. Gurgulova, 2004, Changes in the quantity of heavy metals in the haemolymph  of worker bees fed micro-element contaminated sugar solution, Aricilik, vol. 4, 2, 77 – 80
30. K. Gurgulova, I. Zhelyazkova, V. Popova , 2004, Metican against Varroatosis among Bees, Apiacta, 38, 307 – 316
31. Халаджова Р., К. Гургулова, К. Жегова, П. Матаков, Ц. Иванов, И. Желязкова, 2004, Определяне биологичната активност на пчелен мед, Екология и бъдеще, год. ІІІ, 2, 40 – 43
32. Халаджова Р., К. Гургулова, Ц. Иванов, И. Желязкова, 2004, Проучване на някои фактори, определящи антибактериалната активност на пчелния мед, Екология и бъдеще, год. ІІІ, 2, 44 – 49
33. Желязкова И., К. Гургулова, Р. Вълчовски, М. Маринова, 2004, Проучване върху количеството на общ белтък и лизоцим в хемолимфата на пчели, получавали захарен сироп, съдържащ тежки и токсични метали, Acta entomologica Bulgarica, supp. 3, 10, 2, 12 – 16
34. Dinkov D., I. Kanelov, I. Zhelyazkova, I. Vashin, 2005, Persistence of Tetracycline and Oxytetracycline in bee honey after improper application on bee families, Bulgarian Journal of  Veterinary Medicine, 8, 3, 205 – 209
35. Ненчев П., И. Желязкова, 2005, Българското пчеларство в периода на присъединяване на страната към Европейския съюз, Сборник доклади “Българското животновъдство в навечерието на присъединяването към Европейския съюз”, 5.V. 2005 г., Ст. Загора, 132 – 148
36. Гургулова К., И. Желязкова, К. Малинова, 2005, Ефективност на Нозестат срещу нозематозата по пчелите, Acta entomologica Bulgarica, 11, 3 – 4, 20 – 26
37. Желязкова И., К. Гургулова, К. Малинова, 2005, Токсичност, поносимост и ефективност на различни концентрации “Нозестат” върху пчели, инвазирани с ноземни спори, Acta entomologica Bulgarica, 11, 3 – 4, 27 – 34
38. Ненчев П., И. Желязкова, К.Гургулова, Д. Павлов, 2006, Проучване на акарицидния ефект на някои етерични масла, добавени към храната на пчелите, Екология и бъдеще, год. V, 2, 27 – 31
39. Гургулова К., П. Ненчев, И. Желязкова, Д. Павлов, 2006, Проучване на антибактериалната и антимикотичната активност на някои етерични масла спрямо щамове микроорганизми, причинители на заболявания по пчелите и пилото, Екология и бъдеще, год. V, 2, 32 – 36
40. Гургулова К., П. Ненчев, И. Желязкова, Д. Павлов, 2006, Проучване на биологичната активност на някои етерични масла спрямо микроорганизмите Bacillus cereus  и Bacillus subtilis, Животновъдни науки, год. XLIII, 5, 42 – 45
41. Zhelyazkova I., Y. Yarkova, A. Zheleva, 2006, Tourisam for handicapped people – responsibilityand commitmentin the period of Bulgaria’saccessionto the European Union, Trakia Journal of sciences, vol.4, 4, 39 – 43
42. Ненчев П., И. Желязкова, И. Чакмак, С. Севен, 2007, Морфологична характеристика на медоносните пчели, отглеждани в района на Странджа – Сакар. І. Цвят на коремчето, параметри на хоботчето и крилото, Животновъдни науки, год. XLIV, 4, 69 – 73
43. Желязкова И., К. Гургулова, В. Попова, 2007, Влияние на ветеринарно-медицинския препарат Стартовит върху продуктивните показатели на пчелните семейства, Животновъдни науки, год. XLIV, 4, 78 – 82
44. Желязкова И., К. Гургулова, В. Попова, К. Малинова, 2007, Влияние на въглехидратната храна „Апитонус” върху продуктивните признаци на пчелните семейства,  Животновъдни науки, год. XLIV, 6, 100 – 103
45. Гургулова К., И. Желязкова, К. Малинова, С. Такова, 2007, Дезинфекция на пчеларски материали с Хува-санR TR50, Животновъдни науки, год. XLIV, 6, 104 – 107
46. П. Ненчев, И. Желязкова, 2008, Състояние, тенденции и конкурентноспособност на пчеларството, Сб. „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, Научна конференция на Аграрен факултет, 8 – 9.V. 2008 г., Стара Загора, 87 – 96
47. Желязкова И., В. Баракова, А. Минчев, Г. Михайлова, 2008, Проучване съдържанието на тежки метали по веригата почва-медоносни растения-пчели-пчелни продукти в региона на Енергиен комплекс „Марица изток”, Международна научна конференция, 5-6 юни 2008 г., СУБ-Ст. Загора, електронно издание
48. Гургулова К., К. Малинова, И. Желязкова, С. Такова, 2008, Проучване  in vitro на биологичната активност на Екофил-Р спрямо причинители на гнилцови и микотични болести по пчелното пило, Животновъдни науки, год. XLV, 5, 41-44
49. Гургулова К., И. Желязкова, К. Малинова, С. Такова, 2008, Проучване на биологичната активност на ECOPHIL-P и GREEN TM спрямо някои причинители на заразни заболявания по пчелното пило, Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 306-316
50. Gurgulova K., I. Zhelyazkova, V. Popova, 2008, Varroa control in the Republic of Bulgaria, Ist International Mugla Beekeeping and Pine honey congress, Book of abstract and paper, 25 – 27.XI. 2008, 310-316  
51. Zhelyazkova I., V. Barakova, G. Mihailova, 2009, Honeybees (Apis mellifera L.) as a bioindicator for the degrees of an anthropogenic effect, Proceedings – IV Balkan conference of animal science BALNIMALCON-2009, 14 – 16 may 2009, Stara Zagora, Bulgaria, 311 – 315
52. Желязкова И., В. Баракова, Е. Смиленова, Г. Михайлова, Гр. Михайлова, 2009, Проучване съдържанието на тежки метали по веригата почва-медоносни растения-пчели-пчелни продукти в райони с минимално антропогенно въздействие, Международна научна конференция, 4-5. VІ. 2009 г., СУБ- Ст. Загора, Сборник, т. V, 71-76, електронно издание
53. Желязкова И., К. Гургулова, К. Малинова, А. С. Али, 2009, Проучване стимулиращото действие на растителните препарати “Green TM” и “Ecophil-P” върху развитието на пчелните семейства,  Международна научна конференция, 4-5. VІ. 2009 г., СУБ- Ст. Загора, Сборник, т. І, 148-153, електронно издание
54. Желязкова И., 2009, Индикаторни характеристики на медоносните пчели (Apis mellifera L.) в региони с различно антропогенно въздействие, Животновъдни науки, год. XLVI, 6, 48 – 55
55. Желязкова И., 2011, Пчелните продукти като биоиндикатори в региони с различно антропогенно въздействие, Животновъдни науки, год. XLVIII, 1, 100-106
56. Zhelyazkova I., V. Barakova, G. Mihaylova, 2011, Evaluation of the impact of cattle farms on the environment by indicator characteristics of bees and bee products, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14, 3, 390-409
57. Zhelyazkova I., S. Atanasova, V. Barakova, G. Mihaylova, 2011, Content of heavy metals and metalloids in bees and bee products from areas with different degree of anthropogenic impact, Agricultural science and technology, vol. 3, 2, 136-142
 
Резюмета
1. Бижев Б., П. Ненчев, И. Желязкова, 1988, Отглеждане и използване на пчелните семейства, Научно-практическа конференция с международно участие „Интензификация на пчеларството в НР България”, 20-21. ІХ. 1988, Търговище, Програма и резюмета, 11 – 12
2. Nenchev P., V. Atanasov, I. Zheljaskova, R. Ilieva, 1993, Effect of activised water on bee colonies, Inproceedings of the XXXIII-rd International Congress of Apiculture, Beijing, China, 123 – 124, abstract
3. Nenchev P., I. Zheljaskova, G. Bojchev, 1993, Morphological characteristics of bees in Strandzha mountain, Inproceedings of the XXXIII-rd International Congress of Apiculture, Beijing, China, 130 – 131, abstract
4. Nenchev P., I. Zheljaskova, M. Angelov, 1993, Development and productivity of an apian family with two queens, Inproceedings of the XXXIII-rd International Congress of Apiculture, Beijing, China, 131, abstract
5. Nenchev P., I. Zhelyazkova, K. Gurgulova, D. Pavlov, 2005, Study on the acaricidal effect of some ethereal oils added to the food of bees, 39-th Apimondia International Apicultural Cogress, Dublin, Ireland, 21-26.VIII.2005, 157, abstract
6. Gurgulova K., P. Nenchev, I. Zhelyazkova, D. Pavlov, 2005, Study on the antibacterial and antimycotic activity of some ethereal oils to strains of microorganisms causing diseases in bees and brood, 39-th Apimondia International Apicultural Cogress, Dublin, Ireland/ 21-26.VIII.2005, 157, abstract
7. Gurgulova K., I. Zhelyazkova, 2007, Varroasis control in the republic of Bulgaria, 1-st Balcan Countries Beekeeping Congress and Exhibition, 29.III.-01.IV. 2007, Istanbul, Turkey, 6, abstract
8. Zhelyazkova I., K. Gurgulova, V. Popova, 2007, Influence of the veterinary medicinal product “Startovit” and carbohydrate food “Apitonus” on the bee colony productivity parameters, 1-st Balcan Countries Beekeeping Congress and Exhibition, 29.III.-01.IV. 2007, Istanbul, Turkey, 8, abstract
9. Zhelyazkova I., V. Barakova, G. Mihaylova, 2008, Study of indicator characteristics of bees and bee products in ”Maritsa East” region – country of Stara Zagora, First scientific-practical Conference “Ecology and environment – regional and national problems and trends”, 5-7. June, 2008, Programme and abstracts, 35-37, abstract
10. Barakova V., I. Zhelyazkova, 2008, Soil pollution with heavy metals and metalloids and assessment of the technogenic impact in ”Maritsa East” region – country of Stara Zagora, First scientific-practical Conference “Ecology and environment – regional and national problems and trends”, 5-7. June, 2008, Programme and abstracts, 37-38, abstract
11. Gurgulova K., I. Zhelyazkova, V. Popova, 2008, Varroosis control with Flumetrinin the Republic of Bulgaria, “Beekeeping – simple & clear”, Bucharest, Romania, 11-14.IX. 2008, Book of abstracts, 36-39, abstract
12. Zhelyazkova I., K. Gurgulova, I. Panchev, V. Popova, 2008,  Influence of “Startovit”, “Apitonus” and “Apisaniran” on the bee colony productivity parameters, “Beekeeping – simple & clear”, Bucharest, Romania, 11-14.IX. 2008, Book of abstracts, 41-44, abstract
13. Gurgulova K., I. Zhelyazkova, V. Popova, 2009, Veterinary drugs for organic beekeeping, XXXI-st Apimondia International Apicultural Cogress, Montpellier (France), 15-20 September, 2009, poster (http://apimondia.org/2009/proceedings.htm)
14. Zhelyazkova I., K. Gurgulova, I. Panchev, V. Popova, 2009, Studies on the stimulating effect of some products on the bee colony productivity parameters in Bulgaria, XXXI-st Apimondia International Apicultural Cogress, Montpellier (France), 15-20 September, 2009, poster (http://apimondia.org/2009/proceedings.htm)
15. Gurgulova K., I. Zhelyazkova, I. Panchev, 2010, Use of Ecostop against Varroa in organic beekeepink, Apimondia First World Conference on Organic Beekeeping, 27-29 August 2010, Sunny Beach, Bulgaria, Book of abstracts, 41
16. Zhelyazkova I., K. Gurgulova, I. Panchev, V. Popova, 2010, Effect of the biological stimulating product Apisaniran on the productive parameters of bee colonies, Apimondia First World Conference on Organic Beekeeping, 27-29 August 2010, Sunny Beach, Bulgaria, Book of abstracts, 82
17. Nentchev P., I. Cakmak, I. Jeliazkova, S.Seven Cakmak, L. Jordanova, 2010, Morphological characteristics of the honey bee (Apis mellifera L.) samples from the border region in Turkey with Bulgaria, 4-th European Conference of Apidology, 7-9 September 2010, Metu-Ankara, Turkey, Proceedings, 64
18. Gurgulova K., I. Zhelyazkova, V. Popova, I. Panchev, 2010, Varroa control with Flumethrin after 12 years use in Bulgaria, 4-th European Conference of Apidology, 7-9 September 2010, Metu-Ankara, Turkey, Proceedings, 106
 
НАУЧНО- ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ – над 60
 
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
 1. Пчеларство – Учебник за техникумите по селско стопанство, специалност Пчеларство, Бубарство и преработване на пчелни продукти (съавтор) – 1992 г.
 2. Пчеларство – Учебник за техникумите по селско стопанство, специалност Пчеларство, Бубарство и преработване на пчелни продукти – второ издание (съавтор) – 2002 г.
 3.  Пчеларство – учебник за студенти (съавтор) – 2010 г.
Монографии и книги:
 1. Грижи за пчелните семейства – 1993 г. (съавтор);
 2. Съвременно пчеларство и качество на меда според европейските изисквания – 2001 г. (съавтор);
 3. Хранене на медоносните пчели – 2005 г. (водещ автор);
 4. Кошери (жилища на пчелите) – 2006 г. (водещ съавтор);
 5. Сезонни дейности в пчелина – 2006 г. (водещ автор);
 6. Наръчник по приложна екология – 2011 г. (съавтор);
 7. Учебни филми  – 1
Участие в разработване на нормативни актове и национални програми:
 1. Участие в работна група във връзка с изготвяне на проект за стратегия за развитието на животновъдството за периода 2008-20013 г.- съгласно заповед № РД 09 -26 /21.01.2008г. на Министъра на земеделието и продоволствието.
 2. Участие в работна група за управление на дейностите по мярка А –„Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” от Националната програма за тригодишния период 2011-2013 г. създадена със заповед РД 09-944/08.10.2010 г. на Министъра на земеделието и храните.
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ – 8
Университетски проекти:
 1. Ненчев, П. и кол. Тема 1 Ж 7/2003, Възможности за използване на етерични масла в пчеларството, Тракийски университет, Аграрен Факултете, Катедра Животновъдство-непреживни и други животни
 2. Ненчев, П. и кол. Тема  8 Ж / 07  Морфологична характеристика на медоносни пчели (Apis mellifera L.) от Странджа-Сакар., Тракийски университет, Аграрен Факултет, Катедра Животновъдство-непреживни и други животни, 2007 г.
 3. Ненчев, П. и кол. Тема  6 Ж / 08  Морфологична характеристика на медоносни пчели (Apis mellifera L.) отглеждани на територията на Р. Турция в планинския масив Странджа- Сакар, Тракийски университет, Аграрен Факултет, Катедра Животновъдство- непреживни и други животни, 2008 г.
 4. Желязкова И. и кол., Тема 4Ж/07 „Медоносните пчели (Apis mellifera L.) и техните продукти като индикатори за качество на околната среда” (ръководител)
 5. Желязкова И. и кол., Тема 1Е/08   „Проучване съдържанието на тежки метали и биологични елементи по веригата почви-медоносни растения-пчели-пчелни продукти в региони с минимално антропогенно въздействие” (ръководител)
 6. Желязкова И. и кол., Тема 2Е/09  „Оценка на въздействието на говедовъдни ферми върху околната среда по индикаторни характеристики на пчели и пчелни продукти” (ръководител)
 7. Желязкова И. и кол., Тема 1Е/2010 „Медоносните пчели (Apis mellifera L.) и пчелните продукти като акумулативни индикатори за оценка качеството  на околната среда в регион гр. Стара Загора» (ръководител)
Международни проекти:
1. Проект по Норвежката програма за сътрудничество на тема “Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara Zagora region” 2009-2011 г.
 
Научен ръководител
– Образователна и квалификационна степен „Магистър”    –  9
– Образователна и квалификационна степен „Бакалавър”   – 8
Членство в научни и професионални организации и съюзи:
 • Председател на Методичния съвет на специалност “Екология и опазване на околната среда” – 2007  и сега;
 • Ръководител на магистърска програма по Екотуризъм – от 2006 г. и сега;
 • Председател на Синдикална организация на НБС “ВОН” – КНСБ при Тракийски университет, Стара Загора.
 • Председател на секция Животновъдство при Съюз на учените в България, клон Ст. Загора
 • Член на Български пчеларски съюз
 • Член на Национална научна асоциация по пчеларство – 2005 г. и до сега;
 • Съюз на зооинженерите в България – 1988 г. и сега;
 • Консултант и сътрудник на Пчеларски вестник гр. София от 2003 г.
 • Сътрудник на специализирани пчеларски издания

Comments are closed