Проф. д-р Евгений Георгиев Райчев

 

 

 

 

Образование:
Зооинженер ВИЗВМ- 1989 г., Стара Загора
Научната кариера:
Защитена дисертация  за образователна и научна степен „Доктор” – през 2003 г.
Асистент в секция „Зайцевъдство и дивечовъдство” на Аграрен Факултет от 2004 г.
Преподавани дисциплини:
Зайцевъдство и дивечовъдство
Биология и екология на дивеча
Кинология
Декоративни и екзотични животни
Тема на защитена дисертация:
“Хранителен спектър, морфологични особености и паразитологичен статус на Vulpes vulpes L., Canis aureus L., Felis silvestris Schr., и бялка Martes foina Erxl. в районите на Централна Стара планина и Сърнена Средна гора“
Шифър 040210- Специални отрасли.Промишлен дивеч
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Научни публикации свързани с дисертацията
 1. Георгиева, Д., А. Иванов, П. Прелезов, Е. Райчев (1999) Проучване ролята на някои диви месоядни животни в епизоотологията и епидемиологията на паразитните заболявания. Ветеринорно-медицински науки, год. ХХІХ, № 1-2: 520-523.
 2. Димова, Т., Е. Райчев, Р. Димитров, Д. Димитров (1999) Определяне възрастта на златистия чакал (Canis aureus) по слоестата структура на кучешките зъби. Съюз на учените в България, Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки, том 1, Животновъдство, растениевъдство и ветеринарна медицина: 363-368.
 3. Raychev, E., R. Dimitrov, T. Dimova, H. Hristov (1999) How to determine the age of the Golden Jakal Canis aureus by cutting teeth attrition and ossification of basal cranial synchondroses. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5&807-810.
 4. Dimova. T., E. Raychev, R.Dimitrov (2000) Basic craniometric measurements in Red Foxes (Vulpes vulpes) from the region of Sarnena Sredna Gora mountains. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 6:599-604.
2. Научни публикации:
 1. Димова, Т., Д. Димитров, Е. Райчев, Р. Димитров (1999) Възрастови структурни особености на os penis при червената лисица (Vulpes vulpes) – предварително съобщение. Съюз на учените в България, Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки, том І, Животновъдство, растениевъдство и ветеринарна медицина: 418-422.
 2. Димитров, Р., Д. Владова, П. Йонкова, Т. Димова, Е. Райчев (2003) Основни краниометрични показатели при бялката (Martes foina).І. Средни стойности и вариации., Животновъдни науки 1-2, 94-97.
 3. Kirkova, Z., D. Georgieva, E. Raychev (2006) Study on the prevalence of trichurosis in different categories of dogs and wild carnivores. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 9, 2, 141-147.
 4. Райчев, Е., Георгиев, Д. (2008) Орнитофауната на Лесопарк „Митрополит Методи Кусев” („Аязмото”) град Стара Загора. Екология и бъдеще, год. VII , №3, 38-42.
 5. Георгиев, Д., Райчев, Е., Колева К. (2008) Европейският лалугер (Spermophilus citellus, Rodentia, Mammalia) в условията на Казанлъшкото поле. Екология и бъдеще, VII, 2, 63-66.
 6. Георгиев, Д., Райчев, Е., Димитров, Д., Маринова, М., Вълчев, М. (2008) Динамика на морфологични и физиологични показатели на кръвта при пепелянка Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) и пъстър смок Elaphe quatuorlineata (Pallas, 1814) В: Сборник Научни трудове на Съюз на учените Стара Загора – Научна конференция с международно участие «Стара Загора» 5-6 .06. 2008, 34 – 39.
 7. Райчев, Е., Георгиев, Д. (2008) Храната на лисицата (Vulpes vulpes L.) през есенно-зимния сезон в района на Сърнена Средна гора . В: Сборник с доклади – Юбилейна научна конференция по екология, Пловдив, 208 – 215.
 8. Райчев, Е., Георгиев, Д. (2009) Хранителни навици на дивата котка Felis Silvestris Schr. в Сърнена Средна гора. Екология и бъдеще, год. VIII, №3, 33 – 36.
 9. Georgiev. D., E. Raychev. 2009. A record of Horned viper Vipera ammodytes (L.) in the diet of the Stone marten Martes foina (Erxl.). – ZooNotes, 5: 1-2
 10. Georgiev, D., Raichev, E., Marinova, M., Dimitrov, D. (2009) Impact study nutrition and diet on morphological and  physiological indicators of blood in Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) and Elaphe sauromates (Pallas, 1814). Proceedings IV Balkan conference of Animal Science BALNIMALCON 2009. Challenges of the Balkan Animal Industry and the role of science and cooperation. 14-16.May 2009. 293-295.
 11. Galin Y. Nikolov, Alexander P. Atanasov, Dian M. Georgiev, Evgeni G. Raichev (2010) Analysis of the Plankton in the Area around the Cape Maslen Nos, Bulgaria: Possibilities for Cultivation of Mediterranean Mussels (Mytilus galloprovincialis. Ecologia Balkanica, 15-18
 12. Raichev, E (2010) Adaptability to locomotion on snow conditions of fox, jackal, wild cat, badger in the region of Sredna gora, Bulgaria. Trakia Journal of Sciences;  Supplement 2, Vol. 8, p499
 13. Atanasov, N. Rusenova, Y. Staykov, G. Nikolov, A. Pavlov, D. Stratev,  E. Raichev (2011) Chemical surface disinfection of funnel type fish egg incubators. Agricultural Science and Technology, 281-284
 14. E. Raichev (2011) Effect of shooting on the structure of population of golden jackal (Canis аureus L.) in Sarnena Sredna Gora mountain. Agricultural Science and Technology, 276-280
 15. V. Doychev, E. Raychev, D. Kostov (2012) Craniological characteristics of wild boarsfrom the region of Sarnena Sredna gora mountain, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18 (No 6) 971-979, Impact Factor: 0.189
 16. E. Raichev, D. Georgiev, D. Georgiev (2012) Hunters’ attitude to some protected mammals and birds in Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, Vol. 10 Issue 2, p48
 17. Tsubouchi A, Fukui D, Ueda M, Tada K, Toyoshima S, Takami K, Tsujimoto T, Uraguchi K, Raichev E, Kaneko Y, Tsunoda H, Masuda R. (2012) Comparative molecular phylogeny and evolution of sex chromosome DNA sequences in the family Canidae (Mammalia: Carnivora) Zoolog Sci. 2012 Mar;29(3):151-61, Impact Factor: 1.076
 18. Nagai, T., Raichev, E.G., Tsunoda, H., Kaneko, Y., and Masuda, R. (2012) Preliminary study on microsatellite and mitochondrial DNA variation of the stone marten Martes foina in Bulgaria. Mammal Study 37: 353-358. Impact Factor: 0.667
 19. Evgeniy G. Raichev, Hiroshi Tsunoda, Chris Newman , Ryuichi Masuda , Dian M. Georgiev  and Yayoi Kaneko (2013) The Reliance of the Golden Jackal (Canis aureus) on Anthropogenic Foods in winter in Central Bulgaria, Mammal Study 38(1):19-27, Impact Factor: 0.667
 20. Daisuke Hirata, Tsutomu Mano, Alexei V Abramov, Gennady F Baryshnikov, Pavel A Kosintsev, Alexandr A Vorobiev, Evgeniy G Raichev, Hiroshi Tsunoda, Yayoi Kaneko, Koichi Murata, Daisuke Fukui, Ryuichi Masuda (2013) Molecular phylogeography of the brown bear (Ursus arctos) in northeastern Asia based on analyses of complete mitochondrial DNA sequences. Molecular Biology and Evolution 30(7):1644-1652, Impact Factor: 10.35
 21. Mihaylov, R., R. Dimitrov, E. Raichev, D. Kostov, K. Stamatova-Yiovcheva, D. Zlatanova and B. Bivolarski (2013) Morphometrical features of the head skeleton in brown bear (Ursus arctos) in Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 331-337
 22. Zvezdelina Kirkova, Evgeniy Raychev, Dimitrina Georgieva (2011) Studies on Feeding Habits and Parasitological Status of Red Fox, Golden Jackal, Wild Cat and Stone Marten in Sredna Gora, Bulgaria. Journal of Life Sciences 5 264-270
 23. Hisano M., E. G. Raichev, H. Tsunoda, R. Masuda, Y. Kaneko (2013) Winter diet of the stone marten (Martes foina) in central Bulgaria. Mammal Study 38: 293-298.
 24. Raichev E. (2014).  Factors influencing the mortality of stone marten (Martes foina) in road accidents. Trakia Journal of Sciences, No 1, pp 89-93.
 25. Raichev E. (2014).  Effect of some factors on the mortality of the weasel Mustelа        nivalis in road casualties. Trakia Journal of Sciences, No 2, pp 193-197.
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
 1. Е. Райчев (2012) Дивечовъдство. Академично издателство Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 978-954-338-056-5; 181с
 2. Е.Райчев, С.Пеева (2014) Ръководство за упражнения по зайцевъдство и дивечовъдство. РИК “Искра- М-И“, Стара Загора, ISBN 978-619-7095-12-8; 146 с

Comments are closed