Проф. д-р Валентин Яков Кацаров

 

 

 

 

Роден 19.04.1957 год. в Стара Загора, България
Висше образование, Зооинженер, асистент 1980 год., доктор 1990 год., доцент 1996 год., професор 2012 год.
Преподавани дисциплини:
Свиневъдство
Общо животновъдство
Управление на опрасването
Технологии в свиневъдството
Добри фермерски практики по свиневъдство
Хуманно отношение към свинете по време на отглеждането им
Обучение и мотивация на персонала в свиневъдната ферма
Добри фермерски практики при производство на месо и мляко
Научни интереси:
Репродуктивни, угоителни и кланични качества на свине
Екологосъобразно производство на свинско месо
Мениджмънт на свиневъдната ферма
Формиране на допълнителни приходи в свинефермите
Икономически анализ на фермата
Тема на защитена дисертация:
Проучване на угоителните способности, кланичните показатели и качеството на месото на прасета от породите Голяма бяла и Ландрас от английски произход.
 1. Научни трудове и публикации в специализирани издания
Вид публикация:
За  хабилитиране
След хабилитиране
Общо
Самостоятелни
5
4
9
Водещ автор
8
16
24
Втори и следващ автор
18
46
64
Общо
31
66
97
 1. Сяров, Й., В. Кацаров, Сравнително проучване върху угоителните способности на прасета от системата за хибридизация  между породите Немски ландрас, Английска голяма бяла и Дюрок и на прасетата от хибрида Кембороу, Животновъдни науки, № 3, 1983, София, 41-46.
 2. Сяров, Й., В. Кацаров, Ст. Казаков, Влияние на селекцията по собствена продуктивност на женски прасета върху  плодовитостта им, Животновъдни науки, № 2, 1986, София, 13-18.
 3. Кацаров, В., А. Андреев, Проучвания върху рандемана на трупа при прасета от Голяма бяла и Ландрас с английски произход, Научна сесия на Зоотехническия факултет, 15-16 XI, 1988, 9.
 4. Сотиров, Л., Св. Танчев, В. Кацаров, Активност на комплимента и лизоцима на хибриди между домашна и източноевропейска дива свиня, Генетика и селекция, № 5, 1988, София, 451-454.
 5. Николов, Ив., Св. Танчев, В. Кацаров, Качествени показатели на спермата и оплодителна способност на нерези от породите Голяма бяла и Ландрас, Животновъдни науки, № 8, 1988, София, 53-56.
 6. Кацаров, В., Фенотипни зависимости между някои угоителни и кланични качества при свинете от породите Голяма бяла и Ландрас с английски произход, Животновъдни науки, № 3, 1989, София, 15-20.
 7. Танчев, Св., В. Кацаров, Ив. Николов, Зависимости между някои качествени показатели на спермата и оплодителна способност на нерези от породите Голяма бяла и Ландрас, Животновъдни науки, № 3, 1989, София, 21-24.
 8. Кацаров, В., Зависимости между дебелината на гръбната сланина с теглото на съставните части на трупа при Голяма бяла и Ландрас с английски произход, Животновъдни науки, № 4, 1989, София, 53-58.
 9. Кацаров, В., Проучване на угоителните способности, кланичните показатели и качеството на месото на прасета от породите Голяма бяла и Ландрас от английски произход, Дисертация, 1989, Ст. Загора, 140.
 10.  Кацаров, В., Проучване на угоителните способности, кланичните показатели и качеството на месото на прасета от породите Голяма бяла и Ландрас от английски произход, Автореферат, 1989, Ст. Загора, 30.
 11. Танчев,Св., В. Кацаров, Резултати от хибридизация на домашни и диви свине. I. Жизненост, интензивност на растежа и екстериорни особености на хибридите от първо поколение (F1), Генетика и селекция, № 1, 1990, София, 73-78.
 12.  Кацаров, В., Влияние на пунктовата оценка за класиране на свинете-майки от породата Немски ландрас върху репродуктивните им качества, Животновъдни науки, № 2, 1990, София, 21-26.
 13.  Кацаров, В., Св. Танчев, Резултати от хибридизация на домашна и дива свиня, II. Възпроизводителни способности на хибридите от първо поколение  (F1), Генетика и селекция, № 6, 1991, София, 453-456.
 14.  Sotirov, L., S. Tanchev, V. Katzarov, Comparative study on lysozyme and complement activity in hybrids obtained by crossing of modern and wild swine, (Abstracts), XXIII International Conference on Animal Genetics, 3-7 August, 1992, Switrerland, 46-47.
 15.  Танчев, Св., В. Кацаров, Кариотипна характеристика на хибриди между домашна и  дива свиня, Генетика и селекция, № 3, 1993, София, 241-244.
 16.  Tanchev, S., V. Katzarov, L. Sotirov, Possibilities for using the Gene  Pool of wild pigs in modern pig-breeding, Proc. of the 7th World Conference on Animal Production, Edmonton, Alberta,Vol. 2 48-49, 1993, Canada, 48-49.
 17.  Sotirov, L., Tanchev, S., V. Katzarov, Comparative study on lysozyme and complement activity in Hibrids obtained by crossing of modern and wild swines, Genetics and breeding, vol. 26, № 3, 1993, Sofia, 238-240.
 18.  Андреев, А., В. Кацаров, Ст. Сланев, Я. Димов, Относно различния начин на изразяване на зависимости между по-важни угоителни и кланични качества при свинете, Животновъдни науки, № 4, 1993, София, 32-35.
 19.  Кацаров, В., Й. Стайков, Консултантските служби в помощ на българските фермери, Селскостопанска наука и производство, № 1-2, 1994, София, 85-90.
 20.  Кацаров, В., Й. Стайков, Върху някои проблеми, свързани с дейността на консултантските служби за съвети в селското стопанство, Селскостопанска наука и производство, № 3-4, 1994, София, 95-96.
 21.  Яркова, Ю., В. Кацаров, Икономически аспекти на някои угоителни показатели при прасета, Сборник доклади, Пета научна конференция на младите учени, 2-3 юни, 1994, Стара Загора, 68-73.
 22.  Petkov, G., A. Iliev, V. Katzarov, V. Doishev, Determination of heat losses and growth in weaned pigs in relation with  environmental conditions. Proc. of the 7th International  Congress  on Animal Hygiene, September 12-16, St. Paul, Minnesota, 1994, USA, 111-116.
 23.  Katzarov,V., J. Iarkova, Twenty Thousand sows seek new owners, Pig International, № 9, 1994, 43-45.
 24.  Кацаров, В., Св. Танчев, Динамика на индекса по собствена продуктивност на свинете-майки в зависимост от  поредността на прасилото, Животновъдни науки, № 7-8, 1994, София, 64-66.
 25.  Диманов, Д., В. Кацаров, Ст. Георгиев, Активност на глутатион пероксидазата в цяла кръв на прасета от раждането до отбиването, Животновъдни науки, № 7-8, 1994, София, 126-128.
 26.  Кацаров, В., Ст. Рибарски, Кланични показатели и хистометрични изследвания на угоени хибридни свине, Животновъдни науки, № 7-8, 1994, София, 133-135.
 27.  Кацаров, В., А. Андреев, Зависимости на малката кланична дължина с някои кланични показатели при прасета от породите Голяма бяла и Ландрас от английски произход, Животновъдни науки, № 7-8, 1994, София, 60-63.
 28.  Петков, Г., С. Илиев, В. Кацаров, Л. Йорданова, Алгоритъм за определяне на топлообмена на организма при прасета в зависимост от условията на средата, Селскостопанска наука и производство, № 2-3, 1995, София, 24-26.
 29.  Стойков, Ал., Ст. Сланев, А. Апостолов, В. Кацаров, Проучване върху угоителната способност и кланичните показатели на отглежданите у нас свине от породата Голяма бяла с различен произход, Животновъдни науки, № 5-8, 1995, София, 239-241.
 30.  Шостак, Б., Р. Недева, В. Кацаров, Сравнително проучване върху растежните способности на четирипородни хибридни прасета през периода на подрастване, Животновъдни науки, № 5-8, 1995, София, 236-238.
 31. Танчев, Св., В. Кацаров, В. Дойчев, Ст. Гаджев, Краниологично проучване на диви и  домашни свине и техните хибриди, Животновъдни науки, № 5-8, 1995, София, 160-162.
 32. Маринова, П., А. Александров, В. Кацаров, 1993, Проява на PSE и DFD-синдрома и стойност на някои физикохимични параметри на мускули от халотанчувствителни и халотанрезистентни прасета. Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, том ХLI, св.I., 177-183.
 33. Шостак, Б., В. Кацаров, В. Дойчев, 1995, Репродуктивни особености на хибридни свине-първескини, заплодени с нерези кръстоски. Шеста национална конференция, 1-2 юни, Стара Загора, 104-107.
 34.  Кацаров, В., В. Дойчев, 1995, Някои аспекти при определяне големината на групата свине майки за заплождане, Селскостопанска наука и производство, № 4-5, София, 31-33.
 35.  Апостолов, А., В. Кацаров, 1995, Разработване на селекционен индекс при свине от породата Дюрок, I. Изчисление на резултативна матрица за определяне на относителните тегла при някои селекционни критерии, Сборник на докладите на Юбилейна научна сесия на ВСИ – Пловдив, том IV, кн.2, 123-130.
 36.  Шостак, Б., Ал. Стойков, В. Кацаров, 1995, Проучване върху угоителните и кланичните качества на някои породи свине отглеждани в страната, Сборник на докладите на  Юбилейна научна сесия на ВСИ-Пловдив, том IV, кн.2, 147-151.
 37.  Рибарски, Ст., К. Ангелов, В. Кацаров, В. Дойчев, 1995, Физико-химични свойства и тъканен състав на месо от свине с различна халотан-чувствителност, Шеста научна конференция, 1-2 юни, Стара Загора, 100-103.
 38.  Shostak, B., V. Katsarov, 1995, Latest Bulgarian thoughts on Breeding. International Pig Topics. Vol. 10, № 7, 19-21.
 39.  Илиев, Ал., Г. Петков, Л. Йорданова, В. Кацаров, 1995, Оптимизиране на топлинния баланс и вентилацията на животновъдни сгради, Селскостопанска наука и производство, № 6, София, 30-32.
 40.  Рибарски, Ст., К. Ангелов, В. Дойчев, В. Кацаров, 1996, Морфологични проучвания на скелетната мускулна тъкан у свине с различна стресчувствителност, Животновъдни науки, № 4, София, 46-49.
 41.  Кацаров, В., Ал. Стойков, 1996, Проблеми на свиневъдството в прехода към пазарна икономика. Селскостопанска наука, № 2, 8-10.
 42.  Гиргинов, Д., В. Кацаров, П. Драгнев, 1996, Ефект от използването на различни антибиотици в смеските на прасета за угояване. Сборник научни трудове от Конференцията с международно участие "Всичко за свиневъдството", Сливен 29-30.05.1996, 114-117.
 43.  Дичев, Р., В. Кацаров, 1996, Смущение в репродукцията при свине майки, отглеждани във ферми с различен капацитет. Сборник научни трудове от Конференцията с международно участие "Всичко за свиневъдството", Сливен 29-30.05.1996, 77-82.
 44.  Кацаров, В., Ст. Иванов, П. Драгоев, 1996, Усъвършенстване разпределението на доходите от реализацията на свинско месо. Сборник научни трудове от Конференцията с международно участие "Всичко за свиневъдството", Сливен 29-30.05.1996, 188-194.
 45.  Иванов, Ст., П. Драгоев, В. Кацаров, 1996, Концентрация и вертикална интеграция на свиневъдното производство в България. Сборник научни трудове от Конференцията с международно участие "Всичко за свиневъдството", Сливен 29-30.05.1996, 181-187.
 46.  Андреев, А., В. Кацаров, 1996, Датската програма за развъждане и хибридизация в свиневъдството. Сборник научни трудове от Конференцията с международно участие "Всичко за свиневъдството", Сливен 29-30. 05.1996, 63-67.
 47.  Staikov, J., V. Katzarov, 1996, Development of Aquaculture Extension Services in Bulgaria, International Conference on Aquaculture Development in Eastern Europe. September    1-5, 1996, Budapest, Hungary, 1-5.
 48.  Шостак, Б., В. Кацаров, 1997, Влияние възрастта при първо заплождане върху репродуктивните признаци на свине майки от Дунавската бяла порода. Ветеринарно-медицински  науки, № 1-2, 115-118.
 49.  Динев, Д., Н. Делчев, В. Кацаров, 1997, Проучване върху нормативите за площ при отглеждане на подрастващи и угоявани прасета. Животновъдни науки, Приложение, 297-302.
 50.  Танчев,Св., Л.Сотиров, В. Кацаров, Е. Желязков, 1997, Влияние на инбридинга върху активността на лизоцима и комплимента в кръвта на свине. Животновъдни науки, Приложение, 163-165.
 51.  Рибарски, Ст., Ст. Гаджев, В. Дойчев, В. Кацаров, М. Стефанов, 1997, Сравнителни хистологични проучвания на скелетна мускулатура при диви, аборигенни и културни породи прасета, Животновъдни науки, Приложение, 23-26.
 52.  Dinev, D., V. Katsarov, Ch. Forrest, 1997, Pig Privatisation in Bulgаria. International Pig Topics, № 6, 31-33.
 53.  Katsarov, V., J. Yarkova, 1998, Critical problems for the private sector. Pig Progress, № 4, 34-35.
 54.  Katsarov, V., J. Yarkova, 1998, The privatisation process of state owned enterprises, Pig Progress, № 4, 37-38.
 55.  Doichev, V., M. Kirov, V. Katzarov, S. Ribarsky, P. Petrov, 1998, Effect of Ground flax Seed in swine diets on Pig Performance physico-composition and quality of Meat. Bulgarian Journal of Agricultural Science 4, 351-356.
 56.  Драгоев, П., М. Мачев, Ал. Стойков, В. Кацаров, Ж. Накев, 1998, Свиневъдството през прехода на пазарната икономика и приобщаването към Европейския съюз. Научни трудове от конференция с международно участие "Всичко за свиневъдството", 23-24.IХ, 1998, 7-21.
 57. Dinev, D., V. Katsarov, Ch. Forrest, 1999, Private pig farms in Bulgaria, International Pig Topics, № 1, 19-20.
 58.  Кацаров., П. Драгоев, 1999, Метод за изчисляване на загубите от непродуктивните дни на свинете майки. Икономика и управление на селското стопанство, № 5, 42-44.
 59.  Шостак, Б., Р. Недева, В. Дойчев, В. Кацаров, 1999, Угоителни и кланични качества на трипородни хибридни прасета, хранени със смески с различно равнище на протеин и еднакво на лизин. Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки. Ст.Загора, Том 1, 114-120.
 60.  Стойков, Ал., В. Кацаров, 2000, Световни производствени стратегии в свиневъдството и виждания за  развитието му в България. Селскостопанска наука, № 2, София, 35-39.
 61.  Doichev, V., V. Bjalkov, S. Gadjev, V. Katzarov, S. Tanchev, B. Szostak, 2000, Morphometrical analysis of skull of native East Balkan pig. Animal Science Papers and Reports, Vol. 18, no 3, 183-194.
 62.  Дойчев, В., А. Ангелов, Ст. Рибарски, М. Киров, В. Кацаров, П. Петров, 2001, Влияние на различни равнища ленено семе в дажбата върху мастнокиселинния състав на тъканните триацилглицероли при свине за угояване, Животновъдни науки, № 2, 59-63.
 63.  Doichev, V., A. Angelov, St. Ribarski, V. Katzarov, 2001, Influence of Ground Flax Seed in Fattened Pigs Diets on Fatty Acid Composition and Physical and Chemical Characteristics of Fats, Proceedings of the Second Global Workshop, “Bast Plants in the New Millennium”, 3-6 June 2001, Borovets, Bulgaria, 410-415.
 64.  Katsarov, V., D. Pavlov, W. Powers, B. Szostak, 2001, Preliminary manure storage and utilization plan – reliable way for increasing profit of pig farming. Stowarzyszenie ekonomistow rolnictwa i agrobiznesu, Roczniki naukowe. Warszawa-Poznan-Bialystok, tom III, zeszyt 6, 65-68.
 65.  Рибарски, Ст., В. Дойчев, А. Ангелов, В. Кацаров,  2001, Проучване върху  мастнокиселинния състав на тъканните триацилглицероли и хистоструктурата на скелетната мускулатура при прасета хранени с дажби съдържащи ленено семе. Животновъдни науки, № 6, 7-11.
 66.  Кацаров, В., Ю. Яркова, 2002, Съвременни подходи при ценообразуването и реализацията на продукцията от свиневъдството. Икономика и управление на селското стопанство, № 2, 52-55.
 67.  Szostak, B., Ст. Рибарски, В. Дойчев, В. Кацаров, 2002, Сравнително проучване върху показатели, характеризиращи качеството на месото при трипородни хибридни свине. Животновъдни науки, №3, 29-32.
 68.  Кацаров, В., Ал. Стойков, В. Дойчев, 2002, Мениджмънт при бозайници и подрастващи прасета. Цени, пазари, маркетинг, анализи, прогнози, САПИ, № 3, 26-29.
 69.  Кацаров, В., Д. Динев, Н. Делчев, 2002, Екологосъобразна модулна свинеферма. Селскостопанска техника № 3, 35-40.
 70.  Pavlov, D., V. Katzarov, Y. Staykov, P. Holden, 2002, Composition and nutritive value for pigs of three maize hybrids introduced in Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 8, № 5-6, 619-622.
 71.  Katsarov, V., P. Dragoev, B. Szostak, J. Yarkowa, 2002, Ocena wybranych wspolczynnikow charakteryzujacych dzielnosc reprodukcyjna loch, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCL, 29-33.
 72.  Кацаров, В., В. Дойчев, Ал. Стойков, 2003, Биологични контролни параметри при управление на процеса на отглеждане на сукалчета и подрастващи прасета. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, 49-53.
 73.  Кацаров, В., Д. Павлов, Ал. Стойков, 2003, Възможности за използване на тора от свинефермите в земеделието. Екология и бъдеще, № 1, 86-90.
 74.  Видев, В., В. Кацаров, Й. Стайков, 2003, Математически модели в агроекологията. Първа Балканска Конференция “Образованието–глобална идентичност и културно разнообразие”, Стара Загора, 27-28 юни 2003, том 2, 30-35.
 75.  Doichev, V., A. Angelov, B. Szostak, St. Ribarski, V. Katzarov, 2003, Fatty acid composition of fat tissue triglicerides and skeletal muscle tissue histostructure of pigs fed diet containing flax seed. Tehnologia Alimentaria, 2 (1), 135-141.
 76.  Кацаров, В., Д. Павлов, 2003, Екологосъобразна модулна свинеферма–хранителен баланс. Екология и бъдеще, № 2, 57-60.
 77.  Стойков, Ал., К. Кънева, В. Кацаров, St. Murray, 2003, Интеграционни процеси в свиневъдството: теория и практика. Икономика и управление на селското стопанство, № 4, 23 – 29.
 78.  Кацаров, В., 2003, Компостиране на трупове на свине. Екология и бъдеще, № 4, 60-64.
 79.  Кацаров, В., Ю. Яркова, Ал. Стойков, 2003, Пазарни взаимовръзки и производство на свинско месо. Икономика и управление на селското стопанство, № 6, 49-51.
 80.  Яркова, Ю., В. Кацаров, 2004, Оценка на ефективността от използване на фактора труд в свиневъдството. Икономика и управление на селското стопанство, № 2, 48-53.
 81.  Кацаров, В., Юл. Яркова, Т. Атанасова, В. Калев, 2004, Управление и оценка на трудовите ресурси в свиневъдството. Икономика и управление на селското стопанство, № 5, 31-35.
 82.  Doichev, V., M. Kirov, B. Szostak, V. Katzarov, P. Petrov, 2004, Composition of tissue triacylglycerols and physico-chemical traits of lard depending on the level of ground flaxseed in the diet of fattening pigs. Animal Science Papers and Reports, vol. 22, 73-81.
 83.  Колева, К., Д. Динев, В. Кацаров, К. Узунова, 2004, Анализ върху материалните разходи при изграждане на боксове за угояване на свине в малки и големи групи, Селскостопанска техника, № 5, 17-22.
 84.  Murray, St., Y. Staykov, V. Katzarov, 2005, The Marketing Structure in Agribusiness during the Transition in Bulgaria. William Davidson Institute, WP № 738, January 2005, 1-35.
 85.  Кацаров, В., 2005, Хранителна и икономическа оценка на торовата маса от свинеферми, Екология и бъдеще, № 4, 64-68.
 86.  Кацаров, В., 2005, Баланс на хранителните вещества на торова маса от свинефермите при  използването и в земеделието, Екология и бъдеще, № 4, 69-74.
 87.  Стойков, Ал., В. Кацаров, Ст. Сланев, С. Иванова-Пенева, П. Драгоев, М. Бенков, А. Мотовски, Р. Недева, Ж. Накев, В. Дойчев, 2005, Актуални проблеми в свиневъдството., Сборник доклади, 5 май, 2005, Стара Загора, 49-90.
 88.  Яркова, Ю., В. Кацаров, Е. Генчев, 2006, Определяне оптималното равнище на производство в свиневъдството при спазване на екологичните критерии. Икономика и управление на селското стопанство, № 2, 43-47.
 89.  Кацаров, В., 2008, Състояние, тенденции и конкурентно способност на свиневъдството. Научна конференция с международно участие:”Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, 8-9 май 2008, Стара Загора, 72-79.
 90.  Димитров, Ст., В. Кацаров, 2008, Икономическа ефективност при прилагане на различни методи за изкуствено осеменяване на свине. Животновъдни науки, № 2, 5-9.
 91. Todorov, N., R. Slavov, D. Pavlov, I Stankov, G. Mihailova, J. Gergovska, M. Panayotova, M. Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D. Alexieva, P. Nentchev, Y. Staikov, T. Dimitrov, D. Panayotov, I. Varlyakov, S. Ribarski, N. Takuchev 2009, Animal Resources and Potential in the Different Balkan Countries, in Response to the Challenges of Balkan Animal Industry”.Bulgarian resources and potential for facing the challenges of animal Production, may 14-16, 2009, 3-13.
 92. Dimitrova, D., V. Кatsarov, D. Dimitrov, D. Tsoneva, 2011, Pharmacokinetics of tiamulin and chlortetracycline after application of Tetramutin-premix in pigs. Agricultural science and technology, Vol.3, N 3, 229-234.
 93. Dimitrova, D., V. Кatsarov, D. Dimitrov, D. Tsoneva, 2011, Pharmacokinetics of tilmicosin after oral application of Pulmotil G 200 – premix in pigs. Agricultural science and technology, Vol.3, N 4, 318-322.
 94. Genchev, E., V. Katsarov, 2011, Peculiarities the distribution of pork meat. Trakia Journal of Sciences, Vol. 9, Suppl. 3, 44-47.
 95.  Митева, Ч., Ст. Лалева, П. Славова, В. Кацаров, М. Лалев, Т. Атанасова, Р. Отузбиров, 2012, Протоформа на съвременната консултанска службав направление по животновъдство и ветеринарна медицина. II. Национален център за внедряване в животновъдството и земеделието. Животновъдни науки, XLX, N 4, 32-45.
 96.  Miteva, Ch., G. Kostadinova, S. Laleva, P. Slavova, Y. Staykov, V. Katsarov, V. Dimova, K.Uzunova, 2012, Protoform of modern extension service in the field of animal husbandry and veterinary medicine. III. the period after the liberation of Bulgaria (period of national progress in agriculture). Science & Technologies, Volume II, Number 5, 59-67.
 97.  Dimitrova, D., V. Кatsarov, D. Tsoneva, 2012, Pharmacokinetics of pefloxacin in pigs single intramuscular application, Agricultural science and technology, Vol.4, N 3, 215-219.
 1. Учебници, монографии, книги и брошури
Вид на изданието:
 За хабилитиране
След хабилитиране
Общо
Самостоятелни
4
4
Водещ автор
1
2
3
Втори и следващ автор
4
13
17
Общо
5
19
24
 1. Сяров, Й., А. Андреев, Ст. Казаков, В. Кацаров, 1986,  Ръководство за упражнения по Свиневъдство, (ръководство), Земиздат, София, 115 стр.
 2. Казаков, Ст., В. Кацаров, 1990, Ръководство за упражнения по Свиневъдство, (ръководство), Земиздат, София, 188 стр.
 3. Кацаров, В., Й. Стайков, 1993, Наръчник по Животновъдство, част I-ва Свиневъдство, (книга), Стара Загора, 196 стр.
 4. Кацаров, В., Й. Стайков, 1994, Развитие и усъвършенстване на екстеншън службите в помощ на селското стопанство на България, (брошура), Стара Загора, 23 стр.
 5. Андреев, А., В. Кацаров, 1995, Свиневъдство, (учебник), Земиздат, София, 387 стр.
 6. Андреев, А., С. Йорданов, В. Кацаров, 1996, Отглеждане на свине, (книга), Земиздат,  София. 178 стр.
 7. Андреев, А., Л. Ангелова, Ал. Стойков, П. Драгоев, М. Мачев, Л. Костов, В. Кацаров, Ст. Иванов, В. Дрбохлав, М Киров, К. Ангелов, Ал. Илиев, К. Белигерски, Т. Сас, М. Василев, Д. Златев, 1996, Справочник по Свиневъдство, (книга), Стара Загора, 486 стр.
 8. Драгоев, П., Ал. Стойков, В. Кацаров, 1997, Животновъдството в България в навечерието на третото хилядолетие. Състояние, проблеми и перспективи, (книга), Стара Загора, 174 стр.
 9. Андреев, А., С. Йорданов, В. Кацаров, 1998, Отглеждане на свине, (книга), Земиздат, София. 178 стр.
 10.  Андреев, А., Л. Ангелова, Ал. Стойков, В. Кацаров, П. Драгоев, М. Мачев, Л. Костов, А. Мотовски, С. Йорданов, В. Дрбохлав, М. Киров, М. Василев, Ал. Илиев, Т. Сас, В. Дойчев, С. Йончева, 2000, Справочник по Свиневъдство, (книга), Стара Загора, 500 стр.
 11.  Кацаров, В., В. Дойчев, Ст. Рибарски, 2002, Управление на опрасването, (книга), Стара Загора, 120 стр.
 12.  Кацаров, В., Д. Павлов, 2002, Използване на тора от свинефермите в земеделието, (брошура), Стара Загора, 24 стр.
 13.  Андреев, А., С. Йорданов, В. Кацаров, 2002, Отглеждане и болести на свинете, (книга), София. 180 стр.
 14.  Стойков Ал., В. Кацаров, Ст. Сланев, А. Мотовски, П. Драгоев, В. Дойчев, 2002, Развитие на свиневъдството в периода 2002-2006 година, Научно приложна конференция: “Проблеми на животновъдното производство в Република България, (книга), част втора,  Сборник от доклади по направления, 22-23 май, 2002, Стара Загора, 238 стр.
 15.  Костов., Д., Ив. Станков, Д. Павлов, Р. Славов, Ст. Сечанов, Ст. Иванов, М. Видева, Ж. Герговска, Г. Бързев, В. Кацаров, Й. Стайков, Р. Алексиев, 2003,  Сборник лекции в курс “Съдебни експерти (вещи лица) за оценка на селскостопански сгради, животни и култури”, (учебник), Стара Загора, 177 стр.
 16. Костов., Д., Ив. Станков, Д. Павлов, Р. Славов, Ст. Сечанов, Ст. Иванов, М. Видева, Ж. Герговска, Г. Бързев, В. Кацаров, Й. Стайков, Т.Димитров, М. Лалев, Р. Алексиев, 2005, Сборник лекции в курс “ Съдебни експерти (вещи лица) за оценка на стопанско имущество”, (учебник), Стара Загора, 212 стр.
 17. Кацаров, В., 2005, Ръководство за работа в свинеферми, (книга), Стара Загора, 128 стр.
 18. Станков, Ив., Ж. Герговска, М. Панайотова, Р. Славов, Д. Панайотов, Г. Бързев, В. Кацаров, Ат. Генчев, Ив. Григоров, Д. Диманов, Юр. Митев, Д. Памукова, 2005,  Животновъдство,(учебник), Стара Загора, 468 стр.
 19. Кацаров, В., 2006, Свинята – митове, легенди и реалност, (книга), Стара Загора, 48 стр.
 20.  Стойков Ал., П. Драгоев, Ст. Сланев, В. Кацаров, К. Костадинова, П. Кожухарова, Д. Василева, М. Георгиева, Г. Бъчварова, А. Апостолов, 2006, Програма за развитие на свиневъдството в България през периода 2007-2009 година, (книга), София, 66 стр.
 21. Кацаров, В., 2007, Компостиране на трупове на свине, (монографична книга), Стара Загора, 56 стр.
 22. Андреев, А., Л. Ангелова, Ст. Сланев, М. Мачев, Ал. Стойков, А. Мотовски, С. Йорданов, Ст. Димитров, В. Дрбохлав, В. Кацаров, М. Киров, М. Василев, В. Дойчев, М. Тенчев, 2008, Справочник по Свиневъдство, Дионис, София, 400 стр.
 23.  Кацаров, В., 2009, Да работиш в свинеферма, (монографична книга) , Стара Загора, 103 стр.
 24.  Стойков Ал., В. Кацаров, 2010, Свиневъдство, (учебник),  Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 240 стр.
III. Научно-популярни публикации
Вид публикация:
Преди  хабилитиране
След хабилитиране
Общо
Самостоятелни
15
26
41
Водещ автор
4
4
Втори и следващ автор
20
5
25
Общо
39
31
70
 1. Андреев, А., В. Кацаров, И. Йовчев,  Кога ползата ще бъде по-голяма, в-к "Септември",№ 4996 (95), 1985.
 2. Андреев, А., В Кацаров, Пътища за рационално използване на енергията в Свиневъдството, в-к "Септември", № 5032 (131), 1985.
 3. Андреев, А., В. Кацаров, Биотехника на размножаването важен фактор за ефективното изпълнение на развъдните програми в Свиневъдството, в-к  "Септември", № 5038 (127), 1985.
 4. Андрей, А., В. Кацаров, Породи свине за отглеждане в личните и  помощни стопанства, в-к "Септември", № 5061 (4), 1986.
 5. Андреев, А., В. Кацаров, Усъвършенстване на бригадната организация на труда в Свиневъдството, в-к  "Септември", № 5065 (8), 1986.
 6. Андреев, А., В. Кацаров, Грижи за прасетата бозайници и свинете-майки в личните стопанства,  в-к  "Септември",  № 5124 (68), 1986.
 7. Кацаров, В., Електроника и в Свиневъдството, в-к "Септември", №    143 (82), 1986.
 8. Андреев, А., В. Кацаров, Хранене на прасетата през бозайния период, в-к "Септември", № 5147 (86), 1986.
 9. Кацаров, В., Резерв с висока стойност, в-к "Септември", № 5151 (90), 1986.
 10. Андреев, А., В. Кацаров, За да има повече и по-качествено месо, в-к "Черноморски фронт", № 13587, 1986.
 11. Кацаров, В., Шумът и свинете, сп. "Природа и знание", № 9, 1986.
 12. Кацаров, В., Св. Танчев, Мини свине, сп. "Природа и знание", № 8, 1986.
 13. Кацаров, В., Малка аритметика, сп. "Лично и помощно стопанство", № 3, 1986.
 14. Кацаров, В., За безмлечието на свинете-майки, сп. "Лично и помощно стопанство", № 6, 1986.
 15. Диманов, Д., В. Кацаров, Везикулозна болест по свинете, сп. "Лично и помощно стопанство", № 7, 1986.
 16. Андреев, А., В. Кацаров, Предпазване на новородените прасета от хранителни разстройства, в-к "Народен другар", № 4831 (8), 1987.
 17.  Андреев, А., В. Кацаров, Грижи за свинете през зимния сезон, в-к "Народен другар", № 4832 (9), 1987.
 18.  Кацаров, В., Кога ще се опраси свинята, в-к "Направи сам", № 2, 1987.
 19.  Кацаров, В., Заслужават ли внимание китайските породи свине?, сп. "Природа и знание", № 1, 1987.
 20.  Кацаров, В., Номериране на свинете чрез изрезки, сп. "Лично и помощно стопанство", № 1, 1987.
 21.  Кацаров, В., Ст. Танчев, Прародителите на домашната свиня, сп. "Природа и знание", № 6, 1987.
 22.  Диманов, Д., В. Кацаров, Канибализъм, сп. "Лично и помощно стопанство", № 10, 1988
 23.  Андреев, А., В. Кацаров, Грижи, които се отплащат, сп. "Лично и помощно стопанство", № 3, 1989.
 24.  Георгиев, Ст., В. Кацаров, Кога да се заплоди свинята, сп. "Лично и помощно стопанство", № 9, 1989.
 25.  Кацаров, В., Номериране на свинете, чрез система от ушни изрезки, в-к "Български фермер", № 27, 1991.
 26.  Делчев, Н., В. Кацаров, Сандък фиксатор за кастриране на прасета, в-к "Български фермер", № 28, 1991.
 27.  Стайков, Й., В. Кацаров, Св. Танчев, Технологии за ефективно използване на водоемите и земите около тях, в-к "Български фермер", № 30, 1992.
 28.  Кацаров, В., По стъпките на дивата свиня,  в-к "Български фермер", № 36, 1992.
 29.  Георгиев, Ст., В. Кацаров, Страста говори на езика на ароматите, в-к "Български фермер", № 40, 1992.
 30.  Кацаров, В., Нетрадиционен фураж за свине, в-к "Вик", № 56, 1992.
 31.  Кацаров, В., Направете собствена крива за растежа на прасетата, в-к "Стопанин", № 9, 1993.
 32.  Katzarov, V., J. Staikov, Divelopment of Extension Servise in Bulgaria, The Bulgarian Busness, № 6, 1993.
 33.  Стойков, Ал., В. Кацаров,  Консултантски  служби (екстеншън сървис) в Англия, "Животновъдство", № 5, 1994.
 34.  Кацаров, В., Й. Стайков, Консултантските служби партньор на българските фермери, в-к "Агробизнес за всички" № 1 (0074), 1995, София.
 35.  Кацаров, В., Свиневъдството в условията на пазарна икономика, в-к "Агробизнес за  всички", № 2 (0075), 1995, София.
 36.  Кацаров, В., Какво трябва да се знае при избора на породите свине, в-к "Агробизнес за всички", № 3 (0076), 1995, София.
 37.  Андреев, А., В. Кацаров, По някои проблеми на кръстосването и хибридизацията в свиневъдството на България, Свиневъдство, № 1, 1995.
 38.  Кацаров, В., Й. Стайков, Консултантските служби в помощ на българските фермери, Животновъдство, № 5, 1995.
 39.  Рибарски, Ст., К.Ангелов, В. Дойчев, В. Кацаров, Морфологични проучвания на скелетната мускулна тъкан у свине с различна стрес чувствителност, Свиневъдство, № 2, 1995.
 40.  Кацаров, В., Алтернативни източници за фураж на свинете, в-к "Агробизнес за всички", № 6, 1995.
 41.  Кацаров, В., Стрес и качество на свинското месо, в-к "Арго- бизнес за всички", № 6, 1995.
 42.  Стайков, Й., В. Кацаров, Св.Танчев, Комбинирани технологии в земеделието, в-к "Агробизнес за всички", № 6, 1995.
 43.  Кацаров, В., Храна и енергия в премерени дози, Седмичен Агровестник, № 2, 1996.
 44.  Кацаров, В., Месо с по-малко тлъстини предпочита и българинът, в-к Седмичен Агровестник, № 5, 1996.
 45.  Шостак, Б., В. Кацаров, В. Дойчев, Четирипородното кръстосване, като метод за повишаване на репродукцията при свинете, Свиневъдство, N 1, 1996.
 46.  Кацаров, В.,А. Стойков, Организационно икономически проблеми при изграждането на нови свинеферми, Животновъдство, № 3, 1996.
 47.  Кацаров, В, Мини свине в служба на човешкото здраве. Български фермер, № 361, 1998
 48.  Драгоев, П., В.Кацаров, Повишаване на печалбата от репродуктивните ферми, Свиневъдство, № 1, 1998.
 49.  Кацаров, В., Оптимални печалби в свиневъдството чрез контрол на температурата. Национална агробизнес поща, № 1, 1999.
 50.  Кацаров, В., Ал. Стойков, Световни производствени стратегии в свиневъдството, Арго пари, № 17 /248/, 2000.
 51.  Стойков, Ал., В. Кацаров, Виждания за развитие на свиневъдството в България, Арго пари, № 18 /249/, 2000.
 52.  Кацаров, В., Кога ще започне опрасването? Фермер, № 3, 2001.
 53.  Кацаров, В., Пресметнете добре, ако искате свинефермата да е ефективна, Фермер, № 161, 2001.
 54.  Дойчев, В., В. Кацаров, Ю. Митев, Коластрата гарантира здравето на прасетата. Фермер-новият, год.V, № 229, 2003.
 55.  Кацаров, В., Д. Георгиев, Ползотворно сътрудничество в областта на свиневъдството. Животновъдство плюс, № 2, 2003.
 56.  Кацаров, В., Поставя ли се началото на края на Българското свиневъдство? Животновъдство плюс, № 6, 2003.
 57.  Кацаров, В.,Управление на опрасването, Стопанин, бр. 16 /628/, 15-21.4.2004.
 58.  Кацаров, В., Основни дейности преди опрасването на свинете, Стопанин, бр. 17-18 /628/, 22-28.4.2004.
 59.  Кацаров, В., Специфични дейности преди опрасването, Стопанин, бр. 21 /632/, 13-19.5.2004.
 60.  Кацаров, В., Процесът на опрасване, в. Стопанин, бр. 22 /633/, 20-27.5.2004.
 61.  Кацаров, В.,Особености в процеса на опрасване, Стопанин, бр. 23 /634/, 28.5.-2.6.2004.
 62.  Кацаров, В., Грижи и основни процедури при прасетата бозайници, Стопанин, бр. 24-25 /635/, 3-9.6.2004.
 63.  Кацаров, В., Контролиране на свинете в периода на лактация, Стопанин, бр. 26 /637/, 10-16.6.2004.
 64.  Кацаров, В., Контролиране на прасетата от раждането до отбиването, Стопанин, бр. 27 /638/, 17-23.6.2004.
 65.  Кацаров, В., Новото, което трябва да знаем за свинското месо, Животновъдство плюс, № 2, 2005.
 66.  Кацаров, В., Придвижване и транспортиране на свине. Suin Magazin, №1, 2006.
 67.  Кацаров, В.,За кризата и голямата игра. Агрокомпас, № 4, 2009, 40-42.
 68.  Кацаров, В.,За благополучието на свинете и свързаните с това проблеми., Агрокомпас, № 5, 2009, 60-63.
 69.  Кацаров, В., Стратегия за хранене на лактиращи свине, Агрокомпас, № 6, 2009, 64-66.
 70.  Кацаров, В., Ръководство за работа в свинеферми, Агрокомпас, № 8, 2009, 62-67.
Цитирания на трудове на проф. д-р Валентин Кацаров
Показател:
Брой
Цитирани трудове
55
Общо цитирания
156
Място на цитиране
България, Бразилия, Чили, Чехия,  Мексико, Испания, Полша, Русия, Украйна, Япония, Холандия, Хърватска
 
Показател:
Брой
Цитирания в България
129
Цитирания в чужбина
27
Общо цитирания
156
 
Показател:
Дисертации, брой
Цитирания, брой
       Цитирания в дисертации в България
10
39
Цитирания в дисертации в чужбина
14
16
Общо
24
55

Comments are closed