Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие на научната кариера:
1988 – 1992  – асистент- Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора
1992 – 1999  – ст. асистент
1999 – до сега  гл. асистент
Преподавани дисциплини:
Свиневъдство
Животновъдство
Производствен мениджмънт в животновъдството.
Научни интереси:
Качество и диетичност на свинското месо
Промишлени технологии в свиневъдството
Продуктивно дълголетие на свинете
Тема на защитена/и дисертация
Проучване на възможностите за оптимизиране на качеството и диетичността на свинското месо. Дисертация за присъждане на образователкна и научна степен „Доктор”, Стара Загора, 2009
 
ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ, УЧЕБНИЦИ, КНИГИ И ДР.
 
 1. Petkov, G., A. Iliev, V. Katzarov, V. Doichev, 1994. Determination of heat losses and growth in weaned pigs in relation with  environmental conditions. Proc. of the 7th International  Congress  on Animal Hygiene, September 12-16, St. Paul, Minnesota, USA, 111-116
 2. Танчев, Св., В. Кацаров, В. Дойчев, Ст. Гаджев, 1995. Сравнителен краниологичен анализ на диви свине, домашни свине и техните (F1) хибриди, Животновъдни науки, N 5-8, София, 160-162
 3. Шостак, Б., В. Кацаров, В. Дойчев, 1995. Репродуктивни особености на хибридни свине-първескини, заплодени с нерези кръстоски. Шеста национална конференция, 1-2 юни, Стара Загора, 104-107
 4. Кацаров, В., В. Дойчев, 1995. Някои аспекти при определяне големината на групата свине майки за заплождане, Селскостопанска наука и производство, N 4-5, София, 31-33
 5. Рибарски, Ст., К. Ангелов, В. Кацаров, В. Дойчев, 1995. Физико-химични свойства и тъканен състав на месо от свине с различна халотан-чувствителност, Шеста научна конференция, 1-2 юни, Стара Загора, 100-103
 6. Рибарски, Ст., К. Ангелов, В. Дойчев, В. Кацаров, 1996. Морфологични проучвания на скелетната мускулана тъкан у свине с различна стресчувствителност, Животновъдни науки, №4, София, 46-49
 7. Рибарски, Ст., Ст. Гаджев, В. Дойчев, В. Кацаров, М. Стефанов, 1997. Хистологични проучвания на скелетна мускулатура при диви, аборигенни и културни породи прасета, Животновъдни науки, Приложение, 23-26
 8. Doichev,V., M.Kirov, V.Katzarov, S.Ribarsky, P.Petrov, 1998. Effect of Ground flax Seed in swine diets on Pig Performance physico-chemical composition and quality of Meat. Bulgarian Journal of Agricultural Science 4, 351-356
 9. Шостак, Б., Р.Недева, В.Дойчев, В.Кацаров, 1999. Угоителни и кланични качества на трипородни хибридни прасета, хранени със смески с различно равнище на протеин и еднакво на лизин. Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки. Ст.Загора, Том 1, 114-120.
 10. Doichev, V., V.Bjalkov, S. Gadjev, V.Katzarov, S.Tanchev, B.Szostak, 2000. Morphometrical analysis of skull of native East Balkan pig. Animal Science Papers and Reports, Vol. 18, No 3, 183-194.
 11. Дойчев, В., А.Ангелов, Ст.Рибарски, М.Киров, В.Кацаров, П.Петров, 2001. Влияние на различни равнища ленено семе в дажбата върху мастнокиселинния състав на тъканните триацилглицероли при свине за угояване, Животновъдни науки, N2, 59-63.
 12. Doichev, V., A.Angelov, St.Ribarski, V.Katzarov, 2001. Influence of Ground Flax Seed in Fattened Pigs Diets on Fatty Acid Composition and Physical and Chemical Characteristics of Fats, Proceedings of the Second Global Workshop, “Bast Plants in the New Millennium”, 3-6 June, Borovets, Bulgaria, 410-415.
 13. Szostak, B., С. Рибарски, В. Дойчев, В. Кацаров, 2002. Сравнително проучване върху показатели характеризиращи качеството на месото при трипородни хибридни свине. Животновъдни науки, №3, 29 – 32.
 14. Кацаров, В., В. Дойчев, А. Стойков, 2002. Мениджмънт при бозайници и подрстваши прасета. Цени пазари маркетинг анализи прогнози, No 3, 26-29.
 15. Takuchev, N., V. Doichev, 2003. Chromaticity Index for Quantitative Estimation of Pig Meat Colour Adequate to the Human Colour Vision. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 9, 89 – 94.
 16. Petrov, P., L. Germanova, D. Kanev and V. Doichev, 2003. Influence of Different Energy Levels of Compound Feeds on the Growth Rate and the Beginning of the Puberty in Gilts. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 9, 119 – 122.
 17. Кацаров, В., В. Дойчев, А. Стойков, 2003. Биологични контролни параметри при управление на процеса на отглеждане на сукалчета и подрастващи прасета. Управление и икономика на селското стопанство, No 1, 49-53.
 18. Doichev, V., A. Angelov, B. Szostak, S. Ribarsci, V. Katzarov, 2003. Fatty acid composition of fat tissue triglicerides and skeletal muscle tissue histostructure of pigs fed diet containing flax seed. Technologia Alimentaria 2(1), 135 – 141.
 19. Дойчев, В., М. Янакиева, Г. Бъчварова, 2003. Влияние на лененото семе върху динамиката на мастнокиселинния състав и някои качествени показатели на подкожната сланина при свине за угояване. Животновъдни науки, № 5, 36 – 40.
 20. Дойчев В., 2004. Влияние на лененото семе и a токоферола в комбинирания фураж върху някои продуктивни и качествени показатели при свине за угояване. I Угоителни способности на свинете и физико-химични свойства на мазнината от подкожна сланина. Животновъдни науки, No 5, 47-53.
 21. Дойчев В. 2004, Влияние на лененото семе и a токоферола в комбинирания фураж върху някои продуктивни и качествени показатели при свине за угояване II Физико-химични свойства на мазнината от сало. Животновъдни науки, 5, 54-58.
 22. Doichev, V., M. Kirov, B. Szostak, V. Katzarov, and P. Petrov, 2004. Composition of tissue triacilglicerols and physico – chemical traits of lard depending on the level of ground flaxseed in the diet of fattening pigs. Animal Science papers and reports vol. 22 supl. 3, 73 – 81
 23. Стойков, Ал., В. Кацаров, Ст. Сланев, С. Иванова – Пенева, П. Драгоев, М. Бенков, А. Мотовски, Р. Недева, Ж. Накев, В. Дойчев, 2005. Актуални проблеми в свиневъдството, Сборник Доклади, 5 май, 2005.
 24. Дойчев, В. 2009. Проучване на възможностите за оптимизиране на качеството и диетичността на свинското месо. Дисертация за присъждане на образователкна и научна степен „Доктор”, Стара Загора
 25. Дойчев, В. 2009. Проучване на възможностите за оптимизиране на качеството и диетичността на свинското месо. Автореферат на дисертация за присъждане на образователкна и научна степен „Доктор”, Стара Загора
 26. Дойчев, В.. Г. Михайлова, М. Киров, 2010. Мастнокиселинен състав на триацилглицеролите и фосфолипидите в m. semimembranosus под влияние на добавката на ленено семе в дажбата на свинете. Екология и бъдеще, IX, 1, 39 – 46.
 27. Бъчварова, Г., Б. Бенков, М . Янакиева, В. Дойчев, 2010. Угоителни и месодайни качества на чистопородни и хибридни прасета. Животновъдни науки, 1, 15 – 21.
 28. Киров, М, В. Дойчев, 2010. Размер и структура на групата отпаднали свине. Животновъдни науки, Приложение 1, 198 – 202.
 29. Gadjev S., R. Mihailov, V. Doichev and B. Szostak, Apparatus hyoideus in wild and domestic swine. In press
Книги:
 1. Андреев, А., Л.Ангелова, Ал.Стойков, В.Кацаров, П.Драгоев, М.Мачев, Л.Костов, А. Мотовски, С. Йорданов, В. Дрбохлав, М. Киров, М. Василев, Ал. Илиев, Т. Сас, В. Дойчев, С. Йончева, 2000, Справочник по Свиневъдство, Ст. Загора, 500 стр.
 2. Кацаров, В., В.Дойчев, Рибарски, Ст. 2002, Управление на Опрасването, Ст. Загора, 120 стр.
 3. Стойков, А., В. Кацаров, С. Сланев, А. Мотовски, П. Драгоев, В. Дойчев, 2002. Развитие на свиневъдството през периода 2002 – 2006 г. Научно – приложна конференция на Аграрен факултет при Тракийски университет “Проблеми на животновъдното производство в република България”, 22 – 23 май. Част втора. Сборник от доклади по направления, 77 – 104.
 4. Андреев, А., Л.Ангелова, Ст. Сланев, М.Мачев, Ал.Стойков, А. Мотовски, С. Йорданов, Ст. Димитров, В. Дрбохлав, В.Кацаров, М. Киров, М. Василев, В. Дойчев, М. Тенчев, 2008, Справочник по Свиневъдство, Дионис, София, 400 стр.

Comments are closed