Проф. дн Атанас Генчев Генчев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професор 2015, Доцент 2000, гл. ас. 1995, ст.ас 1990, ас. 1987 – катедра „Птицевъдство”, АФ при Тракийски университет, Стара Загора
ДН 2014, Д-р по птицевъдство 1997, магистър зооинженер 1986 – ТСХА, Москва, Русия
Преподавани дисциплини:
Птицевъдство
Инкубация на селскостопанските птици
Промишлено производство на яйца и птиче месо
Производство на безопасно и качествено месо от птици
Научни интереси
Технология на инкубация на селскостопански птици
Продуктивност и качество на птицевъдна продукция – яйца и месо
Технология на производство на продукция от японски пъдпъдъци
Тема на защитени дисертации
„Проучване динамиката на растеж и газообмен при кокоши ембриони от месодаен тип ” Дисертация за присъждане на ОНС „Доктор“
„Продуктивна характеристика на японски пъдпъдъци(Coturnix coturnix japonica) от породите Фараон и Манджурски златисти“. Дисертация за присъждане на НС „Доктор на науките“
Автор или съавтор на 92 научни статии, отпечатани в страната и чужбина, 2 учебника по птицевъдство, 1 книга  и 1 електронен курс «Инкубация на селскостопанските птици».
Участник в множество национални научни конференции и симпозиуми, голяма част от тях с международно участие. Редовен участник във всички издания на провежданата в Москва, Русия, Международна научно-практическа конференция, посветена на проблемите на съхранението на биологичното разнообразие в големите населении места, стартирала през 2000 година под надслова «Животные в городе» и преименувана през 2005 година «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйзтво России».
 
Списък на избрани публикации в сферата на:
Инкубация на селскостопански птици:
 • Genchev, A., 2010. Effect of age upon the reproductive performance of Japanese quails. Agricultural Science and Technology, Vol. 2, 1:9-13.
 • Genchev, A., 2009. Influence of hatching eggs storage period upon the incubation parameters in Japanese quails. Journal Central European Agriculture, v. 10, No 2:167-174.
 • Николова, М., А. Генчев, 2001. Проучване влиянието на някои технологични фактори при инкубация на яйца от мускусна патица (Cairina Moschata). Животновъдни науки, 2:68-72.
 • Генчев, А., М. Николова, 2000. Влияние на продължителността на прединкубационно съхраняване на яйца от бяла мускусна патица (Cairina moschata) върху резултатите от инкубацията. Животновъдни науки, 4:9-12.
 • Афанасьев Г.Д., Г.И. Блохин, А. Генчев, Ст. Рибарски, Д. Алексиева, 2000. Рост японских перепелов, качество мяса и микроморфологические особенности скелетных мышц в зависимости от продолжительности инкубации. Известия ТСХА, Изд. МСХА, М., 2:152-159.
 • Генчев А., 1999. Влияние на условията на инкубация върху люпимостта и растежа на японските пъдпъдъци (Coturnix coturnix japonica). Животновъдни науки, ХХХVІ, 3-4:37-41.
 • Генчев А., Г. Желязков, 1997. Влияние на някои фактори върху продължителността на инкубацията при кокоши ембриони. Животновъдни науки, приложение, 258-261.
 • Генчев А., А. Османян, 1996. Влияние возраста кур и пола эмбрионов бройлерного типа на их рост и развитие, Известия ТСХА, 4:182-190.
 • Генчев А., Д. Алексиева, 1995. Влияние на продължителността на инкубация с острия край нагоре върху ембрионалното развитие и люпимостта. Животновъдни науки, ХХХII, 1-2, 51-54.
 • Кайтазов Г., А. Генчев, 1995. Влияние на генотипа на кокоши зародиши върху газообмена им през ембрионалния период. Животновъдни науки, ХХХII, 5-8, 199-201.
Продуктивност и качество на птицевъдна продукция:
Яйчна продуктивност и качество на яйца:
 • Lukanov H., A. Genchev, A. Pavlov, 2015. Egg quality and shell colour characteristics of crosses between Araucana and Schijndelaar with highly productive White Leghorn and Rhode Island Red strains. Agricultural Science and Technology, Vol.. 7, No 3, pp 366 – 371.
 • Lukanov H., A. Genchev, A. Pavlov, 2015. Colour traits of chicken eggs with  different eggshell pigmentation. Trakia Journal of Sciences, 2:149-158.
 • Genchev А., 2012. Comparative investigation of the egg production in two Japanese quail breeds – Pharaoh and Manchurian Golden. Trakia Journal of Sciences, 10, 1:48-56.
 • Genchev А., 2012. Quality and composition of Japanese quail eggs (Coturnix japonica). Trakia Journal of Sciences, 10, 2:91-101.
 • Genchev, A. and M. Kabakchiev, 2009 Egg productivity and egg quality estimation and evaluation of two breeds Japanese quail (Coturnix japonica). Agricultural Science and Technology, Vol. 1, 1:8-12.
 • Генчев, А., Г.Д. Афанасьев, Г.И. Блохин, 2007. Яичная продуктивность и качества яиц болгарской популяции перепелов “Маньчурские золотистые”. Сб. материалов ІІ международной научно-практической конференции “Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России”, Москва, 2007г, 352-356.
 • Генчев А., 2006. Основни характеристики на яйчната продуктивност при породата Манджурски златисти пъдпъдъци. Животновъдни науки”, v.XLIII, №2, 2006, 36-38.
 • Генчев А., 2004. Качество и биологична ценност на яйца от японски пъдпъдъци. Хранително-вкусово промишленост, 4:9-11.
 • Николова, М., В. Герзилов, А. Генчев, 2000. Проучване върху яйчната продуктивност на мускусна патица (Cairina moschata). I. Носливост и интензивност на снасяне. Животновъдни науки, 3:15-18.
 • Генчев Ат., Д. Алексиева, В. Видев, 1999. Морфологична характеристика на яйца от японски пъдпъдъци през различните фази на продуктивния цикъл. Сборник Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, том 1: Животновъдство, растениевъдство, ветеринарна медицина, 121-125.
 • Алексиева Д., М.Кабакчиев, А. Генчев, 1999. Зависимост между здравината и еластичната деформация на черупката при кокоши яйца. "Животновъдни науки, ХХХVІ, 1:26-28.
Месодайна продуктивност и качество на месо:
 • Ribarski S., H. Lukanov, I. Penchev, A. Genchev, E. Lyutskanova, 2015  Effects of salt-curing on physicochemical and technological properties of Japanese quail breast meat. Agricultural Science and Technology, Vol. 7, No 3, pp 354 – 359.
 • Vasileva P., H. Lukanov, A. Genchev, 2014. Meat quality traits in Japanese quails with regard to storage conditions and duration. Agricultural Science and Technology, Vol. 6, 4:475-479.
 • Ribarski S., A. Genchev  and S. Atanasova, 2013. Effect of cold storage terms on physico-chemical properties of Japanese quail (Coturnix Coturnix japonica) meat. Agricultural Science and Technology, Vol. 5, 1:.126-133.
 • Ribarski S., A. Genchev, 2013. Effect of breed on meat quality in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Trakia Journal of Sciences, 11, 2:181-188.
 • Genchev А., S. Ribarski, G. Zhelyazkov, 2010. Physicochemical and technological properties of japanese quail meat. Trakia Journal of Sciences, 8, 4:86-94.
 • Генчев, А., 2010.  Влияние на възрастта на клане на мъжките пъдпъдъци върху производството, качеството и състава на месото. Птицевъдство, ХІХ, 4:26-28.
 • Genchev, A. G. Mihaylova, S. Ribarski, A. Pavlov, M. Kabakchiev, 2008. Meat quality and composition in Japanese quails. Trakia Journal of Sciences, Vol.6, 4: 72-82.
 • Генчев А., А. Павлов, М. Кабакчиев, Ст. Рибарски и Г. Михайлова, 2007. Ефект от добавката на калциев пероксид във фуража върху растежа и качеството на месото от японски пъдпъдъци. Животновъдни науки, XLIV, 4:29-34.
 • Genchev А., S. Ribarski, G. Afanasjev, G. Blohin, 2005. Fattening capacities and meat quality of Japanese quails of Faraon and White English breeds. Journal Central European Agriculture, v. 6, No 4:501-505.
 • Генчев А., С. Рибарски, Г. Михайлова, Д. Динков, 2004. Кланични характеристики и химичен състав на месо от японски пъдпъдъци (Coturnix coturnix japonica). Животновъдни науки, 5:8-12.
 • Генчев А., 2003. Угоителни способности и качество на месото на японски пъдпъдъци, угоявани с фуражни смески с различен хранителен състав. Животновъдни науки, 5:54-57.
 • Alexieva D., A. Genchev, V. Drbohlav, 1998. Meat quality of intensively fattened ducks-broilers. Proc. of 10th European Poultry Conference “The Poultry Industry Towards the 21st Century”, Jerusalem, Israel, 21-26.06.1998, vol. 2,641-643.
Технология на производство на продукция от японски пъдпъдъци
 • Пенков Д., М. Николова, С. Григорова, А. Генчев, 2010. Проучване върху консумацията на вода при Японски пъдпъдъци-носачки (Coturnix Japonica). Аграрни науки, ІІ, 3:61-65.
 • Genchev, A., 2009. Potential for use of interrupted heating regimens in Japanese quail rearing. Trakia Journal of Sciences, Vol.7, 4:38-45.
 • Кайтазов Г., А. Генчев, Д. Пенков, 2004. Ефективност на производство на месо от японски пъдпъдъци при използване на пробиотика “Лактина”. Животновъдни науки, 4:32-35.
 • Кайтазов Г., А. Генчев, 2003. Храненето като основен фактор, определящ ефективността на производство на японски пъдпъдъци. Животновъдни науки, 5:50-53.
 • Генчев, А., И. Петров, 2002. Влияние на храненето и възрастта при прехода от стартер към финишер върху количествените и качествените показатели на месото от японски пъдпъдъци. Животновъдни науки, 4-5:105-110.
 • Кайтазов, Г., Д. Алексиева, Х. Момчилов, А. Генчев, 2000. Анализ на икономически ефект от замяна на част от протеина на фуражна смеска за птици с протеин от изсушени птичи екскременти. Сб. “Постижения в областта на аграрните и обществените науки”, 1:50-55.
 • Алексиева Д., Ат. Генчев,1998. Изпитване ефективността на различни фуражни смески при хранене на японски пъдпъдъци. I. Растежен период. "Животновъдни науки”, XXXV, 5:46-51.
 • Генчев Ат., Д. Алексиева, 1998. Изпитване ефективността на различни фуражни смески при хранене на японски пъдпъдъци. II. Яйценосен период. Сб. доклади от IХ национална конференция "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки" 5-6 юни, Ст. Загора, 480-484.
 • Генчев Ат., Д. Алексиева, 1998. Проучване влиянието на смески с различен състав върху морфологичните качества на яйца от японски пъдпъдък. Сб. доклади от IХ национална конференция "Съвременни тен­денции в развитието на фундаменталните и приложни науки" 5-6 юни, Ст. Загора, 475-479.

Comments are closed