Животновъдство – непреживни и други животни

Ръководител катедра проф. дн Атанас Генчев
тел. 042 699 383, e-mail agenchev@abv.bg
Секции
Организатор катедра Мария Йочева, ст. 523, тел. 042 699 384, e-mail pticevydstvo_tru@abv.bg
 
Секция "Бубарство"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Развъждане и селекция на копринената пеперуда, включително създаване на нови линии, породи и хибриди. Използване на ултравиолетовата флуоресценция в селекционния процес.
 • Стимулиране продуктивността на B. mori чрез въздействие с физични фактори (гама, лазерни и инфрачервени лъчи).
 • Хранене на копринените буби включително използване на изкуствена храна и нетрадиционни източници (M. nigra).
 • Влияние на екологичните условия през отделните стадии от отглеждането им.
Преподавани дисциплини
 • Бубарство
 • Екология на стопанско полезните насекоми
 • Технологии в бубарството
 • Мениджмънт в бубарство
 • Качество и стандарти на продукти от бубарство
 • Селекция на копринената пеперуда
Преподавателски състав
Гл. ас. д-р Радостина Пенева Гънчева
тел. 042 699 369, e-mail  r.guncheva@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Хранене, отглеждане и селекция на черничевата копринена пеперуда
Хранене на копринени буби с нетрадиционни хранителни източници
Използване на изкуствена храна

Организатор упражнения Михаила Златарова, ст. 640, тел. 042 699 369
 
Секция “Зайцевъдство и дивечовъдство”
Научна проблематика
 • Зайцевъдство
 • Хранене
 • Технологии
 • Биология на размножаването на зайци и дивеч
 • Дивечовъдство
 • Биология и екология на дивеча
 • Биология и екология на пернатия дивеч, отглеждан волиерно – хранене, яйценосливост, инкубация – люпимост, преживяемост на приплодите и т.н.
По-значими постижения на преподавателите, работили в секцията
 • Защитена една дисертация по зайцевъдство
 • Защитени две дисертации по дивечовъдство
 • Написани 12 учебни помагала и книги – една в съавторство, другите самостоятелно
 • Излезли от печат над 90 научни публикации и над 140 научно-популярни
Преподавани дисциплини
 • Зайцевъдство и дивечовъдство
 • Екология и биология на дивеча
 • Дивечовъдство
 • Зайцевъдство
 • Лабораторни животни
 • Кинология
 • Хранене на лабораторни и луксозни животни
 • Мениджмънт в зайцевъството и дивечовъството
 • Качество и стандарти на продукти от зайцевъството и дивечовъството
 • Лабораторни и луксозни животни
 • Производство на безопасни и качествени хранителни продукти от зайци и дивеч
 • Ловен туризъм
Преподавателски състав
тел. 0886 824 714, e-mail eraichev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екология на хищните бозайници- лисица, чакал, дива котка, бялка, язовец
Морфологични особености на изброените видове (краниометрия), свързани с възрастовите промени и половите различия
Следознание
Полеви наблюдения върху поведението на дивите бозайници
Дермопластика и оценка на ловни трофеи

 
 
 
 
 
 
 
Област на интереси:
Изследване на конфликта между човека и дивите животни
Проучване хранителното поведение и биологията на бялката ( Martes foina )
Развъждане на животни с ценни кожи- норки и лисици

Организатор упражнения Галя Тенева, ст. 565, тел. (042) 699 365
 
Секция "Коневъдство"
Преподавани дисциплини
 • Коневъдство
Преподавателски състав
Гл. ас. д-р Радка Василева Влаева

Организатор упражнения Тодорка Славова, ст. 606, тел. 042 699 374
 
Секция “Птицевъдство”

Научно направление – Птицевъдство

Научна проблематика
 • Анатомия и физиология на селскостопанските видове птици
 • Биология на селскостопанските видове птици
 • Развъждане и генетика на селскостопанските видове птици
 • Инкубация и биологичен контрол
 • Хранене на селскостопанските птици
 • Технологии при отглеждане на птици от различни видове и продуктивни направления
 • Качество и окачествяване на продукция от птицевъдството
Преподавани дисциплини
 • Птицевъдство
 • Водоплаващи птици
 • Пуйковъдство  
 • Инкубация на селскостопанските птици
 • Промишлено производство на яйца и птиче месо
 • По Магистърска програма "Птицевъдство"
 • Технологии за производство на птиче месо
 • Практика по птицевъдство
 • Технологии за производство на втлъстен черен дроб
 • Технологии за производство на яйца и яйчни продукти
 • Инкубация
 • Окачествяване на продукти от птицевъдството
 • По Магистърска програма "Управление на системите за безопасност и качество на храните"
 • Производство на безопасно и качествено месо от птици
 • Производство на безопасни и качествени продукти от дивеч
 • Извеждане на модул по "Птицевъдство" в:
 • Производствен мениджмънт в аграрния сектор – Аграрна икономика 
 • Животновъдство – Агрономство, Аграрно инженерство и Екология и опазване на околната среда
 • Консултански практики в животновъдството – Магистърска програма

Преподавателски състав

тел. 042 699 383, e-mail agenchev@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технология на инкубация на селскостопански птици
Качество на птицевъдна продукция – яйца и месо
Технология на производство на продукция от Японски пъдпъдъци

тел. 042 699 381, e-mail dr_lukanov@abv.bg, drlukanov@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските птици
Качество на птицевъдната продукция
Развъждане и генетика на селскостопанските птици
Изложбено и декоративно птицевъдство

Организатор упражнения Мария Йочева, ст. 503, 523, тел. 042 699 384, e-mail pticevydstvo_tru@abv.bg
 
Секция “Пчеларство”
Научна проблематика
 • Анатомия, биология, физиология и морфологични особености на медоносната пчела
 • Технологии на отглеждане, размножаване и продуктивност на пчелните семейства
 • Селекция, размножаване, отглеждане и съхранение на пчелни майки
 • Икономика, организация, мениджмънт на пчеларството
 • Опазване на пчелите от някои неприятели
 • Прилагане на стимулиращи вещества и заместители на прашеца при подхранване на пчелните семейства
 • Пчелите и пчелните продукти, като индикатори за замърсяване на околната среда
Преподавани дисциплини
 • Пчеларство 
 • Агротуризъм
 • Производство на безопасни и качествени продукти от пчеларството
 • Екология на стопанско полезните насекоми
 • Екотуризъм
Преподавателски състав
тел. 042 699 367, e-mail izhel@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Биология на медоносните пчели и технологии на отглеждане на пчелните семейства
Използване на стимулиращи вещества и заместители на цветния прашец при подхранване на пчелните семейства и влиянието им върху биологичните признаци на медоносните пчели
Използване на заместители на въглехидратната храна на пчелите и влиянието им върху  качествата на получения пчелен мед
Използване на етерични масла в пчеларството
Възможности за използване на медоносните пчели и пчелните продукти като индикатори за замърсяване на околната среда

Гл. ас. д-р Свилен Богданов Лазаров
тел. 042 699 366, e-mail  svilendok@abv.bg  svilen.lazarov@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии в пчеларството
Хигиенно поведение при медоносната пчела
Морфологични и биохимични признаци при медоносните пчели
Пчелни продукти

Организатор упражнения Михаила Златарова, ст. 640, тел. 042 699 369
 
Секция "Свиневъдство"
Научна проблематика
 • Угоителни способности и кланични качества на свинете
 • Мениджмънт на свиневъдните ферми
 • Икономически анализи в свиневъдството
 • Маркетинг и пазари за свиневъдна продукция
 • Алтернативни пазари и използване на маркетинговите кооперативи за повишаване на пазарните цени на свинското месо и местните продукти
 • Използване на пазарната информация за намаляване на ценовия риск в свиневъдството
 • Технологии на отглеждане на свине за разплод и месо
 • Оптимизиране на микроклиматични фактори и технологични параметри
 • Екологизация на производствените процеси
 • Хранене на свине
 • Възможности за подобряване на диетичността и качеството на свинското месо
Преподавани дисциплини
 • Свиневъдство
 • Развъждане и отглеждане на свине
Преподавателски състав
тел. 042 699 388, e-mail vkatsarov@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Репродуктивни, угоителни и кланични качества на свине
Екологосъобразно производство на свинско месо
Мениджмънт на свиневъдната ферма
Формиране на допълнителни приходи в свинефермите
Икономически анализ на фермата

тел. 042 699 386, e-mail v.doichev@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Качество и диетичност на свинското месо
Промишлени технологии в свиневъдството
Продуктивно дълголетие на свинете

 

 

Comments are closed