Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли

Ръководител катедра проф. дн Атанас Генчев
тел. 042 699 383, e-mail agenchev@abv.bg
Секции
Организатор катедра Мария Йочева, ст. 523, тел. 042 699 384, e-mail pticevydstvo_tru@abv.bg
 
Секция "Свиневъдство"
Научна проблематика
 • Угоителни способности и кланични качества на свинете
 • Мениджмънт на свиневъдните ферми
 • Икономически анализи в свиневъдството
 • Маркетинг и пазари за свиневъдна продукция
 • Алтернативни пазари и използване на маркетинговите кооперативи за повишаване на пазарните цени на свинското месо и местните продукти
 • Използване на пазарната информация за намаляване на ценовия риск в свиневъдството
 • Технологии на отглеждане на свине за разплод и месо
 • Оптимизиране на микроклиматични фактори и технологични параметри
 • Екологизация на производствените процеси
 • Хранене на свине
 • Възможности за подобряване на диетичността и качеството на свинското месо
Преподавани дисциплини
 • Свиневъдство
 • Развъждане и отглеждане на свине
Преподавателски състав
тел. 042 699 386, e-mail v.doichev@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Качество и диетичност на свинското месо
Промишлени технологии в свиневъдството
Продуктивно дълголетие на свинете

тел. 042 699 371, e-mail katerina.burlakova@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Репродуктивни  качества на свине
Управление на опрасването
Химичен състав на мляко от свине

Организатор упражнения Мария Йочева, ст. 503, 523, тел. 042 699 384, e-mail pticevydstvo_tru@abv.bg
 
Секция “Птицевъдство”

Научно направление – Птицевъдство

Научна проблематика
 • Анатомия и физиология на селскостопанските видове птици
 • Биология на селскостопанските видове птици
 • Развъждане и генетика на селскостопанските видове птици
 • Инкубация и биологичен контрол
 • Хранене на селскостопанските птици
 • Технологии при отглеждане на птици от различни видове и продуктивни направления
 • Качество и окачествяване на продукция от птицевъдството
Преподавани дисциплини
 • Птицевъдство
 • Водоплаващи птици
 • Пуйковъдство  
 • Инкубация на селскостопанските птици
 • Промишлено производство на яйца и птиче месо
 • По Магистърска програма "Промишлено птицевъдство"
  • Технологии за производство на птиче месо
  • Хранене на селскостопански птици
  • Добив и окачествяване на птиче месо
  • Практика по птицевъдство
  • Технологии за производство на втлъстен черен дроб
  • Инкубация
  • Технологии за производство на яйца и яйчни продукти
  • Окачествяване на кокоши яйца за консумация
  • Биологично птицевъдтво
 • По Магистърска програма "Управление на системите за безопасност и качество на храните"
  • Производство на безопасни и качествени продукти от птици
  • Извеждане на модул по "Птицевъдство" в:
  • Производствен мениджмънт в аграрния сектор – Аграрна икономика 
  • Животновъдство – Агрономство, Аграрно инженерство и Екология и опазване на околната среда
  • Консултански практики в животновъдството – Магистърска програма
Преподавателски състав
тел. 042 699 383, e-mail agenchev@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технология на инкубация на селскостопански птици
Качество на птицевъдна продукция – яйца и месо
Технология на производство на продукция от Японски пъдпъдъци

тел. 042 699 381, e-mail dr_lukanov@abv.bg, drlukanov@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските птици
Качество на птицевъдната продукция
Развъждане и генетика на селскостопанските птици
Изложбено и декоративно птицевъдство

Организатор упражнения Мария Йочева, ст. 503, 523, тел. 042 699 384, e-mail pticevydstvo_tru@abv.bg
 
Секция "Коневъдство"
Преподавани дисциплини
 • Коневъдство
 • Спортно коневъдство
 • Конен туризъм, любителска и лечебна езда
 • Практика по конен спорт
Преподавателски състав
тел. 042 699 374 e-mail rvlaeva@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Развитие на популацията „Български спортен кон“ –  метод на развъждане, генеалогична структура и екстериорни характеристики.
Изпитване на млади коне, от спортни породи.
Идентификация и регистрация на племенни коне. ДНК анализ.
Тестиране и регистриране на жребци производители.
Чистокръвна английска порода – генеалогична и генетична структура на породата в България, екстериорни характеристики и влияние на линейната принадлежност върху екстериорните признаци.
Характеристика и състояние на популацията „Местно магаре“ в България, съхранение и развъждане, екстериорни особености и ареал на разпространение.
История и развитие на популацията магарета в световен мащаб. Стопански качества. Нови продуктивни направления.
История и развитие на породите коне отглеждани в България.
История, развитие и съхранение на националните породи коне.

Организатор упражнения Тодорка Славова, ст. 606, тел. 042 699 373
 
   Секция "Рибовъдство и аквакултура"
В секцията се работи по следните научни направления
 • Разработването на интензивни технологии за отглеждане на хидробионти
 • Анализ на финансовия мениджмънт на рибовъдните ферми
 • Екологичната оценка на аквафермите
 • Пазарна информация и редуциране на ценовия риск при аквапроизводството
 • Икономически анализи на рибовъдните ферми
 • Екологична оценка на рибовъдните ферми
 • Органична аквакултура
Преподавани дисциплини
 • Аквакултура
 • Аквакултура – въведение и принципи
 • Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност
 • Безопасност в аквапроизводството
 • Екология на хидробионтите и аквакултура
 • Екологизация на аквапроизводството
 • Маркетинг в аквакултурата
 • Основи на рибовъдството
 • Промишлен риболов
 • Преработка на хидробионти
 • Производствени технологии за сладководни видове риби
 • Производствени технологии за култивиране на ракообразни и мекотели
 • Производствени технологии за морски видове риби
 • Рибовъдство
 • Технологии в сладководната аквакултура
 • Технологии в морската аквакултура
Преподавателски състав
тел. 042 699 376, e-mail ivailo_sir@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Сладководна аквакултура
Устойчива аквакултура
Интегрирани технологии в аквакултурата

тел. 042 699 379, e-mail  georgi_ij@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Качество на месото
Месни продукти
Безопасност на месото и месните продукти
Бледо, меко, воднисто месо, стрес

тел. 042 699 382, e-mail st_stoyanova@mail.bg
 
Област на научни интереси:
Устойчива  аквакултура
Хранене и технологии  на  отглеждане  на  стопанските  видове риби
Маркетинг  в  аквакултурата

Организатор упражнения Диана Михайлова, ст. 618, тел. 042 699 378, e-mail dmihaylova@abv.bg
 
Секция “Зайцевъдство и дивечовъдство”
Научна проблематика
 • Иновации в технологиите за отглеждане на породи зайци, свързани с осигуряване на тяхното благополучие
 • Изучаване влиянието на индивидуалното и груповото отглеждане на различни породи зайци върху поведенческите им прояви
 • Поведенческа екология на дивите бозайници
 • Изследване на възможностите за решаване на конфликта между човека и местните видове бозайници и птици
 • Изследване на демографските параметри на популациите на местните хищни бозайници
По-значими постижения на преподавателите, работили в секцията
 • проф. дсн Надежда Дамянова е основоположник на секцията, която в началото е била „Зайцевъдство“, а в последствие „Зайцевъдство и дивечовъдство“. Като научен работник и преподавател работи от 1959 г. до 1991 г.
 • проф. д-р Иван Григоров работил в основно в сферата на зайцевъдството през периода 1978-2012 г. Извел е успешно двама докторанти и издаден хабилитационен труд на тема: „Общи и специални аспекти на зайцевъдството“.
 • Защитена една докторска дисертация по зайцевъдство на чуждестранен докторант, с научен ръководител проф. д-р Иван Григоров
 • Написани 12 учебни помагала и книги – една в съавторство, другите самостоятелно и над 90 научни публикации
      Работещите понастоящем преподаватели в секцията имат:
 • Защитени две докторски дисертации по дивечовъдство на работещите към момента преподаватели в секцията – доц. д-р Евгений Райчев през 2002 г. и доц. д-р Станислава Пеева през 2016 г.
 • Написани 3 учебни помагала, 1 монография и 60 научни публикации
Преподавани дисциплини
 • Зайцевъдство и дивечовъдство
 • Орнитология
 • Териология
 • Кинология
 • Декоративни и екзотични животни
 • Качество и стандарти на продукти от зайцевъството и дивечовъството
 • Производство на безопасни и качествени хранителни продукти от зайци и дивеч
 • Ловен туризъм
Преподавателски състав
тел. 0886 824 714, e-mail eraichev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Изследване на възрастовия и полов диморфизъм на хищните бозайници на базата на краниометрични и соматометрични измервания
Изследване на конкурентните хранителни взаимоотношения между хищните бозайници в района на Централна България
Споделяне на пространствената и времевата ниша между симпатричните видове бозайници
Следознание
Дермопластика и оценка на ловни трофеи

тел. 042 699 365 e-mail st.peeva@abv.bg, stanislava.peeva@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на интереси:
Изследване на конфликта между човека и дивите животни
Проучване хранителното поведение и биологията на бялката (Martes foina)
Изследване на поведенческата екология на язовеца (Meles meles) и на дивата котка (Felis silvestris) в района на Централна Стара планина и Сърнена Средна гора
Приложение на неинвазивните методи в изучаването на биологията и поведението на дивите бозайници и птици
Следознание

Организатор упражнения Тодорка Славова, ст. 606, тел. 042 699 373
 
Секция “Пчеларство”
Научна проблематика
 • Анатомия, биология, физиология и морфологични особености на медоносната пчела
 • Технологии на отглеждане, размножаване и продуктивност на пчелните семейства
 • Селекция, размножаване, отглеждане и съхранение на пчелни майки
 • Икономика, организация, мениджмънт на пчеларството
 • Опазване на пчелите от някои неприятели
 • Прилагане на стимулиращи вещества и заместители на прашеца при подхранване на пчелните семейства
 • Пчелите и пчелните продукти, като индикатори за замърсяване на околната среда
Преподавани дисциплини
 • Пчеларство 
 • Агротуризъм
 • Производство на безопасни и качествени продукти от пчеларството
 • Екология на стопанско полезните насекоми
 • Екотуризъм
Преподавателски състав
тел. 042 699 367, e-mail izhel@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Биология на медоносните пчели и технологии на отглеждане на пчелните семейства
Използване на стимулиращи вещества и заместители на цветния прашец при подхранване на пчелните семейства и влиянието им върху биологичните признаци на медоносните пчели
Използване на заместители на въглехидратната храна на пчелите и влиянието им върху  качествата на получения пчелен мед
Използване на етерични масла в пчеларството
Възможности за използване на медоносните пчели и пчелните продукти като индикатори за замърсяване на околната среда

тел. 042 699 366, e-mail  svilendok@abv.bg  svilen.lazarov@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии в пчеларството
Хигиенно поведение при медоносната пчела
Морфологични и биохимични признаци при медоносните пчели
Пчелни продукти

Организатор упражнения Михаила Златарова, ст. 640, тел. 042 699 369
 
Секция "Бубарство"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Развъждане и селекция на копринената пеперуда, включително създаване на нови линии, породи и хибриди. Използване на ултравиолетовата флуоресценция в селекционния процес.
 • Стимулиране продуктивността на B. mori чрез въздействие с физични фактори (гама, лазерни и инфрачервени лъчи).
 • Хранене на копринените буби включително използване на изкуствена храна и нетрадиционни източници (M. nigra).
 • Влияние на екологичните условия през отделните стадии от отглеждането им.
Преподавани дисциплини
 • Бубарство
 • Бубарство и околна среда
 • Технологии в бубарството
 • Мениджмънт в бубарство
 • Качество и стандарти на продукти от бубарство
 • Селекция на копринената пеперуда
 • Производствени практики по бубарство
 • Екологични аспекти в животновъдството
Преподавателски състав
тел. 042 699 370, 0886399889
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Селекция и развъждане на черничевата копринена пеперуда, включително и според възприемчивостта ѝ към изкуствена храна и отглеждане на копринените буби с такава.

Организатор упражнения Михаила Златарова, ст. 640, тел. 042 699 369

Comments are closed