Гл. ас. д-р Дияна Маринова Дерменджиева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родена на 29.03.1974 г. в гр. Харманли.
Висше образование – Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров” , специалност „Химични технологии” , инженер химик, магистър.
Учител по химия – ПГБХТ ”Дм. Менделеев”, гр. Стара  Загора – 1г. и 3 месеца.
Старши експерт химик в катедра ”Приложна екология и зоохигиена” – 5 г.
Асистент по Екология; Аграрен факултет; Катедра “ Приложна екология и зоохигиена”; (01.06.20013г.-до момента).
Преподавани дисциплини:
Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Управление и опазване на водите, Системи за управление на околната среда, Екологичен мониторинг
Научни интереси:
Мониторинг и екологична оценка на въздух, води и почви
Публикувани статии:
1. Атанасов, В., Е. Вълкова, Г. Костадинова, Г. Петков, Ц. Яблански, П. Вълкова, Д. Дерменджиева (2013). Нива на Mn във вода, седимент и водорасли от водоеми с висока степен на антропогенно влияние, Аграрна наука и технология, бр. 5, № 2, стр. 206-211.
1.1 Atanasov, V., E. Valkova, G. Kostadinova, G. Petkov, Ts. Yablanski, P. Valkova, D. Dermendjieva (2013). Manganese levels in water, sediment and algae from waterbodies with high anthropogenic impact, J. of  Agricultural Science and Technology, vol. 5, № 2, 206-211
2. Костадинова, Г., Г. Петков, Д. Дерменджиева, Н. Георгиева, Л. Доспатлиев (2011).  Оценка на замърсяването на въздуха в региона на Стара Загора, бр. 14, № 4, стр. 341-355.
2.1 Kostadinova, G., G. Petkov, D. Dermendjieva, N. Georgieva, L. Dospatliev  (2011).  Assessment of air pollution in Stara Zagora region, Bulgaria, J. of Balkan Ecology, vol. 14, № 4, 341-355.
3. Георгиева, Н., З. Янева, Д. Дерменджиева, Д. Нанева (2011).  Изследване нивата на тежки метали в язовир Чирпан, Наука и технологии, бр. 1, № 2, стр. 85-89.
3.1 Georgieva N., Z. Yaneva, D. Dermendjieva, D. Naneva (2011). Investigations of heavy metals levels in Chirpan reservoir, J. of Science  in Technologies, vol. 1, № 2, 85-89.
4. Тодорова, М., С. Атанасова, Б. Ситаула, Д. Аптурахим, П. Вълкова, Д. Дерменджиева (2012). Приложение на NIRS като бърз и алтернативен метод за определяне на тежки метали в почви, Аграрна наука и технология, бр. 4, № 4, стр. 440- 444.
4.1 Todorova, M., S. Atanasova, B. Sitaula, D. Apturachim, P. Valkova, D. Dermendjieva (2012). Application of NIRS as a rapid and alternative method for  prediction of heavy metals content in soil, J. of  Agricultural Science and Technology, vol. 4, № 4, 440-444.

Comments are closed