Проф. дн Гергана Стоянова Костадинова

 

 

 

 

 

 
Родена на 18.07.1971 г. в гр. Благоевград.
Висше образование – Зооинженер, ВИЗВМ, Аграрен факултет, Стара Загора, 1994 г. Постъпила на работа чрез конкурс през 1997 г. в катедра “Приложна екология и зоохигиена” при Аграрен факултет на Тракийски университет. Последователно придобити научни звания – асистент (1997 г.), ст.асистент (2000 г.), гл. асистент (2003 г.) и доцент (2007 г.). Докторант на самостоятелна подготовка от 2001 до 2003 г. Придобита ОНС „Доктор” през 2003 г.
Преподавани дисциплини:
А. За студенти от бакалавърска степен: Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Екологично законодателство и норми, Екологичен мониторинг, Системи за управление на околната среда, Защита при бедствия и първа долекарска помощ.
Б. За студенти от магистърска степен: Безопасност на труда и околната среда, Биологично производство на животински продукти.
Научни интереси:
Замърсяване и опазване на околната среда от животновъдни обекти – екологичен статус и степен на въздействие върху компонентите на околната среда – въздух, води и почви;  индикатори за комплексна екологична оценка на животновъдни ферми; екологични оценки.
Екологизацията на технологиите в животновъдството.
Мониторинг и екологична оценка на въздух, води и почви.
Теми на защитени дисертации:
За „Доктор” –  тема: “ Проучване въздействието на екотехнически системи за производство на краве мляко върху околната среда”, защитена през 2003 г., шифър 02.22.01. “Екология и опазване на екосистемите”.
Публикувани статии, учебници, книги, участие в научни форуми и др.
1. Научни публикации – 40 бр.
(* Публикации, част от дисертационния труд за ОНС „Доктор”;
1.1. В научни списания – 26 бр.
 1. Петков, Г., Г. Костадинова (1997). Топлотехническа характеристика на птицевъдни сгради в екотехнически системи за производство на яйца, Животновъдни науки (приложение), 287-290
 2. Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова (2001). Индикатори характеризиращи взаимодействието между екотехническите системи в животновъдството и околната среда, Животновъдни науки, № 2, 164-168.
 3. Петков, Г., Г. Костадинова, В. Баракова (2001). Проектна екологична ефективност на система за почистване, обработка и съхраняване на тора от ферма за 500 свине,  Животновъдни науки, № 2, 183-186.
 4. Баракова, В., Г. Петков, Г. Костадинова (2001). Оценка на замърсяването на въздушен басейн Стара Загора по данни от екологичен мониторинг, Животновъдни науки, № 2, 187-190.
 5. Петков, Г., Г. Костадинова, В. Баракова (2002). Процедури по оценка на въздействието върху околната среда в животновъдството, Животновъдни науки, № 4-5, 149-153.
 6. *Костадинова, Г. (2003). Замърсяване на въздуха от екотехническа система за десет крави, Екология и Бъдеще, год. 2, № 3, 31-35.
 7. *Костадинова, Г., Г. Петков, Г. Михайлова, С. Денев (2003). Качество на питейните води в екотехнически системи за производство на краве мляко, Екология и Бъдеще, год. 2, № 3, 25-30.
 8. Костадинова, Г., Г. Петков (2003). Опитът на Холандия за създаване на екологично свиневъдство и възможности за неговото прилагане в България, Екология и Бъдеще, год. II, № 1, 91-96.
 9. *Костадинова, Г., Г. Петков, Г. Михайлова, С. Денев (2004). Микробно замърсяване на почвата около местата за съхраняване на тора в антропогенни екосистеми за производство на краве мляко, Животновъдни науки, год. XLI, № 1, 58-62.
 10. Илиев, А., В. Баракова, Ч. Митева, Г. Костадинова, М. Михов, Д. Диманов (2004). Съдържание на нитрати в питейни води от местни водоизточници в община Стара Загора, Екология и Бъдеще, год. III, № 2, 6-9.
 11. Петков, Г., Г. Костадинова, Г. Михайлова, Ст. Денев (2004). Качество на питейните води в екотехническа система за 4530 свине, Екология и Бъдеще, год. 3, № 2, 10-16.
 12. Petkov, G., Kostadinova, G., V. Barakova (2004). Ecological Assessment of Soil Located around Pig Slurry Storage Lagoons, J. of Balkan Ecology, vol. 7, № 4, 428-433.
 13. Баракова, В., А. Илиев, Г. Костадинова (2004). Екологична оценка по биологичен индекс на водите в горното течение на река Тунджа, Екология и Бъдеще, год. III, № 4, 21-24.
 14. Miteva, Ch., J. Mitev, A. Iliev, D. Dimanov, I. Vashin, G. Kostadinova (2005). Perspectives Estimation of Introducing Welfare Requirements in Small Dairy Farms in the Region of Stara Zagora (2005), Ecology and Future, vol. IV, № 3, 56-61.
 15. Petkov, G., G. Kostadinova, G. Mihailova, A. Ilchev, D. Pavlov (2006). Nitrogen, Phosphorus and Potassium Balances in Finishing Pigs as Indicators for Ecological Assessment of Farm, J. of Balkan Ecology, vol. 9, № 1, 97-107.
 16.  Настова-Гьоргьиоска, Р., Г. Костадинова, Г. Петков (2006). Акумулиране на тежки метали по екотрофоролигната верига на Barbus Meridionalis Risso (Черна мряна) от река Вардар в Македония, Екология и Бъдеще, год. V, № 1, 28-35.
 17. Petkov, G.S., G.S. Kostadinova, S.A. Denev, G.S. Mihaylova, D.C. Pavlov (2006). Microbial pollution of soil around slurry storage lagoons at a pig-farm, Applied Soil Ecology, 34, 10-18  (IF = 2.122 за 2009 г.).
 18. Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова, К. Ангелова (2006). Екологична оценка на антропогенните въздействия върху водите в басейна на река Янтра, Екология и Бъдеще, год. 5, № 4, 51-59.
 19. Костадинова, Г. (2006). Проучване качеството на водата по физико-химични показатели в язовир “Колена”, община Стара Загора, Екология и Бъдеще, год. V, № 4, 29-35.
 20. Костадинова, Г., Г. Петков (2007). Зависимости между някои продуктивни и абиотични показатели при клетъчно отглеждане на кокошки-носачки, Животновъдни науки, гсд. XLIV, № 1, 38-44.
 21. Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова (2007). Екологични оценки и комплексен разрешителен режим при опазване на околната среда в животновъдството, Животновъдни науки, гсд. XLIV, № 3, 65-71.
 22. Костадинова, Г., Г. Петков, В. Баракова (2007). Ефективност на пречистване на отпадъчните води от градската пречиствателната станция в гр. Казанлък, Екология и Бъдеще, год. VI, № 1, 43-50.
 23. Kostadinova, G., G. Petkov, V. Barakova (2009). Efficacy of Waste Water Management Units on Pig Farm, Journal of Balkan Ecology, vol. 12, № 4, 379-386.
 24. Kostadinova, G., G. Petkov, V. Barakova, R. Nastova, G. Chilev (2009). Investigation on the Waste Water Management Units on Pig Farm, Krimiva 51, Zagreb, № 5, 279-285.
 25. Petkov, G., G. Kostadinova, R. Stefanova, T. Penev, P. Gercheva (2010). Animal hygiene and ecological assessment of air pollution in a pig-farm, Agricultural Science and Technology, vol. 2, № 3.
 26. Petkov, G., Ts. Yablanski, M. Todorova, D. Pavlov, G. Kostadinova, V. Barakovа (2010). Ecologocal assessment of soils from parks and places in Stara Zagora, J. of Ecology and Future, № 4.
1.2. Научни публикации в сборници с материали от научни форуми – 14 бр.
1.2.1. Проведени в страната
 1. Петков, Г., Г. Костадинова, Г. Желязков (1997). Политиката на ФАО, Световната банка и Комисията на Европейската общност за екологосъобразно развитие на животновъдството в света и възможностите на България в тази насока, Втори международен симпозиум “Екология – Устойчиво развитие”, 1-4.10.1997 г., гр. Враца, Научни трудове, 167-175.
 2. Петков, Г., Г. Желязков, Г. Костадинова (1998). Развитие на държавната политика за регулиране на системата “Енергия – Околна среда” в България, Енергия – Околна среда: Политика и регулатори на национално и между-народно ниво, Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 982-8281-46-7, 10-40.
 3. Тянков, Св., Г. Петков, Г. Михайлова, В. Кафеджиев, Г. Костадинова (2000). Екологични аспекти на животновъдството, Национална научнопрактическа конференция с международно участие “Човек, Природа, Здраве”, 3-4 Ноември, 2000 г., Пампорово, Сб. доклади, том. I, ISBN 954-423-218-4, 29-33.
 4. Петков, Г., Г. Костадинова, Г. Михайлова (2004). Екологични проблеми на животновъдството в България, XIII Международен симпозиум „Екология – 2004”, Слънчев бряг, Сб. с доклади., 179-207.
 5. Петков, Г., В. Баракова, Г. Костадинова (2006). Анализ на българското законодателство по опазване на околната среда от вредното въздействие на аграрното производство, Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора, 1-11.
 6. Петков, Г., А. Илиев, Г. Костадинова, Ч. Митева, Ю. Митев, Ж. Герговска (2006). Хигиенни изисквания в животновъдната ферма, Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора, 1-15.
 7. Илиев, А., Ч. Митева, Л. Тиммс, Ю. Митев, Г. Петков, Ж. Герговска, Г. Костадинова (2006). Благополучие, комфорт и хуманно отношение към животните според изискванията на Европейския съюз и нормативните документи в Р. България, Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора, 1-25.
 8. Костадинова, Г. (2006). Екологична оценка на водата в езеро “Загорка”, гр. Стара Загора по физико-химични показатели, Юбилейна национална научна конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България – клон Смолян”, 20-21.10. 2006 г., гр. Смолян, Сборник с научни доклади, 105-115.
 9. Костадинова, Г. (2006). Проучване замърсяването на въздуха от антропогенна екосистема за отглеждане на кокошки-носачки, Юбилейна национална научна конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България – клон Смолян”, 20-21.10. 2006 г., гр. Смолян, Сборник с научни доклади, 115-123.
 10. Петков, Г., Г. Костадинова, В. Баракова (2007). Готовност при възникване на производствени аварии в аграрния сектор, Семинар “Готовност при бедствия в аграрния сектор”, Тракийски университет – Iowa State University, 24-25 Януари 2007 г., гр. Стара Загора, 1-11.
 11. Баракова, В.,  Г. Костадинова, Г. Петков, Ч. Митева (2007). Управление на екологичния риск в аграрния сектор, Семинар “Готовност при бедствия в аграрния сектор”, Тракийски университет – Iowa State University, 24-25 Януари 2007 г., гр. Стара Загора, 1-8.
 12. Петков, Г., В. Баракова, Ю. Митев, Г. Костадинова (2008). Устойчиво развитие на агроекосистемите, В Пленарен доклад от Национална научна конференция с международно участие, на тема: „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, 6-9 май 2008 г., Тракийски университет, Стара Загора, 14-25.
 13. Petkov, G., G. Kostadinova, V. Barakova, R. Stefanova (2009). Environmental pollution from dairy and pig farms in Bulgaria, Proceedings form IV Balkan Conference on Animal Science “BALNIMALCON – 2009” – “Challenges of the Balkan Animal Industry and the Role of Science and Cooperation”, 14-16 May 2009, Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, Bulgaria, 453-457.
 
1.2.2. Проведени в чужбина
 1. Petkov, G., A. Iliev, G. Kostadinova (1997). On some aspects of bioenergetics of a chicken broiler farm ecotechnical system, 9th International Congress in Animal Hygiene, 17-21 August, Helsinki, Finland, Proceedings, vol. 1, 344-347.
2. Резюмета от научни форуми – 2 бр.
 1. Petkov, G., G. Kostadinova (1998). Air pollution from large livestock farms in Bulgaria, Proceedings of the International Conference on Livestock and the Environment, 16-20 June Ede/Wageningen, the Netherlands, p. 267.
 2. Kostadinova, G., G. Petkov, V. Barakova (2009). Study on the Effectiveness of Refuse Waters Purification at a Pig Farm, IV International Symposium of Livestock Production, 9-12 September, Struga, Macedonia, Book of Abstracts, р.185.
3. Учебни помагала – 8 бр.
3.1. Учебници – 3.
 1. Илиев, А., Ю. Митев, Ч. Митева, А. Чакъров, Е. Юленхоп, Н. Хардуинг, Д. Канили, Г. Петков, К. Киров, В. Баракова, Д. Диманов, Б. Биволарски, Г. Костадинова (2006). Животни по време на бедствие (Animals in Disaster), Ръководство, Тракийски университет – Iowa State University, СД “Контраст”, Стара Загора, стр. 130.
 2. Петков, Г.,  Г. Костадинова (2008). Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, СД “КОНТРАСТ”, Стара Загора, ISBN 978-954-9383-54-6, стр. 236.
 3. Петков, Г., Г. Костадинова, Св. Димитрова,  Ю. Митев, Ч. Митева, А. Илиев (2009). Защита при бедствия и първа долекарска помощ, Академично издателство Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 978-954-938-338-008-4, стр.117.
3.2. Ръководства за упражнения – 5.
1. Петков, Г., А. Илиев, Г. Костадинова (1999). Ръководство за упражнения по зоохигиена, Изд. “Universe”, Стара Загора, ISBN 954-9887-03-0, 173 стр.
2. Илиев, А., Г. Петков, Ч. Митева, Г. Костадинова (2002). Дезинфекция в животновъдната ферма,  В         Ръководство за практическа подготовка по здравеопазване на животните, Стара Загора, ISBN 954-9887-34-0, стр. 143-152, 191-200.
3. Илиев, А., Г. Петков, Ч. Митева, Г. Костадинова (2004). Обеззаразяване на околната среда, В Ръководство за упражнения по основи на патологията в екосистемите, Стара Загора, ISBN 954-9887-07-4, стр. 49-52.
4. Илиев, А., Г. Петков, Ч. Митева, Г. Костадинова (2005). Ръководство за упражнения по зоохигиена, Изд. “Контраст”, Стара Загора, ISBN 954-9383-05-9, стр.191.
5. Илиев, А., Ч. Митева, Г. Петков, Г. Костадинова (2008). Ръководство за упражнения по зоохигиена, Изд. “Искра М-И”, Стара Загора, ISBN 978 954-9383-38-6, стр.213.
 
4. Участие в научни форуми – 11:
4.1. Проведени в страната – 8
 1. Втори международен симпозиум “Екология – Устойчиво развитие”, 1-4.10.1997 г., гр. Враца;
 2. Национална научно-практическа конференция с международно участие “Човек, Природа, Здраве”, 3-4 ноември, 2000 г., Пампорово;
 3. XIII Международен симпозиум “Екология – 2004”, Слънчев бряг;
 4. Семинар “Добри фермерски практики и опазване чистотата на околната среда”, Тракийски университет – Iowa State University, 28-30 Май 2006 г., гр. Стара Загора;
 5. Юбилейна национална научна конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България – клон Смолян”, 20-21.10. 2006 г., гр. Смолян;
 6. Семинар “Готовност при бедствия в аграрния сектор”, Тракийски университет – Iowa State University, 24-25 Януари 2007 г., гр. Стара Загора;
 7. Национална научна конференция с международно участие, на тема: „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, 6-9 май 2008 г., Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора, 14-25
 8. IV Balkan Conference on Animal Science “BALNIMALCON – 2009” – “Challenges of the Balkan Animal Industry and the Role of Science and Cooperation”, 14-16 May 2009, Trakia University, Faculty of Agriculture, Stara Zagora, Bulgaria
4.2. Проведени в чужбина – 3
 1. 9th International Congress in Animal Hygiene, 17-21 August, Helsinki, Finland, 1997.
 2. International Conference on Livestock and the Environment, 16-20 June 1997, Ede/Wageningen, the Netherlands.
 3. IV International Symposium of Livestock Production, 9-12 September, 2009, Struga, Macedonia.
5. Цитирани научни публикации – 59 бр., в т.ч. 3 бр. от чужди автори.
Постижения в научната област, в която работи – изобретения, награди, рационализации и др.
Метод за редуциране на замърсяването на въздуха с вредни емисии в животновъдните ферми – Акт за внедряване № 7/10.12.2005 г.
Изведени регресионни уравнения за определяне степента на замърсяване на въздуха с амоняк, сероводород, прах и микроорганизми около говедовъдни ферми.
Друга информация – заемани административни и ръководни длъжности, участие в научни форуми
1. Научен ръководител на дипломанти – 8 бр. защитени дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и 1 – за ОКС „Магистър”.
2. Участие в национални и международни проекти – 5 бр.
 1. Phare-ACE Project P96-6118-R “Energy and environmental control – multiregulation on the national and international levels”, Участници: Германия, Англия, Литва, Полша, България (1997 – 1999 г.);
 2. Проект IV.Е.1., АФ, на тема: “Екологична оценка на екотехнически системи за производство на животински продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет, ръководител на проекта (1999 – 2001 г.);
 3. Проект Е3/02, АФ, на тема: “Екологична оценка на води, използвани в бита и селското стопанство”, Аграрен факултет, Тракийски университет (2003-2004);
 4. Проект 1Е/09, на тема: “Проучване и оценка на екологичния статус на ферма  за 50 свине-майки”,  Аграрен факултет, Тракийски университет, (2009 – 2010 г.);
 5. Проект на тема: “Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора”, финансиран по Норвежка програма за сътрудничество с България, (2009 – 2011 г.).
3. Членство в научни и професионални организации и съюзи
 • Балканска асоциация по околна среда (Balkan Environmental Association – B.EN.A.) – 2002 г. (гр. Пловдив) и сега;
 • Съюз на зооинженерите в България.

Comments are closed