Екология и зоохигиена

Ръководител катедра
проф. д-р Юрий Митев
тел. 042 699 489, e-mail juriimitev@yahoo.com
Секции
Организатор катедра Надежда Генова Василева, стая 565, тел. 042 699 492
  
 Секция "Обща екология"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 
По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа
 
Преподавани дисциплини
 
Преподавателски състав
тел. 042 699 322, е-mail diyan.georgiev@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екология (опазване на биологичното разнообразие и управление на защитени територии)
Паразитология (екология и жизнени цикли на сем. Protostrongylidae)
Малакология
Херпетология

ст. 581, тел. 042 699 323, 042 699 482, e-mail silviya_kalcheva@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екология
Морска екология
Малакология

Организатор упражнения
 
 Секция "Приложна екология"
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Проучване въздействието на антропогенни екосистеми в животновъдството (ферми за различни видове и категории животни) върху околната среда – въздух, води, почви
 • Проучване и екологична оценка на въздух, природни води (повърхностни и подземни) и отпадъчни води, и почви
 • Eкологични оценки (ОВОС, ЕО) на планове, програми, инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии в аграрния сектор
 • Екологизация на технологиите в аграрния сектор
 • Проучване, мониторинг и екологични оценки на въздух, води и почви в природни и антропогенни екосистеми
По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа
 • Разработена е методология за извършване на комплексни екологични изследвания в животновъдни обекти
 • Създадени са регресионни уравнения за определяне степента на замърсяване на въздуха около животновъдни ферми
 • Разработени са индикатори (по баланс на азота, загубата на хранителни вещества в тора по време на съхранение и др.) за комплексна екологична оценка на животновъдни ферми
 • Разработена е система за екологосъобразно третиране и оползотворяване на тора 
Преподавани дисциплини
 • Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите
 • Управление и опазване на водите
 • Екологичен мониторинг
 • Радиоекология
 • Екологично законодателство и норми
 • Системи за управление на околната среда
 • Защита при бедствия и първа долекарска помощ
 • Управление на екологичния риск
 • Защита при производствени аварии и катастрофи
 • Безопасност на труда и околната среда
 • Законодателство и институции в биологичното земеделие
 • Биологично производство на животински продукти
 • Политика и управление на околната среда в селищни системи
 • Замърсяване и опазване на въздуха в селищните системи
Преподавателски състав
тел. 042 699 487, e-mail gkostadinova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Замърсяване и опазване на околната среда от животновъдни обекти
Екологизация на технологиите в животновъдството, създаване на органично животновъдство
Мониторинг и екологична оценка на въздух, води и почви

тел. 042 699 484, e-mail d.dermendjieva@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води и почви)
Мониторинг на шум и нейонизиращи лъчения  в урбанизирани и тихи зони
Процедури по извършване на екологични оценки (ЕО) и оценки на въздействие върху околната среда (ОВОС)
Оползотворяване на възобновяеми биологични ресурси в аграрния сектор

Организатор упражнения Стефка Боянова, ст. 565, тел. 042 699 492, 042 699 491
 
Секция “Зоохигиена”
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Зоохигиенни изисквания към производствените системи в животновъдството
 • Хуманно отношение и защита на животните
 • Управление на дейността при природни бедствия в аграрния сектор
 • Безопасност и хигиена на труда в предприятията от аграрния сектор
 • Събиране, съхранение и оползотворяване на торовата маса от животновъдните ферми
По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа
 • Добри хигиенни практики в животновъдната ферма
 • Животни по време на бедствие – кризисен мениджмънт, действия при бедствия и аварии
Преподавани дисциплини
 • Зоохигиена
 • Хигиена на труда и техника на безопасност
 • История на животновъдството
 • Зоохигиена и здравеопазване
 • Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Хигиена на труда и техника на безопасност 
 • Управление на дейността в аграрния сектор при природни бедствия
 • Рекламна дейност в аграрния сектор
Преподавателски състав
 
тел. 042 699 489, e-mail chmiteva@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към животните
Хигиена на труда и техника на безопасност в аграрния сектор

тел. 0887 396 680, e- mail dimo_1988@abv
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към животните
Хигиенни аспекти при отглеждане на крави за мляко
Индекси на комфорт

Организатор упражнения Надежда Василева, ст. 565, тел. 042 699 492
 
Секция “Здравеопазване на животните”
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Проучвания върху ролята на селена за предотвратяване на неспецифичната депресия в продуктивните и репродуктивни качества на различни видове животни
 • Проучвания върху биогеохимичната екология на селен и флуор
 • Биогеохимично картиране на микроелементите селен и флуор в България
По-значими постижения на преподаватели в секцията в научно-изследователската и учебна работа
 • Разработени са индикативни методи за преценка и прогноза на хипоселенозата и флуорозата при различни видове животни
 • Разработена е стратегия за контрол и ограничаване на антропогенното замърсяване на компонентите на биогеоценозите с флуориди
 • Проучвания върху влиянието на някои зоохигиенни фактори за появата на куцотата при крави за мляко
Преподавани дисциплини
 • Здравеопазване на животните
 • Основи на патологията в екосистемите
 • Екологична токсикология 
 • Зоохигиена, здравеопазване и екологични аспекти при отглеждане на говеда и биволи
 • Здравеопазване на овце и кози
 • Болести по животните от тропика и субтропика
 • Системи за епизоотологичен и епидемиологичен контрол и превенция на агротероризма
 • Профилактика и болести по хидробионтите
 • Водна токсикология
Преподавателски състав
 
тел. 042 699 489, e-mail juriimitev@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Здравеопазване на животните, екологични аспекти при отглеждане на животните
Системи за епизоотологичен и епидемиологичен контрол и превенция на агротероризма
Благополучие и хуманно отношение към животните в млечните говедовъдни ферми

тел. 0883 444 090, e- mail tonchopenev@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Влияние на зоохигиенните параметри в кравеферми като фактор за развитие на куцотата сред млечните крави
Профилактика на копитните заболявания, дезинфекция и грижи за копитата на кравите

Организатор упражнения Надежда Василева, ст. 565, тел. 042 699 492

Comments are closed