Генетика, развъждане и репродукция

Ръководител катедра проф. д-р Светлана Георгиева
тел. 042 699 334 e-mail svetlana.georgieva8888@abv.bg
 

 

 

 

Секция "Генетика"
Научно направление: Генетика на организмите
Научна проблематика и интереси
 • Цитогенетика на животните
 • Мутагенни фактори и оценка на тяхното въздействие
 • Радиационна генетика
 • Генетични основи на инбридинга и хибридизацията в животновъдството
 • Молекулярна генетика и ДНК анализи
 • ДНК маркери и използването им в селекцията и развъждането на селскостопанските животни
 • Съхраняване на генетичните ресурси в растениевъдството и животновъдството

Научно-изследователска дейност

 • Генетична структура и генофонд на популациите на различни видове животни, на базата на ДНК маркери (SSR, SNP,RFLP)
 • Лъчепротективен и антимутагенен ефект на естествени продукти
 • Мутагенеза и антимутагенеза
 • Генетични и фенотипни ефекти на инбридинга при многоплодни бозайници
 • Генетична структура и генофонд на популациите на различни видове растения
Учебна дейност
Секцията извършва обучение на студенти от Аграрен факултет на университета от следните специалности в ОКС „Бакалавър“:
 • Зооинженерство
 • Агрономство
 • Екология и опазване на околната среда
 • Рибовъдство и аквакултура
Преподавани дисциплини:
 • Генетика – за специалности Зооинженерство, Агрономство, Екология и опазване на околната среда и Рибовъдство и Аквакултури в бакалавърска степен
 • Генетика и биотехнологии – избираема дисциплина (модул от дисциплината „Основи на биотехнологиите“
 • Популационна и количествена генетика – в магистърска програма по „Развъждане на селскостопанските животни“
 • Генетични аспекти на селекцията в овцевъдството и козевъдството“ – в магистърска програма по „Овцевъдство и козевъдство“
Секция „Генетика“ обучава и подготвя докторанти по научна специалност „Генетика“
Преподавателски състав
тел. 042 699 334, e-mail svetlana.georgieva8888@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Цитогенетика и молекулярна генетика
Екологична генетика
Мутагенеза и антимутагенеза
Молекулярна генетика

тел. 042 699 362, e-mail deyana_gencheva_tru@abv.bg
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Молекулярна генетика
ДНК – анализ /PCR – RFLP, SNP, Микросателитна ДНК/
Генетична структура и генетично разнообразие в популациите
Генетични ресурси в животновъдството

Организатор зооинж. Николай Николов, стая 324, тел. 042 699 338

 

Секция "Развъждане"

Научно направление: Развъждане на животните
Научна проблематика и интереси
 • Генетично усъвършенстване на репродуктивни признаци и качество на месото
 • Теория и анализ на селекционни експерименти
 • Развъдни програми
 • Приложение на селекция по генетични маркери и геномна селекция в развъдните програми
По-значими постижения на преподавателите в секцията в научноизследователската и учебна работа
 • 2007 год. – на доц. д-р Стойчо Методиев е присъдена награда за високи научни постижения на името на акад. Стефан Куманов.
Учебна дейност
   Секцията извършва обучение на студенти от Аграрен факултет на университета в областта на развъждането на животните по специалностите
 • Зооинженерство – бакалавър, магистър, доктор
 • Агрономство – бакалавър
 • Рибовъдство и аквакултура – бакалавър
   Провеждат се и индивидуални и групови специализации в областта на развъждането на животните.
Преподавани дисциплини
 • Развъждане на сeлскостопанските животни
 • Развъждане в аквакултурата
 • Общо животновъдство
 • Генетични основи на развъждането с приложение на репродуктивните технологии
 • Развъждане на конете
Преподавателски състав
тел. 042 699 337 e-mail metodiev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Развъждане на селскостопанските животни
Генетични основи на репродукцията при с.с. животни, генетично усъвършенстване размера на прасилото при свинете
Генно картиране, генетични маркери и селекция по генетични маркери в развъдните програми в свиневъдството

тел. 042 699 331, e-mail zhsabev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Генетична структура на популациите на различни видове животни на базата на ДНК маркери
Селекция с помощта на генетични маркери (Mas)
Полиморфизъм по дължината на рестрикционните фрагменти (PCR – RLFP)
Инбридинг, инбредна депресия

Организатор зооинж. Николай Николов, ст. 324, тел. 042 699 338

 

Секция "Репродукция"

Научно направление : Репродуктивна биология и биотехнология
Научна проблематика и интереси
 • Биотехника на размножаването и репродуктивна ендокринология
 • Асистирани репродуктивни технологии
 • Технология и организация на изкуственото осеменяване при животните
По-значими постижения
 • Установяване влиянието на различните технологии на отглеждане върху размножителните функции при крави, овце, свине и птици.
 • Разработени са нови методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност от селскостопански разплодници.
 • Разработени са асистирани репродуктивни технологии на размножаване в говедовъдството, свиневъдството, овцевъдството, включително лапароскопско осеменяване при дребни преживни и ембриотрансфер.
 • Научно изясняване на проблема за имунологията на размножаването.
Преподавани дисциплини
 • Репродукция
 • Репродуктивни технологии в аквакултурата
 • Консултантска дейност в селското стопанство
 • Системи за прилагане на репродуктивните биотехнологии в животновъдството
 • Лабораторно-клинични анализи на гамети
 • Ветеринарен контрол на репродуктивния процес при продуктивните животни
 • Организация на репродуктивния процес при кучета и котки
 • Методика на експеримента с основни принципи при разработване на магистърска теза
Магистърска програма
 • Репродуктивни биотехнологии в животновъдството
Преподавателски състав
тел. 042 699 343, e-mail dimitrov@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Билогия на размножаването и изкуствено осеменяване на свине и селскостопански птици

тел. 042 699 342, e-mail gbonev@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Репродуктивна ендокринология
Ембриотрансфер
Асистирани репродуктивни технологии

Организатор зооинж. Борис Бадаров, ст. 303, тел. 042 699 343, e-mail reproduction@uni-sz.bg

Comments are closed