Гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев

 

 

 

 

 

Развитие на научната кариера:
2014          Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора   асистент по микробиология;
2010-2011г Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора  асистент по фармакология;
2004-2007  Редовен докторант по “Фармакология” Ветеринарномедицински факултет,  Стара Загора.
 
Преподавани дисциплини:
Обща микробиология;      
Микробиология и микробиологични методи на пречистване;
Водна микробиология;
Аграрна микробиология;
 
Професионален опит:
Професионалният опит е в областта на микробиологични, биохимични и апаратни методи за определяне на субстанции. Също така подготовка, оформяне и написване на статии в специализирани научни издания в страната и чужбина.
 
Курсове и специализации:
2004 г. Тракийски университет, Стара Загора – Курс за езикова подготовка по английски език.
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
      1. Т. Dinev, V. Urumova, М. Lyutskanov, L. Lashev. Соmparative pharmacokinetics and PK/PD parameters of five aminoglycosides in goats. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 2009, 33, 223-228.
      2. Д. Запрянова, Т. Динев, Х. Хубенов, Л. Лашев, И. П. Георгиев. Влияние на флуниксина върху някои биохимични и хематологични показатели при кози. Trakia Journal of Sciences 2008, 6, 72-76.
      3. Д. Запрянова, Т. Динев, Т. Мирчева. Сравнително изследване на концентрацията на общ белтък при кози, определена по три модификации на Биуретов метод. Екология и Бъдеще 2007, 6, 22-24.
      4. Д. Запрянова, Т. Мирчева, Т. Динев. Влияние некоторых антикоагулянтов на динамику концентрации сахара в крови коз. Вісник Дніпропетровсікого Університету 2007, 3, 216-219.
 
Участие в научни форуми:
     1. Т. Динев, Д. Канъков, Д. Запрянова. Сравнително изследване на някои биохимични и хематологични показатели при кози след третиране с тобрамицин и амикацин. Юбилейна научна конференция 10 години Тракийски университет, 29.09.2005 г., гр. Стара Загора.

Comments are closed