Биохимия, микробиология и физика

Ръководител катедра проф. дсн Васил Атанасов
тел. 042 699 313 e-mail e-mail vka@mail.bg
Секции 
Организатор катедра д-р Недялка Вълчева – ст. 427, тел. 042 699 328
 
 
Секция "Биохимия"
Научно направление и проблематика
 • Биохимия на репродукцията и продуктивността на ССЖ
 • Биохимия на ксенобиотиците
Преподавани дисциплини
 • Биохимия
 • Биохимия на растенията
 • Биохимия и биотехнологии
 • Биохимия на хидробионтите
Преподавателски състав
тел. 042 699 313, e-mail vka@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Биохимия на репродукцията
Биохимия на хидробионтите
Екологична Биохимия

тел. 042 699 314, e-mail Elica_Valkova@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екологична Биохимия

тел. 042 699 315, e-mail mtzanova@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Органична химия
Синтез на хетероциклени съединения
Пестициди
Биохимия
Хроматография
Атомна абсорбция

Организатор упражнения Елеонора Иванова, ст. 495, тел. 042 699 316, 042 699 452

 

Секция "Микробиология"

Научно направление и проблематика
 • Екологична и нутритивна микробиология (Пробиотици, Пребиотици, Симбиоти)
 • Селекция на млечнокисели бактерии с пробиотични качества
 • Микробиология на животинските продукти
 • Микология и микотоксикология
 • Функционални млечнокисели продукти
Преподавани дисциплини
 • Микробиология
 • Микробиология и микробиологични методи за пречистване
 • Микробиология на млякото и млечните продукти
 • Микробиология на месото и месните продукти
Преподавателски състав
тел. 042 699 314 e-mail georgi.beev@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Микробиология и безопасност на храните Водна микробиология
Микология
Микотоксикология
Екология

тел. 042 699 327 e-mail dinev_sz@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Микология и микотоксикология
Млечнокисели бактерии с пробиотични качества

Организатор упражнения д-р Недялка Вълчева – ст. 427, тел. 042 699 328

 

Секция "Физика"

Научно направление и проблематика
 • Колориметрия
 • Оценяване на знанията
Преподавани дисциплини
 • Физика І и ІІ част 
 • Физика с основи на биофизиката
 • Основи на биофизиката
 • Биофизика и биофизични методи на пречистване
 • Агрометеорология
 • Климатология с хидрология
 • Дистанционни методи на анализ
Преподавателски състав
тел. 042 699 458, e-mail atanassova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Приложение на спектралния анализ за анализ на фуражи, почви, мляко и млечни продукти, месо, др.
Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни

Гл. ас. д-р Димитър Иванов Йоргов

тел. 042 699 457, e-mail dimitar.yorgov@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Приложение на спектралния анализ за анализ на растителни и животински продукти и др.
Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни
Получаване и охарактеризиране на тънки и свръхтънки слоеве
Сканираща електронна микроскопия
Магнитни свойства на материалите

Ас. Радослав Данаилов Гинин

Организатор упражнения Галя Тенева, ст. 364-1, тел. 042 699 459

Comments are closed