Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

 

 

 

 

 

Дата на раждане: 12. VI. 1955 г.
Семейно положение:  женен с един син
Професия: Професор :
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите
04.02.12. Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
Адрес: Аграрен факултет Тракийски университет, 6000 Стара Загора
Тел.:  ++359 42 699 388, ++359 898  57 51 51
Факс: ++359 42  690 942
E – mail: tulao26@uni-sz.bg

Професионално образование и обучение:

1979 – 81 г. Бакалавърска степен -Катедра “Икономика и управление на селското стопанство”, Зооинженерен факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Стара Загора
1985 – 90 г. Докторска степен, Катедра “Специални отрасли”, Секция “Рибовъство”, Зооинженерен факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Стара Загора
1992 – 93 г. Обучение “Консултанти в областта на селското стопанство”, Citizens Democracy Corps Inc., USA.
1992 – 93 г.   Обучение в областта на:
              Обучение на обучаващи;
              Маркетинг на селскостопански продукти;
        Land O'Lakes Inc. in co-operation with USAID, USA.
1995 г. Обучение “Развитие на агробизнеса” Mississippi State University, MS, USA
1996 г. Обучение “Развитие на агробизнеса” Project JEP 9004, Programme TEMPUS, Varna, Bulgaria.
1996 г. Обучение “Маркетингови принципи ваквакултурата и риболова” Mississippi State University, MS, USA
1997 г. Обучение “Развитие на агробизнеса” Project JEP 9004,    Programme TEMPUS, Limerick University, Ireland
1997 г. Обучение “Интродукция на нови деликатесни видове риби” Mississippi State University, MS, USA
1981 – 95 г. Асистент Аграрен факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Стара Загора
1989 – 95 г. гл. асистент Рибовъдство Аграрен факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Стара Загора
1999 г. Обучение “Екологизация на рибопроизводството” Fisheries Tompson Inc., Tchula, MS and Mississippi State University, MS, USA
2000 г. Обучение  “Третиране на отпадните води” Agritechnologies Inc., Jackson, MS, USA
2001 г.  Обучение “Нови технологии в рибовъдството” Fisheries Tompson Inc., Tchula, MS, USA      
1995 – 03 г. Доцент Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора
1995 – 03 г. Екстеншън специалист  Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора
2006 – 10 г. професор Рибовъдство, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора
VIII. 2009 – .I.2010 г.  Изпълнителен Директор, ИАРА, МЗХ, София
от II. 2010 г. Съветник на Министъра на земеделието и храните в областа на Рибарството и аквакултурата

Владеене на чужди езици:

руски език        – писмено и говоримо;
английски език – писмено и говоримо;  

Професионален опит и квалификация:

разработване на структурни проекти за развитие на аквакултурата на регионално и национално ниво;
алтернативни източници за финансиране на аквапроизводството и финансов мениджмънт на акваферми с различен производствен капацитет;
мениджмънт на рибовъдните ферми;
маркетинг на риба, рибни продукти и други хидробионти;
използване на маркетинговата информация за редуциране на ценовия риск;
организиране на маркетингови кооперативи;
мениджмънт на риска при производството на риба и други видове хидробионти;
разработване на инвестиционни програми и бизнес проекти;
суперинтензивни технологии за отглеждане на зарибителен материал и риба за консумация;
рециркулационни системи за отглеждане на деликатесни видове риби и ракообразни представители;
екстеншън специалист;
организиране на групово обучение и демонстрационни срещи;

Експерт в национални и международни проекти:

1993 г. – Национален експерт по рибовъдство към Министерство на земеделието и горите, Проект “Демонстрационни ферми”, PHARE Programme;
1995 г. – Ръководител на научен колектив за разработване на програма по рибовъдство към Министерство на земеделието и горите, Проект на ФАО “Развитие на рибовъдството в България”;
1996 – 1998 г. – Ръководител на проект “Маркетинговата система в българското животновъдство – настояще състояние и еволюционни процеси по време периода на икономически преход” , WDI, USA;
1997 г. – Ръководител на авторски колектив за разработване на “Програма за преструктуриране, възстановяване и развитие на сладководното рибовъдство в България за периода 1997 – 2001 г.”, Министерство на земеделието и горите;
2001 г. – Национален експерт по проект на  програма САПАРД “Преработка на риба и рибни продукти”, Министерство на земеделието и горите.

Компютърни умения:
MS Office – Windows 2000, Excel, Internet, Email.

Членство в научни съвети, национални и международни организации:

член на Специализирания научен съвет по животновъдство към ВАК, София;
член на Специализирания научен съвет към Института по рибарство и аквакултури, Варна;
член на Специализирания научен съвет към Института по сладководно рибовъдство, Пловдив;
член на редакционната колегия на списание “Животновъдство плюс”
член на редакционната колегия на списание “Agricultiral Science and Technologies”
член на редакционната колегия на списание “International Aquatic Research”
член на Факултетния съвет на Аграрния фукултет при Тракийския университет, Стара Загора;
член на Академичния съвет на Тракийския университет, Стара Загора;
член на Съюза на учените в България;
член на Националния съюз на зооинженерите в България;
член на Управителния съвет на Българската асоциация по рибарство и аквакултури;
Национален представител на European Aquaculture Society за Бъргария;
член на Борда на Директорите и Секретар на European Aquaculture Society;
член на International Association of Aquaculture Economics and Management, Taiwan.

Научен ръководител на:

Бакалавърска теза: 22 студенти
Магистърска теза: 8 студенти
Докторска     теза: 2

Научни публикации, участия в международни срещи, лекции, организиране на национални и международни срещи:

публикувани трудове – над 120 научни, научно – популярни работи, книги, брошури и учебни помагала;
участие в международни симпозиуми и конференции:  Стара Загора, 1989 г., Испания, 1993 г., Швеция, 1993 г., Тайван, 1993 г., Стара Загора, 1995 г., Гърция, 1999 г., Англия, 1999 г.
1997 г. – поканен лектор в Университета в гр. Нови Сад, Югославия.
1994 г. – организира Национален семинар по рибовъдство “Мениджмънт на рибовъдната ферма по време на прехода”, ВИЗВМ, Стара Загора
1995 г. – организира International Aquaculture Conference “Aquaculture in Eastern European countries”, ВИЗВМ, Стара Загора;
1999 г. – организира Национален семинар по рибовъдство “Маркетингови кооперативи в рибовъдството”, Тракийски университет, Стара Загора;
·International Conference: Aquaculture and its role in Integrated Coastal Zone Management, Oostende, Belgium, 2002
·Национална конференция по аквакултура, Институт по сладководно рибовъдство, Пловдив, 7 Март 2001.

Преподавани дисциплини

Екология на хидробионтите и аквакултура
Рибовъдство
Аквакултура
Екологизация на аквапроизводството
Маркетинг в аквакултурата
Преработка на хидробионти
Производствени технологии за сладководни видове риби
Производствени технологии за култивиране на ракообразни и мекотели
Производствени технологии за морски видове риби
Безопасност в аквапроизводството
Аквакултура – въведение и принципи
Основи на рибовъдството
Промишлен риболов
Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност
Технологии в сладководната аквакултура
Технологии в морската аквакултура

Научни интереси:

Разработването на интензивни технологии за отглеждане на хидробионти
Анализа на финансовия мениджмънт на рибовъдните ферми
Екологичната оценка на аквафермите
Пазарната информация и редуциране на ценовия риск при аквапроизводството
Икономически анализи на рибовъдните ферми
Екологична оценка на рибовъдните ферми
Органична аквакултура

Тема на защитена/и дисертация
"Отглеждане на зарибителен материал от Cyprinus carpio L., в мрежени клетки при различна гъстота на посадката"

 

Публикувани статии, учебници, книги, участие в научни форуми и др.

А/ Научни трудове до първа хабилитация

1.Тодоров М., Ц. Яблански, Й. Стайков, 1984. Трансферинови типове при културния шаран (Cyprinus carpio L.), Генетика и селекция, 17, №4, 290-294
2.Тодоров М., Ц. Яблански, Й. Стайков, 1985 – Трансферинови     типове и екстериорни признаци при Cyprinus carpio L., Генетика и селекция, 18, № 2, 152-156
3.Тодоров М., Ц. Яблански, Й. Стайков, 1989. Връзка между трансфериновата система и някои признаци при еднолетен шаран. Генетика и селекция, 22, № 3, 237-241
4.Николов, И., С. Георгиев, Й. Стайков, 1985. Проучване на спермопродукцията при Salmo irideus. Сб. IV Младежка научно – техническа конференция по селско стопанство, Чирпан, 77 – 81.
5.Тодоров М., В. Атанасов, Й. Стайков, 1985 – Сезонна динамика на холестерола при Cyprinus carpio L., Четвърта младежка научно-техническа конференция по селско стопанство  Стара Загора, 82-84
6.Николов Н., М. Тодоров, Ст. Георгиев, Й. Стайков, 1987 –     Въздействие на лазерната светлина върху семенната течност и люпимостта на хайвера при пъстървови разплодници,     Животновъдни науки, ХХIV, № 10, 88-92
7.Николов, И., Ст. Георгиев, Й. Стайков, 1987, Испитание некоторых сред для криоконсервации семенной жидкости из форелевых самцев, Криобилогия и лиофилизация, 226 – 229
8.Николов И., М. Тодоров, Й. Стайков, Ст. Георгиев, 1988 –     Проучване на някои показатели, характеризиращи     спермопродукцията и възможността за криоконсервация на     семенна течност от (Cyprinus carpio L.), Животновъдни     науки, ХХV, № 7, 85-90
9.Тодоров М., Й. Стайков, 1988 – Влияние на гъстотата на     посадката върху растежа на зарибителен материал от     Cyprinus carpio L., Научна сесия на Зоотех. ф-т, ВИЗВМ,     Ст.Загора
10.Георгиев Ст., М. Тодоров, Й. Стайков, Т. Арбов, 1988 –     Влияние на хормоналното третиране върху репродуктивните     функции на разплодници от Cyprinus carpio L., Първа научна конф. на младите научни работници, гр. Ст.Загора     (доклад депозиран в ЦНТБ, София, № НД 1425/89)
11.Тодоров М., Й. Стайков, Ст. Георгиев, 1988 – Проучване     върху женски разплодници на (Salmo irideus Gibb), Първа     науч. конф. на младите научни работници, Ст. Загора     (доклад депозиран в ЦНТБ, София, № НД 1424/89)
12.Тодоров М., И. Николов, Й. Стайков, Ст.Георгиев, Е. Иванчева, Т.Арбов, 1989 – Последействие на лазерното облъчване на семенна течност върху интензивността на растежа на (Salmo irideus Gibb), Животновъдни науки, т.     ХХVI, 4, 76-79
13.Николов И., М. Тодоров, Й. Стайков, Ст. Георгиев, Т. Арбов, 1989 – Въздействие на ниското интензивно лазерно лъчение върху люпимостта на хайвера и растежа на пъстървови риби, Тр. на Третия нац. симпозиум (физика – селскостопанско производство), част I, 88 – 93, Плевен, 28-30.IХ.1988.
14.Тодоров М., Й. Стайков, Е. Иванчева, 1989 – Интегрирование     интенсивных и супериинтенсивных технологии по выращиванию рыб, Сб. докл. Межд. совещ. "Ресурсосберегающие технологии выращивания рыб", Ст. Загора, 110-115
15.Стайков Й., М. Тодоров, 1989 – Суперинтенсивное     выращивание посадочного материала от Cyprinus carpio L., при разной плотности посадок в водоемах с разным температурным режимом, Сб. научных докл. Межд. совещ.  "Ресурсосберегающие технологии выращивания рыб",Ст. Загора, 196-202
16.Атанасов, В., С. Георгиев, Й. Стайков, 1989. Эффект влияния постоянного магнитного поля на биоэнергийний метаболизм и выклев икры форельевых рыб. Сб. Науч. Докл. Межд. Сов. “ Ресурсосберег. Техн. Выр. Рыб”, Стара Загора, 227 – 237
17.Диманов, Д., Й. Стайков, В. Атанасов, 1989, Съдържание на селен и флуор в организма на едногодишни шаранчета, XV Републ. Симпозиум, 25 – 28 Април, Албена, 57 – 58
18.Стайков, Й., 1990. Отглеждане на зарибителен материал от Cyprinus carpio L. в мрежени клетки , при различна гъстота на посадката и температура на водата. Автореферат на дисертация, ВИЗВМ, Стара Загора
19.Диманов, Д., В. Атанасов, Й. Стайков, 1990, Проучване върху натрупването на селена в организма на Salmo irideus G., Научна сесия на Зооинж. Факултет, Стара Загора
20.Стайков, Й., 1990. Отглеждане на зарибителен материал от Cyprinus carpio L. в мрежени клетки , при различна гъстота на посадката и температура на водата. Дисертация, ВИЗВМ, Стара Загора
21.Стайков, Й., Ив. Георгиев. Сравнителен анализ на издръжката на производството на шаранов зарибителен материал при садкова и басейнова технология. Икономика и управление на селското стопанство /под печат/
22.Стайков, Й., Проучване на влиянието на гъстотата на посадката върху растежа на двулетни шарани, отглеждани в мрежени клетки, Животновъдни науки /под печат/
23.Стайков, Й. , Ц. Яблански, Зависимости между трансфериновата генетична система и растежа на риби от вида Cyprinus carpio L. при различни условия на отглеждане, под печат
24.Dimanov, D., I. Staikov, V. Atanasov, A. IIiev, 1991, Hygiene evaluation of selenium and fluorine content in the environment and in the organism of one – summer old carps (Cyprinus carpio L.), 7th Int. Congress on animal hygiene, 20 – 24, VIII 1991, Vol. I, p. 341 – 345.
25.Николов И., М. Тодоров, Ст. Георгиев, Й. Стайков, 1989 –     Взаимодействие на ниското интензивно лазерно лъчение върху семенна течност от пъстървови разплодници, Животновъдство, 2, 49-50
 

 Б/ Научни трудове след първото хабилитиране

Научни трудове във връзка с хабилитационния труд

26.Staykov Y. 1993. Economical problems of the  development of fish farming in Bulgaria in  the conditions of a free market economy,  International Symposium of Socio-Economics of Aquaculture, Keelung, Taiwan, ROC, December 14-17.
27.Стайков, Й., С. Танчев, 1993. Фенотипна и генотипна характеристика на някои биологически и стопански признаци при S. irideus G. Генетика и селекция,год.26,№ 3.
28.Яркова, Ю., В. Кацаров, Й. Стайков, 1993, Оптимално използване на ресурсите в животновъдството, Справочник по животновъдство, Стара Загора
29.Стайков, Й., 1994. Развитие и проблеми на рибовъдството в прехода към пазарна икономика. Proc. of the Sc. Conf. on Aquaculture “Management of the fish farm under conditions of market economy, Stara Zagora, Bulgaria, 22-25 February, p. 29 – 40.    
30.Staykov, Y., 1994. Der einflus des gehalts an selen und fluor im wasser auf das  vachstum einsommeriger karpfen (Cyprinus carpio L.). Fisher&teichwirt, N 5, Germany.          
31.Стайков, Й., Ив. Георгиев,1994. Сравнителен анализ на издръжката на производството на шаранов зарибителен материал при садкова и басейнова технология. Proc. of the Sc. Conf. on Aquaculture “Management of the fish farm under conditions of market economy, Stara Zagora, Bulgaria, 22-25 February, p. 41 – 48.
32.Katsarov, V., U. Yarkova, Y. Staykov, et all, 1994. Development of Extension service in Bulgaria, Handbook of Livestock, Part I, Stara Zagora
33.Кацаров, В., Й. Стайков, 1994. Върху някои проблеми, свързани с дейността на консултанските служби за съвети в селското стопанство, Селскостопанска наука и производство, N 3-4, София, 95-96
34.Olson F., U. Yarkova, Y. Staykov. 1994. Management and business planning in fish farms. Proc. of the Sc. Conf. on Aquaculture “Management of the fish farm under conditions of market economy, Stara Zagora, Bulgaria, 22-25 February, p. 61 – 71.
35.Кацаров, В., Й. Стайков, 1994, Консултантските служби в помощ на българските фермери, Селскостопанска наука и производство, София, № 1 – 2, 85 – 90
36.Staykov Y. and T. Atanasova. 1994. State and  perspectives of fish farming in the conditions of a new organization of farming in Bulgaria, Agricultural Economics and  Management, N 3-4, pp. 41-44, Sofia.
37.Cirkovic, M., Y. Staykov, Stanje I perspective razvoja susednih zemalja i Srbije, p. 413 – 421, Naucna dostignuca u stocarstvu,.Subotica, Jugoslavije
38.Staykov, Y., 1995. A togazdasagi haltenyesztes jelenlegi helyzete es jovobeni kilatasai Bulgariaban. XIX Halaszati Tudomanyos Tanacskozas, Sarvash, Hungary, p. 117 – 122. 
39.Staykov Y. 1995. Development of aquaculture in Bulgaria, Fisheries, Vol. 19, N 2, p. 28 – 29, U.S.A.
40.Atanasov, V., S. Georgiev, Y. Staykov, 1996. Testing new protective diluents for Salmo gairdnerii G. semen. II Symp. on the Reprod., Ohrid, 41 – 45.  
41.Georgiev, I., Y. Staykov, N. Valkenburgh, 1996. Some relationships exist in the integrated farm industries. Mississippi State Univ. Press.

 

II. Научни трудове извън хабилитационния труд

42.Георгиев, И., Й. Стайков, Д. Гиргинов,1997. Икономически резултати при тилапии, отглеждани в рециркулационна система при различна гъстота на посадката. Животновъдни науки, Приложение, 223 – 227
43.Staykov, Y., 1997. Molusk fisheries in Bulgaria. In: C. MacKenzie, V. Burrell, A. Rosenfield, W. Hobart (Eds.) The History, present and future of the molluscan fisheries in North and Central America and Europe. Scientific publications. vol 3., USA
44.Стайков, Й., П. Петров, А. Зайков, М. чиркович, И. Георгиев, 1997. Аквакултурата в България – минало, настояще и бъдещи перспективи. Животновъдството в България. с. 140 – 155.
45.Staykov, Y. and M. Cirkovic, 1997, Marketing in Aquaculture, III Jugoslovenski simposium., 24 – 27 September, Yugoslavia.
46.Cirkovic, M. and Y. Staykov, 1997.  Conditions and perspectives in the fishery development in the neighbouring  countries and in Serbia. Seminar of IAAS "Future is in Aquaculture",   Yugoslavia, p. 3-7.Атанасов, В., С. Георгиев, Й. Стайков, 1997, Влияние на някои спермоактивационни среди върху биологичните качества на гамети от дъгова пъстърва (Salmo gairdneri irideus G.). Животновъдни науки, Приложение 226 – 227
47.Атанасов, В., С. Георгиев, Й. Стайков, 1997, Експериментиране на спермоактивационни среди за балканска пъстърва (Salmo trutta . fario L.). Животновъдни науки, Приложение 223 – 225
48.Cirkovic, M. and Y. Staykov, 1997. Stanje i perspective razvoja u ribarstva susednih zemala i Serbji. Medunarodni simposium, Nauchna dostignuca u stocarstvu, Subotica, S.R. Yugoslavia.
49.Staykov Y.and M. Cirkovic, 1997. Novi trendovi razvoja u ribarskoj proizvodnji, Nauchna dostignuca u stocarstvu, Subotica, S.R. Yugoslavia.
50.Staykov, Y. and M. Cirkovic, 1997. Marketing in Aquaculture, III Jugoslovenski simposium., Yugoslavia.
51.Staykov, Y., 1998. Problems of Bulgarian fish farming and marketing of fish   products during the transition. Opportunities and Constraints in the  Development of Fisheries Enterproses. 1-4 September, University of Greenwich, UK.
52.Staykov, Y., 1997. Restructuring of Bulgarian fish farming – present status and future prospects. Aquaculture Europe, Magazine of EAS, vol. 22(2), December
53.Dimanov, D., V. Atanasov, Y. Staykov, D. Girginov and J. Mitev, 1998. Relation of selenium level in water on muscular glutathione peroxidase activity of Salmo irideus.  Bulgarian Journal of Agricultural Science,  4 (1998), 111-115. Agricultural Academy of Bulgaria.
54.Dimanov, D., Y. Staykov, V. Atanasov,D. Girginov and J. Mitev, 1998. Effect of selenium and vitamin E in the diet on the GSP-ph and PREL in whole blood of Tilapia fingerlings.  Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4 (1998), 341-345. Agricultural Academy of Bulgaria.
55.Staykov, Y., 1998, Marketing system of Bulgarian livestock  production – the present state and evolutionary processes during the period of economic transition, WDI, USA, 120 pp.
56.Staykov, Y., V. Atanasov, M. Cirkovic and J. Mitev, 1998. Influence of stock density on the growth of carp fingerlings in net cages. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4 (1998), 693-698. Agricultural Academy of Bulgaria.
57.Georgiev, I., Y. Staykov, J. Mitev and D. Djouvinov, 1998. Effect of dietary level  on growth rate and economic results of tilapia cultivation in a water recirculation system. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4 (1998), 847-853. Agricultural Academy of Bulgaria.
58.Georgiev, I., Y. Staykov, J. Mitev and D. Djouvinov, 1999. Economic analyses of Tilapia growing, feeding  with different protein level Bulgarian Journal of Agricultural Science.  Agricultural Academy of Bulgaria.
59.Атанасов, В., Й. Стайков, Г. Петков, Д. Диманов, Ч. Митева, 1999. Биоенергийни аспекти на ембрионалното развитие на Salmo  Trutta m. Fario L. като индикатор за екологична чистота на водите в района. Journal of Mountain Agriculture on the Balkan, vol. 2, 2, 1999, (126-135), Institute of Stockbreeding and Agriculture, Troyan
60.Staykov, Y., I. Georgiev, J. Mitev, V. Atanasov and D. Djouvinov,1999. Study on the net cages cultivation of two summer old carp (Cyprinus carpio L.) with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Agricultural Academy of Bulgaria. 5(1999), 453-456
61.Pavlov, D., Y. Staykov and T. Mircheva, 1999. Influence of nitrates on the growth of tilapia and possibilities for reducing their detrimental effect. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Agricultural Academy of Bulgaria. 5 (1999) 449-452
62.Atanassov, V., J. Mitev, Y. Staykov, T. Miteva and M. Minchev. 1999. The bioenergy metabolism during embriogenesis of Rainbow Trout. Bulgarian Journal of  Agricultural Science, 5, (1999), 917 – 922
63.Popova, M., C. Popov, D. Pavlov and Y. Staykov. 1999. Changes in some fish blood parameters produced by sodium and potassium nitrate mixture and by its combination with extract from Cynara scolimus L. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, (1999), 945 – 948
64.Atanassov, V, Y. Staykov and J. Mitev. 1999. Biochemical and biological characterictics of Tilapia fingerlings reared at different stock  densities. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5,  (1999), 655 – 658
65.Kolarov, P.,  G. Grozev, Y. Staykov, D. Gajdarov, N. Kissiov, 2001, State of the Black sea Basin Sturgeons Stock,  Meeting of the Black Sea Countries  on Protection and Sustainable Management of the Sturgeons Population in the Black Sea Basin organized by CITES Secretariat & Ministry of Environment and Waters, Sofia, Bulgaria
66.Стайков, Й., В. Видев, Г. Николов, 2002. Влияние на оптимизираната схема на хранене върху времето на улов на тилапии, култивирани рециркулационна система,  Journal of mountain agriculture on the Balkans, Vol. 5, N 3, 242 – 252
67.Стайков, Й. , Д. Гиргинов, В. Видев. 2002 /под печат/ Оптимизиране на производствените  функции в рибовъдството. Сборник с научни доклади  на СУ.
68.Staykov, Y, V. Videv, D. Gerginov, 2002. Feeding dynamic optimization model on the harvesting time in fish farms. Natural, Mathematical and Technical Sciences, Stara Zagora, Vol. 1, 218 – 221
69.Стайков, Й, В. Видев, 2002. Оптимизиране на схемата на хранене и времето на улов в рибовъдните ферми, Животновъдни науки, 129 – 137, 4 – 5, XXXIX.
70.Pavlov, D., V. Katzarov, Y. Staykov and P. Holden, 2002. Composition and nutritive value for pigs of three maize hybrids introduced in Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 8, № 5-6, 619 – 622.
71.Стайков, Й.,  В.. Видев. 2002. Оптимизиране на схемите на хранене и времето на улов в рибовъдните ферми. Животновъдни науки, 4 – 5, 129 – 138
72.Videv, V., V. Katzarov and Y. Staykov. 2003. Mathematical models in agroecology. First Balkan Conference “Education – Global Identity and Cultural Diversity”, Stara Zagora, Bulgaria, 297 – 29 June 2003, Vol. 2, p. 30-35
73.Videv, V., M. Stoeva, Y. Staykov, 2003. An application  of the skew – symmetric Stanilov curvature operator in the classical ecology. Mathematics and Education in Mathematics. Sofia (in press).
74.Videv, V. and Y. Staykov. 2003. An application of differential geometry by mathematical modeling in marine ecology. First Balkan Conference “Education – Global Identity and Cultural Diversity”, Stara Zagora, Bulgaria, 297 – 29 June 2003, Vol. 2, p. 36-40
75.Staykov, Y., Pavlov, D., Videv, V., 2003, Relation between stock density and growth rate of one – year old carp (Cyprinus carpio L.), Naucna dostignuca u stucarstvu I konkurentnost poljoprivrede, Universitet u Novi sad, Herceg Novi 16 – 20 jun  
76.Staykov, Y., Kostadinova, N. and V. Videv, 2003, Economic analyses of the effect of the intensity of technology on fish production , Naucna dostignuca u stucarstvu I konkurentnost poljoprivrede, Universitet u Novi sad, Herceg Novi 16 – 20 jun 
77.Видев, В., В. Атанасов, Й. Стайков, 2003. Класически екологически взаимодействия, описани чрез Финслерови перспективи. Екология и бъдеще, II, N 3, 36 – 38
78.Видев, В., Й. Стайков, 2003. Приложение на диференциалната геометрия при математическото моделиране в морската екология.  Първа Балканска конференция: Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, том 2, Стара Загора, 36 – 40
79.Видев, В., В. Кацаров, Й. Стайков, 2003. Математически модели в агроекологията. Първа Балканска Конференция “ Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, Стара Загора, 27 – 28 юни 2003, том 2., 30 – 34
80.Атанасов, В., Й. Стайков, 2003. Влияние на гъстотата на посадката върху метаболитната активност на Cyprinus carpio L., отглеждан в рециркулационна система. Животновъдни науки, XL, 5, 72 – 75.
81.Videv, V., M. Stoeva, Y. Staykov. 2003. An application of a skew-symmetric Stanilov curvature operate classical ecology. Mathematics and Education in Mathematics (2003), 208 – 212
82.Стайков, Й., Ст. Денев, 2004. Устойчиво развитие на аграрното производство в Република България: Перспективи за развитие на органичната аквакултура, АФ, Тракийски университет, Стара Загора, с. 117 – 130
83.Стайков, Й., Г. Николов, 2004. Отглеждане на руска есетра при различна гъстота на посадката в рециркулационна система. Животновъдни науки /под печат/
84.Атанасов, В., Й. Стайков, В. Видев. 2004. “Спермоактивационна среда VKA-2 за Cyprinus carpio L.”. Животновъдни науки. XLI, 3, 19 – 21.
85.Стайков, В. Атанасов, В. Видев. 2004. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО НА УЛОВ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТИЛАПИИ, КУЛТИВИРАНИ В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА. Животновъдни науки, XLI, 3, 16 – 18.
86.Vivev, V., Y. Staykov and A. Zaikov. 2004. Non – linear optimization models in aquaculture, Животновъдни науки, XLI, 3, 13 – 15 Видев, В., Й. Стайков, А. Зайков, 2003. Нелинейно оптимизиране в аквакултурата. Животновъдни науки /под печат/
87.Атанасов, В., Й. Стайков и Г. Николов, 2004. Изкуствено размножаване на щука (Esox  lucius L.,), Животновъдни наукИ,
88.Staykov, Y., P. Spring and S. Denev, 2005. Influence of dietary Bio – Mos on the growth performance, survival and immune status of rainbow trout (Salmo gairdneri irideus G.) and common carp (Cyprinus carpio L.)
89.Атанасов, В., Й. Стайков, Г. Николов, 2007. Ефект на някои спермопротективни среди върху мотилитета и фертилитета на сперматозоиди от каракуда (Сarassius auratus L.) Животновъдни науки, XLIV, №1, 21-26.
90.Николов, Г., Й. Стайков, В. Видев, Л. Йорданова, 2007. Oптимизиране на влиянието на храненето върху времето за улов на руска есетра / Acipenser gueldenstaedtii /, култивирана в рециркулационна система, Животновъдни науки” – XLIV, №6, 112-123
91.Гиргинов, Д., Й. Стайков, Г. Николов, В. Видев, 2008. Намиране на времето на улов на шаран култивиран в затворена система при хранене с гранулирани фуражи с различно протеиново съдържание. Животновъдни науки XLI, 5, 13-16 
92.Staykov, Y., P. Spring, S. Denev,  J. Sweetman. Effect of a mannan oligosaccharide on the growth performance and immune status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture Int., 15: 153 – 161, 2007
93.Denev, S., Y. Staykov, R. Moutafchieva, G. Beev. Microbial ecology of the gastrointestinal tract of fish and the potential application of probiotics and probiotics in finfish aquaculture, International Aquatic Research, 1: 1- 29, 2009.

 

Учебници, учебни помагала, книги, брошури

А/  Публикувани в България

1.Кацаров, В., Й. Стайков, 1994. Развитие и усъвършенстване на екстеншън службите в селското стопанство на България. Изд. НИС, ВИЗВМ, Стара Загора, с. 24 – брошура
2.Стайков, Й. 1996. Аквакултура – въведение и принципи. I изд., Стара Загора, 183 стр. – учебник
3.Стайков, Й., М. Чиркович, 1997, Маркетинг в аквакултурата, 1997, Стара Загора, 100 стр. – учебник
4.Костов., Д., Ив. Станков, Д. Павлов, Р. Славов, Ст. Сечанов, Ст. Иванов, М. Видева, Ж. Герговска, Г. Бързев, В. Кацаров, Й. Стайков, Р. Алексиев. 2003. Сборник лекции в курс “Съдебни експерти/вещи лица/ за оценка на селскостопански сгради, животни и култури”, Стара Загора. – сборник лекции
5.Зайков, А., Й. Стайков, 1997, Отглеждане на жаби, Стара Загора, 25 стр. – брошура
6.Стайков, Й., 1998, Отглеждане на сладководна скарида, Стара Загора, 27 стр. – брошура
7.Стайков, Й.  2001. Аквакултура – въведение и принципи. II изд., Стара Загора, 183 стр. – учебник
8.Видев, В., Й. Стайков, В. Атанасов, 2004. Математически модели в екологията. Изд. Universe, Стара Загора, с. 52. ISBN 954-9887-50-2  – учебник
9.Танчев, С., Й. Стайков, В. Атанасов, В. Видев. 2004. Математически модели в агроекологията /под печат/ – учебник
10.Стайков, Й., 2005, Аквакултура и околна среда. Стара Загора, 198 с. /под печат/ – учебник
11.Кацаров, В., Й. Стайков 1993. Наръчник по животновъдство, Част I. ВИЗВМ, Стара Загора – учебно помагало

 

B/ Публикувани учебници в чужбина

Балтич, М., Б. Влахович, Б. Зарич, Б. Йованович, С. Малетин, Е. Попович, Б. Солдатович, Й. Стайков, В. Станачев, М. Чиркович, 2002, Рибарство – биология, технология, екология, економия. Београд, Академска штампа, 359 с., ISBN 86 – 7520 – 013 – 7 – учебник

 

Представени доклади на конференции, отпечатани в пълен текст в страната и чужбина.

Todorov, N., R. Slavov, D. Pavlov, I Stankov, G. Mihailova, J. Gergovska, M. Panayotova, M Panayotov, V. Radev, V. Katsarov, D. Alexieva, P. Nentchev, Y. Staikov, T. Dimitrov, D. Panayotov, I. Varlyakov, S. Ribarski, N. Takuchev “Animal Resources and Potential in the Different Balkan Countries, in Response to the Challenges of Balkan Animal Industry”.Bulgarian resources and potential for facing the challenges of animal Production, may 14-16, 2009

Staykov, Y., Spring P.,  Sweetman, J., Denev, S. А. (2007). The influence of 2 and 4% NuPro® on growth performance of Common Carp (Cyprinus carpio L.), raised in net cages. Proceedings of Alltech’s 23rd Annual Symposium NUTRITIONAL BIOTECHNOLOGY IN THE FEED AND FOOD INDUSTRIES (Editors: T.P. Lyons, K.A. Jacques, J.M. Hower). May 20-23, Lexington, Kentucky, USA, pp.120-121.

Д. Гиргинов, Й. Стайков, Г. Николов, Г. Кирякова, К. Неделков, 2007. Влияние на храненето върху времето на улов на шаран / Cyprinus caprio L./ култивиран в рециркулационна система. Международна научна конференция, Стара Загора, 2007г.,  Сборник том II, Животновъдство  – 456-462.

Staykov, Y., Spring, P., Sweetman, J., Denev, S. A. (2007). The influence of 2 and 4% Nu-Pro® on the growth performance Common carp (Cyprinus carpio L.), raised in net cages. Proceedings of the 22nd Annual Symposium “Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries” (Suppl. 1.), (Eds: T. P. Lyons and K. A. Jacques) April 23-26th, 2007, Lexington, Kentucky, USA, (Abstract of Poster Presented), pp. 84.

Staykov, Y., Spring, P., Denev, S.A. and Sweetman, J. (2009). Effect of a mannanoligosaccharide on the growth performance and immune status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, August 24th -27th 2009, Barcelona, Spain, (Abstract of Poster Presented, Session 47, Poster No 23), pp. 524.

Comments are closed