Биология и аквакултура

Ръководител катедра доц. д-р Диян Георгиев
тел. 042 699 322, е-mail diyan.georgiev@trakia-uni.bg

 

Секции

Организатор катедра Диана Михайлова, ст. 620, тел. 042 699 378, e-mail dmihaylova@abv.bg

 
   Секция "Аквакултура"
В секцията се работи по следните научни направления
 • Разработването на интензивни технологии за отглеждане на хидробионти
 • Анализ на финансовия мениджмънт на рибовъдните ферми
 • Екологичната оценка на аквафермите
 • Пазарна информация и редуциране на ценовия риск при аквапроизводството
 • Икономически анализи на рибовъдните ферми
 • Екологична оценка на рибовъдните ферми
 • Органична аквакултура
Преподавани дисциплини
 • Аквакултура
 • Аквакултура – въведение и принципи
 • Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност
 • Безопасност в аквапроизводството
 • Екология на хидробионтите и аквакултура
 • Екологизация на аквапроизводството
 • Маркетинг в аквакултурата
 • Основи на рибовъдството
 • Промишлен риболов
 • Преработка на хидробионти
 • Производствени технологии за сладководни видове риби
 • Производствени технологии за култивиране на ракообразни и мекотели
 • Производствени технологии за морски видове риби
 • Рибовъдство
 • Технологии в сладководната аквакултура
 • Технологии в морската аквакултура

Преподавателски състав

Доц. д-р Ивайло Николаев Сираков
тел. 042 699 376, e-mail ivailo_sir@mail.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Сладководна аквакултура
Устойчива аквакултура
Интегрирани технологии в аквакултурата

Доц. д-р Георги Иванов Желязков
тел. 042 699 473, e-mail  georgi_ij@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Качество на месото
Месни продукти
Безопасност на месото и месните продукти
Бледо, меко, воднисто месо, стрес

Доц. д-р Галин Янков Николов

Доц. д-р Стефка Николова Стоянова
тел. 042 699 382, e-mail st_stoyanova@mail.bg
 
Област на научни интереси:
Устойчива  аквакултура
Хранене и технологии  на  отглеждане  на  стопанските  видове риби
Маркетинг  в  аквакултурата

Организатор упражнения Диана Михайлова, ст. 618, тел. 042 699 378, e-mail dmihaylova@abv.bg
 
Секция "Ботаника"
В секцията се работи по следните научни направления
 • Ботаника
 • Висши растения
 • Флора
 • Хорология
 • Таксономия
 • Опазване на биоразнообразието
 • Редки и застрашени растения
 • Chenopodiaceae
Преподавани дисциплини
 • Ботаника
 • Биологично разнообразие и неговото опазване
Преподавателски състав
тел. 042 699 317, e-mail grozeva@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Ботаника
Висши растения
Флора на България
Опазване на биоразнообразието, редки и застрашени растения
Chenopodiaceae

тел. 042 699 319, 0886 676 904
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Висша флора и растителност
Екомониторинг
Синантропия и инвазивна екология

тел. 042 699 318, е-mail genova@abv.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Алгология
Клонални култури
Морфология
Таксономия
Изменчивост
Водна ботаника

Организатор упражнения Яница Петкова, ст. 699-3, тел. 042 699 319
 
Секция „Зоология и екология”   
В секцията се работи по следните научни направления
 • Хелминтология
 • Ентомология
 • Екология
Преподавани дисциплини
 • Зоология
 • Екология
 • Екология и опазване на околната среда
 • Екология на земеделското производство
 • Защита и опазване на околната среда
 • Ентомология
 • Биологично разнообразие и неговото опазване
 • Защитени територии
 • Паркове и резервати
Преподавателски състав
тел. 042 966 324, e-mail d_ganeva2000@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екология
Ентомология: Фауна и екология на Tabanidae (Diptera)

Доц. д-р Диян Михаилов Георгиев
тел. 042 699 322, е-mail diyan.georgiev@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екология (опазване на биологичното разнообразие и управление на защитени територии)
Паразитология (екология и жизнени цикли на сем. Protostrongylidae)
Малакология
Херпетология

тел. 042 699 325, e-mail mmarinova_@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Биоразнообразие
Морфология
Таксономия
Екология
Цестоди
Птици

Гл. ас. д-р Силвия Евгениева Калчева
тел. 042 699 323, e-mail silviya_kalcheva@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екология
Морска екология
Малакология

Организатор упражнения Румяна Неделчева Петкова – ст. 598-3, тел. 042 699 325

 

 

Comments are closed