Ас. Стоян Николов Горанов

 

 

 

 

 

Образование и развитие на научната кариера:
Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, ОКС „Бакалавър“, специалност „Биология“, 2005 г.
Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, ОКС „Магистър по „Зоология на безгръбначните животни“, 2010 г.
Аграрен факултет при Тракийски университет , гр. Стара Загора, редовен докторант към секция „Зоология и екология“, тема на дисертационен труд: „Хелминти по прилепите в България: морфологични, таксономични и фаунистични изследвания“, 2018 – 2021 г.
Асистент, 2021 г.
 
Преподавани дисциплини:
Зоология
 
Научни интереси:
Морфология, таксономия, филогения и жизнени цикли на Lecithodendriidae, Plagiorchiidae и Mesotretidae (Platyhelminthes: Trematoda), паразитиращи по прилепи
Биология, екология и опазване на прилепите
Биоспелеология
 
ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ, УЧЕБНИЦИ, КНИГИ И ДР.
 1. Goranov,S., Dimitrova, Z. M. & B. B. Georgiev. Review of helminths of bats (Mammalia: Chiroptera) in Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, SJR – 0.19 (2018) Q4; WoS (IF = 0.278, 2018/2019*) XX-XX-XX (submitted).
 2. Dundarova, H., Goranov, S. & Ragyov, D. (2019) The northernmost point of distribution of the European free-tailed bat Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) (Mammalia: Chiroptera) in Bulgaria. Zoonotes, Suplement 7: 167-170. indexеd in Web of Science (по данни на НАЦИД).
 3. Vrbica M, Petrović A, Pantelić A, Krmpot A, Rabasović M, Pavlović D, Jovanić S, Guéorguiev B, Goranov S, Vesović N, Antić D, Marković Đ, Petković M, Stanisavljević Lj, Ćurčić S (2018) The genus Pheggomisetes Knirsch, 1923 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) in Serbia: taxonomy, morphology and molecular phylogeny. Zoological Journal of the Linnean Society, 183(2): 347–371. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlx078. SJR – 1.48 (2018) Q1 (IF=2.909, 2018/2019).
 4. Kostova, R., Lazarov, S., Bekchiev, R., Goranov, S., Simov, N. & S. Beshkov (2016) Soil and cave invertebrates from the village Gintsi area. In:Speleological studies of Caves in Godech Municipality, Part 1. Association of Speleoclubs in Sofia, Sofia: pp. 39-51.
 5. Желязкова, В., Тошкова, Н., Горанов, С. (2016) Прилепите и пещерите. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 51— 62.
 6. Metcheva, R., Beltcheva, M., Naumov, B., Yankov, Y., Michev, T., Profirov, L., Mitov, P., Kenderov, L., Georgieva, E., Petrov, P., Goranov, S. (2016) Faunistic Study of the Tsibar Danube Island. Forum geografic, Studii și cercetări de geografie și protecția mediului. Volume XV, Issue 2, 152-161. doi:10.5775/fg.2067-4635.2016.141.d
Участие в проекти
 1. “Bats and men – sharing LIFE under one roof“ , финансиран от програмата Life+; ръководител – Рашид Рашид („Фортис Визио“ ЕООД), 2018-2023 г.
 2. „Which came first: bats or fungi? Life history of the White-nose Disease from the deepest Bulgarian caves", финансиран от National Geographic Society; ръководител Виолета Желязкова (НПМ-БАН), 2018-2019 г.
 3. „Невидимото богатство на подземния свят“, финансиран от ЕЕА Grants; ръководител Енчо Енчев (Асоциация на Софийските Клубове по Спелеология), 2014-2016 г.
 4. „Изграждане на експертен капацитет за проучване и опазване на прилепите в България (NBMS)“, финансиран от ЕЕА Grants; ръководител – Елена Стоева (Зелени Балкани – Стара Загора), 2015 г.
 5. „Не сме сами на скалите“, финансиран от ЕЕА Grants; ръководител – Симеон Арангелов (Сдружение за Дива Природа „БАЛКАНИ“), 2015 г.
 6. „Теренно наблюдение на прилепи съгласно схемата за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие”, финансиран от ПУДООС; ръководител – Боян Петров (НПМ-БАН), 2014-2015 г.
 7. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин“, финансиран от ОПОС (2007-2013г.); ръководител – Симеон Арангелов („Биорисърч“ ЕООД), 2014 г.
 8. „ Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogalus), лещарката (Bonasa bonasia), трипръстия кълвач (Picoides tridactylus), белогърбия кълвач (Dendrocopus leucotus) и пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus)”, финансиран от ОПОС (2007-2013 г.); ръководител – Симеон Арангелов („Биорисърч“ ЕООД), 2014 г.
 9. „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански балкан“, финансиран от ОПОС (2007-2013г.); ръководител – Симеон Арангелов („Биорисърч“ ЕООД), 2014 г.
 10. “Виж повече ЗА прилепите”, финансиран от Мтел Еко Грант; ръководител – Благовеста Павлова (сдружение „За Прилепите“), 2013 г.
 11. Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват Червената стена и поддържан резерват Изгорялото гюне, финансиран от ОПОС (2007-2013г.); ръководител – Димитър Димитров (РИОСВ – Пловдив), 2013 г.
 12. „Картиране и определяне природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза I – особена позиция 5. Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепи", ръководител Боян Петров (НПМ-БАН), 2011-2013 г.
 13. „Оценка на прилепите и безгръбначната фауна в пещера Бисерна във връзка с реализацията на проект за нейното благоустрояване“, ръководител: Боян Петров (НПМ-БАН), 2013 г.
Участие в разработване на планове за управление на защитени територии
 „План за управление на резерват Бяла крава“, финансиран от ОПОС (2007-2013г.); ръководител – Маргарита Атанасова („Географика“ ООД), 2

Comments are closed