Гл. ас. д-р Силвия Стефанова Раданова

 

 

 

 

 

Тема на защитена дисертация:
“Флорогеографска характеристика на интродуцираните и естествено разпространени видове в лесопарк “Митрополит Методи Кусев” и прилежащите му територии”

 

Публикувани статии, учебници, книги, участие в научни форуми и др.

Публикувани статии:

1. Раданова, С. 2002. Данни за лишейната флора в Сливенски Балкан. – В: Видев, В., Павлов, Д., Видева, М., Жеков, Ж.. & В. Базитов (ред.) Научна конференция с межд. участие “ Стара Загора ′ 2002”, Изд. Трак. У-т, Ст. З., т.2:250-253.
2. Раданова, С. 2002. Нови данни за бриофлората на Сливенски Балкан. – В: Видев, В., Павлов, Д., Видева, М., Жеков, Ж.. & В. Базитов (ред.) Научна конференция с межд. участие “ Стара Загора ′ 2002”, Изд. Трак. У-т, Ст. З., т.2: 254-258.
3. Radanova, S. 2003. Lithophytic Groups and Forest Vegetation in Mitropolit Metodi Koussev Forest Park, Bulgaria. Journ. Balк. Ecol., vol. 6, №3, 2003: 280-285.
4. Radanova, S. Pavlov D. 2003. Grass associations with Cereals Dominant in Mitropolit Metodi Koussev Forest Park, Bulgaria. Journ.  Balk. Ecol., vol. 6, №3, 2003: 286-295.
5. Pavlov, D., Radanova, S., Atanassova, S. 2004. Productivity, composition and nutritive value of  grass associations in forest park Metodi Koussev. “Journal of mountain  agriculture on the Balkans”, Vol. 7, №6, 689-698.
6. Radanova, S., Ivanova, S. 2004.  Peculiarities of plant cover in “Metchi Kladenets” countryside, Stara Zagora region. Forest Science, Vol. XL, № 3, 2004: 45-56.
7. Radanova, S. 2005. Phytocenotic characteristic of the northern part of the green shelter belt of Stara Zagora, Bulgaria. For. Sci., Vol. XL, № 4: 51-60.
8. Radanova, S. 2006. Floristic analysis of the plant cover in the northern part of the forest shelter belt of Stara Zagora, Bulgaria. For. Sci., Vol. XLI, №2: 43-52.
9. Раданова, С. 2006. Относно възможността за самофинансиране в Лесопарк “ММК” и изграждане на единна паркова администрация. Екология и бъдеще.т.V, №2, 19-22.
10. Radanova, S., Ivanova. S. 2007. Flora and vegetation in the vicinities of the Kolena dam, Stara Zagora region.  Ecol. And  Future. Vol. VI, №1, 36-39.
 11. Раданова, С. 2007. Флора и растителност на ПЗ ”Милкини скали”, Старозагорско. Екология и бъдеще, т.2: 43-47.
 12. Radanova, S. 2009. Variety of medicinal plants in a cultigenic ecosystem. “XI Anniversary science conf., 120 years of acad. education in biol., 45 years Faculty of Biol.”, Biotechnology  and Biotechnological Equipment, 23/2009/ SE/ on line – impact factor 0,023.
13. С. Раданова. Флористичен анализ на лесопарк “Митрополит Методи Кусев – Аязмото” (под печат)
14. С. Раданова. Чуждите   видове   в  крайградската  зона  на  Стара Загора (Южна  България) – систематична структура, таксономичен  анализ  на  адвентивната  фракция (под печат)
15. S. Radanova. Peculiarities of the vegetation of forest park “Mitropolit Methodi Koussev – Aiazmoto” (in press)
16. S. Radanova. Phytocenotic characterization of the “Zmeiova dupka” Natural landmark, Stara Zagora regon (in press)

 

Абстракти:

1. Раданова, С. 2006. Особености на растителната покривка в пожарище над село Дъбрава,  Старозагорски регион. – В: “Растително, гъбно и хабитатно разнообразие,  проучване и консервация ”- IV Балкански бот. конгрес – София, България. Книжка с абстракти :  63 стр.
2. Раданова, С. 2009. Разнообразие от лечебни растения в култигенна екосистема. 11 Юбилейна научна конференция с международно участие – 27-29.05.2009”, Биол. факултет, Соф. у-т, Книжка с абстракти:  58 стр.
3. Раданова, С. 2009. Флористичен анализ на ПЗ ”Змейова дупка”, Старозагорски регион, България. V Балкански бот. конгрес, Белград, Сърбия, 07-11.09. 2009. Книжка с абстракти: 127 стр.
4. Раданова, С. 2010. Чуждите видове в крайградската зона на Стара Загора (Южна България) – систематична структура, таксономичен анализ на адвентивната фракция. Научна конф. “Биол. разнообразие и жизнена среда” -24-25.06.20101 г., СУ “Климент Охридски”. 59 стр.

 

Участие в научни форуми:

2002 г. – Научна конференция с межд. участие към Съюза на учените – Ст. Загора, 6 – 7.06.2002 г.
2005 г. – Юбилейна научна конференция 10 години Тракийски университет", Стара Загора 
2006 г. – ІV балк. Ботанически конгрес , София
2009 г. – V конгрес по Ботаника – Белград
2009 г.  – Научна конференция на Биологичен факултет, СУ”Климент Охридски” с международно участие
2010 г. – Докторантска конференция  на дружество “Елиас Канети” – Технически университет – Русе
2010 г. – Научна конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда” – 24-25 юни, Софийски университет

 

Участие в проекти:

2001 г. – Изготвяне на план за управление на ПП ”Сините камъни”
2006 г. – “Анализ на флората и растителността в част от зелената зона на Стара Загора”. – ръководител
2008 г. – Растително разнообразие в ПЗ ”Змееви дупки”, Старозагорско. – ръководител
2009 г. –  Култигенните екосистеми като  ресурсен  източник на лечебни  растения  – ръководител

 

Постижения:

2002 г. – Грамота за най-добре представена научна разработка от млад учен – Научна конференция с межд. участие към Съюза на учените: 6 – 7.06.2002 г., Ст. Загора
2002 – Charter for the best presenting scientific development of a young scientist – sci. conf. with  intern. attendance to Scientific Union, Stara Zagorа

 

Друга информация

2002 г. – Член на Съюза на учените, Стара Загора
2010 г.  – DAISIE експерт

Comments are closed