Проф. дн Нели Христова Грозева

 

 

 

 

 

 

Образование, развитие на научната кариера:

Висш селскостопански институт, Полевъден факултет – 1992 г.
Асистент – 1996 г.
Старши асистент – 2002 г.
Главен асистент – 2004 г.
докторант на свободна подготовка към секция „Флора и флорогенеза” – Институт по ботаника на БАН – 2007 г.
Доктор – 2009 г.

Преподавани дисциплини:

Ботаника
Биологично разнообразие и неговото опазване
Опазване и използване на биологичните ресурси

Тема на защитена дисертация: “Изменчивост и еволюционни тенденции в род Chenopodium L. (Куча лобода)”в България”
Шифър 01.06.03 – Ботаника.

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Генчев, А., Д. Алексиева, М. Кабакчиев, Н. Грозева, В. Радев, 2001 год. Ефекти от присъствието на семе от Detura stramonium L. /татул/ върху общото състояние и продуктивността на японски пъдпъдъци І. Влияние върху растежа и продуктивните показатели. Доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие –  80 години висше аграрно образование в България. Животновъдни науки, бр. 6, стр.12-14 .

2. Генчев, А., Д. Алексиева, Н. Грозева, В. Радев, Ст. Витанов, Й. Николов, В. Йорданова, 2001 год. Ефекти от присъствието на семе от Dаtura stramonium L. /татул/ върху общото състояние и продуктивността на японски пъдпъдъци. ІІ. Влияние върху общото състояние, кръвните показатели и развитието на вътрешните органи. Доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие –  80 години висше аграрно образование в България. Животновъдни науки, бр. 6, стр. 51-52.

3. Стоева, М., Я. Цветанова, Н. Грозева, 2002 год. Модели и нива на изменчивост в             род Carex (Острица). Сб. “Трудове на шестата национална конференция по ботаника”, Унив. издат., София: 99-108.

4. Грозева, Н. 2003 год. Морфологични особености на Чувена (Chenopodium bonus-henricus L.) от различни фитогеографски райони на България. Сб. Трудове на научната конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, т.1, Растениевъдство, Издат. Трак. Унив., Стара Загора: 133-137.

5. Узунова, К., Н. Грозева, Ц. Желязкова, Н. Бозакова, 2004 год. Интоксикации при кучето от растения и храни от растителен произход. Животновъдни науки, XLI (2): 75-95

6. Cvetanova, Y, N. Grozeva, 2004 Classification of Chenopodium genus populations based on continuous and categorical variables. Pliska studia mathematica bulgarica, 16: 279-290.

7. Grozeva, N., M. Georgieva, 2004 New data about the flora of “Sinite kamani” natural park – Sliven. Proceedings of the scientific conference “40 yers Biological faculty of Sofia University” 20-21 November, 2003: 17-25.

8. Grozeva, N., 2004. Family Chenopodiaceae plants with conservation value. Journal of Balkan ecology, 7 (2): 125-134.

9. Grozeva, N., Tch. Miteva, P. Ivanov, V. Videv, 2004. The Flora on the Atanasovsko Lake, presented through A Web-based Information System Journal of Balkan ecology, 7 (4): 362-373.

10. Митева, Ч., Н. Грозева, В. Видев, В. 2004 год. Флората на поддържан резерват Атанасовско езеро”, I. Растения с хигиенно значение. Екология и бъдеще, III (4): 16-20.

11. Митева, Ч., П. Иванов, Н. Грозева, В. Видев, 2005 год. Флората на поддържан резерват “Атанасовско езеро”, II. Уеб-базирана информационна система. Екология и бъдеще, IV (1): 37-42.

12. Grozeva, N. 2005. The Flora of Atanasovsko Lake Natural Reserve. Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria), 19-21 May 2005, Gruev, M, Nikolova, M. & Donev A. (eds): 381-396.

13. Митева, Ч., Р. Бинев, Й. Николов, Н. Грозева, К. Узунова, 2005 год. Растителни отравяния, свързани с промени в кръвта и кръвотворните органи – характеристика, клинични признаци, хигиенно-профилактични мерки. Екология и бъдеще, IV(4): 27-38.

14. Grozeva, N. 2006. Reсord 53. –  Vladimirov, V. & al. (eds), New floristic records in the Balkans: 2 Phytol. Balcan., 12(2): 287.

15. Grozeva, N., M. Stoeva, 2006. Reports (1456-1462). [In Kamari, G., Felber, F.& Garbari, F. (eds), Medite-rranean chromosome number reports –16]. Flora Medit. 16: 400-408.

16. Grozeva, N. 2007. Reports. (1623-1630) [In Kamari, G., Felber, F.& Garbari, F. (eds), Mediterra-nean chromosome number reports –17]. Flora Medit. 17: 368-372.

17. Grozeva, N. 2007. C. pumilio (Chenopodiaceae): a new species to the Bulgarian flora Phytol. Balkan. 13(3): 331-334.

18. Грозева, Н., Я. Цветанова, 2008 год. Популационна изменчивост на два вида от род Chenopodium. В: Сб. „Седма национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве 2008, 10 април, 2008”: 135-140.

19. Грозева, Н. 2008 год. Chenopodium probstii и Chenopodium missouriense – два нови за българската флора вида. Сб. „Екология и околна среда – регионални и национални проблеми и тенденции”, София, 5-6 юни 2008 г.

20. Грозева, Н., М. Герджикова, 2008 год. Лечебните растения в Старозагорска област III. Етерично-маслени, хранителни и медоносни видове. Сб. Доклади на научната конференция с международно участие, Съюз на учените, Стара Загора 2008”, 6-7.VI. 2008 г., CD-формат.

21. Грозева, Н., М. Герджикова, 2008 год. Лечебните растения в Старозагорска област IV. Фуражни, багрилни, отровни и съдържащи дъбилни вещества видове Сб. Доклади на научната конференция с международно участие, Съюз на учените, Стара Загора 2008”, 6-7.VI. 2008 г., CD-формат.

22. Грозева, Н., З. Иванова,  Ж. Мочева, В. Иванов, 2009 год. Лечебните растения в Старозагорска област I. Таксономично разнообразие, фитогеографска характеристика и функционално предна-значение. Растениевъдни науки, 46: 377-381.

23. Грозева, Н., Мочева, Ж., В. Иванов, 2009 год. Лечебните растения в Старозагорска област II. Ендемити и видове с природозащитен статус Растениевъдни науки 2009, 46: 382-384.

24. Грозева, Н., Б. Петков, Б. 2010 год. Интерактивен справочник „Гъбите в България”, Сб. „Осма национална научно-техническа конференция с   международно участие Екология и здраве 2010, 19 май, 2010”: 493-498.

25. Grozeva, N., P. Budakov, 2010. Nectariferous plants in Sinite kamani Natural park – Sliven. Trakia Journal of Sciences. Vol. 8, Suppl. 4: 7-11.

26. Grozeva, N. 2010. Reports. (1709-1714), ) [In Kamari, G., C. Blanché & S. Siljak-Yakovlev (eds), Mediterranean chromosome number reports –20]. Flora Medit. 20, 260-265.

27. Grozeva, N. 2010. Reports. (1715-1721), [In Kamari, G., C. Blanché & S. Siljak-Yakovlev (eds), Mediterranean chromosome number reports –20]. Flora Medit. 20, 266-272.

КНИГИ

1. Грозева, Н, М. Георгиева, М. Вълкова, 2004 год. Флората на ПП “Сините камъни”- Семенни и папратовидни растения –

В: Стоева, М (ред.) Биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни”, СД “Контраст, Стара Загора: 8-112.

2. Вълкова, М, Н. Грозева, Ю. Маринов, 2005 год. Фотографски определител на защитени видове от ПП “Сините камъни”, CД “Обнова”, Сливен: 93 c.

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. Стоева, М., Н. Грозева, 2000 год. Ръководство за упражнения по ботаника, Издат. ИПКУ, Стара Загора: 143 с.

2. Стоева, М., Г. Георгиев, Н. Грозева, 2010 год. Ботаника, Издат. „Контраст”, Стара Загора, 295 с.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ:

Съюз на учените в България, член от 2004 г. до сега
Международна организация OPTIMA, член от 2006 г. до сега

Comments are closed