Доц. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева

 

 

 

 

 

 
Област на научни интереси:
Органична химия
Синтез на хетероциклени съединения
Пестициди
Биохимия
Хроматография
Атомна абсорбция
 
Кариера
Aсистент по биохимия, Тракийски Университет, Аграрен факултет; катедра „Биохимия, микробиология и физика“ (2014 г. – до момента)
Старши експерт; РЗИ – Стара Загора, Дирекция „Лабораторни изследвания“ (2012-2014 г.)
Главен асистент по органична химия; ПУ „П. Хилендарски”, Химически факултет (2010-2012г.)
Ръководител на Изпитвателна лаборатория, aкредитирана за пестициди и отпадъчни води на "Агрия” АД, гр. Пловдив (2004-2010 г.)
Aсистент по органична химия; Kekul– Institut fuer Organische Chemie und Biochemie; Bonn/ Germany (2001-2003 г.)
          
Преподавани дисциплини
Биохимия
Биохимия на растенията
Биохимия и Биотехнологии
Биохимия на хидробионтите
 
Публикувани статии:
  • Wamhoff, H.; Tzanova, M., Novel 6-azapteridines from bifunctional 1,2,4-triazines, Collect. Czech. Chem. Commun., 2003, 68, 965-974 (IF=1,041, 2003*)
  • Wamhoff, H.; Tzanova, M., Novel 6-azapteridines and oxazinotriazines from bifunctional 1,2,4-triazines Arkivoc, 2003, 2003 (ii), 98-102 (IF=0,392, 2003*)

Comments are closed